ΜΠρΠειρ 1703/2011 Αίτηση για θέση υπό δικαστική συμπαράσταση υποβληθείσα από τον εισαγγελέα -. Εμφάνιση της συμπαραστατέας στο ακροατήριο χωρίς τη συμπαράσταση δικηγόρου, θεωρείται δικονομικώς απούσα. Παρέμβαση σε δίκη για θέση προσώπου υπό δικ. συμπαράσταση δύνανται να ασκήσουν μόνο τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δικ. συμπαράσταση, σύμφωνα με την ΑΚ 1667 α'.

ΜΠρΠειρ 1703/2011
Αίτηση για θέση υπό δικαστική συμπαράσταση υποβληθείσα από τον εισαγγελέα -.
Εμφάνιση της συμπαραστατέας στο ακροατήριο χωρίς τη συμπαράσταση δικηγόρου, θεωρείται δικονομικώς απούσα. Παρέμβαση σε δίκη για θέση προσώπου υπό δικ. συμπαράσταση δύνανται να ασκήσουν μόνο τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δικ. συμπαράσταση, σύμφωνα με...
την ΑΚ 1667 α'. Οι αδελφοί των γονέων του συμπαραστατέου δεν νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση και να ασκήσουν παρέμβαση. Συζήτηση της αίτησης παρά τη μη υποβολή της έκθεσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας, κατά την ΑΚ 1674. Διανοητική νόσος του συμπαραστατέου εξαιτίας της οποίας αδυνατεί εν όλω να επιμελείται τις υποθέσεις της. Προσωπική επικοινωνία Δικαστηρίου με συμπαραστατέα. Οχι απαραίτητη η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Θάνατος γονέων της συμπαραστατέας, αδιαφορία του αδελφού της, που είναι ο μόνος πλησιέστερος συγγενής της. Διορισμός της θείας ως δικαστικής συμπαραστάτριας.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1703/2011
TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)      
Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ιωάννη Ναυπλιώτη, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς, και τη Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.
Συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριό του στις 14-01-2011 για να δικάσει την υπόθεση:
Της αιτούσας: Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, ..., η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
Της καθ' ης η αίτηση: ..., κατοίκου Πειραιώς, η οποία εμφανίσθηκε στο ακροατήριο χωρίς να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 15-06-2010 και με αριθμό κατάθεσης 6362/2010 αίτηση, η οποία διαβιβάσθηκε στο παρόν Δικαστήριο με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6856/15-06-2010 έγγραφο της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, προσδιορίστηκε για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το με ημερομηνία 01-11-2010 αποδεικτικό επιδόσεως της Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου τούτου, …, που υπάρχει στη δικογραφία, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και με κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ' ης η αίτηση (αρθρ. 128 § 4 και 802 § 2 ΚΠολΔ). Η τελευταία εμφανίσθηκε μεν στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης, χωρίς ωστόσο τη συμπαράσταση δικηγόρου (αρθρ. 94 § 1 ΚΠολΔ) και επομένως θεωρείται δικονομικός απούσα (ΑΠ 896/2006, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 550/2003, Δνη 2004,1436, ΕφΠειρ 417/1984, ΠειρΝομ 1984,162, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (-Αρβανιτάκης), ΚΠολΔ II (2000), 743 αριθ: 1). Συνεπώς, η καθ' ης η αίτηση πρέπει να δικασθεί ερήμην. Ωστόσο, το Δικαστήριο, λαμβανομένης περαιτέρω υπ' όψιν της διάταξης του άρθρου 750 ΚΠολΔ, που αναφέρεται στο δικαίωμα του Εισαγγελέα να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 § 2 ΚΠολΔ).
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 803 § 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει σήμερα, στις υποθέσεις για τη θέση προσώπου υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, παρέμβαση ή τριτανακοπή δύνανται να ασκήσουν μόνο τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την υποβολή του σε δικαστική συμπαράσταση, τα οποία κατά τη διάταξη του άρθρου 1667 εδ. α' ΑΚ, όπως ισχύει μετά την ανπκατάστασή της με το νόμο 2447/1996, είναι ο υπό δικαστική συμπαράσταση, ο σύζυγος του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, οι γονείς του, τα τέκνα του και ο Εισαγγελέας. Μεταξύ δε των προσώπων που κατά τα ανωτέρω νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη θέση προσώπου σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης δεν περιλαμβάνονται οι αδελφοί των γονέων του συμπαραστατέου, και ως εκ τούτου οι τελευταίοι δεν δικαιούνται να ασκήσουν ούτε παρέμβαση σε ανοιγείσα και εκκρεμή δίκη με αυτό το αντικείμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως, η …, αδελφή της μητέρας της καθ' ης η αίτηση, παριστάμενη στο ακροατήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Διονυσίου Μπαράτη, άσκησε πρόσθετη, υπέρ της αιτούσας Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, παρέμβαση, η οποία ωστόσο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη.
Η αιτούσα Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών ζητά να υποβληθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης η …, επειδή πάσχει από διανοητική διαταραχή, συνεπεία της οποίας αδυνατεί να επιμεληθεί του εαυτού της και των υποθέσεων της γενικά, να διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης η …  και να ορισθεί το εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τα προτεινόμενα πρόσωπα. Μ' αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 §1 και 801 §1 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1666 §1 περ. α', 1667, 1669, 1672, 1684 ΑΚ, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 801, 802, 804 και 805 ΚΠολΔ όπως ισχύουν σήμερα. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 748 § 2 ΚΠολΔ και 19 § 4 ν. 2521/1997 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 1674 ΑΚ και 796 § 3 ΚΠολΔ προδικασία, με την επίδοση ακριβούς επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης και της κλήσης, με σημείωση για τον προσδιορισμό της δικασίμου, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία (βλ. αντίστοιχα τα με ημερομηνία 20-10-2010 αποδεικτικό επίδοσης των επιμελητριών του Πρωτοδικείου τούτου … και …). Πρέπει να σημειωθεί όπ στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 1674 ΑΚ έκθεση της

κοινωνικής υπηρεσίας, ωστόσο το Δικαστήριο θα προχωρήσει στην ουσιαστική έρευνα της αίτησης χωρίς την έκθεση, καθόσον στο άρθρο 19 § 4 του ν. 2521/1997 ορίζεται ότι, αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία άλλωστε δεν είναι δεσμευτική, αλλα απλώς συνεκτιμάται και συνεπώς η παράλειψη προσαγωγής της έκθεσης αυτής δε δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης.

Από τη συνεκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα ..., που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από την (κατ' αρθρ. 804 § 1 ΚΠολΔ) προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με την συμπαραστατέα, καθώς και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει η προσθέτως παρεμβαίνουσα τα οποία νομίμως λαμβάνονται υπ' όψιν κατ' αρθρ. 744 ΚΠολΔ, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθ' ης η αίτηση ..., γεννηθείσα στις 10-03-1980 (βλ. το υπ' αριθμ. πρωτ. 24583/15-03-2010 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πειραιώς), πάσχει από επιληψία με διαταραχές προσωπικότητας επί εδάφους νοητικής υστέρησης, συνεπεία παιδικής εγκεφαλοπάθειας, η δε ασθένεια της αυτή τυγχάνει μη ιάσιμη και επιδεινούμενη στον χρόνο (βλ. τις από 12-10-2010 και 26-05-2010 ιατρικές γνωματεύσεις του ιατρού της Υγειονομικής Διεύθυνσης (τμήμα Ν-4) του ΙΚΑ, Ανδρέα Περιοτέρη, την υπ' αριθμ. 4246/2009 γνωμάτευση της Α'βάθμιας επιτροπής του ΙΚΑ (υποκ/μα Πειραιώς) και το υπ' αριθμ. πρωτ. 33899/15-09-2009 πιστοποιητικό εξέτασης του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ʼγιος Παντελεήμων»). Λόγω της διανοητικής νόσου από την οποία πάσχει η καθ' ης, αυτή αδυνατεί εν όλω να φροντίζει μόνη της για τις υποθέσεις της, γεγονός για το οποίο το Δικαστήριο πείσθηκε τόσο από τα προαναφερόμενα ιατρικά πιστοποιητικά όσο και από την προσωπική επικοινωνία με αυτήν. Περαιτέρω, εφόσον από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει το είδος και ο βαθμός της διανοητικής νόσου από την οποία πάσχει η συμπαραστατέα, δεν απαιτείται να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 804 § 2 ΚΠολΔ), και πρέπει, επομένως, η καθ' ης να τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διορισθεί η θεία της (αδελφή της αποβιώσασας μητέρας της) … προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια αυτής για το διάστημα από τη δημοσίευση μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης και οριστική δικαστική συμπαραστάτρια για τον χρόνο μετά την τελεσιδικία της απόφασης. Η θεία της συμπαραστατέας, …, διατηρεί με την ανιψιά της, σχέση αγάπης και στοργής, και επιμελείται εδώ και χρόνια του προσώπου της και των υποθέσεων της, συνακόλουθα δε κρίνεται ότι παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα της. Να σημειωθεί ότι οι γονείς της συμπαραστατέας, …  έχουν αποβιώσει (βλ. τις υπ' αριθμ. 109/Γ/1998 και 42/Β/2002 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που συνέταξε ο ληξίαρχος Πειραιώς), ο δε ευρισκόμενος στη ζωή πλησιέστερος συγγενής της συμπαραστατέας και συγκεκριμένα ο αδελφός της …, δεν κρίνεται κατάλληλος να διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης αυτής, καθώς δεν δείχνει ενδιαφέρον για τη φροντίδα της, σύμφωνα με την ένορκη περί τούτου κατάθεση του προαναφερόμενου μάρτυρα. Τέλος, κατάλληλα πρόσωπα για να διορισθούν ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου (άρθρα 1682, 1634 ΑΚ) είναι οι θείοι αυτής: α) …, ως πρόεδρος, β) …, και γ) …, ως μέλη, ήτοι πρόσωπα που κρίνονται ικανά να ασκήσουν με συνέπεια το λειτούργημα τους. Πρέπει, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 1675 ΑΚ). Πρέπει, επίσης, να διαταχθεί η επίδοση της απόφασης στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 802 ΚΠολΔ, και ειδικότερα ως προς τη συμπαραστατούμενη πρέπει να γίνει γνωστοποίηση της απόφασης σ' αυτήν με την υπενθύμιση του δικαιώματός της να ασκήσαει ένδικα μέσα κατα της απόφασης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της καθ' ης η αίτηση.
Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση.
Δέχεται την αίτηση.
Υποβάλει σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση την …., γεννηθείσα στις 10-03-1980, κάτοικο Πειραιώς (οδός …).
Διορίζει την …, κάτοικο Πειραιώς (…), προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια για το χρονικό διάστημα έως την τελεσιδικία της παρούσας και οριστική δικαστική συμπαραστάτρια για τον χρόνο μετά την τελεσιδικία της παρούσας.
Αναθέτει εν όλω την επιμέλεια του προσώπου της στην ίδια ως άνω …..
Διορίζει εποπτικό συμβούλιο της δικαστικής συμπαραστάσεως αποτελούμενο από τους: α) …, κάτοικο Πειραιώς (οδός …), ως πρόεδρο, β) …, κάτοικο Ασπρόπυργου Αττικής (οδός ..) και γ) …, κάτοικο Πειραιώς (οδός …), ως μέλη.
Διατάσσει την καταχώρηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στο οικείο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου.
Διατάσσει την, επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, επίδοση της παρούσας απόφασης α) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, β) στη δικαστική συμπαραστάτρια, …, γ) στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία και δ) στην συμπαραστατούμενη, ως και τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στην τελευταία με την υπενθύμιση σ' αυτήν του δικαιώματος της ν' ασκήσει ένδικα μέσα κατ' αυτής.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά στις 22-3-2011.

Ο Δικαστής                 Η Γραμματέας

Σχόλια