Αγοραστής, ο οποίος μάταια απαίτησε από τον πωλητή τη διόρθωση του πραγματικού ελαττώματος στο πωληθέν, δικαιούται να επιλέξει ένα άλλο από τα συρρέοντα δικαιώματα των ΑΚ 540, 543 - Αριθμός απόφασης: ΑΠ 575/2012 Τμήμα: Τμήμα: Α1 -

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 575/2012 Τμήμα: Τμήμα: Α1΄ Πρόεδρος: Β. Λυκούδης Εισηγητής: Α. Ζευγώλης
Αγοραστής, ο οποίος μάταια απαίτησε από τον πωλητή τη διόρθωση του πραγματικού ελαττώματος στο πωληθέν, δικαιούται να επιλέξει ένα άλλο από τα συρρέοντα δικαιώματα των ΑΚ 540, 543
Άρθρα: 540, 541, 306 ΑΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΑΠΟΣΠΑΣΜΑ -.....
Επιμέλεια: Αναστάσιος Βαλτούδης

«… [Τ]α εκ του άρθρου 540 ΑΚ χορηγούμενα στον αγοραστή δικαιώματα και αξιώσεις και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, δεν μπορούν να ασκηθούν σωρευτικά, αλλά ο αγοραστής έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να επιλέξει μία από αυτές και να την ασκήσει (ΑΠ 1312/1997), γιατί κατά τη διάταξη του άρθρου 306 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά και επί διαζευκτικής συρροής αξιώσεων, η επιλογή, που θα γίνει μία φορά, είναι αμετάκλητη. Ειδικώς, όμως, καθόσον αφορά στην αξίωση διόρθωσης, που συνιστά επί της ουσίας αξίωση μετεκπληρώσεως της σύμβασης, ο αγοραστής εξακολουθεί να έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή μείωσης του τιμήματος, στην περίπτωση που η διόρθωση έλαβε μεν χώρα, το ελάττωμα, όμως, παρέμεινε. Τούτο σαφώς συνάγεται, τόσο από τη διάταξη του άρθρου 541 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία “Ο αγοραστής μπορεί, αν διαπιστωθεί αργότερα και άλλο ελάττωμα, να ασκήσει εκ νέου ένα από τα δικαιώματα” του άρθρου 540 ΑΚ, όσο και από την τελολογία των οικείων διατάξεων, δεδομένου ότι η αξίωση διόρθωσης ως αξίωση μετεκπληρώσεως της σύμβασης παρέχει μία επιπλέον δυνατότητα στον πωλητή, πριν την άσκηση των λοιπών δραστικότερων δικαιωμάτων από μέρους του αγοραστή, να εκπληρώσει προσηκόντως τη σύμβαση, διορθώνοντας το ελάττωμα. Όταν, όμως, η διόρθωση αυτή αποβαίνει ατελέσφορη ή αποδεικνύεται αδύνατη ή αναποτελεσματική, τότε η στέρηση του αγοραστή από τη δυνατότητα άσκησης των λοιπών δικαιωμάτων του, θα κατέληγε σε μία αντίθετη προς το σκοπό του νόμου, αδυναμία ικανοποίησής του. Έτσι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορεί να ασκήσει το διαπλαστικό δικαίωμα της υπαναχώρησης, με την άσκηση του οποίου η σύμβαση της πώλησης ανατρέπεται αναδρομικά και οι συμβαλλόμενοι ενέχονται σε αμοιβαία επιστροφή των ληφθεισών παροχών (άρθρα 389, 547 Α.Κ.)».
Παρατηρήσεις: Για πρώτη φορά σε περίπτωση διαζευκτικής συρροής δικαιωμάτων ο Άρειος Πάγος δέχεται -και ορθά- το δικαίωμα του δανειστή που επέλεξε δικαίωμα (εδώ την αξίωση διόρθωσης) να αλλάξει γνώμη και να επιλέξει, στη συνέχεια, άλλο από τα διαζευκτικώς συρρέοντα δικαιώματα. Αντίθετη, χωρίς διακρίσεις, στο δικαίωμα αλλαγής γνώμης του δανειστή είναι, με επίκληση της ΑΚ 306 (ευθέως ή αναλογικά εφαρμοζόμενης), η κρατούσα νομολογία του Αρείου Πάγου. Βλ. ενδεικτικά για τα δικαιώματα του μισθωτή ή εργοδότη λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου ή έργου αφενός μεν ΟλΑΠ 50/2005 ΕλλΔνη 2006, 84• ΑΠ 725/2013 αδημ.• ΑΠ 316/2013 αδημ. και αφετέρου ΑΠ 972/1994 ΑρχΝ 1994, 498.

Σχόλια