Το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος Άρθρα: 78 Σ και 13 παρ. 2 ν. 2530/1997 - Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1026/2013 Τμήμα: Τμήμα: Β

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1026/2013 Τμήμα: Τμήμα: Β΄ Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ο.-Μ. Βασιλάκη, Πάρεδρος
Το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος
Άρθρα: 78 Σ και 13 παρ. 2 ν. 2530/1997
ΠΕΡΙΛΗΨΗΑΠΟΣΠΑΣΜΑ - Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπάλτα
Στα άρθρα 13 και 14 του εφαρμοστέου εν προκειμένω ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή.... κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ)» (Α΄ 218), υπό τους τίτλους «Αποδοχές μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης» και «Αποδοχές μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης» αντίστοιχα, ορίζονταν τα εξής «1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με πλήρη απασχόληση, των βοηθών, των επιστημονικών συνεργατών, των επιμελητών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών (ΕΕΠ) καθορίζεται με βάση τον βασικό μισθό του Λέκτορα, με τους παρακάτω συντελεστές, 2. Πέρα από τον βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα: α. … ε. ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων οριζόμενο ως εξής: αα) Καθηγητής 110.000 δρχ. ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 100.000 δρχ. γγ) Επίκουρος Καθηγητής 90.000 δρχ. δδ) Λέκτορας 80.000 δρχ. θ. τα ποσά των περιπτώσεων των εδαφίων ε΄ της παρ. αυτής προσαυξάνονται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ., αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας. 3. … 4. … 5. Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων ε΄ του άρθρου αυτού, εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθ. 3 του παρόντος» (άρθρο 13) και «Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αποδοχών και επιδομάτων (πλην οικογενειακής παροχής) αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας» (άρθρο 14), ενώ, περαιτέρω, στο άρθρο 3 παρ. 2 του αυτού νόμου, ως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, οριζόταν ότι «Τον Ιούνιο κάθε έτους το μέλος ΔΕΠ ανάλογα με την κατηγορία πλήρους ή μερικής απασχόλησης που επιλέγει να ενταχθεί, βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, τον τρόπο με τον οποίο εξειδικεύονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ο Διευθυντής του Τομέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών ΔΕΠ και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση. Στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα υποβάλλεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ για το προηγούμενο εξάμηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο». Τέλος στο ισχύον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, άρθρο 13 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) οριζόταν ότι «1. Το διδακτικό έργο, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, ασκείται από το Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), το οποίο αποτελείται από Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές, και Λέκτορες. 2. Τα μέλη του ΔΕΠ έχουν δικαίωμα για έρευνα και διδασκαλία, ανεξαρτησία και ελευθερία στην εκτέλεση του έργου τους στα πλαίσια του προγραμματισμού και των σχετικών αποφάσεων του Τμήματος. 3. Τα μέλη του ΔΕΠ έχουν, επίσης, ως έργο την έρευνα, τη συμμετοχή στη διοίκηση των ΑΕΙ και την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο συναφών προς την ειδικότητά τους και τη θέση τους. 4. Τα μέλη του ΔΕΠ είναι δημόσιοι λειτουργοί. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τους καθηγητές των ΑΕΙ επεκτείνονται εφεξής στο σύνολο των μελών του ΔΕΠ».
Εν όψει των ανωτέρω, η ως άνω οικονομική παροχή, ύψους 80.000 έως 110.000 δρχ., μηνιαίως, η οποία καταβάλλεται, σε αντικατάσταση των μέχρι τότε χορηγούμενων παροχών στα μέλη (κάθε βαθμίδας) του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ για την ίδια αιτία [ήτοι του, κατ’ άρθρο 1 παρ. 4 περ. ε του ν. 1517/1985 (Α΄ 25), «μηνιαίου επιδόματος ερευνητικών προγραμμάτων» και της, κατ’ άρθρο 2 της κοινής αποφάσεως 2023080/2538/002/ΣΧΕΤ.2057/1989 των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 157), που κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθ. 1 παρ. 3 του ν. 1865/1989 (Α΄ 210), ετήσιας «ερευνητικής χορηγίας»] ούτε κατά νόμο ούτε από τη φύση της καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών στις οποίες τα μέλη αυτά υποβάλλονται για την εκπλήρωση του λειτουργήματός τους, παρά τους χορηγείται ως ενίσχυση και ως κίνητρο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, που αποτελεί ένα εκ των βασικών τους καθηκόντων. Συνεπώς, η εν λόγω μηνιαία οικονομική παροχή αποτελεί πρόσθετη αμοιβή των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, η οποία, προσαυξάνουσα τον μισθό τους, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
(Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης)

Σχόλια