Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής - υπ αριθ.17-2014 απόφασης Ειρηνοδιεκίου Κολινδρού, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Δημήτριο Καλαϊτζή

Ουδόλως πιθανολογήθηκε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ανάγκη προσωρινής απόλαυσης εκ μέρους των αιτουσών της επίδικης έκτασης. Δεν πιθανολογήθηκαν συγκεκριμένα περιστατικά ύπαρξης επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης για τη λήψη των ζητούμενων ασφαλιστικών μέτρων, ούτε ότι η πάροδος του....
χρόνου μέχρι την άσκηση της τακτικής αγωγής θα επιφέρει οποιαδήποτε βλάβη στο ακίνητο των αιτουσών ή οποία θα παραβλάψει το αξιούμενο δικαίωμα νομής τους πτ\ τ0υ ετπδίκου οικοπεδικού τμήματος, ούτε ότι επίκειται οποιαδήποτε βλάβη του επίδικου ή των διάδικων μερών και ιδίως δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούσες έχουν επείγουσα ανάγκη χρήσης του επιδίκου τμήματος του ακινήτου αλλά πιθανολογήθηκε ότι αποβλέπουν στην προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων τους,  χωρίς όμως να πληρούνται και οι λοιπές προαναφερόμενες προϋποθέσεις του νόμου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ     17/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Κολινδρού Εμμανουήλ Κοκκωνίδη και τη Γραμματέα Παναγιώτα Κωστή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Μαρτίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΣΩΝ : 1) χχχχχχχχχχχ χήρας χχχχχχχχχχχχ το.... γένος Χαραλάμπους και χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχυ, κατοίκου Βέροιας, οδός Τρεμπεσίνας 31 και 2) Δέσποινας Τσελεπή του Ιωάννη και της Αρχόντισσας, κατοίκου Βέροιας, οδός Τρεμπεσίνας 31, που εμφανίσθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Σαρρηγιαννίδη Ευστάθιο.

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : χχχχχχχχχχχχχχχχή του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Μεθώνης Πιερίας, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Δημήτριο Καλαϊτζή. Συμπαραστάθηκε και η ασκούμενη δικηγόρος Βασιλική Καλαϊτζή.

Οι αιτούσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 24-01-2014 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 2/24-01-2014 επί της οποίας ορίσθηκε μετ' αναβολή δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας κατά την οποία εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα με τη σειρά της εγγραφής της.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά μελέτησε τη δικογραφία και

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούσες ιστορούν στην υπό κρίση αίτηση ότι τυγχάνουν κυρίες νομείς και κάτοχοι η πρώτη σε ποσοστό 1/4 και η δεύτερη σε ποσοστό 3/4 ενός οικοπέδου εκτάσεως 400 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μείζονος οικοπέδου ολικής έκτασης 876 τμ το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς κατά θέση όρια και τρόπο κτήσης. Ότι το ανωτέρω διαιρετό τμήμα περιήλθε σε εκείνες δυνάμει κληρονομιάς του προαποβιώσαντος συζύγου της πρώτης και πατέρα της δεύ~ερης. Ότι ο καθ'ου, ιδιοκτήτης του υπολοίπου τμήματος του οικοπέδου   των   3~5   :υ   ποοέΒη,   σε  γοό^η   ~η.;   :εν  προσδιορίζουν   γ~ό δικόγραφο,       στην      περίφραξη      όλου       του      ανωτέρω      οικοπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του επίδικου διαιρετού τμήματος των 400 τμ καθώς επίσης   κατασκεύασε   ένα   σκέπαστρο   το   οποίο   καταλαμβάνει   μέρος  του διαιρετού   τμήματος  των αιτουσών.  Ότι  οι  αιτούσες  μετά  το  θάνατο  του δικαιοπαρόχου τους και επιθυμώντας να προβούν σε πράξη μεταβίβασης η οποία προϋπόθετε την έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης αυθαίρετων κτισμάτων διαπίστωσαν την ύπαρξη των ανωτέρω παραβάσεων στο ανωτέρω διαιρετό τμήμα τους ενημέρωσαν τον καθ'ου για την πρόθεση αποκατάστασης τους χωρίς να συναντήσουν εκ μέρους του κάποια αντίσταση. Ότι όταν την 10-12-2012 μετέβη στο επίδικο οικόπεδο το συνεργείο των αιτουσών προκειμένου να προβεί στις εργασίες αφαίρεσης της περίφραξης ο καθ'ου τους παρεμπόδισε με αποτέλεσμα να αποβάλει με αυτόν τον τρόπο τις αιτούσες από τη νομή του επιδίκου    καταλαμβάνοντας    το.    Επικαλούμενες    δε    επικείμενο    κίνδυνο συγκρούσεων και διαπληκτισμών και προς αποτροπή επιβοΛής χρηματικού προστίμου από την πολεοδομία για τις ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές σε βάρος  τους  ζητούν  να  ληφθούν  ασφαλιστικά   μέτρα.   Να   αναγνωριστούν προσωρινά νομείς του αναφερόμενου στην αίτηση επίδικου ακινήτου εμβαδού 400 τμ. Να διαταχθεί η αποβολή του καθ'ου από το επίδικο εδαφικό τμήμα και η  απόδοση  της νομής του  στις αιτούσες προκειμένου  να προβούν στην αφαίρεση των παράνομων κτισμάτων. Να απαγορευτεί στον καθ'ου κάθε πράξη διατάραξης της νομής των αιτουσών στο μέλλον. Να απειληθεί κατά του καθ'ου χρηματική  ποινή   και  προσωπική  κράτηση  για  κάθε  μελλοντική  διατάραξη καταδικαζομένου στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των αιτουσών. Μ" αυτό το περιεχόμενο η υπό κρίση αίτηση αρμόδια εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου   (αρθρ.   733,   734   και   29   ΚΠολΔ),   κατά   τη   διαδικασία   των ασφαλιστικών μέτρων (682 επ. ΚΠολΔ). Στηρίζεται στις διατάξεις 974, 983, 984, 987 ΑΚ και  176  ΚΠολΔ.  Το αίτημα περί απαγόρευσης κάθε μελλοντικής διατάραξης τη νομής δεν είναι νόμιμο, διότι πρόκειται για αίτηση αποβολής από τη νομή και όχι διατάραξης της νομής και η εκτέλεση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 943 ΚΠολΔ (άμεση εκτέλεση) και όχι σύμφωνα με το άρθρο 947 του ΚΠολΔ (έμμεση εκτέλεση). Επίσης απορριπτέα ως μη νόμιμα κρίνονται και τα αιτήματα περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, διότι τα παραπάνω αρμόζουν στην αγωγή διατάραξης της νομής (άρθρο 989 ΑΚ) και όχι αποβολής. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ'ουσίαν. Από τις ένορκες   καταθέσεις   των   μαρτύρων   των   διαδίκων   στο   ακροατήριο   του Δικαστηρίου ία τεριέχοντα ζ~ζ ταυτάριθμσ με γη παρούσα αποωαση τοαι

2  φύλλο της υπ αριθμ.    17/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κολινδρού

συνεδρίασης, όλα ανεξαιρέτως τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση από τους    διαδίκους    έγγραφα,    τις   προσκομιζόμενες    από    τον    καθ'ου    και εξομοιούμενες   με   ιδιωτικά   έγγραφα,   ως  προς   την  αποδεικτική   δύναμη, φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, (άρθρο 444 του Κ.Πολ.Δ. - Α.Π. 443/2000, Επ. Συγκ.Δ. 2002, 361), τα δ.δάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται αυτεπάγγελτα υπόψη, ( άρθρο 336 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.), καθώς και από την όλη διαδικασία ουδόλως πιθανολογήθηκε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ανάγκη προσωρινής απόλαυσης εκ μέρους των αιτουσών της επίδικης έκτασης. Δεν πιθανολογήθηκαν συγκεκριμένα περιστατικά ύπαρξης επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης για τη λήψη των ζητούμενων ασφαλιστικών μέτρων, ούτε ότι η πάροδος του χρόνου μέχρι την άσκηση της τακτικής αγωγής θα επιφέρει οποιαδήποτε βλάβη στο ακίνητο των αιτουσών ή οποία θα παραβλάψει το αξιούμενο δικαίωμα νομής τους πτ\ τ0υ ετπδίκου οικοπεδικού τμήματος, ούτε ότι επίκειται οποιαδήποτε βλάβη του επίδικου ή των διάδικων μερών και ιδίως δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούσες έχουν επείγουσα ανάγκη χρήσης του επιδίκου τμήματος του ακινήτου αλλά πιθανολογήθηκε ότι αποβλέπουν στην προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων τους,  χωρίς όμως να πληρούνται και οι λοιπές προαναφερόμενες προϋποθέσεις του νόμου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.  Ο  ισχυρισμός δε των αιτουσών περί κινδύνου  επιβολής προστίμου  από  τις αυθαίρετες  κατασκευές δε συνιστά «επείγουσα περίπτωση», που να δικαιολογεί, κατά τα προαναφερθέντα άρθρα του ΚΠολΔ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της νομής των αιτούντων σε κάθε δε περίπτωση συνιστά γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο, ήτοι γεγονός  που  αναιρεί  την  εκδοχή   του   κατεπείγοντος  και  του  επικείμενου κινδύνου.    Επομένως,   δεν   πιθανολογήθηκε   η   συνδρομή   κατεπείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου, που να καθιστούν προδήλως αναγκαία και επιτακτική τη λήψη ασφαλιστικών υέτοων. Σε ακοληυθία ήλ


που έγιναν δεκτά, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη λόγω μη συνδρομής των υπό του άρθρου 682 παρ. 1 ΚΠολΔ οριζομένων προϋποθέσεων περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων, δεκτής γενομένης και της σχετικής ένστασης του καθ'ου περί έλλειψης κατεπείγοντος. Τέλος η δικαστική δαπάνη του καθού πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των αιτουσών (αρθρ. 176 ΚΠολΔ) κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, καθόσον θεωρούνται ηττηθείσες διάδικοι.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ! την αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των αιτουσών τη δικαστική δαπάνη του καθ Όυ, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Κολινδρό την .Μ^Μ.. Μαρτίου 2014, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια