ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη - Ομόρρυθμοι Εταίροι - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις -ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Διοίκηση Ετερόρρυθμης Εταιρείας - Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου -ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 893/2008 ΑΠ - Ομόρρυθμη εταιρεία. Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων. Προϋποθέσεις της ευθύνης αυτής και μετά την αποχώρηση μέλους από την εταιρεία - 28664/2008 ΠΠρ Θεσ/νίκης - Αίτηση συνδιαλλαγής νέου πτωχευτικού κώδικα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας;
Ομόρρυθμη εταιρεία είναι η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα,
τα μέλη της οποίας ευθύνονται έναντι τρίτων για τις εταιρικές υποχρεώσεις άμεσα, προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον.
2. Πόσοι χρειάζονται για.... να ιδρυθεί μία ομόρρυθμη εταιρεία;
Για την ίδρυση μίας ομόρρυθμης εταιρείας απαιτείται η σύμπραξη δύο τουλάχιστον φυσικών ή νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Συμμετοχή ανηλίκου στη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.
3. Ποια είναι η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου;
Κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με την ατομική του περιουσία. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειστές της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να στραφούν και κατά των εταίρων, προκειμένου να ικανοποιήσουν αξιώσεις τους κατά της εταιρείας.
Την ευθύνη αυτή την προβλέπει ο νόμος και δεν είναι δυνατό το καταστατικό της εταιρείας να προβλέπει διαφορετικά ή οι εταίροι να συμφωνήσουν να αποκλεισθεί η ευθύνη αυτή ή να έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται παράλληλα με την εταιρεία και προσωπικά, δηλαδή ο δανειστής δεν είναι υποχρεωμένος να στραφεί πρώτα κατά της εταιρείας, αλλά μπορεί να στραφεί κατά οποιουδήποτε εταίρου, για να ικανοποιήσει την απαίτησή του. Επιπλέον η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου είναι απεριόριστη. Ο κάθε εταίρος ευθύνεται με ολόκληρη την περιουσία του και όχι μέχρι ορισμένου ποσού. Επιπλέον η ευθύνη αυτή είναι εις ολόκληρον δηλαδή κάθε δανειστής μπορεί να ζητήσει να καταβάλλει το σύνολο της απαίτησής του είτε η εταιρεία είτε οποιοσδήποτε εταίρος είτε και όλοι μαζί, εταίροι και εταιρεία παράλληλα ή διαδοχικά.
Ο ομόρρυθμος εταίρος καθώς αποκτά την εμπορική ιδιότητα, μπορεί να πτωχεύσει αυτοτελώς αν συντρέχει ως προς αυτόν παύση πληρωμών είτε να συμπτωχεύσει, αν πτωχεύσει η εταιρεία. Επίσης με βάση τον εκτελεστό τίτλο κατά της εταιρείας μπορεί να γίνει εκτέλεση και κατά των ομόρρυθμων εταίρων. Έτσι ο δανειστής μπορεί να στραφεί μόνο κατά της εταιρείας και να εκτελέσει και κατά των ομόρρυθμων εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να κοινοποιήσει στον ομόρρυθμο εταίρο ατομικά επιταγή προς εκτέλεση.
Η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου αρχίζει μόλις αυτός αποκτήσει την εταιρική ιδιότητα. Άλλωστε ο εταίρος που φεύγει από την εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο παύει να ευθύνεται για τα χρέη που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση της εξόδου του. Βέβαια εξακολουθεί να ευθύνεται για τα παλιά χρέη έστω και αν αυτά έγιναν ληξιπρόθεσμα μετά την έξοδό του. Όμως η ευθύνη αυτή καταργείται μετά πέντε χρόνια από τη δημοσίευση του γεγονότος που επέφερε τη μεταβολή.
Ο ομόρρυθμος εταίρος που κατέβαλε σε δανειστή χρέος της εταιρείας έχει το δικαίωμα της αναγωγής κατά των συνοφειλετών του, δηλαδή γίνεται δανειστής της εταιρείας και συνεπώς και των συνεταίρων του. Όμως οι αρχές της καλής πίστης επιβάλλουν σε τέτοια περίπτωση να στραφεί πρώτα κατά της εταιρείας και αν δεν ικανοποιηθεί να στραφεί κατά των συνεταίρων του, από τους οποίους δεν δικαιούται να ζητήσει ολόκληρο το ποσό αλλά ό,τι τους αναλογεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στις ζημίες της εταιρείας.
4. Χρειάζεται να τηρηθεί κάποιος συγκεκριμένος τύπος για την ίδρυση της ομόρρυθμης εταιρείας;
Απαιτείται κατάρτιση έγγραφης εταιρικής σύμβασης το οποίο καλείται καταστατικό και περιέχει ενδεικτικά τα ονόματα των εταίρων, το σκοπό της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα αυτής, τη διαχείρισή της και τον τρόπο λύσης της. Το καταστατικό αρκεί να είναι ιδιωτικό και δεν απαιτείται να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εκτός εάν το είδος της εισφοράς απαιτεί δημόσιο (συμβολαιογραφικό συνήθως) τύπο.
5. Ποιο είναι το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση μίας ομόρρυθμης εταιρείας;
Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για να συσταθεί μια ομόρρυθμη εταιρεία, καθώς δεν διαχωρίζεται η περιουσία της εταιρίας από την περιουσία των εταίρων, αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι και με την προσωπική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.
6. Που μπορώ να απευθυνθώ για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας;
Για ομόρρυθμες εταιρείας που συστήνονται από την 04-04-2011 και έπειτα, αρμόδια υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Μίας Στάσης.
7. Ποιες είναι οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης;
Α) Οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Β) Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.
8. Ποιο είναι το κόστος σύστασης μία ομόρρυθμης εταιρείας;
Καταρχήν το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (50 ΕΥΡΩ). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν επιστρέφεται.
Και επιπλέον:
Α) Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ).
Β) Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο.
Γ) Την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών (0,5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας).
Δ) Το Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο για τη σύσταση ομορρύθμων με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%. Εάν το κεφάλαιο είναι έως 586,94 € εισπράττεται μόνο ποσό 5,80 €.
Ε) Το δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ που ανέρχεται στο 50% του ασφαλίστρου του κλάδου σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας των νέων ασφαλισμένων (περίπου 111 ευρώ).
Στ) Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό).
9. Που μπορώ να βρω τα έντυπα που χρειάζονται να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στην Υπηρεσία Μίας Στάσης;
Τα έντυπα δηλώσεων (Μ) και Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε εκτυπώσιμη μορφή, στην οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από την Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Τα λοιπά έντυπα είναι διαθέσιμα στο συνημμένο αρχείο καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ.
10. Πότε καταχωρείται η ομόρρυθμη εταιρεία στο ΓΕ.ΜΗ.;
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης καταχωρεί ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδομένων του ΓΕ.ΜΗ, το οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο αυτόν καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης.
11. Πώς μπορώ να έχω ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου της εταιρείας μου;
Η πρόσβαση, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕ.ΜΗ στα στοιχεία του φακέλου, είναι δυνατή, με τη χρήση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης μετά από αίτηση που θα υποβάλλεται και την καταβολή του σχετικού ετήσιου τέλους των 15 ευρώ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι κωδικοί εκδίδονται στο όνομα του νομίμου εκπροσώπου του. Οι κωδικοί αυτοί επιτρέπουν την πρόσβαση αποκλειστικά στον φάκελο που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
12. Είναι δυνατό να μετατραπεί μία ομόρρυθμη εταιρεία σε ετερόρρυθμη ή και αντίστροφα;
Η μετατροπή μίας ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα είναι πάντοτε δυνατή, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.
13. Πώς διοικείται η ομόρρυθμη εταιρεία;
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Μπορεί ενδεικτικά να ορίζει διαχειριστές όλους τους εταίρους, έναν ή περισσότερους εταίρους ή ακόμη και τρίτους. Σε περίπτωση που το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους.
14. Πότε λύεται η ομόρρυθμη εταιρεία;
Η λύση της ομόρρυθμης εταιρείας επέρχεται συνήθως λόγω των κατωτέρω γεγονότων:
 • της παρόδου του χρόνου για τον οποίο η εταιρεία έχει συσταθεί
 • της πραγματοποίησης ή της αδυναμίας πραγματοποίησης του σκοπού της εταιρίας
 • απόφασης των εταίρων
 • πτώχευσης της εταιρείας
 • καταγγελίας από ένα εταίρο
 • θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια, δικαστικής συμπαράστασης, πτώχευσης ή απώλειας της ικανότητας για εμπορία ενός από τους εταίρους
 • μείωσης του αριθμού των εταίρων σε ένα.
15. Πότε μία ομόρρυθμη εταιρεία περιέρχεται σε εκκαθάριση και ποια είναι η διαδικασία αυτής;
Η ομόρρυθμη εταιρεία μετά τη λύση της περιέρχεται υποχρεωτικά στο στάδιο της εκκαθάρισης. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται αλλά μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές της εταιρείας δεν μπορούν πλέον να προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης ή να συνεχίζουν την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Αντίθετα, έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας και να προβαίνουν σε όλες τις πράξεις εκκαθάρισης που κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της.
 
 ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΗ
Από τα βασικά χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας είναι ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι της ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.
Για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων, παράλληλα με την εταιρεία, ευθύνεται και κάθε εταίρος με την ατομική του περιουσία. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειστές της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να στραφούν και κατά των εταίρων, προκειμένου να ικανοποιήσουν αξιώσεις τους κατά της εταιρείας.
Την ευθύνη αυτή την προβλέπει ο νόμος και δεν είναι δυνατό το καταστατικό της εταιρείας να προβλέπει διαφορετικά ή οι εταίροι να συμφωνήσουν να αποκλεισθεί η ευθύνη αυτή ή να έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται παράλληλα με την εταιρεία και προσωπικά, δηλαδή ο δανειστής δεν είναι υποχρεωμένος να στραφεί πρώτα κατά της εταιρείας, αλλά μπορεί να στραφεί κατά οποιουδήποτε εταίρου, για να ικανοποιήσει την απαίτησή του. Επιπλέον η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου είναι απεριόριστη. Ο κάθε εταίρος ευθύνεται με ολόκληρη την περιουσία του και όχι μέχρι ορισμένου ποσού. Επιπλέον η ευθύνη αυτή είναι εις ολόκληρον δηλαδή κάθε δανειστής μπορεί να ζητήσει να καταβάλλει το σύνολο της απαίτησής του είτε η εταιρεία ειτε οποιοσδήποτε εταίρος είτε και όλοι μαζί, εταίροι και εταιρεία παράλληλα ή διαδοχικά.
Το γεγονός ότι οι εταίροι ευθύνονται για χρέος άλλου ήτοι της εταιρείας, σε περίπτωση που η απαίτηση ενός δανειστή ικανοποιηθεί από την εταιρεία, απαλλάσσονται οι συνοφειλέτες εταίροι και το αντίστροφο.
Ο ομόρρυθμος εταίρος καθώς αποκτά την εμπορική ιδιότητα, μπορεί να πτωχεύσει αυτοτελώς αν συντρέχει ως προς αυτόν παύση πληρωμών είτε να συμπτωχεύσει, αν πτωχεύσει η εταιρεία. Επίσης με βάση τον εκτελεστό τίτλο κατά της εταιρείας μπορεί να γίνει εκτέλεση και κατά των ομόρρυθμων εταίρων. Έτσι ο δανειστής μπορεί να στραφεί μόνο κατά της εταιρείας και να εκτελέσει και κατά των ομόρρυθμων εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να κοινοποιήσει στον ομόρρυθμο εταίρο ατομικά επιταγή προς εκτέλεση.
Η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου αρχίζει μόλις αυτός αποκτήσει την εταιρική ιδιότητα. Άλλωστε ο εταίρος που φεύγει από την εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο παύει να ευθύνεται για τα χρέη που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση της εξόδου του. Βέβαια εξακολουθεί να ευθύνεται για τα παλιά χρέη έστω και αν αυτά έγιναν ληξιπρόθεσμα μετά την έξοδό του. Όμως η ευθύνη αυτή καταργείται μετά πέντε χρόνια από τη δημοσίευση του γεγονότος που επέφερε τη μεταβολή.
Ο ομόρρυθμος εταίρος που κατέβαλε σε δανειστή χρέος της εταιρείας έχει το δικαίωμα της αναγωγής κατά των συνοφειλετών του, δηλαδή γίνεται δανειστής της εταιρείας και συνεπώς και των συνεταίρων του. Όμως οι αρχές της καλής πίστης επιβάλλουν σε τέτοια περίπτωση να στραφεί πρώτα κατά της εταιρείας και αν δεν ικανοποιηθεί να στραφεί κατά των συνεταίρων του, από τους οποίους δεν δικαιούται να ζητήσει ολόκληρο το ποσό αλλά ό,τι τους αναλογεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στις ζημίες της εταιρείας.
 
Ομόρρυθμοι Εταίροι - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
Α. Δικαιώματα περιουσιακής φύσεως
Από τα κυριότερα δικαιώματα των ομόρρυθμων εταίρων είναι το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας, στα οποία συμμετέχουν κατά ίσα μέρη, ανεξάρτητα από την εισφορά τους, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Μάλιστα απαγορεύεται να συμφωνηθεί ότι ένας ή περισσότεροι εταίροι αποκλείονται ολοσχερώς από τα κέρδη, καθώς μία τέτοια συμφωνία είναι άκυρη. Το δικαίωμα στα κέρδη υπάρχει με την απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας και χάνεται όταν χαθεί αυτή.

Άλλο δικαίωμα περιουσιακής φύσεως είναι το δικαίωμα απολήψεων, δηλαδή το δικαίωμα των ομόρρυθμων εταίρων να παίρνουν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης προκαταβολές έναντι των κερδών, καθώς από την δραστηριότητά τους στην εταιρεία πρέπει να καλύψουν τις προσωπικές βιοτικές ανάγκες τους. Αν βέβαια στο τέλος της εταιρικής χρήσης δεν προκύψουν κέρδη οι εταίροι, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, οφείλουν να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν.
Τέλος μετά τη λύση της εταιρείας και ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισής της ο εταίρος έχει δικαίωμα στο προϊόν που προέκυψε από αυτή, το δε ποσοστό συμμετοχής αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, είναι όμοιο με το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη. Επίσης μετά τη λύση της εταιρείας ο εταίρος έχει δικαίωμα να του αποδοθεί η εισφορά που έχει καταβάλλει, είτε αυτή ήταν χρηματική είτε η χρήση πράγματος, οπότε αποδίδεται αυτούσιο, μόλις παύσει να είναι αναγκαίο για την εκκαθάριση.
Β. Δικαιώματα διοικητικής φύσεως
Από τα δικαιώματα διοικητικής φύσεως σημαντικό είναι αυτό της σύμπραξης στη λήψη αποφάσεων του ανώτατου οργάνου, που σημαίνει ότι κάθε εταίρος μπορεί να συμμετέχει και να ψηφίζει στη συνέλευση των εταίρων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται ομόφωνα εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικό τρόπο λήψης των αποφάσεων. Έτσι το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την πλειοψηφία επί του όλου αριθμού των εταίρων για τη λήψη αποφάσεων. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας και των λοιπών εταίρων και ασκούν το δικαίωμα ψήφου αυτοπροσώπως, μπορεί όμως να προβλέπεται στο καταστατικό η δυνατότητα ψήφισης με αντιπρόσωπο της κοινής αποδοχής όλων των μελών της εταιρείας.
Επίσης κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να καταρτίζει περίληψη της περιουσιακής της κατάστασης. Μόνο όποιος έχει την εταιρική ιδιότητα έχει το δικαίωμα αυτό το οποίο είναι προσωπαγές. Το δικαίωμα αυτό υπάρχει και κατά τη διάρκεια του παραγωγικού βίου της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και στρέφεται εναντίον κάθε εταίρου είτε διαχειριστή είτε όχι αρκεί να κατέχει στοιχεία και έγγραφα της εταιρείας.
Επιπλέον κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητάει από το διαχειριστή ή τον εκκαθαριστή της εταιρείας πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και λογοδοσία για τη διεξαγωγή του έργου τους. Η διαφορά του δικαιώματος αυτού με το προηγούμενο είναι ότι παρέχεται μόνο έναντι των διαχειριστών ή των εκκαθαριστών της εταιρεία και όχι έναντι παντός εταίρου. Το δικαίωμα λογοδοσίας υπάρχει με τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και πάντως με τη λήξη της διαχείρισης.
Γ. Υποχρεώσεις Περιουσιακής Φύσης
Βασική υποχρέωση των εταίρων είναι η καταβολή της εισφοράς τους, η οποία είναι απαραίτητη για το σχηματισμό εταιρικού κεφαλαίου. Αντικείμενο εισφοράς μπορεί να είναι χρήματα, πράγματα που εισφέρονται κατά κυριότητα ή κατά χρήση ή ακόμη και εργασία. Όσο λειτουργεί η εταιρεία και βρίσκεται σε παραγωγικό στάδιο είναι πιθανό να προκύψει ζημία. Σε αυτή την περίπτωση οι εταίροι έχουν αφενός την υποχρέωση να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές για την κάλυψή τους και αφετέρου μειώνεται το δικαίωμα τους στα κέρδη και στο προϊόν της εκκαθάρισης.
Δ. Υποχρεώσεις Διοικητικής Φύσης
Τέτοιες υποχρεώσεις είναι η υποχρέωση συμμετοχής στη διοίκηση και εκκαθάριση της εταιρείας και η υποχρέωση συμμετοχής στο ανώτατο όργανο της εταιρείας.
Ε. Υποχρέωση Πίστης
Η υποχρέωση πίστης εμφανίζει θετική και αρνητική πλευρά. Η θετική πλευρά είναι οι εταίροι έχουν έναντι της εταιρείας και των συνεταίρων τους την υποχρέωση να πράττουν ο,τιδήποτε τείνει στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, ενώ η αρνητική ότι απαγορεύεται να πράττουν ό,τι εμποδίζει την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Η ως άνω υποχρέωση γεννιέται με την απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας και χάνεται με την απώλεια της ή με τη λύση της εταιρείας. Προέκταση της υποχρέωσης πίστης αποτελεί η υποχρέωση εχεμύθειας δηλαδή η υποχρέωση μη κοινοποίησης μυστικών της εταιρείας σε τρίτους και η υποχρέωση μη ανταγωνισμού. Όσον αφορά την υποχρέωση μη ανταγωνισμού απαγορεύεται στους εταίρους να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας.

Ετερόρρυθμη εταιρεία
1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης εταιρείας;
Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, στην οποία ένας τουλάχιστον (ομόρρυθμος) εταίρος ευθύνεται
για τα εταιρικά χρέη άμεσα, προσωπικά και απεριόριστα και ένας τουλάχιστον (ετερόρρυθμος) εταίρος ευθύνεται περιορισμένα.
. Πόσοι χρειάζονται για να ιδρυθεί μία ετερόρρυθμη εταιρεία;
Για την ίδρυση μίας ετερόρρυθμης εταιρείας απαιτείται η σύμπραξη δύο τουλάχιστον φυσικών ή νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Συμμετοχή ανηλίκου στη σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.
3. Ποια είναι η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου;
Ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον ομόρρυθμο εταίρο ομόρρυθμης εταιρείας δηλαδή συμμετέχει στα κέρδη, στο προϊόν της εκκαθάρισης, στο ανώτατο όργανο της εταιρείας δηλαδή τη γενική συνέλευση, όπου και ψηφίζει, έχει δικαίωμα να ελέγχει την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να ζητά πληροφορίες. Έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού θετικά, προάγοντας τον εταιρικό σκοπό με οποιοδήποτε τρόπο και αρνητικά μη ασκώντας πράξεις ανταγωνισμού απέναντι στην εταιρεία.
Άλλωστε γεγονότα που επέρχονται στο πρόσωπο και του ετερόρρυθμου εταίρου επηρεάζουν την πορεία της εταιρείας, όπως ο θάνατος, η πτώχευση, η κήρυξή του σε συμπαράσταση, τα οποία οδηγούν την εταιρεία στη λύση της.
Επίσης ο ετερόρρυθμος εταίρος, όπως ο ομόρρυθμος, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την εταιρεία.
Σε σχέση με τον ομόρρυθμο εταίρο ο ετερόρρυθμος διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη του απέναντι στην εταιρεία. Καταρχήν η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου είναι περιορισμένη. Ναι μεν ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με όλη την ατομική του περιουσία, αλλά μέχρι ορισμένου ποσού, αυτό της εισφοράς του. Έτσι γίνεται δεκτό ότι η ευθύνη αίρεται στο μέτρο που η εισφορά του έχει ήδη καταβληθεί στην εταιρεία. Έτσι η εκπλήρωση της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου λειτουργεί και ως εκπλήρωση εταιρικής υποχρέωσης και απαλλάσσει τον ετερόρρυθμο εταίρο από την ευθύνη του έναντι των τρίτων.
Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου είναι άμεση. Αυτό σημαίνει ότι ευθύνεται όχι μόνο απέναντι της εταιρείας για καταβολή της εισφοράς του αλλά και απέναντι των εταιρικών δανειστών, προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτοί. Έτσι ο δανειστής της εταιρείας έχει το δικαίωμα ευθέως να στραφεί κατά του ετερόρρυθμου εταίρου, ο οποίος αν καταβάλλει στον τρίτο, ελευθερώνεται από την υποχρέωσή του απέναντι σε άλλους εταιρικούς δανειστές στο μέτρο που η καταβολή του καλύπτει το ποσό της εισφοράς του, ήτοι της ευθύνης του.
Τέλος ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται εις ολόκληρον με την εταιρεία. δηλαδή κάθε δανειστής μπορεί να ζητήσει να καταβάλλει το σύνολο της απαίτησής του είτε η εταιρεία είτε ο εταίρος είτε και όλοι μαζί, εταίρος και εταιρεία παράλληλα ή διαδοχικά.
Οι εταιρικές αξιώσεις και κατά των ετερόρρυθμων εταίρων παραγράφονται μετά πενταετίας, που αρχίζει με τη δημοσίευση της λύσης της εταιρείας ή τη δημοσίευση της παύσης της εταιρικής ιδιότητας από τον ετερόρρυθμο εταίρο.
Λόγω της περιορισμένης ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου η συμμετοχή στις ζημίες της εταιρείας περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς του που κατέβαλε κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την είσοδό του στην εταιρεία ή που οφείλει να καταβάλλει. Δηλαδή ο ετερόρρυθμος εταίρος, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά δεν υποχρεούται σε συμπληρωματική εισφορά για την κάλυψη ζημιών της εταιρείας που ξεπερνούν την εισφορά του.
4. Χρειάζεται να τηρηθεί κάποιος συγκεκριμένος τύπος για την ίδρυση της ετερόρρυθμης εταιρείας;
Απαιτείται κατάρτιση έγγραφης εταιρικής σύμβασης το οποίο καλείται καταστατικό και περιέχει ενδεικτικά τα ονόματα των εταίρων, το σκοπό της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα αυτής, τη διαχείρισή της και τον τρόπο λύσης της. Το καταστατικό αρκεί να είναι ιδιωτικό και δεν απαιτείται να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εκτός εάν το είδος της εισφοράς απαιτεί δημόσιο (συμβολαιογραφικό συνήθως) τύπο.
5. Που μπορώ να απευθυνθώ για τη σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας;
Για ετερόρρυθμες εταιρείας που συστήνονται από την 04-04-2011 και έπειτα, αρμόδια υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Μίας Στάσης.
6. Ποιες είναι οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης;
Α) Οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Β) Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.
7. Ποιο είναι το κόστος σύστασης μία ετερόρρυθμης εταιρείας;
Καταρχήν το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (50 ΕΥΡΩ). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν επιστρέφεται.
Και επιπλέον:
Α) Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ).
Β) Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο.
Γ) Την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών (0,5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας).
Δ) Το Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο για τη σύσταση ετερορρύθμων με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%. Εάν το κεφάλαιο είναι έως 586,94 € εισπράττεται μόνο ποσό 5,80 €.
Ε) Το δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ που ανέρχεται στο 50% του ασφαλίστρου του κλάδου σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας των νέων ασφαλισμένων (περίπου 111 ευρώ).
Στ) Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό).
8. Που μπορώ να βρω τα έντυπα που χρειάζονται να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στην Υπηρεσία Μίας Στάσης;
Τα έντυπα δηλώσεων (Μ) και Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε εκτυπώσιμη μορφή, στην οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από την Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Τα λοιπά έντυπα είναι διαθέσιμα στο συνημμένο αρχείο καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ.
9. Πότε καταχωρείται η ετερόρρυθμη εταιρεία στο ΓΕ.ΜΗ.;
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης καταχωρεί ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδομένων του ΓΕ.ΜΗ, το οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο αυτόν καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης.
10. Πώς μπορώ να έχω ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου της εταιρείας μου;
Η πρόσβαση, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕ.ΜΗ στα στοιχεία του φακέλου, είναι δυνατή, με τη χρήση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης μετά από αίτηση που θα υποβάλλεται και την καταβολή του σχετικού ετήσιου τέλους των 15 ευρώ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι κωδικοί εκδίδονται στο όνομα του νομίμου εκπροσώπου του. Οι κωδικοί αυτοί επιτρέπουν την πρόσβαση αποκλειστικά στον φάκελο που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
 11. Είναι δυνατό να μετατραπεί μία ετερόρρυθμη εταιρεία σε ομόρρυθμη ή και αντίστροφα;
Η μετατροπή μίας ετερόρρυθμης εταιρείας σε ομόρρυθμη και αντίστροφα είναι πάντοτε δυνατή, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.
12. Πώς διοικείται η ετερόρρυθμη εταιρεία;
Η διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρείας ανήκει μόνο στους ομόρρυθμους εταίρους. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να κάνει καμία πράξη διαχείρισης ή να εργασθεί σε υποθέσεις της εταιρείας, τόσο με δική του πρωτοβουλία όσο και με βάση πληρεξουσιότητα των συνεταίρων του ή του διαχειριστή, καθώς παραβαίνοντας αυτή την απαγόρευση υπόκειται αλληλεγγύως με τους ομόρρυθμους εταίρους σε όλα τα χρέη και όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου από περιορισμένη καθίσταται απεριόριστη και εξομοιώνεται από πλευράς ευθύνης με τον ομόρρυθμο εταίρο, χωρίς όμως αυτός να μετατρέπεται σε ομόρρυθμο εταίρο. Συνεπώς ευθύνεται όπως ο ομόρρυθμος εταίρος δηλαδή ευθέως, προσωπικά, απεριόριστα και σε ολόκληρο με τους συνεταίρους του και την εταιρεία για όλες τις εταιρικές υποχρεώσεις.
13. Πότε λύεται η ετερόρρυθμη εταιρεία;
Η λύση της ετερόρρυθμης εταιρείας επέρχεται συνήθως λόγω των κατωτέρω γεγονότων:
 • της παρόδου του χρόνου για τον οποίο η εταιρεία έχει συσταθεί
 • της πραγματοποίησης ή της αδυναμίας πραγματοποίησης του σκοπού της εταιρίας
 • απόφασης των εταίρων
 • πτώχευσης της εταιρείας
 • καταγγελίας από ένα εταίρο
 • θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια, δικαστικής συμπαράστασης, πτώχευσης ή απώλειας της ικανότητας για εμπορία ενός από τους εταίρους
 • μείωσης του αριθμού των εταίρων σε ένα.
14. Πότε μία ετερόρρυθμη εταιρεία περιέρχεται σε εκκαθάριση και είναι η διαδικασία αυτής;
Η ετερόρρυθμη εταιρεία μετά τη λύση της περιέρχεται υποχρεωτικά στο στάδιο της εκκαθάρισης. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται αλλά μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές της εταιρείας δεν μπορούν πλέον να προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης ή να συνεχίζουν την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Αντίθετα, έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας και να προβαίνουν σε όλες τις πράξεις εκκαθάρισης που κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της.

Διοίκηση Ετερόρρυθμης Εταιρείας
Η διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρείας ανήκει μόνο στους ομόρρυθμους εταίρους. Έτσι ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να κάνει καμία πράξη διαχείρισης ή να εργασθεί σε υποθέσεις της εταιρείας, τόσο με δική του πρωτοβουλία όσο και με βάση πληρεξουσιότητα των συνεταίρων του ή του διαχειριστή, καθώς παραβαίνοντας αυτή την απαγόρευση υπόκειται αλληλεγγύως με τους ομόρρυθμους εταίρους σε όλα τα χρέη και όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας.
Έτσι λοιπόν η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου από περιορισμένη καθίσταται απεριόριστη και εξομοιώνεται από πλευράς ευθύνης με τον ομόρρυθμο εταίρο, χωρίς να μετατρέπεται σε ομόρρυθμο εταίρο. Συνεπώς ευθύνεται όπως ο ομόρρυθμος εταίρος δηλαδή ευθέως, προσωπικά, απεριόριστα και σε ολόκληρο με τους συνεταίρους του και την εταιρεία για όλες τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου 

Παρόλο που ο νόμος χαρακτηρίζει τον ετερόρρυθμο εταίρο ως απλό χρηματοδότη, αυτός είναι αληθινός εταίρος.

Αυτό σημαίνει ότι έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον ομόρρυθμο εταίρο ομόρρυθμης εταιρείας δηλαδή συμμετέχει στα κέρδη, στο προϊόν της εκκαθάρισης, στο ανώτατο όργανο της εταιρείας δηλαδή τη γενική συνέλευση, όπου και ψηφίζει, έχει δικαίωμα να ελέγχει την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να ζητά πληροφορίες. Έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού θετικά, προάγοντας τον εταιρικό σκοπό με οποιοδήποτε τρόπο και αρνητικά μη ασκώντας πράξεις ανταγωνισμού απέναντι στην εταιρεία.
Άλλωστε γεγονότα που επέρχονται στο πρόσωπο και του ετερόρρυθμου εταίρου επηρεάζουν την πορεία της εταιρείας, όπως ο θάνατος, η πτώχευση, η κήρυξή του σε συμπαράσταση, τα οποία οδηγούν την εταιρεία στη λύση της.
Επίσης ο ετερόρρυθμος εταίρος, όπως ο ομόρρυθμος, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την εταιρεία.
Σε σχέση με τον ομόρρυθμο εταίρο ο ετερόρρυθμος διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη του απέναντι στην εταιρεία. Καταρχήν η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου είναι περιορισμένη. Ναι μεν ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με όλη την ατομική του περιουσία, αλλά μέχρι ορισμένου ποσού, αυτό της εισφοράς του. Έτσι γίνεται δεκτό ότι η ευθύνη αίρεται στο μέτρο που η εισφορά του έχει ήδη καταβληθεί στην εταιρεία. Έτσι η εκπλήρωση της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου λειτουργεί και ως εκπλήρωση εταιρικής υποχρέωσης και απαλλάσσει τον ετερόρρυθμο εταίρο από την ευθύνη του έναντι των τρίτων.
Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου είναι άμεση. Αυτό σημαίνει ότι ευθύνεται όχι μόνο απέναντι της εταιρείας για καταβολή της εισφοράς του αλλά και απέναντι των εταιρικών δανειστών, προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτοί. Έτσι ο δανειστής της εταιρείας έχει το δικαίωμα ευθέως να στραφεί κατά του ετερόρρυθμου εταίρου, ο οποίος αν καταβάλλει στον τρίτο, ελευθερώνεται από την υποχρέωσή του απέναντι σε άλλους εταιρικούς δανειστές στο μέτρο που η καταβολή του καλύπτει το ποσό της εισφοράς του, ήτοι της ευθύνης του.
Τέλος ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται εις ολόκληρον με την εταιρεία. δηλαδή κάθε δανειστής μπορεί να ζητήσει να καταβάλλει το σύνολο της απαίτησής του είτε η εταιρεία είτε ο εταίρος είτε και όλοι μαζί, εταίρος και εταιρεία παράλληλα ή διαδοχικά.
Οι εταιρικές αξιώσεις και κατά των ετερόρρυθμων εταίρων παραγράφονται μετά πενταετίας, που αρχίζει με τη δημοσίευση της λύσης της εταιρείας ή τη δημοσίευση της παύσης της εταιρικής ιδιότητας από τον ετερόρρυθμο εταίρο.
Λόγω της περιορισμένης ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου η συμμετοχή στις ζημίες της εταιρείας περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς του που κατέβαλε κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την είσοδό του στην εταιρεία ή που οφείλει να καταβάλλει. Δηλαδή ο ετερόρρυθμος εταίρος, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά δεν υποχρεούται σε συμπληρωματική εισφορά για την κάλυψη ζημιών της εταιρείας που ξεπερνούν την εισφορά του.

 ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αφανής είναι η εταιρεία στην οποία υπάρχει ο εμφανής εταίρος ή διαχειριστής στο όνομά του οποίου αναπτύσσεται η δραστηριότητα που προβλέπεται από τον εταιρικό σκοπό, σε αντίθεση με τους άλλους εταίρους που καλούνται αφανείς. Η εταιρεία αυτή μπορεί να έχει μόνο ένα εμφανή εταίρο και έναν ή περισσότερους αφανείς.
Η αφανής εταιρεία αποτελεί εταιρεία, οπότε για να συσταθεί απαιτείται να υπάρξει συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων από την οποία να προκύπτει βούλησή τους να συνεργαστούν για να πετύχουν τον σκοπό που επιδιώκει η εταιρεία.
Άλλωστε δεν έχει νομική προσωπικότητα, που σημαίνει ότι από τη δράση της δεν προκύπτουν δικά της δικαιώματα και υποχρεώσεις και δική της περιουσία, αλλά όλα αυτά υπάρχουν στο πρόσωπο του εμφανούς εταίρου.
Επιπλέον είναι αποκλειστικά προσωπική εταιρεία όσον αφορά τον εμφανή εταίρο, που σημαίνει ότι μόνο ο εμφανής εταίρος ευθύνεται για τις εταιρικές υποθέσεις, καθώς είναι και ο μόνος διαχειριστής και λιγότερο προσωπική για τον αφανή αφού αυτός κυρίως οικονομικά συμβάλλει στην εξέλιξη της εταιρείας και του σκοπού της.
Είναι εσωτερική εταιρεία, που σημαίνει ότι λειτουργεί ως ένωση προσώπων μόνο όσο αφορά τις εσωτερικές σχέσεις και ότι προς τα έξω εμφανίζεται ο εμφανής εταίρος να δρα για τον εαυτό του. Εξάλλου ο σκοπός της εταιρείας επιτυγχάνεται με την δραστηριότητα μόνο του εμφανούς εταίρου και γι’ αυτό άλλωστε η αφανής εταιρεία δεν έχει δική της περιουσία. Έτσι οι εισφορές των εταίρων περιέρχονται στον εμφανή εταίρο για να πραγματοποιήσει τον εταιρικό σκοπό.
Τα περιουσιακά δικαιώματα των εταίρων, εμφανούς ή αφανών, συνίστανται στη συμμετοχή τους στα κέρδη της επιχείρησης που ασκεί ο εμφανής. Οι αφανείς εταίροι εκτός από την υποχρέωση τους για εισφορά έχουν και την υποχρέωση συμμετοχής τους στις ζημίες της εταιρείας, ανάλογη με την εισφορά τους.
Διαχειριστής της αφανούς εταιρείας είναι ο εμφανής εταίρος ο οποίος στη δράση του πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τα συμφέροντα των αφανών εταίρων. Μάλιστα οι αφανείς εταίροι σε περίπτωση βλάβης των συμφερόντων τους έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν την εταιρεία και να ζητήσουν αποζημίωση από τον εμφανή εταίρο.
Η αφανής εταιρεία λύεται με το θάνατο ή τη δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε εμφανούς ή αφανούς εταίρου, με την πτώχευση του εμφανούς εταίρου, με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε με την συμφωνία των εταίρων, με την καταγγελία από οποιοδήποτε εταίρο καθώς και με την ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων, με την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού ή τέλος με την αδυναμία πραγμάτωσης του εταιρικού σκοπού.

893/2008 ΑΠ - Ομόρρυθμη εταιρεία. Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων. Προϋποθέσεις της ευθύνης αυτής και μετά την αποχώρηση μέλους από την εταιρεία
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α2` Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Καλαμίδα, Αντιπρόεδρο, Ρένα Ασημακοπούλου, Ιωάννη Ιωαννίδη, Αθανάσιο Κουτρομάνο και Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 28 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Χ1, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Φώτιο Κουντουριώτη.
Της αναιρεσίβλητης: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "..... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ", η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Αικατερίνη Κοκκαλιάρη-Γιατρά η οποία δήλωσε στο ακροατήριο ότι η ανωτέρω εταιρεία μετονομάσθηκε σε "...........ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και με διακριτικό τίτλο ".......................... ΤΡΑΠΕΖΑ".

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 22-11-2002 ανακοπή της ήδη αναιρεσείουσας που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 12862/2004 του ίδιου Δικαστηρίου και 2842/2005 του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητά η αναιρεσείουσα με την από 28-7-2006 αίτησή της. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Ρένα Ασημακοπούλου ανέγνωσε την από 17-1-2008 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης. Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, η πληρεξούσια της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με τη διάταξη του άρθρου 22 του ΕΝ, ορίζεται ότι " οι ομόρρυθμοι συνεταίροι, οι αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρείας έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένας παρ` ενός μόνο των συνεταίρων, υπό την εταιρικήν όμως επωνυμίαν". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η απεριόριστη σε ολόκληρο ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου με το νομικό πρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρίας, εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την αποχώρηση του από την εταιρία για τα προ της αποχωρήσεως του εταιρικά χρέη. Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 669 ΕΝ, 874 ΑΚ και 112 Εις. Ν. ΑΚ , προκύπτει ότι με τη σύμβαση του αλληλοχρέου λογαριασμού δημιουργείται μεταξύ των συμβαλλομένων μία διαρκής έννομη σχέση, αφού η λειτουργία της συμβάσεως, προϋποθέτει χρονική διάρκεια. Η δε σχέση αυτή έχει περιουσιακό χαρακτήρα και ως ,εκ τούτου καταλογίζεται στο ενεργητικό ή στο παθητικό της περιουσίας των μερών το, ανά πάσα στιγμή περιεχόμενο του λογαριασμού, δηλαδή η αντιπαραβολή των κονδυλίων της χρεοπιστώσεως. Αν συνεπώς, συμβαλλόμενη στο λογαριασμό είναι ομόρρυθμη εταιρία και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λογαριασμού αποχωρήσει από αυτήν ένας ομόρρυθμος εταίρος, υπάρχει προσωπική εις ολόκληρο ευθύνη του εταίρου αυτού, για το κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, οποτεδήποτε και αν γίνει, προκύπτον εις βάρος της εταιρείας κατάλοιπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός εμφάνιζε παθητικό σε βάρος της εταιρείας κατά το χρόνο της αποχωρήσεως του εταίρου και μέχρι του ύψους του παθητικού αυτού καταλοίπου. Το γεγονός ότι η αξίωση πληρωμής του καταλοίπου γεννιέται το πρώτο με, το κλείσιμο του, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της αποχωρήσεως του εταίρου από την εταιρεία, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετο προς τα ανωτέρω συμπέρασμα, αφού τα δημιουργικά της αξιώσεως αυτής περιστατικά, προϋπήρχαν της αποχωρήσεως και ο λογαριασμός αποτελούσε έκτοτε στοιχείο του παθητικού της εταιρικής περιουσίας και συνεπώς περιλαμβανόταν στο πλαίσιο της ευθύνης του αποχωρήσαντος εταίρου (Ολ. ΑΠ 31/1997 , ΑΠ 1/2002).
Ενόψει αυτών και σύμφωνα με την αποτελούσα απόρροια του άρθρου 22 ΕΝ, διάταξη του άρθρου 920 Κ.Πολ.Δικ. μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά του αποχωρήσαντος ομορρύθμου εταίρου, με βάση τον εκτελεστό τίτλο κατά της ομόρρυθμης εταιρίας, ο οποίος στηρίζεται στο κατάλοιπο αλληλοχρέου λογαριασμού που έκλεισε μετά την αποχώρηση του από την εταιρεία. Στην προκειμένη περίπτωση ή αναιρεσείουσα, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του δικογράφου της ένδικης ανακοπής της κατά της σε βάρος της, ως ομορρύθμου μέλους της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία " ...... ...", επισπευδομένης εκτέλεσης, προέβαλε με τους πρώτον και δεύτερο λόγους της ανακοπής της ότι ακύρως επισπεύδεται σε βάρος της η εκτέλεση, διότι η υπ`αριθ. 24858/2000 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, εκδόθηκε με βάση σύμβαση πιστώσεως με αλληλόχρεο λογαριασμό που έκλεισε από την αναιρεσίβλητη την 5-9-2000, ενώ αυτή (αναιρεσείουσα) αφ`ενός είχε αποχωρήσει από την οφειλέτρια πιο πάνω ομόρρυθμη εταιρία στις 17-3-2000, δηλαδή πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού και είχε παύσει έκτοτε να είναι ομόρρυθμο μέλος αυτής (εταιρίας) και αφετέρου ουδέποτε είχε προσυπογράψει την αρχική σύμβαση πιστώσεως, αλλά και τις μεταγενέστερες πρόσθετες πράξεις μεταβολής του ύψους της πιστώσεως, ιδιαίτερα δε αυτή με ημερομηνία 29-3-2000. Οι λόγοι αυτοί της ανακοπής ήταν απορριπτέοι ως αόριστοι, αφού δεν γίνεται επίκληση με αυτούς αν ο αλληλόχρεος λογαριασμός εμφάνιζε ενεργητικό ή παθητικό σε βάρος της εταιρίας και κατά την ημέραν (17-3-2000) της αποχωρήσεως της αναιρεσείουσας από αυτήν (εταιρία) και ποιο ήταν το ύψος του οφειλόμενου από την εταιρεία ποσού την ημέρα αυτή (17-3-2000), αλλά και εκείνου της τελευταίας πρόσθετης πράξης που η αναιρεσείουσα επικαλείται, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί από το Δικαστήριο ότι με την ανακοπή της προβάλλεται επικουρικά λόγος μερικής ακύρωσης της επιταγής εκτελέσεως για το επιπλέον ποσό. Επομένως το Εφετείο που απέρριψε τους παραπάνω λόγους ανακοπής ως "μη νόμιμους", πράγματι όμως ως αορίστους, όπως προκύπτει από την αιτιολογία της απόφασης σύμφωνα με την οποία η αναιρεσείουσα δεν επικαλείται τα προαναφερθέντα στοιχεία, αν δηλαδή ο λογαριασμός που έκλεισε από την αναιρεσίβλητη στις 13-7-2000 εμφάνιζε ενεργητικό ή παθητικό σε βάρος της εταιρίας και κατά την ημέρα της αποχωρήσεώς της την 17-3-2000 από αυτήν και ποιο ήταν το ύψος του οφειλόμενου από την εταιρεία ποσού στις 17-3-2000, αλλά και εκείνης της τελευταίας πρόσθετης πράξης, δεν παραβίασε τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 22 και 669 Εμπ. Ν., 874 ΑΚ, 12 Εισ. Ν.ΑΚ και 920 Κ.Πολ.Δικ. και η προβαλλόμενη με τους πρώτο και τέταρτο λόγους αναίρεσης αντίθετη από το άρθρο 559 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δικ. αιτίαση, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.
Οι από το άρθρο 559 αριθ. 11 και 19 Κ.Πολ.Δικ. λόγοι αναιρέσεως προϋποθέτουν ουσιαστική έρευνα της υποθέσεως και για αυτό δεν ιδρύονται αν το δικαστήριο δεν εισήλθε στην αποδεικτική διαδικασία και δεν διατύπωσε αποδεικτικό πόρισμα, αλλά απέρριψε την αγωγή ή την ανακοπή ή την ένσταση ως μη νόμιμη ή αόριστη [(0λ. ΑΠ 3/1997, Ολ. ΑΠ 44/1990), όπως στην προκειμένη περίπτωση συνέβη με τους προαναφερθέντες πρώτο και δεύτερο λόγους της ένδικης ανακοπής της αναιρεσείουσας.
Συνεπώς οι προβαλλόμενες με τον ίδιο (πρώτο) λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 11 και 19 Κ.Πολ.Δικ. αιτιάσεις ότι το Εφετείο 1)δεν έλαβε παρά το νόμο, υπόψη κρίσιμα προσκομισθέντα αποδεικτικά έγγραφα και 2)στέρησε την απόφαση του νόμιμης βάσης διότι με ανεπαρκή αιτιολογία, απέρριψε τους ως άνω λόγους της ανακοπής πρέπει να απορριφθουν ως απαράδεκτες. Σε κάθε περίπτωση οι αιτιάσεις αυτές πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες λόγω αοριστίας, γιατί δεν αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια είναι τα αποδεικτικά έγγραφα που δεν λήφθηκαν υπόψη και αν έγινε νομότυπη επίκληση τούτων, ούτε προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια των αιτιολογιών, δηλαδή ποια επιπλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται στην απόφαση, αφού δεν αρκεί η γενική έκφραση ανεπαρκής αιτιολογία (Ολ. ΑΠ 20/2005).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 του ΑΚ, 116 και 933 του Κ.Πολ.Δικ. και 25 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαιτήσεως του δανειστή κατά του οφειλέτη, αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου και συνεπώς λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δικ. μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθετη της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστεως ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος, που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ .
Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος ως καταχρηστική, θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος να προκύπτει από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου [Ολ.ΑΠ 17/95, Ολ. ΑΠ 62/90]. Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από την επισκόπηση της ανακοπής με το τρίτο λόγο αυτής (ανακοπής), η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι η εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος της είναι καταχρηστική και συνεπώς άκυρη, επειδή η αναιρεσίβλητη γνώριζε εξ υπαρχής, με τα αρμόδια διευθυντικά της όργανα και τα εντεταλμένα για τις χορηγήσεις πρόσωπα, που ενέκριναν και χορήγησαν στον πρώην σύζυγο της και διαχειριστή της οφειλέτριας εταιρίας πιστώσεις ύψους 120.000.000 δρχ., ότι αυτή (αναιρεσείουσα) δεν είχε την παραμικρή γνώση και ανάμειξη στις δοσοληψίες και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ότι για το λόγο αυτό, ουδέποτε της ζητήθηκε να εγγυηθεί τόσον την αρχική όσον και τις μεταγενέστερες αυξητικές πιστωτικές συμβάσεις, καθώς και ότι ουδέποτε την ενημέρωσε ή την όχλησε επί 12ετία για την περίπτωση μη κανονικής εξυπηρέτησης του λογαριασμού της πίστωσης, που αυτή, με υπαιτιότητα της καθής, αγνοούσε. Επί πλέον ισχυρίζεται ότι στρέφεται εναντίον της μετά παρέλευση 34 μηνών από τότε που αποχώρησε από την εταιρία, χωρίς προηγουμένως να φροντίσει να λάβει εγκαίρως μέτρα κατ` αυτής και ιδιαίτερα κατά του εγγυητή ............. , προκειμένου να υπάρξει πραγματική εξασφάλιση των αξιώσεων της, ούτε έχει προχωρήσει σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, με αποτέλεσμα, για όλους αυτούς τους λόγους και ιδιαίτερα της αδράνειας που η καθής επέδειξε, να δημιουργηθεί σ` αυτήν η εύλογη πεποίθηση ότι η αναιρεσίβλητη ουδέποτε θα επεδίωκε την ικανοποίηση της αξιώσεως της από την αναιρεσείουσα. Έκρινε δε το Εφετείο, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσβαλλομένης απόφασης, ότι εν όψει των περιστατικών αυτών, η επισπευδόμενη σε βάρος της αναιρεσείουσας αναγκαστική εκτέλεση, δεν μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική και αν θεωρηθούν αληθινά όσα η αναιρεσείουσα πιο πάνω εκθέτει, γιατί δεν υπάρχει προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, αφού ούτε μακροχρόνια αδράνεια της αναιρεσίβλητης υπήρξε, ούτε συμπεριφορά τέτοια που να δημιούργησε στην αναιρεσείουσα την εύλογη πεποίθηση ότι η αναιρεσίβλητη ουδέποτε θα ζητούσε από αυτήν να ικανοποιήσει την αξίωση της, εν όψει και του ότι, δεν είχε νομική υποχρέωση ατομικής της ενημερώσεως, για την πορεία της πιστώσεως και η συμμετοχή της αναιρεσείουσας στην εταιρεία, έστω και τυπικά, όπως αυτή διατείνεται, υπήρξε δική της επιλογή, εν γνώσει ασφαλώς των ευθυνών που αναλάμβανε και δεν μπορεί να αποβεί σε βλάβη των συμφερόντων της αναιρεσίβλητης, στη διακριτική ευχέρεια της οποίας, ανήκει η επιλογή του υπόχρεου από τα εις ολόκληρο ευθυνόμενα πρόσωπα, από τον οποίο θα ζητήσει να ικανοποιηθεί η αξίωση της.
Με το να κρίνει έτσι το Εφετείο δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και η προβαλλόμενη με το δεύτερο λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.1 Κ.Πολ.Δικ. αιτίαση για το αντίθετο πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Συνακόλουθα και η προβαλλόμενη με τον ίδιο (δεύτερο λόγο αναίρεσης)από το άρθρο 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.Δικ. αιτίαση ότι το Εφετείο στέρησε την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς το θέμα αυτό νόμιμης βάσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού κατά τα προεκτεθέντα ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση ως μη νόμιμη, όπως στην προκείμενη περίπτωση συνέβη για τον σχετικό λόγο της ανακοπής, αλλά και λόγω αοριστίας της αιτίασης αυτής, αφού δεν διαλαμβάνεται στο λόγο αυτό αναίρεσης η εξειδίκευση του σφάλματος του δικαστηρίου, αν δηλαδή πρόκειται για παντελή έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση, μη αρκούσης προς θεμελίωση του λόγου αυτού μόνο της αναφοράς της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.Δικ.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 630 Α Κ.Πολ.Δικ., που προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 2819/2000 η διαταγή πληρωμής, που αποτελεί τίτλο εκτελεστό, κατά τη διάταξη του άρθρου 631 Κ.Πολ.Δικ., επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της και αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία αυτή, τότε η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι αν δεν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής σε εκείνον κατά του οπίου εκδόθηκε μέσα στην εν λόγω προθεσμία, τότε αυτή, αποβάλλει την ισχύ της ως εκτελεστός τίτλος, με αποτέλεσμα, να μη μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του. Αν όμως ο οφειλέτης είναι ομόρρυθμη εταιρία και η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί σε βάρος της, τότε αρκεί η επίδοση μόνο προς αυτήν για να εκπληρωθεί η ως άνω επιταγή του νόμου, χωρίς να απαιτείται και η παράλληλη επίδοση της προς τους ομόρρυθμους εταίρους καθόσον στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποβάλλει την ισχύ της ως εκτελεστός τίτλος, αφού αυτοί ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, σε ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο αυτής (άρθρο 22 ΕΝ) και μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος τους κατ` άρθρο 920 Κ.Πολ.Δικ. Επομένως το Εφετείο που απέρριψε ως αβάσιμο τον τέταρτο ανακοπής της αναιρεσείουσας ότι η ένδικη διαταγή πληρωμής έπαυσε να ισχύει ως προς αυτή (αναιρεσείουσα) μετά την πάροδο δύο μηνών από την έκδοση της χωρίς να της επιδοθεί, δεν παρέλειψε παρά το νόμο να κηρύξει παύση ισχύος της επίδικης επιταγής και η προβαλλόμενη με τον τρίτο λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δικ. πράγματι όμως από το άρθρο 559 αριθ. 14 Κ.Πολ.Δικ., αιτίαση, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.
Η ανακοπή του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δικ. περιλαμβάνεται στις ανακοπές του άρθρου 583 επ. του ιδίου κώδικα και επομένως εφαρμόζονται σε αυτή οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 585 παρ. 2, κατά το οποίο οι λόγοι ανακοπής πρέπει να προταθούν μόνο με το κύριο δικόγραφο της ανακοπής ή με πρόσθετο δικόγραφο, που πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται η ανακοπή και να κοινοποιηθεί στον αντίδικο οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. Νέοι λόγοι ανακοπής που προτείνονται για πρώτη φορά με το δικόγραφο της έφεσης ή αναίρεσης κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή είναι απαράδεκτοι ( ΑΠ 563/2003). Επομένως ο τέταρτος λόγος αναιρέσεως ( κατά το δεύτερο μέρος του), με τον οποίον ( κατ` ορθή εκτίμηση) υπό την επίκληση του άρθρου 559 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δικ ψέγεται ή προσβαλλόμενη, διότι κατά παράβαση του άρθρου 632 και 633 Κ.Πολ.Δικ, δεν εκήρυξε άκυρη την επισπευδομένη σε βάρος της αναιρεσείουσας εκτέλεση, καίτοι η αναιρεσίβλητη δεν επικαλέσθηκε, ούτε απέδειξε ότι η διαταγή πληρωμής είχε καταστεί τελεσίδικη με δεύτερη επίδοση στην οφειλέτρια εταιρία ή στην αναιρεσείουσα, είναι απορριπτέοςΩς απαράδεκτος, διότι, όπως προκύπτει από την παραδεκτή κατ` άρθρο 562 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ. επισκόπηση της ανακοπής τέτοιος λόγος, δεν προτάθηκε με αυτήν, ούτε με δικόγραφο προσθέτων λόγων ανακοπής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 28 Ιουλίου 2006 αίτηση της Χ1 για αναίρεση της υπ` αριθ. 2842/2005 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, τα οποία ορίζει σε χίλια διακόσια (1200) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15-4-2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30-4-2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


28664/2008 ΠΠρ Θεσ/νίκης - Αίτηση συνδιαλλαγής νέου πτωχευτικού κώδικα.
Αριθμός απόφασης 28664/2008
Αριθμός κατάθεσης αίτησης 24087/2008
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Καλλιόπη Κουτουράτσα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνστάντια Εμμανουηλίδου, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, Ελένη Τζιουβάρα, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Ζωή Φούρκα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 8 Ιουλίου 2008, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό καταθέσεως 24087/9-6-2008 και με αντικείμενο υπαγωγή σε διαδικασία συνδιαλλαγής, μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. .. ", που εδρεύει στο ... .. .. χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ .. .. .. .. .. .. Θεσσαλονίκης) από τους: 1) .. .. .. .. .. , κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, .. .. .. .. .., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ΑΦΜ .. .. .. .. .. .. και 2) .. .. .. .. .., κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, .. .. .. .. .., Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, .. .. .. .., . .. .. .., που παραστάθηκαν ο μεν 1ος δια, ο δε 2ος μετά των πληρεξουσίων τους δικηγόρων Θάνου Πέτσου (AM 7010) και Ηρακλή Σπανού (AM 2365), οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις.
ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1).. .. .. .., κατοίκου Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης, 2) .. .. .. .. .., κατοίκου Αγχιάλου Θεσσαλονίκης, 3) .. .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 4) .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 5) .. .. .. .. .. , κατοίκου Θεσσαλονίκης, 6) .. .. .. .. .. .., κατοίκου Βαθύλακκου Θεσσαλονίκης, 7) .. .. .. .. , κατοίκου Θεσσαλονίκης, 8) .. .. .. , κατοίκου Θεσσαλονίκης, 9) .. .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 10) .. ... .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 11) .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 12) .. .... .. , κατοίκου Θεσσαλονίκης, 13) .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 14) .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 15) .. .. .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 16) .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 17) .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 18) .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 19) .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 20) .. .. .. .. , κατοίκου Θεσσαλονίκης, 21) .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 22) .. .. .. .., κατοίκου Θεσσαλονίκης και 23).. .. .. .. , κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Κωνσταντίνου Βατάλη (AM 7198), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. .. .", που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Νούσιου (AM 3964), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .." και το διακριτικό τίτλο ".. .. .. ..", που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ανδρέα Αθανασόπουλου (AM 1821), ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. ...", που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Στέλλα Παπαναστασίου (AM 4083), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. ...", που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Σωτηρίου Ναούμ (AM 1597), ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. .", που εδρεύει στην Περίσταση Πιερίας, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Αικατερίνης Δαρδανελιώτη (AM 8313), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. .. ..", πρώην ".. .. .. .. .. .. ..", που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Γλυκερίας Μπόντη (AM 5473), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. .. .", που εδρεύει στον Τύρναβο Νομού Λαρίσης, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Κωνσταντίνου Ταχτσίδη (AM 4964), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. .. .. ", που εδρεύει στο .. .. .. .. χιλ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, εκπροσωπείται νόμιμα δια του ενταύθα υποκαταστήματος της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γεωργίου Παπαδημητράκη (AM 6445), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ".. .. .. .. .. ." που εδρεύει στην Ολλανδία και εν προκειμένω στην Ελλάδα με το υποκατάστημα της στα Γλυκά Νερά Αττικής, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ιωάννη Μπουγιουκλή (AM 3308), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους, όπως σημειώνεται παραπάνω.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Με τις διατάξεις των άρθρων 99 -106 του Ν.3588/2007( Νέος Πτωχευτικός Κώδικας) εισήχθη από τη Γαλλία στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα ο θεσμός της διαδικασίας συνδιαλλαγής (procedure de conciliation). Σκοπός του νομοθέτη ήταν η πρόληψη της πτώχευσης, με το να τεθούν στη διάθεση του οφειλέτη νομικοί μηχανισμοί, αποτρεπτικοί της αναπόδραστα καταστροφικής ρευστοποίησης , ώστε οι οικονομικές δυσκολίες να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο προσεκτικό, σοβαρό, με φαντασία, διαπραγμάτευση , ασφάλεια και διαμόρφωση περιβάλλοντος εμπιστοσύνης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Με τη διαδικασία συνδιαλλαγής επιδιώκεται, υπό την εγγύηση της δικαστικής αρχής και με τη σύμπραξη των πιστωτών, η ικανοποίηση των τελευταίων μέσω της διάσωσης της επιχείρησης, που απειλείται με οικονομική κατάρρευση ή εκείνης που τα δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν αφήνουν προσδοκία επιβίωσης, με απώτερους σκοπούς τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την προαγωγή του τοπικού κοινωνικοοικονομικού χώρου, όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και ευρύτερα της εθνικής οικονομίας.
H διαδικασία συνδιαλλαγής δεν είναι παρά μια συλλογική συναινετική διαδικασία που λειτουργεί στα πλαίσια της συμβατικής αυτονομίας . Εντούτοις προβλέπεται εκ του νόμου τριπλή παρέμβαση του δικαστηρίου, υπό την έννοια ότι στα πλαίσιά της εκδίδονται τρείς αποφάσεις δυνάμει των οποίων λειτουργεί η διαδικασία συνδιαλλαγής, ήτοι η 1η απόφαση που επιτρέπει το "άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής" (100 ΠτωχΚ) , η 2η απόφαση επικυρώνει ή μη την συμφωνία, που τυχόν θα συναφθεί μεταξύ του οφειλέτη και εκείνων των πιστωτών, που έχουν την πλειοψηφία των απαιτήσεων, με τη συμμετοχή του μεσολαβητή (101 παρ.1 ΠτωχΚ) και η 3η απόφαση διατάσσει τη λύση της συμφωνίας λόγω μη εκπλήρωσης των όρων της (105 ΠτωχΚ). Στη διαδικασία συνδιαλλαγής μπορεί να υπαχθεί κάθε οφειλέτης , που σε περίπτωση πτώχευσης θα είχε πτωχευτική ικανότητα κατά το άρθρο 2 παρ.1 του ΠτωχΚ, δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έμπορος ή ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει οικονομικό σκοπό (άρθρο 99 παρ.1 του ΠτωχΚ). Η απόφαση για υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής είναι πράξη διαχείρισης, για την οποία εξουσία έχει μόνο το όργανο του νομικού προσώπου ή ο έμπορος ατομικά. Ο οφειλέτης ούτε υποχρέωση έχει για υπαγωγή στη διαδικασία αυτή, αλλά ούτε και δικαίωμά του είναι , αν δεν συντρέχουν οι κάτωθι αναφερόμενες αντικειμενικές προϋποθέσεις. Η υπαγωγή προϋποθέτει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη , χωρίς είσοδο στο στάδιο της παύσης των πληρωμών. Συνεπώς οικονομική αδυναμία μπορεί να συνιστά η μη γενική, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, οικονομική αδυναμία ή η πρόσκαιρη ή η οφειλόμενη σε παροδικούς λόγους οικονομικής στενότητας ή σε λόγους δικαιολογημένης αρρυθμίας πληρωμών. Δεν απαιτείται η οικονομική αδυναμία να είναι παρούσα, αλλά αρκεί, κατά αντικειμενική εκτίμηση, να προβλέπεται ότι στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες. Ο προβλέψιμος χαρακτήρας προϋποθέτει πρόγνωση , όχι αόριστα και αφηρημένα, αλλά με συγκεκριμένες καταστάσεις και ενδείξεις , οι οποίες μπορεί να είναι :α) τα οικονομικά δεδομένα, όπως αρνητικός ισολογισμός, συνεχής έλλειψη κερδοφορίας και αδυναμία μερισματικής πολιτικής , υπερβολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός, διακοπή τραπεζικών συναλλαγών, αφαίρεση βιβλιαρίου επιταγών, διακοπή οικονομικής υποστήριξης από μητρική εταιρία ομίλου, β) η περιουσιακή κατάσταση, όπως η επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων με πολλαπλές εμπράγματες ασφάλειες ή η ανυπαρξία ελεύθερης περιουσίας ή η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων για αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, γ) η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως έλλειψη των αναγκαίων πρώτων υλών, υπολειτουργία της επιχείρησης, δυσχέρειες στην κάλυψη αποθεμάτων, προβλήματα και διεκδικήσεις προσωπικού μη αντιμετωπίσιμες, δυσαναλογία εσόδων και λειτουργικών εξόδων και δ) το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης όπως μείωση παραγγελιών , ανάκληση ή μη παράταση αδειών εκμετάλλευσης ή ευρεσιτεχνιών προβληματικές σχέσεις με προμηθευτές, συγκρούσεις με προσωπικό καταστροφή ολική ή μερική εγκαταστάσεων ή παραγωγής, ευρεία ελαττωματικότητα προϊόντων και μαζικές υπαναχωρήσεις καταναλωτών. Για την υπαγωγή του σε διαδικασία συνδιαλλαγής, ο οφειλέτης υποβάλλει σχετική αίτηση ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ήτοι του πολυμελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας , στην οποία έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του - ειδικά δε για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται ως τέτοιος ο τόπος της καταστατικής έδρας - (άρθρο 4 παρ.1 και 2 ΠτωχΚ), το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (741 επ του ΚΠολΔ), με την απόκλιση που καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του ΠτωχΚ για τη δυνατότητα άσκησης παρεμβάσεων , κύριων ή πρόσθετων, και προφορικά με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Για το ορισμένο της σχετικής αίτησης πέραν των άλλων στοιχείων που απαιτούν οι διατάξεις των άρθρων 118 και 216 του ΚΠολΔ, πρέπει να περιέχονται με ποινή απαραδέκτου πληροφορίες ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος την κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων χρηματοδότησης του οφειλέτη και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής (99 παρ. 2 ΠτωχΚ) Για το παραδεκτό της αίτησης επισυνάπτεται γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 5000 ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή. Επειδή κατά κανόνα το δικαστήριο δεν έχει ειδικές γνώσεις ή δυνατότητες ανάγνωσης της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη από άποψη ιδίως προβλέψιμης οικονομικής αδυναμίας προβλέπεται από το νόμο (99 παρ.2 ΠτωχΚ) η διακριτική ευχέρεια του προέδρου του πτωχευτικού δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, να ορίσει εμπειρογνώμονα για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Ο εμπειρογνώμονας αφού συλλέξει κάθε σχετική πληροφορία, συντάσσει έκθεση, την οποία καταθέτει στον γραμματέα των πτωχεύσεων μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από το διορισμό του (99 παρ.3 ΠτωχΚ). Το πτωχευτικό δικαστήριο προκειμένου να αποφανθεί για το "άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής" αρκείται σε πιθανολόγηση του ουσία βάσιμου του αιτήματος, στηριζόμενο στην έκθεση του εμπειρογνώμονα, εφόσον τούτος ορίσθηκε. Εάν αποφασίσει το "άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής", ορίζει μεσολαβητή, που επιλέγει από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων. Κατ' άρθρο 106 παρ.1 του ΠτωχΚ, μεσολαβητής δεν μπορεί να είναι πρόσωπο, το οποίο την τριετία πριν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής είχε λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή ή είχε πληρωθεί απαίτησή του από τον οφειλέτη ή πιστωτή του ή προσώπου που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη. Με την ως άνω απόφαση του δικαστηρίου καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησης του οφειλέτη, ο χρόνος που δίνεται στον μεσολαβητή να περαιώσει το έργο του, αλλά όχι πέραν του διμήνου, αρχομένου όχι από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης που τον διορίζει (144 ΚΠολΔ), η οποία γίνεται με επιμέλεια της γραμματείας του πτωχευτικού δικαστηρίου (375ΚΠολΔ), αλλά από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Εφόσον ο μεσολαβητής το ζητήσει, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία για ένα ακόμη μήνα. Με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, κατ' άρθρο 100 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 1 του ΠτωχΚ, να διατάξει οποιοδήποτε εξασφαλιστικό μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της και ιδίως α) να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, β) να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών και γ) να ορίσει μεσεγγυούχο. Τα ασφαλιστικά μέτρα που διατάσσονται με την 1η απόφαση ισχύουν μέχρι την έκδοση της 2ης απόφασης , δηλαδή της επικυρωτικής ή μη της συμφωνίας κατ΄άρθρο 103 παρ.4 του ΠτωχΚ ή σε περίπτωση , που δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατ΄άρθρο 101 παρ.3 του ΠτωχΚ. Η 1η απόφαση του Δικαστηρίου για "το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής" δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (100 παρ. 3 ΠτωχΚ) και επιπλέον δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα , είτε δέχεται την αίτηση , είτε όχι (100 παρ.4 ΠτωχΚ). Επειδή τα καθήκοντα του μεσολαβητή περιγράφονται στο νόμο , δεν είναι αναγκαία η αναφορά τους στην δικαστική απόφαση , που τον ορίζει. (βλ. αιτιολογική έκθεση του Ν.3588/2007, Λ. Κοτσίρης Πτωχευτικό Δίκαιο εκδ.2008 σελ. 511-529, Σπ. Ψυχομάνης εκδ. 2007 σελ. 40-54, Π.Μάζη Η διαδικασία συνδιαλλαγής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα ΔΕΕ 2/2008 σελ. 172, Λ. Κοτσίρης-Π. Αρβανιτάκης Γνωμοδότηση από 19-2-2008 Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά το νέο πτωχευτικό κώδικα).
Με την υπό κρίση με αριθμό καταθέσεως 24087/9-6-2008 αίτηση η αιτούσα ανώνυμη εταιρία , νομίμως εκπροσωπούμενη, εκθέτει ότι ιδρύθηκε το 1998 και αντικείμενό της είναι κατά το πλείστον η παραγωγή, εμπορία και βιομηχανική επεξεργασία κρεάτων' ότι διατηρεί εργοστάσιο βιομηχανικής επεξεργασίας κρεάτων στην περιοχή Αγίου Αθανασίου ν. Θεσσαλονίκης και 12 καταστήματα λιανικής στην περιοχή Θεσσαλονίκης, στα οποία απασχολούνται συνολικά 149 εργαζόμενοι ότι από το έτος 2003 εντάχθηκε σε επενδυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, η δε επένδυση ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2007' ότι εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης που έπληξε την αγοραστική δύναμη του έλληνα καταναλωτή από το τέλος του 2007, της αλλαγής αγοραστικών συνηθειών και της παρατεταμένης απεργίας των εργαζομένων της ΔΕΗ , μειώθηκε κατά το α' εξάμηνο ο "τζίρος" στα καταστήματα της αιτούσας ΑΕ' ότι για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων ζήτησε το Μάϊο του 2008 από την ".. .. .. .." , που είναι ο βασικός της χρηματοδότης, νέα χρηματοδότηση , πλην όμως εκείνη αρνήθηκε' ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της μέχρι 31-5-2008 προς το ΙΚΑ, το Δημόσιο, ΔΕΚΟ, πιστωτικά ιδρύματα και μισθοδοσία ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 4.478.942 ευρώ και προς διάφορους προμηθευτές 4.496.757,04 ευρώ ότι μέχρι τέλους του 2008 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ανέλθουν στο ποσό των 18.273.729,78 ευρώ, ενώ τα αναμενόμενα έσοδα για το ίδιο διάστημα θα ανέλθουν στο ποσό των 17.265.000 ευρώ' ότι εντούτοις δεν έπαυσε τις πληρωμές της δίνοντας προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων της και των προμηθευτών της ότι με τα αναφερόμενα λεπτομερώς στην αίτηση μέτρα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί η οικονομική στενότητα άμεσα.
Με βάση αυτό το ιστορικό η αιτούσα ΑΕ ζητεί να "ανοιχθεί η διαδικασία συνδιαλλαγής" για αυτήν , να ορισθεί μεσολαβητής και να απαγορευθεί κάθε διαδικασία ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις σε βάρος της επιχείρησής της και σε βάρος των υπέρ αυτής εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 4 και 99 παρ. 2 ΠτωχΚ και 741 επ. του ΚΠολΔ) και για το παραδεκτό της επισυνάπτεται το πρωτότυπο του υπ' αριθμόν 32.06.0003.144216/9-6-2008 γραμματίου κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 5000 ευρώ κατ΄άρθρο 99 παρ. 2 εδ. τελ. του ΠτωχΚ. Είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 10 παρ.1 , 99 παρ. 1 και 2 και 100 του ΠτωΧΚ(ν. 3588/2007), πλην του αιτήματος περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων υπέρ των εγγυητών της αιτούσας ΑΕ και συνοφειλετών της εις ολόκληρον, οι οποίοι δεν κατανομάζονται, το οποίο κρίνεται απορριπτέο ως απαράδεκτο ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης, καθότι τα πρόσωπα αυτά δεν είναι διάδικοι στην παρούσα δίκη (68 και 73 ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ουσίαν κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη.
Με δηλώσεις των πληρεξουσίων τους δικηγόρων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, που καταχωρήθηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως , άσκησαν κύριες παρεμβάσεις, ζητώντας την μη έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής αναφορικά με τις οφειλές της αιτούσας ΑΕ, οι α) ".. .. ... .. .. .. ", επικαλούμενη έννομο συμφέρον , συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεώς της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ από ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό που έκλεισε την 9-6-2008 με χρεωστικό υπόλοιπο ποσού 210.203, 57 ευρώ και β) "΄.. .. .. .. ." , ανώνυμη εταιρία με έδρα την Ολλανδία, επικαλούμενη έννομο συμφέρον, συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεώς της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ από τίμημα πωλήσεως μηχανήματος ποσού 279.438,18 ευρώ, το οποίο έπρεπε να καταβληθεί τμηματικά από 15-5-2008 έως 15-7-2009 άλλως επικουρικά ζητεί να υπαχθεί στους πιστωτές της αιτούσας ΑΕ και άλλως επικουρικά να εξαιρεθεί από το ενεργητικό αυτής και δη από την κατάσταση των παγίων το προρρηθέν μηχάνημα. Αμφότερες οι κύριες παρεμβάσεις είναι παραδεκτές και νόμιμες (4παρ.3 εδ.β και 99 του ΠτωΧΚ ) και θα πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ΄ουσίαν , πλην των επικουρικών αιτημάτων της υπό στοιχείο β κύριας παρέμβασης, καθότι αυτά πρώιμα εισάγονται ενώπιον μας, επειδή αποτελούν αντικείμενο έρευνας του Δικαστηρίου σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής , ήτοι της επικύρωσης της συμφωνίας που τυχόν θα επιτύχει ο μεσολαβητής.
Με δηλώσεις των πληρεξουσίων τους δικηγόρων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, που καταχωρήθηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως , άσκησαν πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ της αιτούσας ΑΕ, ζητώντας το "άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής" οι α) .. .. .. .. .. .., επικαλούμενοι έννομο συμφέρον ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση της αιτούσας ΑΕ, β) η Τράπεζα .. .. .. .. .. ΑΕ, επικαλούμενη έννομο συμφέρον , συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεών της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ από ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό που έκλεισε την 30-5-2008 με χρεωστικό υπόλοιπο ποσού 4.182.270,22 ευρώ και από σύμβαση ομολογιακού δανείου ποσού 7.500.000 ευρώ' επιπλέον ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και δη να απαγορευθεί κάθε μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας ΑΕ, γ)η .. .. .. επικαλούμενη έννομο συμφέρον, συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεώς της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ ποσού 228.000 ευρώ, δ) Τράπεζα .. .. .. .. , επικαλούμενη έννομο συμφέρον, συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεών της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ από ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό που έκλεισε την 13-6-2008 με χρεωστικό υπόλοιπο ποσού 141.379,81 ευρώ, ε) .. .. .. .., επικαλούμενη έννομο συμφέρον συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεώς της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ ποσού 649.000 ευρώ επιπλέον ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και δη να απαγορευθεί κάθε μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας ΑΕ, στ) .. .. .. .. .., επικαλούμενη έννομο συμφέρον συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεώς της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ, προερχόμενη από πωλήσεις πουλερικών, ποσού 974.787, 07 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 309.542,69 ευρώ ληξιπρόθεσμο, ζ) .. .. .. .., επικαλούμενη έννομο συμφέρον , συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεώς της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ, προερχόμενη από μεταφορές εμπορευμάτων, ποσού 426.000 ευρώ, επιπλέον ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και δη να απαγορευθεί κάθε μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας ΑΕ και η) .. .. .. .. .., επικαλούμενη έννομο συμφέρον, συνιστάμενο στην ύπαρξη απαιτήσεώς της σε βάρος της αιτούσας ΑΕ από ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό ποσού 19.000 ευρώ. Εξ αυτών οι υπό στοιχεία γ και ε πρόσθετες παρεμβάσεις των τραπεζικών αε με τις επωνυμίες ".. .. .. .." και ".. .. .. ..", κρίνονται απορριπτέες ως απαράδεκτες , διότι δεν κατέθεσαν προτάσεις , η κατάθεση των οποίων επί της έδρας είναι υποχρεωτική κατά την ειδική διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου , όπως προκύπτει από τα άρθρα 741,115 παρ.3 237, 745 και 108 του ΚΠολΔ (βλ. Β.Βαθρακοκοίλης Ερμ ΚΠολΔ στο άρθρο 741 σημείωση με αρ. 4 και στο άρθρο 752 σημείωση με αρ.7). Το ότι επιτρέπεται από τον πτωχευτικό κώδικα η άσκηση παρέμβασης, κύριας ή πρόσθετης , με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά, δεν αίρει την υποχρέωση των διαδίκων να καταθέσουν προτάσεις ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Απασες οι υπόλοιπες πρόσθετες παρεμβάσεις είναι παραδεκτές και νόμιμες (4παρ.3 εδ.β και 99 του ΠτωΧΚ ) και θα πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ΄ουσίαν.
Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως , που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου και των εγγράφων , που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι (σημειωτέον ότι δεν ορίσθηκε εμπειρογνώμονας για την παρούσα υπόθεση), πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : Η αιτούσα ΑΕ ιδρύθηκε με την υπ΄αριθμόν 6500/13-10-1998 συστατική πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Κολυδάκη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 17/10746/30-10-1998 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε με αριθμό ΜΑΕ 41464/62/Β/98/0210. Πρόκειται για οικογενειακή ανώνυμη εταιρία που συστάθηκε από τον .. .. .. .. και τους υιούς του .. .. .., κατά μετατροπή ατομικής επιχείρησης, έχει έδρα τον Αγιο Αθανάσιο ν. Θεσσαλονίκης και σκοπό την παραγωγή, εμπορία, βιομηχανική επεξεργασία παντός είδους κρεάτων, την εμπορία τυροκομικών προϊόντων, σαλατών, αρτοσκευασμάτων κλπ.
Με το υπ' αριθμόν 108/29-10-2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας , νομίμως δημοσιευθέν (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 14099/25-11-2004 ) , ανατέθηκε η εκπροσώπηση της αιτούσας ΑΕ για μία πενταετία από κοινού αλλά και χωριστά στον καθένα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής .. .. .. και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής .. .. .. ... Με την υπ' αριθμόν 265998/7667/9-6-2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο της αιτούσας ΑΕ με τίτλο "Εκσυγχρονισμός μονάδας κοπής -τυποποίησης κρέατος & παραγωγής κρεατοσκευασμάτων στον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης" στα πλαίσια του μέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α.& Α.Υ. 2000-2006 σύμφωνα με τον Καν.ΕΚ 1257/99, ποσού 7.500.000 ευρώ, στο οποίο το Δημόσιο συμμετέχει κατά ποσοστό 42% (3.150.000 ευρώ) και η αιτούσα ΑΕ κατά το υπόλοιπο ποσοστό 58% (4.350.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.075.000 ευρώ ίδια κεφάλαια και 1.275.000 ευρώ δανειακά κεφάλαια). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ήταν από 26-2-2003 έως 31-12-2006. Η αιτούσα ΑΕ απασχολεί συνολικά 149 εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων είναι και οι προσθέτως παρεμβαίνοντες , των οποίων τους μισθούς κατέβαλε κανονικά μέχρι το Μάρτιο του 2008 , αλλά μετέπειτα υπήρξε προσωρινή δυσχέρεια στην καταβολή της μισθοδοσίας' ήδη σήμερα έχουν καταβληθεί και οι αποδοχές μηνός Μαίου 2008 . Σημειωτέον ότι οι σχέσεις των εργαζομένων με την αιτούσα ΑΕ ήταν πάντοτε αρμονικές , χωρίς συγκρούσεις και για το λόγο αυτό δέχονται να υπαχθεί η αιτούσα ΑΕ στη διαδικασία συνδιαλλαγής. Η αιτούσα ΑΕ διατηρεί α) βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας κρεάτων, συνολικής επιφάνειας κτισμάτων 11.000 τμ περίπου με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό , εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο στον Αγιο Αθανάσιο ν. Θεσσαλονίκης, εμβαδού 17.930 τμ , και β) δώδεκα (12) καταστήματα λιανικής πωλήσεως , σε μισθωμένους χώρους, ήτοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης και δη στο κέντρο της πόλης επί της οδού .. .. .. , επί της οδού .. .. .. .., επί της οδού .. .. .. .. και επί της οδού .. .. .. , στο Δήμο Αμπελοκήπων επί της οδού .. .. .. .. και επί της οδού .. .. .. , στο Δήμο Πολίχνης επί της οδού .. .. .., στο Δήμο Ευόσμου επί της οδού .. .. .. .. και επί της οδού .. .. .. .., στο Δήμο Θέρμης επί της οδού .. .. .. .., στο εμπορικό κέντρο .. .. .. στην Πυλαία , στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού επί της οδού .. .. .. .. και στο Δήμο Σταυρούπολης επί της οδού .. .. .. ... Στο χώρο της αγοράς τροφίμων η αιτούσα ΑΕ θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες και δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο περίπου 25.000.000 ευρώ. Στις αρχές του τρέχοντος έτους η αιτούσα ΑΕ παρουσίασε πρόσκαιρη έλλειψη ταμειακής ρευστότητας για την κάλυψη των άμεσων ληξιπρόθεσμων οφειλών της , οφειλόμενη α) στην υπέρβαση του ως άνω επενδυτικού σχεδίου της για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της κατά το ποσό των 23.000.000 ευρώ , β) στο μεγάλο όγκο παγιοποιήσεων του ενεργητικού της αιτούσας ΑΕ, που ξεπερνά τα 30.000.000 ευρώ και δη με την αγορά ακινήτων ( βλ. ενδεικτικά το υπ' αριθμόν 5432/31-12-1996 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Κολυδάκη, δυνάμει του οποίου περιήλθε στην κυριότητα του .. .. .. .. οποίος αργότερα το εισέφερε στην αιτούσα ΑΕ- ένα αγροτεμάχιο μετά βιομηχανικών κτιρίων στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου ν. Θεσσαλονίκης, την υπ' αριθμόν 99675/1-12-2004 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ουρανίας Καβάκη, δυνάμει της οποίας περιήλθαν στην ψιλή κυριότητα της αιτούσας τρείς οριζόντιες ιδιοκτησίες επί οικοδομής στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς, το υπ' αριθμόν 5923/22-6-2004 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πανάγιως Γίδαρη, δυνάμει του οποίου περιήλθε στην κυριότητα της αιτούσας μία μαιζονέτα στην περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, το υπ' αριθμόν 2407/16-11-2001 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Παρπούλα, δυνάμει του οποίου περιήλθε στην κυριότητα της αιτούσας ένα οικόπεδο στην περιοχή του Δήμου Χορτιάτη και δη στον οικισμό Φιλύρου, την υπ' αριθμόν 11475/19-11-2004 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αικατερίνης Μιχαηλίδου, δυνάμει της οποίας περιήλθε στην κυριότητα της αιτούσας μία οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα επί οικοδομής στην περιοχή Χαριλάου του Δήμου Θεσσαλονίκης, το υπ' αριθμόν 7931/21-12-2000 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Κολυδάκη, δυνάμει του οποίου περιήλθε στην κυριότητα της αιτούσας ένα αγροτεμάχιο στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου ν. Θεσσαλονίκης, το υπ' αριθμόν 9543/22-9-2003 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Κολυδάκη, δυνάμει του οποίου περιήλθαν στην κυριότητα της αιτούσας ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί δύο αγροτεμαχίων στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου ν. Θεσσαλονίκης), αλλά και σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, γ) στη γενικότερη οικονομική κρίση που έπληξε την αγοραστική δύναμη του έλληνα καταναλωτή από το τέλος του 2007 και την αλλαγή αγοραστικών συνηθειών δ) την παρατεταμένη απεργία των εργαζομένων της ΔΕΗ και ε) τον βραχυχρόνιο δανεισμό, στον οποίο προέβη για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Μέχρι τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης οι οφειλές, ληξιπρόθεσμες και μη , της αιτούσας ΑΕ ήταν 1) προς το ΙΚΑ περίπου 200.000 ευρώ, 2) προς τη Δ.Ο.Υ. περίπου 850.000 ευρώ, ρυθμισμένες σε δόσεις μέχρι την 30/9/2010,3) προς τους εργαζόμενους για μισθοδοσία μηνός Ιουνίου περίπου 200.000 ευρώ, 4)προς την Τράπεζα .. .. .. .. ποσού 12.082.701,74 ευρώ , προερχόμενη από την υπ' αριθμόν 1387096/21-6- 2002 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, η οποία καταγγέλθηκε την 30-5-2008 με χρεωστικό υπόλοιπο 4.182.270,22 ευρώ και από την από 14-9-2007 σύμβαση ομολογιακού δανείου ποσού 7.500.000 ευρώ' για την 1η εξ αυτών απαίτηση εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 19705/17-6-2008 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 5) προς την Τράπεζα .. .. .. .. ποσού 141.379,81 ευρώ , προερχόμενη από τις υπ' αριθμόν 641054/26-4-2005 και 641043/26-4-2005 συμβάσεις παροχής πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό , οι οποίες καταγγέλθηκαν την 13-6-2008 , 6) προς την .. .. .. .. ποσού 10.000 ευρώ, 7) προς την Τράπεζα .. .. .. ποσού 176,817 ευρώ, 8) προς την .. .. .. ποσού 364.490,14 ευρώ πλέον τόκων , προερχόμενη από την υπ' αριθμόν 2459/4-4-2007 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού , η οποία καταγγέλθηκε την 11.6.2008 ' για την απαίτηση αυτή εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 21414/27-6-2008 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 9) προς την .. .. .. .. .. .. ποσού 210.203, 57 ευρώ προερχόμενη από την υπ' αριθμόν 008/326/24-3-2005 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό , η οποία καταγγέλθηκε την 9.6.2008 για μέρος της απαίτησης αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 21798/30-6-2008 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 10) προς την .. .. .. .. ποσού 35.900 ευρώ, 11) προς την .. .. .. .. ποσού 5000 ευρώ, 12) προς την .. .. .. ποσού 72.150 ευρώ, 13) προς την Τράπεζα .. .. .. ποσού 22.715 ευρώ, 14) προς την .. .. .. ποσού 106.000 , 15) προς την .. .. .. .. ποσού 65.000 ευρώ 16) προς την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ποσού 49.500 ευρώ , 17) προς την ".. .. .. .. " ποσού 19.000 ευρώ, 18) προς την ".. .. .. .." συνολικού ποσού 426.000 ευρώ , προερχόμενη από συμβάσεις μεταφοράς προϊόντων της αιτούσας ΑΕ' για μέρος της απαίτησης αυτής εκδόθηκαν οι υπ' αριθμόν 19113 και 19115/10-6-2008 διαταγές πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 19) προς την ".. .. .." ποσού 974.787, 07 ευρώ από αγορά πρώτων υλών και δη πουλερικών, 20) προς την ".. .. ..." ποσού 279,438, 18 ευρώ από αγορά μηχανήματος , το τίμημα του οποίου είχε συμφωνηθεί να καταβληθεί σε δόσεις μέχρι την 15-7-2009' επειδή δεν καταβλήθηκε η 1η δόση την 15-5-2008 η ανωτέρω εταιρία υπαναχώρησε από τη σύμβαση και ήδη με την υπ' αριθμόν 25011/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ) τέθηκε το ανωτέρω μηχάνημα υπό την μεσεγγύηση της ".. .. .. .." , 21) προς την ".. .. .. .. .." ποσού 254.839,55 ευρώ , από αγορά πρώτων υλών ' για μέρος της απαίτησης αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 21021/25-6-2008 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 22) προς την .. .. .. .. ΕΠΕ, εισαγωγική εταιρία κρεάτων, ποσού 93.369,41 ευρώ, από αγορά πρώτων υλών 23) προς τον .. .. .. ,έμπορο κρεάτων, ποσού 628.000 ευρώ, από αγορά πρώτων υλών 24) προς την .. .. ... Αρτας , ποσού 238.463,77 ευρώ από αγορά πρώτων υλών, 25) προς την .. .. .. .. ποσού 316.398,69 ευρώ από αγορά πρώτων υλών, 26) προς την .. .. .. .. ποσού 284.801,85 ευρώ από αγορά πρώτων υλών, 27) προς την . .. .. .. ποσού 293.690,26 ευρώ από αγορά πρώτων υλών, 28) προς την .. .. .. .. ποσού 296. 414,03 ευρώ από αγορά πρώτων υλών, 29) προς την .. .. .. .. ποσού 624.917,69 ευρώ από αγορά πρώτων υλών, 30) προς τις εταιρίες leasing .. .. .. .. .. .., συνολικού ποσού 546.715 ευρώ , προερχόμενες από συμβάσεις leasing 31)προς ΔΕΗ και ΟΤΕ ποσού 50.000 ευρώ και 32) για μισθώματα καταστημάτων ποσού 40.000 ευρώ. Εντούτοις η αιτούσα ΑΕ δεν έχει παύσει τις πληρωμές της και προσπαθεί να ικανοποιήσει τους δανειστές της , προτάσσοντας τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της και ήδη κατέβαλε για το διάστημα από 9-6-2008 έως 8-7-2008 περίπου 1.400.000 ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος αποδείξεως. Ενόψει της κατάστασης αυτής η αιτούσα ΑΕ , και προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο της πτώχευσης, απέστειλε στις 11-6-2008 και 19-6-2008 επιστολές προς όλους τους προμηθευτές και πιστωτές της ενημερώνοντας τους για το ενδεχόμενο ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής . Με επιστολές τους η πλειονότητα των προμηθευτών αντέδρασε θετικά , ενώ παράλληλα πολλοί από τους πιστωτές και δη οι τράπεζες , μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, που έχει και τη μεγαλύτερη απαίτηση, συνήνεσαν με τις προρρηθείσες παρεμβάσεις τους ενώπιον μας για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ηδη η αιτούσα ΑΕ έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού ,με τον προσανατολισμό της στο λιανικό εμπόριο (με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της και σε άλλες περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης), έναντι του χονδρεμπορίου , το οποίο δεν είναι αποδοτικό διότι εξαρτάται από τη φερεγγυότητα των εμπόρων, στη διείσδυσή της σε εναλλακτικές αγορές και δη σούπερ -μάρκετ , στην αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων της , στην αγορά πρώτων υλών με άμεση καταβολή μετρητών , στην προώθηση των εξαγωγών της στις χώρες των βαλκανίων , στην προώθηση στην αγορά νέων προϊόντων , όπως τα προπαρασκευασμένα φαγητά κλπ. Κατόπιν τούτων και προκειμένου να αποφευχθεί η προοπτική της πτώχευσης της αιτούσας ΑΕ, που θα είχε ως αποτέλεσμα α) το κλείσιμο μιας βιώσιμης επιχείρησης, β) την ρευστοποίηση του ενεργητικού της αιτούσας ΑΕ , το οποίο υπερβαίνει τα 30.000.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα κυρίως, γ) την απώλεια 150 θέσεων εργασίας και τις συνέπειες που θα είχε τούτο για τις οικογένειες των εργαζομένων στην επιχείρηση της αιτούσας ΑΕ, που θα μείνουν αιφνιδίως άνεργοι, δ) τη λύση δώδεκα (12) συμβάσεων μισθώσεως με την ταυτόχρονη απώλεια εισοδήματος για ισάριθμους εκμισθωτές ε)την απώλεια κρατικών και κοινοτικών κονδυλίων , που αποτελούν τη συμμετοχή του Δημοσίου για την υλοποίηση του προρρηθέντος επενδυτικού σχεδίου και στ) την απώλεια εισοδήματος για τουλάχιστον 200 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αγορά του κρέατος και προμηθεύουν με προϊόντα τους την αιτούσα ΑΕ, με κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης και αυτών , το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη , να απορριφθούν οι κύριες παρεμβάσεις, να γίνουν δεκτές οι πρόσθετες παρεμβάσεις που κρίθηκαν νόμιμες και να ανοίξει η διαδικασία συνδιαλλαγής, οριζομένου προς τούτο μεσολαβητή , κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσης, ο οποίος θα ενεργήσει τα όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 101 του Ν.3588/2007. Επιπλέον , προκειμένου να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας της αιτούσας ΑΕ ή μείωση της αξίας της, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει α) να απαγορευθεί οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου της αιτούσας ΑΕ ή προς αυτήν και β) να ανασταλούν οι ατομικές διώξεις των πιστωτών μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου τούτου , που θα επικυρώνει ή μη τη συμφωνία μεταξύ της αιτούσας ΑΕ και των πιστωτών κατ΄άρθρο 103 παρ.4 του ΠτωχΚ, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατ΄άρθρο 101 παρ.3 του ΠτωχΚ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τη με αρ. κατ. 24087/9-6-2008 αίτηση μαζί με τις ασκηθείσες προφορικά με δήλωση στο ακροατήριο κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις .
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις κύριες παρεμβάσεις των α) ". .. .. .. .." και β) ".. .. .. ..."
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις πρόσθετες παρεμβάσεις των α) ".. .. .. .. .." και β) ".. .. .. "
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τα ως απορριπτέα κριθέντα στο σκεπτικό της παρούσης αναφορικά με την αίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση και τις λοιπές πρόσθετες παρεμβάσεις .
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τις οφειλές της αιτούσας ΑΕ.
ΟΡΙΖΕΙ μεσολαβητή από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων , που τηρείται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, τον Χρυσάφη Βουρουτζή , Οικονομολόγο -Δικηγόρο (ΑΜ 2833), κάτοικο Θεσσαλονίκης (Ερμού αρ.41 τηλ. 2310279069), ο οποίος οφείλει να περατώσει το έργο του εντός διμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου της αιτούσας ΑΕ ή προς αυτήν και
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τις ατομικές διώξεις των πιστωτών σε βάρος της αιτούσας ΑΕ μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου τούτου , που θα επικυρώνει ή μη τη συμφωνία μεταξύ της αιτούσας ΑΕ και των πιστωτών της, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
ΟΡΙΖΕΙ εφημερίδα για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών..
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στις 11 Αυγούστου 2008 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Αυγούστου 2008.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - http://www.lawyers4you.gr 

Σχόλια