ΠΟΙΝΙΚΟ - ΑΠ 1666/2016 - Πρακτική εφαρμογή του ν. 4411/2016Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Το θεμιτό της συμμετοχής του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη
Πρακτική εφαρμογή του ν. 4411/2016
Έτος: 2016
Νούμερο: 1666
Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη....

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Μπουρνάκα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, (κωλυομένης της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Βιολέττας Κυτέα), Αγγελική Αλειφεροπούλου, Δημήτριο Χονδρογιάννη - Εισηγητή, Δημήτριο Τζιούβα και Ιωάννη Μπαλιτσάρη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Νοεμβρίου 2015, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευσταθίας Σπυροπούλου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελεύς) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Α. Γ. του Π., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Κοντομαρίνο, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 51/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Βορείου Αιγαίου.

Mε πολιτικώς ενάγοντα τον "..., Ν.Ε." ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα και ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο.

Το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Βορείου Αιγαίου με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Απριλίου 2015 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...2015.

Αφού άκουσε

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 9 του ν. 4411/2016 "1. Ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθεί δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. 2. Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές. 3. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 358 και 390 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των νόμων 927/1979 (Α’ 139) και 3304/2005 (Α’ 16)". Εξ’ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Π.Κ., που ορίζει ότι, αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, προκύπτει ότι καθιερώνεται η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου νόμου που ίσχυσε από την τέλεση της πράξης μέχρι τον χρόνο της αμετάκλητης εκδίκασης της υπόθεσης, ενώ είναι πρόδηλο ότι ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο είναι και ο νόμος που θεσπίζει παραγραφή των ποινών και πρόκειται για ουσιαστικού δικαίου διάταξη. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 114 ΠΚ, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις των άρθρων 511 εδ. τελ. και 514 εδ. δ’ στοιχ. β’ ΚΠοινΔ, συνάγεται, ότι, αν κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 51/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, ο αναιρεσείων Α. Γ. κηρύχθηκε ένοχος για παράβαση του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 1650/1988 και, με τη συνδρομή των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ. δ’ και ε’ ΠΚ, επιβλήθηκε σ’ αυτόν ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών, ανασταλείσα επί τριετία.

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, εφόσον η προσβαλλόμενη απόφαση έχει εκδοθεί πριν τη δημοσίευση, στις 3-8-2016, του ν. 4411/2016, με την απόφαση αυτή έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών, η οποία δεν έχει εκτιθεί, η ίδια απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, αφού η κατ’ αυτής ένδικη αίτηση αναιρέσεως είναι παραδεκτή ως νομοτύπως και εμπροθέσμως ασκηθείσα και η παράβαση του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 1650/1988 δεν υπάγεται στις ανωτέρω αναφερόμενες εξαιρέσεις, η υπόθεση εμπίπτει ήδη στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4411/2016 και ισχύει η θεσπιζόμενη από το εν λόγω άρθρο παραγραφή της άνω ποινής. Παρέπεται ότι συντρέχει περίπτωση επιεικέστερου νεότερου νόμου, δηλαδή του ισχύσαντος μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης αποφάσεως ν. 4411/2016 που πρέπει να εφαρμοσθεί από τον ‘ Αρειο Πάγο και κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, προκειμένου η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, λόγω παραγραφής της ποινής, υπό τον προβλεπόμενο στο παραπάνω άρθρο όρο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 9 Απριλίου 2015 αιτήσεως του Α. Γ. του Π., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως της υπ’ αρ. 51/3.3.2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Βορείου Αιγαίου. Και

Παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 2016.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Νοεμβρίου 2016.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια