"Λύση υιοθεσίας ενηλίκου" Απόφαση Εφετείου Πατρών 278/2003

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 278/2003
Απόσπασμα ........ Κατά το άρθρο 1588 ΑΚ, η υιοθεσία ενηλίκου λύεται με δικαστική απόφαση, ύστερα από αγωγή του θετού γονέα ή του θετού τέκνου, αν συντρέχει παράπτωμα που δικαιολογεί την αποκλήρωση ή που συνιστά λόγο αχαριστίας του θετού τέκνου απέναντι σ'αυτόν που το υιοθέτησε κατά...
τους όρους του άρθρου 505 Α.Κ. Κατά δε το τελευταίο άρθρο, ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε, με βαρύ παράπτωμα, αχάριστος απέναντι στον δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει τον δωρητή. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η λύση της υιοθεσίας για αχαριστία του θετού τέκνου έναντι του υιοθετήσαντος χωρεί αν τούτο έδειξε αχαριστία με βαρύ παράπτωμα, ήτοι με υπαίτια διαγωγή που προσβάλλει τόσο τις ηθικές αρχές, ώστε από την αξιολόγηση του βαθμού της προσβολής ανακύπτει, με βάση τις περί ηθικής και ευπρέπειας αντιλήψεις που κρατούν στην κοινωνία,ο χαρακτηρισμός του υπαίτιου ως αχάριστου (ΑΠ 439/1998 Ελλ.Δικ. 39.1332, ΑΠ 329/1982 ΝοΒ 30.1458, ΕΑ 10332/1995 Ελλ.Δικ. 38.693). Οι εφεσίβλητοι, που είναι μεταξύ τους σύζυγοι, δεν απέκτησαν τέκνα από τον γάμο τους. Έτσι, το έτος …αποφάσισαν να υιοθετήσουν την εκκαλούσα, ηλικίας τότε …..ετών, ανεψιά του πρώτου εφεσιβλήτου, γιατί ήταν θυγατέρα της αδελφής του …….. Από τον παραπάνω χρόνο η εκκαλούσα εγκαταστάθηκε στην οικία των εφεσιβλήτων στο …….. Με την …….απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που κατέστη αμετάκλητη, η εκκαλούσα κηρύχθηκε θετό τέκνο των εφεσιβλήτων. Πριν την τέλεση της υιοθεσίας, αυτή (εκκαλούσα) συνδέθηκε ερωτικώς με τον …… Την σχέση της αυτή δεν την ενέκριναν οι εφεσίβλητοι, οπότε ήλθαν σε προστριβές μαζί της. Η τελευταία όμως εξακολούθησε την ανωτέρω σχέση της, επιδιώκοντας την τέλεση γάμου μετά του ως άνω προσώπου. Παράλληλα, μετέβαλε και την συμπεριφορά της έναντι των θετών γονέων της, ζητώντας απ'αυτούς να της μεταβιβάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και ιδίως την κατοικία τους. Οι εφεσίβλητοι όμως δεν συναινούσαν στην πρόωρη ικανοποίηση του ως άνω αιτήματός της, οπότε αυτή άρχισε να τους συμπεριφέρεται περιφρονητικά και εξυβριστικά, αποκαλώντας τον πρώτο «ανάπηρο» και «ανώμαλο» και απευθύνοντας και στους δύο τους την φράση «εγώ δεν ήρθα να σας σκατοσφουγγίσω, αλλά για να σας πάρω την περιουσία». Την φράση δε αυτήν την έλεγε και σε συζητήσεις που είχε με διάφορους κατοίκους του χωριού. Περαιτέρω, θεωρώντας την δεύτερη εφεσίβλητη κυρίως ως υπαίτια για την μη συγκατάθεση του παραπάνω γάμου της, δημιουργούσε καθημερινά επεισόδια σε βάρος της. Κατά τα επεισόδια αυτά που γίνονταν αντιληπτά και στους περιοίκους, εξύβριζε την ανωτέρω θετή μητέρα της και χειροδικούσε κατ'αυτής. Στις ….., ημέρα των …….η φυσική μητέρα της εκκαλούσας επισκέφθηκε τους εφεσιβλήτους και ζήτησε απ' αυτούς, μαζί μ' εκείνη (εκκαλούσα) να μεταβιβάσουν στην τελευταία την οικία τους. Όταν όμως οι εφεσίβλητοι αρνήθηκαν, αυτές (εκκαλούσα και η μητέρα της) δημιούργησαν επεισόδιο σε βάρος τους, κατά το οποίο τους εξύβρισαν και χειροδίκησαν εναντίον της δεύτερης εφεσίβλητης. Ακολούθως, η εκκαλούσα εγκατέλειψε την οικία των θετών γονέων της και εγκαταστάθηκε στην οικία των φυσικών γονέων της, ύστερα δε από μερικούς μήνες τέλεσε τον άνω γάμο, χωρίς να καλέσει σ' αυτόν τους εφεσιβλήτους και χωρίς έκτοτε να ενδιαφερθεί γι' αυτούς. Η προαναφερόμενη συμπεριφορά της εκκαλούσας, συνιστά αναμφιβόλως υπαίτια διαγωγή αυτής έναντι των θετών γονέων της, που προσβάλλει τις ηθικές αρχές, άρα βαρύ παράπτωμα, το οποίο με βάση τις περί ηθικής και ευπρέπειας αντιλήψεις που κρατούν στην κοινωνία, φανερώνει αχαριστία, παρέχοντας στους εφεσιβλήτους το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1588 και 505 ΑΚ, να ζητήσουν την λύση της παραπάνω υιοθεσίας.

Σχόλια