ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΣΧΕΤΙΚΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ


 Αριθμός 267/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄...αφορούν το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.... Ειδικότερα για τη δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ισχύουν τα εξής: Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του N. 4663/1930 [(ΦΕΚ Α΄) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου]», όπως ισχύει, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του τοπογράφου επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφους της ανωτάτης σχολής των τοπογράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.


Μικροδιαφορές

Αντικείμενο αγωγής μικροδιαφοράς

Η διαφορά πρέπει να
  • υπάγεται στο ειρηνοδικείο και
  • Αφορά δικαιώματα, απαιτήσεις ή νομή κινητών πραγμάτων μέχρι και 5.000 Ευρώ
    Για αντικείμενο αξίας της διαφοράς άνω των 5.000 Ευρώ, ο ενάγων να δηλώσει ότι δέχεται αντί καταβολής του αντικειμένου ποσό μέχρι και 5.000 Ευρώ.
    Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται καταβολή του αντικειμένου, της αποτίμησής του ή ότι ορίσει ο ειρηνοδίκης
Στις εργατικές διαφορές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των μικροδιαφορών αρ.666 παρ.3 ΚΠολΔ. Ωστόσο, ο δικαστής μπορεί να εκδικάσει αγωγή που εισάχθηκε με την διαδικασία των μικροδιαφορών, παρότι η υπόθεση είναι κατ' ουσία εργατική, και είτε να παραπέμψει την εκδίκασή της σε άλλη δικάσιμο με την διαδικασία των εργατικών διαφορών είτε να κρίνει την αγωγή επί της ουσίας, εφαρμόζοντας ο ίδιος τις διατάξεις των εργατικών διαφορών.
Το ίδιο ισχύει και στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους αρ.642 ΚΠολΔ.

Άσκηση αγωγής και σώρευση αιτημάτων

  1. Εγγράφως με κατάθεση στη γραμματεία του ειρηνοδικείου
  2. Προφορικά ενώπιον του ειρηνοδίκη με σύνταξη έκθεσης
Στην αγωγή αναφέρονται και τα μέσα για την απόδειξη των στοιχείων του δικογράφου.
Ο ενάγων πρέπει να σωρεύει στην αγωγή τις απαιτήσεις του κατά του εναγομένου, που δεν εξαρτώνται από αίρεση ή προθεσμία, εφόσον αθροιστικά δεν ξεπερνούν τα 5.000 Ευρώ. Διαφορετικά οι δαπάνες έκδοσης απόφασης, πλην της πρώτης, βαρύνουν τον ενάγοντα.

Επίδοση απόφασης μικροδιαφορών και κλήτευση μαρτύρων

Ο ειρηνοδίκης γράφει πάνω στην αγωγή ή την έκθεση την ημέρα και ώρα της συζήτησης (η υπόθεση δεν είναι απαραίτητο να γραφεί στο πινάκιο) και διατάζει να επιδοθεί αντίγραφο στον εναγόμενο. Η επίδοση πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την δικάσιμο ή τριάντα μέρες για κατοίκους εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής. Ο ειρηνοδίκης καλεί τους μάρτυρες του ενάγοντος τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την δικάσιμο εφόσον αυτός δηλώσει ότι δεν αναλαμβάνει να προσαγάγει τους μάρτυρες και ζητά να κλητευθούν. Το αυτό μπορεί να κάνει και για τον εναγόμενο με προφορική αίτησή του. Τα έξοδα όλων των επιδόσεων προκαταβάλλονται στη γραμματεία του ειρηνοδικείου από εκείνον που ζητά την επίδοση και αποδίδονται σε ένα από αρμόδια κατά το 122 παρ 3 όργανα που θα επιδώσει με επιμέλεια της γραμματείας του ειρηνοδικείου.

Ερημοδικία και εκπροσώπηση

Αν απουσιάζουν και οι δύο διάδικοι κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, η συζήτηση ματαιώνεται. Αν απουσιάζει κάποιος μόνο από τους διαδίκους, η συζήτηση προχωρά χωρίς αυτόν. Ο διάδικος μπορεί να αντιπροσωπευθεί νόμιμα (και χωρίς αμοιβή) από την σύζυγο, και με πληρεξούσιο από τους ανιόντες και κατιόντες, συγγενείς δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και έμμισθους υπαλλήλους του. Ο σύζυγος θεωρείται πάντα πληρεξούσιος και μπορεί να διορίσει και άλλους πληρεξούσιους. Αν ο εντολέας είναι αγράμματος, το έγγραφο της πληρεξουσιότητας υπογράφεται με εντολή του από τον ιερέα, δάσκαλο, αστυνόμο, δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας.

Αποδεικτική διαδικασία

Οτιδήποτε προταθεί ή αποδειχθεί ως το τέλος της συζήτησης της μικροδιαφοράς θεωρείται ότι έχει προταθεί και αποδειχθεί εμπρόθεσμα. Οι διάδικοι καταθέτουν κατά την συζήτηση τα αποδεικτικά τους έγγραφα, τα οποία αναλαμβάνουν μετά την έκδοση της απόφασης. Ο ειρηνοδίκης ακολουθεί κατά την κρίση του τη μέθοδο που οδηγεί προσφορότερα στη διάγνωση της αλήθειας και μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.

Δημοσίευση

Προφορική δημοσίευση, κατά κανόνα αμέσως μετά τη συζήτηση, ενώ διαρκεί η συνεδρίαση, πριν ο ειρηνοδίκης ασχοληθεί με άλλη υπόθεση. Αν από τα πρακτικά βεβαιώνεται ότι η δημοσίευση έγινε παρόντων των διαδίκων, των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των δικαστικών πληρεξουσίων τους, η απόφαση δεν επιδίδεται.

Αίτημα περί προσωρινά εκτελεστού

Αν ο εναγόμενος παρίσταται στην συζήτηση

Αν ο εναγόμενος παρίσταται στην συζήτηση της υπόθεσης μικροδιαφοράς, ο ενάγων δεν χρειάζεται να ζητήσει από το δικαστήριο να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Το σχετικό αίτημα είναι αλυσιτελές, καθότι η απόφαση είναι ήδη εκτελεστή ως τελεσίδικη (έφεση και ανακοπή ερημοδικίας δεν επιτρέπονται).

Αν ο εναγόμενος δεν παρίσταται στην συζήτηση

Κατά μια άποψη, αν ο εναγόμενος δεν παραστεί στην συζήτηση της υπόθεσης μικροδιαφοράς, ο ενάγων δεν οφείλει να αιτηθεί την κήρυξη της απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής 4832/2001 Ειρ.Αθήνας γιατί η προθεσμία προς άσκηση ανακοπής ερημοδικίας δεν αναστέλει την εκτελεστότητα της απόφασης, άρα αυτή είναι ήδη τελεσίδικη και εκτελεστή. Κατά άλλη άποψη, αν ο εναγόμενος δεν παραστεί στην συζήτηση της υπόθεσης μικροδιαφοράς, ο ενάγων οφείλει να αιτηθεί την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής 14/2009 Ειρ.Καβάλας γιατί η προθεσμία προς άσκηση ανακοπής ερημοδικίας αναστέλει την εκτελεστότητα της απόφασης.
© Greek Law

Σχόλια