ΜΠρΑθ 10504/2017 Δεν απαιτείται για το υποστατό της ανταγωγής η επίδοσή της κατ’ άρθ. 238 § 1 ΚΠολΔ στους συνεναγόμενος απλούς ομοδίκους του αντενάγοντος


ΜΠρΑθ 10504/2017 Δεν απαιτείται για το υποστατό της ανταγωγής η επίδοσή της κατ’ άρθ. 238 § 1 ΚΠολΔ στους συνεναγόμενος απλούς ομοδίκους του αντενάγοντος...

Σχόλια