ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Αριθμός 267/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄...αφορούν το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.... Ειδικότερα για τη δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ισχύουν τα εξής: Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του N. 4663/1930 [(ΦΕΚ Α΄) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου]», όπως ισχύει, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του τοπογράφου επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφους της ανωτάτης σχολής των τοπογράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.

Αξιόγραφo

είναι κάθε ιδιωτικο έγγραφο στo οποίο ενσωματώνεται ιδιωτικό περιουσιακό δικαίωμα (ενοχικό, εμπράγματο ή συμμετοχικό) 887/2002 ΕφΑθ
    Στα αξιόγραφα περιλαμβάνονται:
  • η επιταγή
  • η συναλλαγματική
  • το γραμμάτιο εις διαταγή
  • τα εμπορικά αξιόγραφα εις διαταγή (εμπορική εντολή πληρωμής, χρεωστικό ομόλογο, αποθετήριο, ενεχυρόγραφο)
  • τα ανώνυμα χρεόγραφα της κεφαλαιαγοράς (ανώνυμα χρεόγραφα, μετοχές)

Διαταγή πληρωμής

Επί τιμολογίων πώλησης - δελτίων αποστολής

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και βάσει τιμολογίου - δελτίου αποστολής, αρκεί να υπάρχει η υπογραφή του οφειλέτη 1479/2007 Εφ.Θεσσαλονίκης

Η υπογραφή αποτελείται από την μονογραφή και την αναγραφή του ονόματος με αλφαβητικούς χαρακτήρες. Δεν αρκεί η μονογραφή του οφειλέτη 788/2006 Εφ.Θεσσαλονίκης. Το όνομα μπορεί να τίθεται συντμημένο, όχι όμως και το επώνυμο 21/2009 Ειρ.Πειραιώς

Η υπογραφή του οφειλέτη δεν απαιτείται να υπάρχει και επί των τιμολογίων πώλησης, αρκεί να υπάρχει αυτή επί του δελτίου αποστολής κάτω από το πεδίο "Ο παραλήπτης" 9505/1995 Πολ.Πρ.Αθηνών.

Αν ο οφειλέτης ισχυριστεί ότι η υπογραφή δεν ανήκει στον ίδιο, ο δανειστής φέρει το βάρος απόδειξης του ότι η υπογραφή ανήκει στον οφειλέτη 1479/2007 Εφ.Θεσσαλονίκης Κατά μια άποψη, αν η υπογραφή τίθεται από πληρεξούσιο, δεν απαιτείται η απόδειξη της πληρεξουσιότητας με έγγραφο 13978/1988 Εφ.Αθηνών εμμέσως 1601/1992 Εφ.Αθηνών 557/2000 Μον.Πρ.Λάρισας DSAnet αναιρεμένη 147/2005 Εφ.Καλαμάτας. Κατά άλλη άποψη, αν η υπογραφή τίθεται από πληρεξούσιο, η πληρεξουσιότητα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο που θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής 1480/2007 ΑΠ. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφο αν αυτό ορίζει ρητά ο νόμος για την συγκεκριμένη πληρεξουσιότητα, ή αν η δικαιοπραξία στην οποία αφορά η πληρεξουσιότητα είναι τυπική, οπότε τον ίδιο τύπο, εκτός αν συνάγεται κάτι άλλο, πρέπει να περιβληθεί και η πληρεξουσιότητα 1305/2009 ΑΠ αρ.217 παρ.2 ΑΚ. Η σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως, και τον ίδιο τύπο πρέπει να έχει και η σχετική πληρεξουσιότητα για να είναι έγκυρη 1305/2009 ΑΠ αρ.873 ΑΚ αρ.217 παρ.2 ΑΚ. Βάσει μόνο φορτωτικής δεν είναι έγκυρη η έκδοση διαταγής πληρωμής 8/2008 Ειρ.Τρίπολης.

Επί τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών

Κατά μια άποψη, μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με μόνο το στέλεχος του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, παρότι δεν υπάρχει επί του εγγράφου η υπογραφή του προσώπου που έλαβε τις υπηρεσίες 9/2008 Ειρ.Αργαλάστης (η εκπλήρωση της σύμβασης αποδεικνύονταν από εμπορικά βιβλία). Κατά άλλη άποψη, πρέπει να αποδεικνύεται η κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, καθώς και η εκτέλεση του έργου 474/2006 Ειρ.Αθηνών (κρίνοντας κατά πιθανολόγηση επί του νομικού ζητήματος) Αποδεικτική δύναμη έχουν και οι μεμονωμένες σελίδες εμπορικών βιβλίων 9/2008 Ειρ.Αργαλάστης. Το απόσπασμα εμπορικών βιβλίων τράπεζας για αλληλόχρεο λογαριασμό, που προέρχεται από το ηλεκτρονικό αρχείο της τράπεζας και φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου, αποτελεί πρωτότυπο έγγραφο και έγκυρο αποδεικτικό μέσο 81/2007 Μον.Πρ.Ρόδου. Ο αγοραστής που κατέβαλε το τίμημα μέσω επιταγής, δεν επακολούθησε όμως η παροχή του πωλητή, μπορεί να αιτηθεί την μεσεγγύηση των επιταγών μέχρι την έκδοση απόφασης για την επιστροφή των επιταγών 1541/2002 Μον.Πρ.Κατερίνης. Διαταγή πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό 343/2012 ΑΠ
© Greek Law

Σχόλια