ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

 Αριθμός 267/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄...αφορούν το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.... Ειδικότερα για τη δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ισχύουν τα εξής: Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του N. 4663/1930 [(ΦΕΚ Α΄) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου]», όπως ισχύει, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του τοπογράφου επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφους της ανωτάτης σχολής των τοπογράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.
Ενημέρωση για αιτήσεις που κατατέθηκαν ΕΩΣ 18-8-2015
  Η πορεία της αίτησης για τα  έχει ως εξής:
 • Ο οφειλέτης καταθέτει την αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο αρ.4 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010.
 • Εντός 5 ημερών από την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης μπορεί, αν και δεν υποχρεούται, να καταθέσει τα συνοδευτικά έγγραφα στην γραμματεία του δικαστηρίου
 • Εντός 15 ημερών από την κατάθεση ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει αντίγραφα της αίτησης στους πιστωτές και εγγυητές αρ.5 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Ταυτόχρονα με την επίδοση παύει η τοκοφορία κάποιων οφειλών.
 • Εντός 2 μηνών από την κατάθεση της αίτησης διεξάγεται η συζήτηση της ημέρας επικύρωσης αρ.4 παρ.3 εδ.4 ν.3869/2010
 • Εντός 6 μηνών από την κατάθεση της αίτησης διεξάγεται η συζήτηση της αίτησης διευθέτησης οφειλών αρ.4 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010, αν και στην πράξη η προθεσμία αυτή δεν εφαρμόζεται σε όλα τα ειρηνοδικεία.

Μεταβατικές διατάξεις του ν.4336/2015

Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο ν.4336/2015 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, δηλαδή από 19-08-2015 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.5 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών.

Υποχρεώσεις οφειλετών με αιτήσεις κατατεθειμένες έως και 18 Αυγούστου 2015

Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και αν η αίτησή του δεν συζητηθεί μέχρι και 04-05-2016, οφείλει μέχρι 04-05-2016 να καταθέσει εκ νέου τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρ.4 παρ.1 και αρ.4 παρ.2 στην αρμόδια γραμματεία αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών αρ.3ο παρ.1 ν.4366/2016. αράλειψη της επικαιροποίησης των στοιχείων ισοδυναμεί με παράβαση του καθήκοντος ειλικρίνειας κατά τον ν.3869/2010 και απώλεια προστασίας αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 εδ.2 ν.4336/2015. Ήδη έχει εκδοθεί λίστα κατατιθέμενων δικαιολογητικών για την επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων παρ.1 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015). Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και υπάρχει προσωρινή διαταγή με ισχύ πέραν της 18-02-2016, μετά την ημερομηνία αυτή καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή την μεταρρύθμιση της υφιστάμενης προσωρινής διαταγής εφόσον αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Το ίδιο ισχύει και αν έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με ισχύ πέραν της 18-02-2015 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και η αίτησή του δεν έχει συζητηθεί, ούτε έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, προκειμένου να υπαχθεί στις τροποποιημένες διατάξεις αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.3 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Ο αιτών μπορεί να παραιτηθεί από την αίτησή του και να επανυποβάλει αίτηση, αν δεν έχει συζητηθεί η αίτησή του και δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές ερμ.εγκ.7698/20-08-2015. Ήδη έχει εκδοθεί υπόδειγμα αίτησης για τη συμπλήρωση οφειλών, είτε εκδόθηκε προσωρινή διαταγή είτε όχι παρ.2 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015). Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και προσδιορισμένη δικάσιμο κύριας αίτησης μετά την 18-08-2018, μπορεί μέχρι την 18-12-2015 να αιτηθεί με κλήση τον επαναπροσδιορισμό της συζήτησης σε συντομότερη δικάσιμο αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Μετά την 18-12-2015, θα επαναπροσδιοριστούν αυτεπαγγέλτως εντός της τριετούς προθεσμίας προσδιορισμού δικασίμου όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και προσδιορισμένο χρόνο συζήτησης της αίτησης μετά την 18-08-2018 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.2 ν.4336/2015 ΥΑ.70888/29-09-2015 (ΦΕΚ Β 2225/15-10-2015). Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώς αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.3 ν.4336/2015. Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοινοποιείται μέσω επίδοσης από δικαστικό επιμελητή ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο, όπως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ή στον διάδικο αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.4 ν.4336/2015.

Επικαιροποίηση

  Ο αιτών, προς επικαιροποίηση της αίτησής του, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω έγγραφα στην αρμόδια γραμματεία παρ.1 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015):
 • 1) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • 2) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • 3) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
 • 4) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
 • 5) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
 • 6) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
 • 7) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 18 Αυγούστου 2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών
 • 8) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
 • 9) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του αιτούντα
Αν ο αιτών είναι έγγαμος, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για τη σύζυγο. Αν ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα με περιουσία, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για αυτά.

Υπαγόμενα πρόσωπα

  Στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά γίνεται υπαγωγή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις
 • 1) Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
 • 2) Ο αιτών δεν έχει πτωχευτική ικανότητα αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
 • 3) Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών ποσών αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
 • 4) Η αδυναμία πληρωμής δεν οφείλεται σε δόλο του αιτούντα αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010.
Ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαχθεί μόνο μία φορά από τα χρέη του αρ.1 παρ.3 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται και έναντι των εγγυητών, και έναντι των εις ολόκληρον υπόχρεων και έναντι άλλων δικαιούχων σε αναγωγή αρ.12 εδ.2 ν.3869/2010. Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται αρ.12 εδ.1 ν.3869/2010. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν από κοινού οι σύζυγοι, ακόμη και αν έχουν ατομικές οφειλές, καθώς το διατακτικό θα ορίζει ατομικές ρυθμίσεις για τους συζύγους 1/2012 Ειρ.Πατρών (εκούσιας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκούσιας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας). Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες διευκρίνηση Υπ.Αναπτ. Β13-5/1.2.2013. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και μικροέμποροι, δηλαδή άτομα που ασκούν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές όφελος, όμως το όφελος αυτό αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών κλπ 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και έμποροι, ανεξάρτητα αν τα χρέη είναι εμπορικά ή μη, αρκεί να είχαν σταματήσει τις πληρωμές τους αφού έχασαν την εμπορική ιδιότητα 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Η αδυναμία πληρωμής είναι μόνιμη και γενική όταν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει ουσιώδες τμήμα των υποχρεώσεών του, ακόμη και αν εκπληρώνει κάποιες μη ουσιώδεις οφειλές του 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η εξυπηρέτηση κάποιων οφειλών δεν άρει τη γενικότητα της αδυναμίας πληρωμής 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η αδυναμία πληρωμής προϋποθέτει έλλειψη ρευστότητας, όχι αναγκαστικά και έλλειψη περιουσιακών στοιχείων 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η μεμονωμένη παροχή εγγύησης δεν καθιστά έμπορο τον εγγυητή 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εξουσίας). Για να καταστεί έμπορος ο εγγυητής, η παροχή εγγύησης πρέπει να είναι συστηματική και να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα 739/2005 Πολ.Πρ.Αθηνών. Ο οικοδόμος που δεν απασχολεί προσωπικό δεν είναι έμπορος, και μπορεί να υπαχθεί στον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος δεν είναι έμπορος αν λείπει το στοιχείο της διαμεσολάβησης, η δε πράξη δεν γίνεται συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα 6293/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά από τον αιτούντα. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση είναι παραδεκτή ακόμη και αν δεν υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά από τον αιτούντα 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Η αίτηση είναι ανύπαρκτη ως προς τον αιτούντα, αν η αίτηση υπογράφεται αυτοπρόσωπα από τον αιτούντα και την σύζυγό του, και αν ο αιτών δεν υπέγραψε και στην έκθεση κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας). Η παραπάνω αίτηση είναι υπαρκτη ως προς τη σύζυγο που υπέγραψε και την αίτηση και την έκθεση κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από τον αιτούντα 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, ο αιτών είναι δικονομικά απών αν παρίσταται στη συζήτηση αυτοπροσώπως, χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο. Κατά άλλη άποψη, ο αιτών είναι δικονομικά παρών αν παρίσταται στη συζήτηση αυτοπροσώπως, χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο 1/2013 Ειρ.Δύμης (εκουσίας).

Υπαγόμενες οφειλές

Οφειλές προς ιδιώτες

Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν οφειλές του αιτούντα προς ιδιώτες αρ.1 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Ως οφειλές προς ιδιώτες θεωρούνται και τα δάνεια σε Τράπεζες. Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν και οφειλές οι οποίες κατά την κατάθεση της αίτησης βρίσκονται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Προσ. διαταγ. 7/6/2013 Ειρ.Πειραιά ν.2322/1995 αρ.19 παρ.1 ν.3082/2002 αρ.15 παρ.1 περ.κ. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 38/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας).

Οφειλές που δεν μπορούν να περιληφθούν στην αίτηση

  Στην αίτηση δεν μπορεί να περιληφθεί
 • Οφειλή που αναλήφθηκε εντός του έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.2 περ.α ν.3869/2010 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας). Αν στην αίτηση περιλαμβάνονται και χρέη που αναλήφθηκαν εντός του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί ως μη νόμιμη μόνο ως προς αυτά, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να υπέλθουν σε ρύθμιση από το δικαστήριο 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας). Τον σχετικό ισχυρισμό προβάλλουν ως ένσταση οι πιστωτές 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας).
 • Οφειλή που δημιουργήθηκε από αδικοπραξία που τελέστηκε από τον οφειλέτη με δόλο αρ.1 παρ.2 περ.β ν.3869/2010
 • Οφειλή που αφορά σε χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού αρ.1 παρ.2 περ.β ν.3869/2010
 • Οφειλή που αφορά σε τέλος προς ΝΠΔΔ αρ.1 παρ.2 περ.β ν.3869/2010
 • Οφειλή που αφορά σε εισφορά προς Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης αρ.1 παρ.2 περ.β ν.3869/2010
 • Οφειλή που προέκυψε από χορήγηση δανείου από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.15 και αρ.16 του ν.3586/2007 αρ.1 παρ.2 περ.γ ν.3869/2010

Συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης

  Η αίτηση μπορεί, όχι ως στοιχείο του παραδεκτού, αλλά προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού, αρ.4 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:
 • 1) Τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης σχετικά με την περιουσία του ίδιου, σχετικά με τα κάθε είδους εισοδήματά του, σχετικά με τους πιστωτές του και σχετικά με τις απαιτήσεις τους αρ.4 παρ.2 περ.α ν.3869/2010.
 • 2) Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ορθότητα και πληρότητα του περιεχομένου των καταστάσεων που περιέχονται στην αίτηση περί της περιουσίας του, των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, περί της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους και περί των μεταβιβάσεων εμπράγματων δικαιωμάτων του επί ακινήτων στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία αρ.4 παρ.2 περ.β ν.3869/2010.
Αν ο αιτών είναι έγγαμος, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για τη σύζυγο. Αν ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα με περιουσία, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για αυτά.

Συνέπειες κατάθεσης της αίτησης

Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης
 • Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τις δόσεις που ορίζει με την αίτησή του αρ.4 παρ.3 εδ.6 ν.3869/2010.
 • Περιεχόμενο της αίτησης

   Η αίτηση πρέπει, για να είναι ορισμένη, να περιέχει
  • 1) Αναφορά σε μόνιμη και γενική (όχι απλή) αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντα φυσικού προσώπου 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης.
  • 2) Κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη
  • 3) Κατάσταση των κάθε φύσης εισοδημάτων του οφειλέτη και της συζύγου του αρ.4 παρ.1 περ.α ν.3869/2010.
  • 4) Κατάσταση των πιστωτών του οφειλέτη και των απαιτήσεων των πιστωτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα αρ.4 παρ.1 περ.β ν.3869/2010 42/2013 Μον.Πρ.Ξάνθης και το ληξιπρόθεσμο του ρυθμιστέου χρέους 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου.
  • 5) Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη αρ.4 παρ.1 περ.γ ν.3869/2010 4/2014 Ειρ.Νίκαιας. Η αίτηση μπορεί να περιέχει και αίτημα για διαγραφή των χρεών του οφειλέτη, κατά τις διατάξεις του αρ.5 ν.3869/2010 αρ.4 παρ.1 περ.δ ν.3869/2010
  • 6) Αίτημα ρύθμισης των οφειλών με σκοπό την προβλεπόμενη από τον νόμο απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης.
  • 7) Κατά μια άποψη, αναφορά του είδος του επαγγέλματος του οφειλέτη, ώστε να προκύπτει αν έχει πτωχευτική ικανότητα ή όχι 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης.
   Η αίτηση μπορεί να περιέχει
  • Αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής αρ.4 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010 για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης.
  Ο αιτών οφείλει να προσδιορίσει όλους τους πιστωτές του στην αίτησή του, διαφορετικά, αν παραλείψει πιστωτές από δόλο ή βαριά αμέλεια, ο αιτών μπορεί να εκπέσει της ρύθμισης αρ.10 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία διευθέτησης οφειλών αρ.1 παρ.1 εδ.4 ν.3869/2010. Κατά μια άποψη, επειδή κατά την συζήτηση της υπόθεσης ακολουθείται η εκούσια δικαιοδοσία, επιτρέπεται η συμπλήρωση αοριστιών από τον διάδικο είτε με τις προτάσεις, είτε και προφορικά κατά την διαδικασία στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συμπληρωθεί και το αίτημα 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Το αίτημα και οι ισχυρισμοί μπορούν να συμπληρωθούν με τις προτάσεις, αρκεί η διόρθωση να μην είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να προκαλείται μεταβολή της αίτησης 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Αν η διόρθωση προκαλεί μεταβολή της αίτησης, η διόρθωση θα πρέπει να γίνεται με την άδεια του δικαστή, ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των συμμετεχόντων στην δίκη ή τρίτων 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Ο δικαστής οφείλει να λαμβάνει ενεργό μέρος στην συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 109/2013 Ειρ.Πειραιώς (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, τα πάσης φύσεως εισοδήματά του και τα περιουσιακά του στοιχεία 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 109/2013 Ειρ.Πειραιώς (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει τα αίτια πολλαπλής δανειοδότησης του αιτούντα 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον αιτούντα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο αιτών κατά την ανάληψη των χρεών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο επήλθε για τον αιτούντα η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογένειάς του 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας), ούτε να αναλύεται το ποσοστό των εισοδημάτων που διατίθενται για ανάγκες προστατευόμενων μελών της οικογένειας του οφειλέτη 39/2012 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογένειάς του, χωρίς να απαιτείται ανάλυση κάθε επιμέρους κονδυλίου 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας). Κατ' αυτην την άποψη η αίτηση απαιτείται να αναφέρει αν στις βιοτικές δαπάνες του αιτούντα περιλαμβάνονται και δαπάνες για προστατευόμενα μέλη, και ποιά είναι αυτά τα προστατευόμενα μέλη 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 9268/2013 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 654/2013 Μον.Πρ.Χανίων (εκουσίας) 171/2013 Ειρ.Πατρών (εκουσίας) 161/2013 Ειρ.Αθηνών (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας) 5104/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 60/2012 Ειρ.Αλμωπίας (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία 167/2014 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 384/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει την αξία των ακινήτων του οφειλέτη 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 213/2013 Ειρ.Κρωπίας (εκουσίας) 259/2011 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Αν για κάποιο ακίνητο δεν προσκομίζεται αποδεικτικό για την αξία του, αυτή μπορεί να υπολογιστεί κατ' εκτίμηση από το δικαστήριο 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν ειναι απαραίτητο να αναφέρει τον χρόνο στον οποίο αναλήφθηκαν οι οφειλές 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει πότε ακριβώς αναλήφθηκαν οι οφειλές, αρκεί να αναφέρεται ότι αναλήφθηκαν ένα τουλάχιστον έτος πριν την κατάθεση της αίτησης 39/2012 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Κουφαλίων (εκουσίας). Την σχετική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν οι δανειστές 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση πρέπει να αναφέρει πότε ακριβώς ο οφειλέτης ανέλαβε τις οφειλές 22/2013 Μον.Πρ.Κιλκίς (εκουσίας) 30/2012 Ειρ.Κιλκίς (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, αν δεν προσκομιστούν οι συμβάσεις δανείου, και αν δεν επικαλείται κάποιος κάτι διαφορετικό, οι συμβάσεις θεωρείται ότι συνήφθηκαν τουλάχιστον ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει προτεινόμενο προς διάθεση ποσό που να συμφωνεί με την σχέση εσόδων-εξόδων 39/2012 Ειρ.Νίκαιας. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει προτεινόμενο προς διάθεση ποσό που να συμφωνεί με την σχέση εσόδων-εξόδων 109/2013 Ειρ.Πειραιά. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη κατά τον χρόνο ανάληψης του χρέους, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο απόδειξης 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 654/2013 Μον.Πρ.Χανίων 9268/2013 Ειρ.Θεσσαλονίκης 161/2013 Ειρ.Αθήνας. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει ποιές απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, καθώς αυτό μπορούν αν προβάλλουν οι πιστωτές 171/2013 Ειρ.Πατρών 5104/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης. Η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, καθώς αυτό δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο 3/2011 Ειρ.Αχαρνών. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι απαραίτητο να σταθμίζει τα συμφέροντα των πιστωτών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν η αίτηση δεν περιλαμβάνει ρητό αίτημα διευθέτησης οφειλών με καταβολή μηδενικών δόσεων, αλλά περιλαμβάνει αίτημα περί προστασίας της κύριας κατοικίας με δόσεις που θα αρχίζουν μετά από τέσσερα χρόνια, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει ότι η αίτηση περιλαμβάνει και σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνει αίτημα περί μηδενικών καταβολών για την αποπληρωμή των οφειλών κατά τα αντίστοιχα πρώτα έτη 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει όλες τις οφειλές του αιτούντα 213/2013 Ειρ.Κρωπίας (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει όλες τις οφειλές του αιτούντα 259/2011 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Το καθήκον αληθείας δεν θίγεται αν το περιουσιακό στοιχείο που παραλήφθηκε δεν ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ικανοποίηση των πιστωτών 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 7310/2011 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας). Στο καθήκον αληθείας δεν περιλαμβάνεται και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, καθώς αυτή αποτελεί αντικείμενο απόδειξης 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου (εκουσίας) 66/2011 Ειρ.Αθηνών (εκουσίας).

  Αίτημα απαλλαγής από τις υπολοιπόμενες οφειλές

  Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα υπόλοιπα χρέη του, αν καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του, όπως ορίζει η απόφαση αρ.11 παρ.1 ν.3869/2010. Ο αιτών έχει δικαίωμα να αιτηθεί την αναγνώριση της απαλλαγής του από τα χρέη λόγω της τήρησης των όρων της ρύθμισης μόνο αφού τηρήσει τους σχετικούς όρους 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας). Αν ο αιτών σωρεύσει με την αίτησή του αίτημα να αναγνωριστεί ότι, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των χρεών του, το αίτημα αυτό είναι απαράδεκτο 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας). Το αίτημα περί αναγνώρισης απαλλαγής από τα χρέη πριν τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε πρόωρη δικαστική προστασία αρ.69 ΚΠολΔ 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας).

  Ημέρα επικύρωσης

  Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς

  Αν κατά την ημέρα επικύρωσης επέλθει συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Eιρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό. Ο οφειλέτης και οι πιστωτές μπορούν να συμβιβάστουν, είτε την ημέρα επικύρωσης είτε και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρ.7 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Για τον συμβιβασμό αυτό εμφανίζονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωσή του αρ.7 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Με την επικύρωση του σχεδίου από τον Ειρηνοδίκη, αυτό αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού αρ.7 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών στην περίπτωση αυτή ανακαλείται αυτοδικαίως αρ.7 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010.

  Έκδοση προσωρινής διαταγής

  Αν κατά την ημέρα επικύρωσης δεν επέλθει συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή του πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων από τον οφειλέτη στους πιστωτές αρ.5 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Η προσωρινή διαταγή ισχύει από την ημέρα επικύρωσης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης. Οι καταβολές που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή κατανέμονται συμμέτρως, αν πρόκειται για καταβολές του αρ.8 παρ.2, ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.9 παρ.2, εφόσον υφίσταται αίτημα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωμάτων στην κύρια κατοικία αρ.5 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.5 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010. Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του 99/2004 ΑΠ. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών. Αν η αίτηση του οφειλέτη έχει κατατεθεί έως και 18-08-2015, βάσει της αίτησης έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, και η ισχύς της προσωρινής διαταγής εξακολουθεί μετά την 18-02-2016, καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της υφιστάμενης προσωρινής διαταγής, εφόσον αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να αφορά στην άρση παρακράτησης από τη μισθοδοσία του αιτούντα προσωρ. διαταγή 7/2/2013 Ειρ.Κέρκυρας ή από την σύνταξή του προσωρ.διαταγ.06-06-2013 Ειρ.Νίκαιας. Μπορεί ακόμη να αφορά την απαγόρευση για την έναρξη των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτριών του αιτούντα κατ' αυτού, την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας του αιτούντα τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, καθώς επίσης και την εκ μέρους του αιτούντα μεταβολή της πραγματικής και νομικής καταστάσεως της περιουσίας αυτού προσωρ.διαταγ.07-06-2013 Ειρ.Πειραιά. Η προσωρινή διαταγή μπορεί και να επιδικάζει μηνιαία δόση προς τους δανειστές μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης προσωρ.διαταγ.25-09-2013 Ειρ.Χανίων. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει όρο που να απαγορεύει την παρακράτηση ποσού από τον μισθό του αιτούντα εκ μέρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προσωρ.διαταγ.07-06-2013 Ειρ.Πειραιά. Για την περίοδο από την ημέρα επικύρωσης μέχρι και την έκδοση της απόφασης μπορεί να δοθεί προσωρινή διαταγή για την άρση της παρακράτησης οποιουδήποτε ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο αιτών στην καθ' ης τράπεζα, να απαγορευθεί προσωρινά στους πιστωτές η λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά του αιτούντα, και να διατηρηθεί, υπό τον όρο της τήρησης της ρύθμισης εκ μέρους του αιτούντα, η πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντα προσωρ.διαταγ.17-03-2015 Ειρ.Λαμίας. Οι αγροτικές ενισχύσεις - επιδοτήσεις δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά περιουσιακό στοιχείο, και ως τέτοιο περιλαμβάνονται αυτοδικαίως στην ως άνω προσωρινή διαταγή προσωρ.διαταγ.17-03-2015 Ειρ.Λαμίας. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης στα αναφερόμενα στην αίτηση περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα, συμπεριλαμβονομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, κάθε ενέργεια δέσμευσης και παρεμπόδισης χρήσης του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα εκ μέρους δανειστή 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, στις πιστώτριες τράπεζες να παρακρατούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από λογαριασμό του αιτούντα 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να ανασταλλεί, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, κάθε ατομικό καταδιωκτικό και ασφαλιστικό μέτρο και κάθε πράξη εκτέλεσης κατά της περιουσίας του αιτούντα με τον όρο καταβολής μηνιαίας δόσης συμμέτρως στους καθ' ων πιστωτές μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης 1119/2012 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας, προσωρινή διαταγή) αρ.781 παρ.1 ΚΠολΔ. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορευθεί, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, η παρακράτηση εκ μέρους πιστώτριας Τράπεζας από τον μισθό του αιτούντα του ποσού της μηνιαίας δόσης για το δάνειο που του έχει χορηγήσει προσωρ.διαταγ.21-09-2012 Ειρ.Κορίνθου επί της από 18-09-2012 αίτησης εκουσίας Ειρ.Κορίνθου.

  Συνέπειες μη καταβολής δόσεων κατά την προσωρινή διαταγή

  Αν ο οφειλέτης καθυστερεί υπαίτια την καταβολή των δόσεων που έχει ορίσει ο Ειρηνοδίκης με την προσωρινή διαταγή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωσή του από τη ρύθμιση Η έκπτωση του πιστωτή επέρχεται μόνο μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή αρ.5 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010 αρ.11 παρ.2 ν.3869/2010. Η σχετική αίτηση του πιστωτή κατατίθεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσης αρ.5 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010 αρ.11 παρ.2 ν.3869/2010. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ 15 ημερών αρ.5 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010 αρ.11 παρ.2 ν.3869/2010.

  Αίτηση περί αναστολής εκτελεστικών μέτρων

  Μετά την ημέρα επικύρωσης, ο οφειλέτης, ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να αιτηθεί, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη αρ.6 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης αρ.6 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Η αναστολή διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, και ότι θα ευδοκιμήσει η κύρια αίτηση αρ.6 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Με τη χορήγηση της αναστολής, αυτοδικαίως απαγορεύεται η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αρ.6 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Αίτηση για την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον ο οφειλέτης έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση αρ.6 παρ.5 εδ.1 ν.3869/2010. Το δικαστήριο χορηγεί την αναστολή αν πιθανολογήσει ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντα, και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση αρ.6 παρ.5 εδ.2 ν.3869/2010. Με τη χορήγηση της αναστολής, αυτοδικαίως απαγορεύεται η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αρ.6 παρ.5 εδ.3 ν.3869/2010. Αν η αίτηση του οφειλέτη έχει κατατεθεί έως και 18-08-2015, βάσει της αίτησης έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και η ισχύς της απόφασης αυτής εξακολουθεί μετά την 18-02-2015, καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της υφιστάμενης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ.Οικονομικών.

  Αίτηση περί αποτροπής ζημίας στην περιουσία του οφειλέτη

  Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και το δικαστήριο να διατάξει όποιο μέτρο το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει ισχύ μέχρι τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης αρ.6 παρ.2 ν.3869/2010 Αν η αίτηση του οφειλέτη έχει κατατεθεί έως και 18-08-2015, βάσει της αίτησης έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και η ισχύς της απόφασης αυτής εξακολουθεί μετά την 18-02-2016, καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της υφιστάμενης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ.Οικονομικών.

  Συζήτηση της αίτησης

  Η συζήτηση διεξάγεται κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Ο αιτών μπορεί να καταθέσει έγγραφα προς απόδειξη των ισχυρισμών του και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία από τη γραμματεία του δικαστηρίου 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) αρ.227 ΚΠολΔ αρ.759 παρ.3 ΚΠολΔ. Προς απόδειξη των πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη και έγγραφα τα οποία προσκομίζονται αλλά των οποίων δεν γίνεται επίκληση 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Αν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του οφειλέτη δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου και δεν υποκαθίστανται οι οφειλές κατά το αρ.7, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του αρ.1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη αρ.8 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στον σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη, και δεν έχει ασκηθεί από αυτόν κύρια παρέμβαση, το δικαστήριο ρυθμίζει και τις απαιτήσεις αυτού κατά το άρθρο 744 ΚΠολΔ ή διατάζει την κλήτευσή του κατά τον αρ.748 παρ.3 ΚΠολΔ, ορίζοντας νέα δικάσιμο αρ.8 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Ο δόλος αποδεικνύεται από τον πιστωτή 1226/2014 ΑΠ αρ.1 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και όχι στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία 24/2013 Ειρ.Λαυρίου (εκουσίας). Απαιτείται δηλαδή εξαπάτηση των υπαλλήλων της Τράπεζας 24/2013 Ειρ.Λαυρίου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, και ο υπερβολικός δανεισμός αποτελεί ένδειξη δόλου 1/2012 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας). Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο ενός έτους αρ.8 παρ.1 εδ.4 ν.3869/2010.

  Δικαστική απόφαση επί της αίτησης

  Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν επαρκούν, το δικαστήριο ορίζει τις μηνιαίες δόσεις του οφειλέτη προς τους δανειστές αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Οι δόσεις καταβάλλονται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο αρ.8 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010. Η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της αρ.8 παρ.6 εδ.1 ν.3869/2010. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα αρ.8 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. H απόφαση που ορίζει ποσό μηνιαίων καταβολών δεν επιδικάζει δικαστική δαπάνη αρ.8 παρ.6 εδ.2 ν.3869/2010 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας).

  Ύψος δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  Το ύψος των δόσεων ορίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου βάσει των πάσης φύσεως εισοδημάτων του οφειλέτη, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου, και σταθμίζοντάς τα με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Το δικαστήριο κρίνει το ύψος των μηνιαίων καταβολών σταθμίζοντας, από τη μια μεριά τα εισοδήματα του αιτούντα, και ιδίως από την εργασία του, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου του στα βάρη της (υπαρκτής και ενεργούς) έγγαμης συμβίωσης, και από την άλλη μεριά τις βιοτικές (όχι απλά στοιχειώδεις) ανάγκες του αιτούντα και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του ώστε να καλύπτεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσής τους 1226/2014 ΑΠ. Η εξασφάλιση του βιοτικού αυτού επιπέδου δεν πρέπει να καλύπτεται από το ποσό που καταβάλλεται μηνιαία για την εξόφληση των χρεών 1226/2014 ΑΠ. Στις βιοτικές δαπάνες του αιτούντα και της οικογένειάς του περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα τέλη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φόροι, διατροφή, μετακινήσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Το ύψος των δόσεων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα, με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς, όπως ορίζει η απόφαση αρ.8 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης αποκτήσει, κατά την περίοδο ρύθμισης, περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το μισό της αξίας αυτών αρ.8 παρ.2 εδ.4 ν.3869/2010. Αν στη ρύθμιση είχε περιληφθεί αμφισβητούμενη απαίτηση, και η αμφισβητούμενη απαίτηση απορριφθεί τελεσίδικα, οι υπόλοιποι πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση του πιστωτή της αμφισβητούμενης απαίτησης αρ.8 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010. Οι υπόλοιποι αυτοί πιστωτές έχουν έναντι του πιστωτή της απορριφθείσας απαίτησης αξίωση να τους καταβάλει την αναλογία που αντιστοιχεί στον καθένα τους από το ποσό που εισέπραξε από τον οφειλέτη ο δανειστής με την αμφισβητούμενη απαίτηση βάσει της ρύθμισης αρ.8 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010. Αν στη ρύθμιση δεν είχε περιληφθεί αμφισβητούμενη απαίτηση, και η αμφισβητούμενη απαίτηση επαληθευθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο πιστωτής υποκαθίσταται κατά την αναλογία της απαίτησής του στις θέσεις των υπόλοιπων πιστωτών για τα ποσά που αναλογούν στην απαίτησή του αρ.8 παρ.2 εδ.6 ν.3869/2010. Ο δανειστής της επαληθευμένης απαίτησης έχει από τους δανειστές που περιλήφθηκαν στη ρύθμιση απαίτηση να του καταβάλουν τα ποσά που εισέπραξαν εξαιτίας της μη ένταξής της απαίτησής του στις υπό ρύθμιση οφειλές αρ.8 παρ.2 εδ.6 ν.3869/2010. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, των χρηματικών διανομών που αντιστοιχούν σε αμφισβητούμενη απαίτηση που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, μέχρι την επαλήθευσή της με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αρ.8 παρ.2 εδ.7 ν.3869/2010.

  Μηδενικές καταβολές για απαλλαγή από τα χρέη

  Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει μικρού ύψους ή και μηδενικές καταβολές, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας αρ.8 παρ.5 ν.3869/2010. Το δικαστήριο οφείλει να ορίσει καταβολές μικρού ποσού ή μηδενικές όταν λόγω ανεπάρκειας εισοδήματος δεν καλύπτονται ούτε οι στοιχειώδεις (όχι οι κανονικές και συνήθεις) βιοτικές ανάγκες 1226/2014 ΑΠ ή σε αντίστοιχης βαρύτητας περιπτώσεις 1226/2014 ΑΠ. Κατά μια άποψη, το σχετικό αίτημα δεν χρειάζεται να προκύπτει πανηγυρικά από το δικόγραφο της αίτησης, αλλά μπορεί να συναχθεί από το περιεχόμενο του δικογράφου από το δικαστήριο, ή να προταθεί με τις προτάσεις, ή και προφορικά 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές είναι οριστική, ενώ για την δικάσιμο περί επαναπροσδιορισμού καταβολών οι διάδικοι ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια και δεν κλητεύονται 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές δεν είναι πλήρως οριστική, αλλά εν μέρει οριστική, με προσωρινή ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης του επαναπροσδιορισμού για την οριστική ρύθμιση του χρέους 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας).
   Μηδενικές καταβολές έχουν οριστεί πχ
  • για άνεργη που λαμβάνει επίδομα ανεργίας, ανειδίκευτη, η οποία δεν κρίθηκε ότι πρόκειται να βρει μόνιμη εργασία, πέραν περιστασιακής και για λίγους μήνες 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας)
  • για ζεύγος με τρία παιδιά, με μηνιαία εισοδήματα 228 € και διαγνωσθείσες μηνιαίες βιοτικές δαπάνες 900 € 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας)
  • για παντρεμένη άνεργη, με μηδενικά εισοδήματα, με τρία παιδιά, ο σύζυγος της οποίας είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας)
  • για χήρα με ένα παιδί, με μηνιαία εισοδήματα 155,82 € 13/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας)
  • για άνεργο επί τριετία, πάσχοντα από μανιοκατάθλιψη, με μηδενικά εισοδήματα 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας)
  • για άνεργη, έγγαμη με ένα παιδί, με μηδενικά εισοδήματα, μηνιαία εισοδήματα συζύγου 1.095 €, συνολικές μηνιαίες βιοτικές δαπάνες οικογένειας 1.300 € 31/2014 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας)
  • για άνεργο επί 3 έτη, 56 ετών, έγγαμο, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα της συζύγου 863,31 € και βιοτικές ανάγκες της οικογένειας 400 € 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας)
  • για άνεργη επί 3 έτη πτυχιούχο φιλόλογο, 35 ετών, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα συζύγου 900 € και καταβολή εκ μέρους του 350 € το μήνα για οφειλές δικών του δανείων 87/2014 Ειρ.Χαλανδρίου (εκουσίας)
  • για έγγαμο, με ένα παιδί, στην οικογένεια του οποίου περιλαμβάνεται και η μητέρα του, με συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματα 923,56 € και συνολικές βιοτικές δαπάνες 800 €
  • για έγγαμη, με δύο ανήλικα παιδία, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα του συζύγου 432 € 1226/2014 ΑΠ
  Αν το δικαστήριο ορίσει ποσό μικρού ύψους ή μηδενικό, μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, η οποία δεν πρέπει να είναι νωρίτερα από πέντε μήνες αρ.8 παρ.5 ν.3869/2010. Επί μηδενικών καταβολών, το δικαστήριο ορίζει νέα δικάσιμο κατά την οποία θα επανεξεταστεί η οικονομική δυνατότητα του αιτούντα 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται η επανεξέταση κρίνεται από το δικαστήριο και μπορεί να είναι μετά από δύο έτη 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Στη συζήτηση περί επανεξέτασης, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει την τήρηση μηδενικών καταβολών μέχρι το πέρας του συνολικού χρόνου ρύθμισης 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας).

  Χρονικό διάστημα καταβολής δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  Οι δόσεις καταβάλλονται για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 έτη, κατά την κρίση του δικαστηρίου αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010.

  Τρόπος διανομής των δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  Οι δόσεις διανέμονται συμμέτρως μεταξύ των δανειστών αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του 99/2004 ΑΠ. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών.

  Εξαίρεση από τη ρευστοποίηση

  Αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να διατάξει την εκποίησή της για ικανοποίηση των πιστωτών αρ.9 παρ.1 ν.3869/2010. Από την εκποίηση μπορούν να εξαιρεθούν και περιουσιακά στοιχεία απρόσφορα για την ικανοποίηση των δανειστών. Ως απρόσφορα για την ικανοποίηση των οφειλετών έχουν κριθεί κατά περίπτωση
  • δύο αυτοκίνητα αναγκαία για εργασιακές και οικογενειακές ανάγκες 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας),
  • παλαιό αυτοκίνητο 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Αγιάς (εκουσίας) 4/2013 Ειρ.Βάμου (εκουσίας),
  • αυτοκίνητο που βρίσκεται σε ακινησία και έχουν παραδοθεί οι πινακίδες 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας),
  • αγρός χωρίς αγοραστικό ενδιαφέρον 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Αγιάς (εκουσίας).
  Αν στο αυτοκίνητο υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να περιληφθεί στην εκποιούμενη περιουσία 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Αν ο πωλητής του αυτοκινήτου υπαναχωρήσει από την πώληση, μπορεί να αιτηθεί την παράδοση της κατοχής του πράγματος 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Ανο πωλητής δεν υπαναχωρήσει από την πώληση, και το δικαστήριο ορίσει την ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την κυριότητα του αυτοκινήτου αν ο οφειλέτης τηρήσει του όρους της ρύθμισης που θα ορίσει το δικαστήριο 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Το δικαστήριο μπορεί να εξαιρέσει και ακίνητα στο οποία ο αιτών έχει μόνο ψιλή κυριότητα, ή ποσοστό επί της κυριότητας 470/2014 Ειρ.Αθήνας (εκουσίας) 407/2013 Ειρ.Πατρών (εκουσίας), καθώς πιθανολογείται ότι είναι απρόσφορα για την ικανοποίηση των δανειστών 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας). Αν ο αιτών έχει μόνο ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να μην ρευστοποιήσει το περιουσιακό αυτό στοιχείο, αν κατά την κρίση του δεν πρόκειται να δημιουργηθεί αγοραστικό ενδιαφέρον 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην οριστεί, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η ωφέλεια του περιουσιακού στοιχείου για τον αιτούντα είναι δυσανάλογη της ωφέλειας των πιστωτών από την εκποίηση και της ζημίας του αιτούντα από αυτή 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας). Αν το περιουσιακό στοιχείο αποφέρει εισόδημα στον αιτούντα, το δικαστήριο μπορεί να το εξαιρέσει από την περιουσία προς εκποίηση 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Αν το δικαστήριο διατάξει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ορίζει και εκκαθαριστή της περιουσίας 40/1014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν υπάρχει αίτημα εξαίρεσης ακινήτων από τη ρευστοποίηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ 99/2014 Ειρ.Εορδαίας (εκουσίας).

  Προστασία κύριας κατοικίας

  Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, είτε είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια είτε όχι, εφόσον η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% αρ.9 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο, και αν η σύζυγος του οφειλέτη δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, μπορεί να υποβληθεί αίτημα για την προστασία του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία αρ.9 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Ως κατοικία χαρακτηρίζεται εκείνη που χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειάς του 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Η αποθήκη της οικίας και η θέση στάθμευσης, ως βοηθητικοί χώροι της οικίας μπορούν να εξαιρεθούν από την εκποίηση 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Ο οφειλέτης έχει ξεχωριστή υποχρέωση καταβολής ποσού στους δανειστές του για την προστασία της κύριας κατοικίας του 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Η υποχρέωση του οφειλέτη προς εξόφληση οφειλών του προς εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση μπορεί να συμπίπτει χρονικά με την υποχρέωσή του να εξοφλήσει τα χρέη του, μπορεί όμως και να είναι ξεχωριστή, βάσει περιόδου χάριτος 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας).

  Ύψος δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  Στην περίπτωση προστασίας της κύριας κατοικίας, το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας αρ.9 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Αν το σύνολο των απαιτήσεων των δανειστών είναι μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, οι δανειστές θα πρέπει να ικανοποιηθούν πλήρως για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντα 43/2014 Ειρ.Ελασσόνας (εκουσίας) 38/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν το σύνολο των απαιτήσεων των δανειστών υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, οι δανειστές πρέπει να ικανοποιηθούν κατ' ελάχιστον σε ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας 591/2015 Ειρ.Πατρών (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 1/2015 Ειρ.Ελευσίνας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 31/2014 Ειρ.Μαραθώνος (εκουσίας) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, αν το σύνολο των απαιτήσεων των δανειστών υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξία του ακινήτου της κύριας κατοικίας, οι δανειστές μπορούν να ικανοποιηθούν και σε βαθμό μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας 12/2013 Ειρ.Αχαρνών (εκουσίας)(πχ 70% 100/2015 Μον.Πρ.Λαμίας (εκουσίας)), αν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας, ανεργίας κλπ 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας). Αν ο αιτών είναι ιδιοκτήτης ποσοστού μόνο του ακινήτου, θα υποχρεωθεί να πληρώσει το γινόμενο μεταξύ του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας και του ποσοστού κυριότητάς του επί του ακινήτου 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας). Επειδή οι δανειστές με εμπράγματη ασφάλεια ικανοποιούνται προνομιακά, δηλαδή πρώτα εξοφλούνται οι οφειλές έναντί τους αρ.9 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010, αν οι οφειλές προς τους εμπράγματα ασφαλισμένους δανειστές είναι μεγαλύτερες του 80% της αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, οι δανειστές αυτοί θα ικανοποιηθούν μέχρι το ποσό αυτό και οι απλοί δανειστές δεν θα ικανοποιηθούν πέραν της ρύθμισης για τα κύρια χρέη 214/2013 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, από τη στιγμή που προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας, δεν απαιτείται να προβάλλεται και αίτημα περί καταδίκης σε καταβολές ύψους 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν ο αιτών εισάγει την αίτηση με μοναδικό σκοπό την εξαίρεση της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, και αν δεν υπάρχουν ενέγγυοι πιστωτές, και αν συμφωνεί ο πιστωτής στον οποίο ανήκει ποσοστό πάνω από 50% των οφειλών, τότε το δικαστήριο μπορεί να αποφύγει τον καθορισμό μηνιαίων καταβολων για την απαλλαγή από τα χρέη, αλλά να καθορίσει απευθείας μακρόχρονες μηνιαίες καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας 43/2014 Ειρ.Ελασσόνας (εκουσίας). Κριτήρια για το δικαστήριο για τον καθορισμό του ύψους των δόσεων προς εξαίρεση της κύριας κατοικίας είναι μεταξύ άλλων η ηλικία του οφειλέτη, η παρούσα οικονομική του κατάσταση και η προοπτική βελτίωσής της 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας).

  Μηδενικές καταβολές για προστασία κύριας κατοικίας

  Κατά μια άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές για την απαλλαγή του αιτούντα από τα χρέη του, μπορεί να ορίσει μηδενικές καταβολές και για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση 13/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας) 87/2014 Ειρ.Χαλανδρίου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές για την απαλλαγή του αιτούντα από τα χρέη του, μπορεί να ορίσει μηνιαίες καταβολές που αθροίζονται σε σύνολο μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές για την απαλλαγή του αιτούντα από τα χρέη του, δεν μπορεί να ορίσει μηδενικές καταβολές και για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίησης, αλλά μόνο καταβολές που θα καλύπτουν ποσό τουλάχιστον 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας), ή το 80% της αντικειμενικής αξίας επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας του αιτούντος επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές (ή μικρού ύψους), δεν ορίζει καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας με την ίδια απόφαση, αλλά με την απόφαση μετά την συζήτηση για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντα 3/2015 Ειρ.Κουφαλίων (εκουσίας).

  Χρονικό διάστημα δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο οφειλέτης θα καταβάλλει δόσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων υπερβαίνει τα 20 έτη, οπότε η διάρκεια της περιόδου καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 έτη.

  Περίοδος χάριτος

  Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει και περίοδο χάριτος αρ.9 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010, η οποία μπορεί να δοθεί και αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτημα του διαδίκου 4/2014 Ειρ.Νίκαιας. Η διάρκεια της περιόδου χάριτος ορίζεται από το δικαστήριο 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας).

  Τρόπος διανομής των δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο της κύριας κατοικίας ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη βάσει της ρύθμισης για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση αρ.9 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010. Κατά μια άποψη, το δικαστήριο μπορεί να στηριχθεί στα λεγόμενα του αιτούντος για την προνομιακή ικανοποίηση απαίτησης δανειστή για την προστασία κύριας κατοικίας 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας).

  Παράβαση υποχρεώσεων του οφειλέτη

  Αν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, ο πιστωτής αποκτά το δικαίωμα να κινήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του και της μοναδικής του κατοικίας αρ.9 παρ.2 εδ.8 ν.3869/2010. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρ.9 παρ.2 εδ.9 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, παύουν, από την κοινοποίηση της αίτησης, να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς αρ.6 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής αρ.6 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010. Κατά μια άποψη, το αίτημα του πιστωτή προς εξασφάλιση της απαίτησής του με προσημείωση υποθήκης είναι αβάσιμο, καθώς αν δεν τηρηθεί η ρύθμιση θα υπάρξει επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, και ο πιστωτής θα έχει δυνατότητα προς εκτέλεση κατά του αιτούντα 43/2014 Ειρ.Ελασσόνας (εκουσίας).

  Περίοδος ρύθμισης

  Κατά την περίοδο ρύθμισης, ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται, ή να καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για την εύρεση εργασίας αρ.8 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010. Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται αν ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας αρ.8 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την μεταβολή εργοδότη, εργασίας ή κατοικίας να ενημερώσει την γραμματεία του δικαστηρίου, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της υπόθεσης αρ.8 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οφείλει να ενημερώσει τη γραμματεία και αν μεταβλήθηκαν αξιόλογα τα εισοδήματά του ή τα περιουσιακά του στοιχεία, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της υπόθεσης αρ.8 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης ή κάθε πιστωτής του, μπορεί, αν προκύψουν μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη ή άλλα γεγονότα που να το δικαιολογούν, να αιτηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο να τροποποιηθεί η ρύθμιση οφειλών ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών αρ.8 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. Η αίτηση επιδίδεται μέσα με ένα μήνα από την υποβολή της στο αρμόδιο δικαστήριο αρ.8 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί την ρύθμιση μπορεί να ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης τροποποίησης αρ.8 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης κατέβαλε σε πιστωτές μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχει οριστεί από το δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται να ικανοποιήσει συμμέτρως όλους τους πιστωτές αρ.8 παρ.4 εδ.3 ν.3869/2010.

  Αίτηση παραβίασης ειλικρινούς δήλωσης

  Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και κατά την κατάθεση της αίτησης και κατά την περίοδο ρύθμισης αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης παραβεί την υποχρέωσή του για ειλικρινή δήλωση, από δόλο ή βαριά αμέλεια, απορρίπτεται το αίτημά του για ρύθμιση των οφειλών του αρ.10 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Την παραβίαση της υποχρέωσης μπορεί να επικαλεστεί με αίτησή του οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει 1 έτος από τοτε που την πληροφορήθηκε αρ.10 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη μετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από οφειλές του αρ.10 παρ.1 εδ.4 ν.38969/2010. Το ίδιο αποτέλεσμα επέρχεται και αν ο οφειλέτης, δολίως ή με βαριά αμέλεια, δεν συμπεριλάβει πιστωτές στην κατάσταση που συνυποβάλλεται με την αίτηση προς το δικαστήριο περί ρύθμισης των χρεών αρ.10 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Αν η αίτηση του οφειλέτη απορριφθεί ή εκπέσει για την αιτία αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μόνο μετά την πάροδο δύο ετών αρ.10 παρ.5 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του αρ.10 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αμέλεια μπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρει απόρριψη της αίτησης για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή αρ.10 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010. Ο πιστωτής έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση δια του αρμόδιου Εισαγγελέα ενώπιον του εργοδότη του οφειλέτη, της αρμόδιας υπηρεσίας και του αρμόδιου οικονομικού έφορου για να ενημερωθεί για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη αρ.10 παρ.3 ν.3869/2010.

  Έκπτωση από τη ρύθμιση των χρεών

  Ο πιστωτής έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση, αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχεώσεών του από την ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ή αν δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης αρ.11 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσης αρ.11 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Η προθεσμία της κλήτευσης για την αίτηση είναι δεκαπέντε μέρες πριν τη δικάσιμο της αίτησης αρ.11 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010. Σε περίπτωση που δεν ευοδώσει η απαλλαγή από τις οφειλές, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση για ρύθμιση αρ.11 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010. Αν η αίτηση είχε γίνει αρχικά δεκτή, οι απαιτήσεις δεν ανατοκίζονται από την κοινοποίηση της αίτησης στους πιστωτές μέχρι την έκπτωση της ρύθμισης αρ.11 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης αφαιρούνται από τις οφειλές του αρ.11 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. • Δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του αρ.4 παρ.3 εδ.5 ν.3869/2010. Ο περιορισμός αυτός ισχύει μέχρι την ημέρα επικύρωσης αρ.4 παρ.3 εδ.5 ν.3869/2010.
 • Οι απαιτήσεις των πιστωτών, οι οποίες δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, παύουν, από την κοινοποίηση της αίτησης, να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς αρ.6 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010.
 • Οι απαιτήσεις των πιστωτών, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής αρ.6 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010.
 • ===========

   Ενημέρωση για αιτήσεις που κατατέθηκαν ΑΠΟ 19-8-2015 ΕΩΣ 13-12-2015
  αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.5 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών αρ.14 παρ.11 ν.4346/2015
  Ο ν.3869/2010, με τις τελευταίες τροποποιήσεις
   Η πορεία της αίτησης για τα

   υπερχρεωμένα νοικοκυριά

   έχει ως εξής:
  • Ο οφειλέτης καταθέτει την αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο. Αν δεν υπάρχουν ελλείψεις στα συνοδευτικά έγγραφα, ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης αρ.4 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. Αν υπάρχουν ελλείψεις, διορθώνονται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αρ.4 παρ.4 ν.3869/2010
  • Εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει αντίγραφα της αίτησης στους πιστωτές και εγγυητές αρ.4 παρ.5 εδ.2 ν.3869/2010. Η επίδοση για οφειλές στο Δημόσιο πρέπει να διενεργείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αρ.6 παρ.1 νδ.26-06/10-07-1944, και να απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομικών αρ.1 νδ.26-06/10-07-1944 αρ.5 νδ.26-06/10-07-1944 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Αν η επίδοση γίνει σε αρμόδια ΔΟΥ, η ΔΟΥ οφείλει να δρομολογήσει το έγγραφο 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ., ωστόσο το αν η επίδοση έγινε παραδεκτά ή όχι βρίσκεται στην κρίση του δικαστηρίου. Ταυτόχρονα με την επίδοση παύει η τοκοφορία κάποιων οφειλών.
  • Αν κατατίθεται αίτημα διαγραφής οφειλών, εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεξάγεται η συζήτηση της κύριας αίτησης περί διευθέτησης μικροοφειλών του αρ.5α αρ.4 παρ.5 εδ.5 ν.3869/2010.
  • Αν κατατίθεται σχέδιο διευθέτησης οφειλών, εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεξάγεται η συζήτηση της ημέρας επικύρωσης αρ.4 παρ.5 εδ.4 ν.3869/2010
  • Αν κατατίθεται σχέδιο διευθέτησης οφειλών, εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεξάγεται η συζήτηση της αίτησης διευθέτησης οφειλών αρ.4 παρ.5 εδ.1 ν.3869/2010.

  Μεταβατικές διατάξεις του ν.4336/2015

  Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο ν.4336/2015 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, δηλαδή από 19-08-2015 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.5 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών.

  Υποχρεώσεις οφειλετών με αιτήσεις κατατεθειμένες έως και 18 Αυγούστου 2015

  Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και αν η αίτησή του δεν συζητηθεί μέχρι και 04-05-2016, οφείλει μέχρι 04-05-2016 να καταθέσει εκ νέου τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρ.4 παρ.1 και αρ.4 παρ.2 στην αρμόδια γραμματεία αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών αρ.3ο παρ.1 ν.4366/2016. Υπαίτια παράλειψη της επικαιροποίησης των στοιχείων ισοδυναμεί με παράβαση του καθήκοντος ειλικρίνειας κατά τον ν.3869/2010 και απώλεια προστασίας αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 εδ.2 ν.4336/2015. Ήδη έχει εκδοθεί λίστα κατατιθέμενων δικαιολογητικών για την επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων παρ.1 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015). Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και υπάρχει προσωρινή διαταγή με ισχύ πέραν της 18-02-2016, μετά την ημερομηνία αυτή καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή την μεταρρύθμιση της υφιστάμενης προσωρινής διαταγής εφόσον αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Το ίδιο ισχύει και αν έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με ισχύ πέραν της 18-02-2015 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και η αίτησή του δεν έχει συζητηθεί, ούτε έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, προκειμένου να υπαχθεί στις τροποποιημένες διατάξεις αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.3 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Ο αιτών μπορεί να παραιτηθεί από την αίτησή του και να επανυποβάλει αίτηση, αν δεν έχει συζητηθεί η αίτησή του και δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές ερμ.εγκ.7698/20-08-2015. Ήδη έχει εκδοθεί υπόδειγμα αίτησης για τη συμπλήρωση οφειλών, είτε εκδόθηκε προσωρινή διαταγή είτε όχι παρ.2 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015). Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και προσδιορισμένη δικάσιμο κύριας αίτησης μετά την 18-08-2018, μπορεί μέχρι την 18-12-2015 να αιτηθεί με κλήση τον επαναπροσδιορισμό της συζήτησης σε συντομότερη δικάσιμο αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Μετά την 18-12-2015, θα επαναπροσδιοριστούν αυτεπαγγέλτως εντός της τριετούς προθεσμίας προσδιορισμού δικασίμου όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και προσδιορισμένο χρόνο συζήτησης της αίτησης μετά την 18-08-2018 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.2 ν.4336/2015 ΥΑ.70888/29-09-2015 (ΦΕΚ Β 2225/15-10-2015). Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώς αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.3 ν.4336/2015. Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοινοποιείται μέσω επίδοσης από δικαστικό επιμελητή ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο, όπως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ή στον διάδικο αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.4 ν.4336/2015.

  Επικαιροποίηση

   Ο αιτών, προς επικαιροποίηση της αίτησής του, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω έγγραφα στην αρμόδια γραμματεία παρ.1 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015):
  • 1) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • 2) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • 3) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
  • 4) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
  • 5) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
  • 6) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
  • 7) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 18 Αυγούστου 2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών
  • 8) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
  • 9) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του αιτούντα
  Αν ο αιτών είναι έγγαμος, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για τη σύζυγο. Αν ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα με περιουσία, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για αυτά.

  Υπαγόμενα πρόσωπα

   Στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά γίνεται υπαγωγή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις
  • 1) Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 2) Ο αιτών δεν έχει πτωχευτική ικανότητα αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 3) Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών ποσών αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 4) Η αδυναμία πληρωμής δεν οφείλεται σε δόλο του αιτούντα αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010.
  Ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαχθεί μόνο μία φορά από τα χρέη του, όπως αυτά περιγράφονται στην αιτησή του αρ.1 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται και έναντι των εγγυητών, και έναντι των εις ολόκληρον υπόχρεων και έναντι άλλων δικαιούχων σε αναγωγή αρ.12 εδ.2 ν.3869/2010. Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται αρ.12 εδ.1 ν.3869/2010. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν από κοινού οι σύζυγοι, ακόμη και αν έχουν ατομικές οφειλές, καθώς το διατακτικό θα ορίζει ατομικές ρυθμίσεις για τους συζύγους 1/2012 Ειρ.Πατρών (εκούσιας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκούσιας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας). Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες διευκρίνηση Υπ.Αναπτ. Β13-5/1.2.2013. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και μικροέμποροι, δηλαδή άτομα που ασκούν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές όφελος, όμως το όφελος αυτό αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών κλπ 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και έμποροι, ανεξάρτητα αν τα χρέη είναι εμπορικά ή μη, αρκεί να είχαν σταματήσει τις πληρωμές τους αφού έχασαν την εμπορική ιδιότητα 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Η αδυναμία πληρωμής είναι μόνιμη και γενική όταν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει ουσιώδες τμήμα των υποχρεώσεών του, ακόμη και αν εκπληρώνει κάποιες μη ουσιώδεις οφειλές του 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η εξυπηρέτηση κάποιων οφειλών δεν άρει τη γενικότητα της αδυναμίας πληρωμής 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η αδυναμία πληρωμής προϋποθέτει έλλειψη ρευστότητας, όχι αναγκαστικά και έλλειψη περιουσιακών στοιχείων 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η μεμονωμένη παροχή εγγύησης δεν καθιστά έμπορο τον εγγυητή 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εξουσίας). Για να καταστεί έμπορος ο εγγυητής, η παροχή εγγύησης πρέπει να είναι συστηματική και να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα 739/2005 Πολ.Πρ.Αθηνών. Ο οικοδόμος που δεν απασχολεί προσωπικό δεν είναι έμπορος, και μπορεί να υπαχθεί στον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος δεν είναι έμπορος αν λείπει το στοιχείο της διαμεσολάβησης, η δε πράξη δεν γίνεται συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα 6293/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά από τον αιτούντα. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση είναι παραδεκτή ακόμη και αν δεν υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά από τον αιτούντα 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Η αίτηση είναι ανύπαρκτη ως προς τον αιτούντα, αν η αίτηση υπογράφεται αυτοπρόσωπα από τον αιτούντα και την σύζυγό του, και αν ο αιτών δεν υπέγραψε και στην έκθεση κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας). Η παραπάνω αίτηση είναι υπαρκτη ως προς τη σύζυγο που υπέγραψε και την αίτηση και την έκθεση κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από τον αιτούντα 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, ο αιτών είναι δικονομικά απών αν παρίσταται στη συζήτηση αυτοπροσώπως, χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο. Κατά άλλη άποψη, ο αιτών είναι δικονομικά παρών αν παρίσταται στη συζήτηση αυτοπροσώπως, χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο 1/2013 Ειρ.Δύμης (εκουσίας).

  Υπαγόμενες οφειλές

  Οφειλές προς ιδιώτες

  Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν οφειλές του αιτούντα προς ιδιώτες αρ.1 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Ως οφειλές προς ιδιώτες θεωρούνται και τα δάνεια σε Τράπεζες. Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν και οφειλές οι οποίες κατά την κατάθεση της αίτησης βρίσκονται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Προσ. διαταγ. 7/6/2013 Ειρ.Πειραιά ν.2322/1995 αρ.19 παρ.1 ν.3082/2002 αρ.15 παρ.1 περ.κ. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 38/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας).

  Βεβαιωμένη οφειλή κατά τον ΚΕΔΕ, τον ΚΦΔ ή τον Τελωνειακό Κώδικα

  Στην αίτηση μπορεί να περιληφθεί βεβαιωμένη οφειλή στη Φορολογική Διοίκηση, κατά τον ΚΕΔΕ, τον ΚΦΔ, ή τον Τελωνειακό Κώδικα αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.α ν.3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής της αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.α ν.3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή αρ.4 παρ.6 στοιχ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.8 ν.4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.3 εδ.1 στοιχ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.α ν.3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, και αν η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και αν η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.3 περ.β ν.3869/2010.

  Βεβαιωμένη οφειλή προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών

  Στην αίτηση μπορεί να περιληφθεί βεβαιωμένη οφειλή προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Στην κατηγορία των οφειλών αυτών περιλαμβάνεται η οφειλή που προκύπτει από εισφορά σε χρήμα ή την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, κατά τον ν.1337/1983 από τέλη και φόρους προς το Δημόσιο και ΟΤΑ αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής τους αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή αρ.4 παρ.6 στοιχ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.8 ν.4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.3 εδ.1 στοιχ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικών αρχής, και αν η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και αν η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.3 περ.β ν.3869/2010.
  Κατά μια άποψη, το αίτημα του πιστωτή προς εξασφάλιση της απαίτησής του με προσημείωση υποθήκης είναι αβάσιμο, καθώς αν δεν τηρηθεί η ρύθμιση θα υπάρξει επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, και ο πιστωτής θα έχει δυνατότητα προς εκτέλεση κατά του αιτούντα. Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο ν.4336/2015 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, δηλαδή από 19-08-2015. Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και αν η αίτησή του δεν συζητηθεί μέχρι και 04-05-2016, οφείλει μέχρι 04-05-2016 να καταθέσει εκ νέου τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρ.4 παρ.1 και αρ.4 παρ.2 στην αρμόδια γραμματεία. αράλειψη της επικαιροποίησης των στοιχείων ισοδυναμεί με παράβαση του καθήκοντος ειλικρίνειας κατά τον ν.3869/2010 και απώλεια προστασίας. Ήδη έχει εκδοθεί λίστα κατατιθέμενων δικαιολογητικών για την των εκκρεμών αιτήσεων. Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και υπάρχει προσωρινή διαταγή με ισχύ πέραν της 18-02-2016, μετά την ημερομηνία αυτή καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή την μεταρρύθμιση της υφιστάμενης προσωρινής διαταγής εφόσον αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης. Το ίδιο ισχύει και αν έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με ισχύ πέραν της 18-02-2015. Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και η αίτησή του δεν έχει συζητηθεί, ούτε έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, προκειμένου να υπαχθεί στις τροποποιημένες διατάξεις. Ο αιτών μπορεί να παραιτηθεί από την αίτησή του και να επανυποβάλει αίτηση, αν δεν έχει συζητηθεί η αίτησή του και δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές. Ήδη έχει εκδοθεί υπόδειγμα αίτησης για τη συμπλήρωση οφειλών, είτε εκδόθηκε προσωρινή διαταγή είτε όχι. Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και προσδιορισμένη δικάσιμο κύριας αίτησης μετά την 18-08-2018, μπορεί μέχρι την 18-12-2015 να αιτηθεί με κλήση τον επαναπροσδιορισμό της συζήτησης σε συντομότερη δικάσιμο. Μετά την 18-12-2015, θα επαναπροσδιοριστούν αυτεπαγγέλτως εντός της τριετούς προθεσμίας προσδιορισμού δικασίμου όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και προσδιορισμένο χρόνο συζήτησης της αίτησης μετά την 18-08-2018. Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώς. Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοινοποιείται μέσω επίδοσης από δικαστικό επιμελητή ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο, όπως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ή στον διάδικο. Αν ο αιτών είναι έγγαμος, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για τη σύζυγο. Αν ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα με περιουσία, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για αυτά. Ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαχθεί μόνο μία φορά από τα χρέη του. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται και έναντι των εγγυητών, και έναντι των εις ολόκληρον υπόχρεων και έναντι άλλων δικαιούχων σε αναγωγή. Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν από κοινού οι σύζυγοι, ακόμη και αν έχουν ατομικές οφειλές, καθώς το διατακτικό θα ορίζει ατομικές ρυθμίσεις για τους συζύγους. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και μικροέμποροι, δηλαδή άτομα που ασκούν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές όφελος, όμως το όφελος αυτό αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών κλπ. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και έμποροι, ανεξάρτητα αν τα χρέη είναι εμπορικά ή μη, αρκεί να είχαν σταματήσει τις πληρωμές τους αφού έχασαν την εμπορική ιδιότητα. Η αδυναμία πληρωμής είναι μόνιμη και γενική όταν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει ουσιώδες τμήμα των υποχρεώσεών του, ακόμη και αν εκπληρώνει κάποιες μη ουσιώδεις οφειλές του. Η εξυπηρέτηση κάποιων οφειλών δεν άρει τη γενικότητα της αδυναμίας πληρωμής. Η αδυναμία πληρωμής προϋποθέτει έλλειψη ρευστότητας, όχι αναγκαστικά και έλλειψη περιουσιακών στοιχείων. Η μεμονωμένη παροχή εγγύησης δεν καθιστά έμπορο τον εγγυητή. Για να καταστεί έμπορος ο εγγυητής, η παροχή εγγύησης πρέπει να είναι συστηματική και να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα. Ο οικοδόμος που δεν απασχολεί προσωπικό δεν είναι έμπορος, και μπορεί να υπαχθεί στον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος δεν είναι έμπορος αν λείπει το στοιχείο της διαμεσολάβησης, η δε πράξη δεν γίνεται συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα. Κατά μια άποψη, η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά από τον αιτούντα. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση είναι παραδεκτή ακόμη και αν δεν υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά από τον αιτούντα. Η αίτηση είναι ανύπαρκτη ως προς τον αιτούντα, αν η αίτηση υπογράφεται αυτοπρόσωπα από τον αιτούντα και την σύζυγό του, και αν ο αιτών δεν υπέγραψε και στην έκθεση κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου. Η παραπάνω αίτηση είναι υπαρκτη ως προς τη σύζυγο που υπέγραψε και την αίτηση και την έκθεση κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου. Κατά μια άποψη, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από τον αιτούντα. Κατά μια άποψη, ο αιτών είναι δικονομικά απών αν παρίσταται στη συζήτηση αυτοπροσώπως, χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο. Κατά άλλη άποψη, ο αιτών είναι δικονομικά παρών αν παρίσταται στη συζήτηση αυτοπροσώπως, χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο. Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν οφειλές του αιτούντα προς ιδιώτες. Ως οφειλές προς ιδιώτες θεωρούνται και τα δάνεια σε Τράπεζες. Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν και οφειλές οι οποίες κατά την κατάθεση της αίτησης βρίσκονται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αν ο αιτών είναι έγγαμος, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για τη σύζυγο. Αν ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα με περιουσία, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για αυτά. Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης Ο αιτών οφείλει να προσδιορίσει όλους τους πιστωτές του στην αίτησή του, διαφορετικά, αν παραλείψει πιστωτές από δόλο ή βαριά αμέλεια, ο αιτών μπορεί να εκπέσει της ρύθμισης. Απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία διευθέτησης οφειλών. Κατά μια άποψη, επειδή κατά την συζήτηση της υπόθεσης ακολουθείται η εκούσια δικαιοδοσία, επιτρέπεται η συμπλήρωση αοριστιών από τον διάδικο είτε με τις προτάσεις, είτε και προφορικά κατά την διαδικασία στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συμπληρωθεί και το αίτημα. Το αίτημα και οι ισχυρισμοί μπορούν να συμπληρωθούν με τις προτάσεις, αρκεί η διόρθωση να μην είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να προκαλείται μεταβολή της αίτησης. Αν η διόρθωση προκαλεί μεταβολή της αίτησης, η διόρθωση θα πρέπει να γίνεται με την άδεια του δικαστή, ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των συμμετεχόντων στην δίκη ή τρίτων. Ο δικαστής οφείλει να λαμβάνει ενεργό μέρος στην συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, τα πάσης φύσεως εισοδήματά του και τα περιουσιακά του στοιχεία. Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει τα αίτια πολλαπλής δανειοδότησης του αιτούντα. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον αιτούντα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο αιτών κατά την ανάληψη των χρεών. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο επήλθε για τον αιτούντα η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του. Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογένειάς του, ούτε να αναλύεται το ποσοστό των εισοδημάτων που διατίθενται για ανάγκες προστατευόμενων μελών της οικογένειας του οφειλέτη. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογένειάς του, χωρίς να απαιτείται ανάλυση κάθε επιμέρους κονδυλίου. Κατ' αυτην την άποψη η αίτηση απαιτείται να αναφέρει αν στις βιοτικές δαπάνες του αιτούντα περιλαμβάνονται και δαπάνες για προστατευόμενα μέλη, και ποιά είναι αυτά τα προστατευόμενα μέλη. Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει την αξία των ακινήτων του οφειλέτη. Αν για κάποιο ακίνητο δεν προσκομίζεται αποδεικτικό για την αξία του, αυτή μπορεί να υπολογιστεί κατ' εκτίμηση από το δικαστήριο. Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν ειναι απαραίτητο να αναφέρει τον χρόνο στον οποίο αναλήφθηκαν οι οφειλές. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει πότε ακριβώς αναλήφθηκαν οι οφειλές, αρκεί να αναφέρεται ότι αναλήφθηκαν ένα τουλάχιστον έτος πριν την κατάθεση της αίτησης. Την σχετική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν οι δανειστές. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση πρέπει να αναφέρει πότε ακριβώς ο οφειλέτης ανέλαβε τις οφειλές. Κατά άλλη άποψη, αν δεν προσκομιστούν οι συμβάσεις δανείου, και αν δεν επικαλείται κάποιος κάτι διαφορετικό, οι συμβάσεις θεωρείται ότι συνήφθηκαν τουλάχιστον ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης. Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει προτεινόμενο προς διάθεση ποσό που να συμφωνεί με την σχέση εσόδων-εξόδων. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει προτεινόμενο προς διάθεση ποσό που να συμφωνεί με την σχέση εσόδων-εξόδων. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη κατά τον χρόνο ανάληψης του χρέους, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο απόδειξης. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει ποιές απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, καθώς αυτό μπορούν αν προβάλλουν οι πιστωτές. Η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, καθώς αυτό δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι απαραίτητο να σταθμίζει τα συμφέροντα των πιστωτών. Κατά μια άποψη, αν η αίτηση δεν περιλαμβάνει ρητό αίτημα διευθέτησης οφειλών με καταβολή μηδενικών δόσεων, αλλά περιλαμβάνει αίτημα περί προστασίας της κύριας κατοικίας με δόσεις που θα αρχίζουν μετά από τέσσερα χρόνια, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει ότι η αίτηση περιλαμβάνει και σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνει αίτημα περί μηδενικών καταβολών για την αποπληρωμή των οφειλών κατά τα αντίστοιχα πρώτα έτη. Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει όλες τις οφειλές του αιτούντα. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει όλες τις οφειλές του αιτούντα. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του. Το καθήκον αληθείας δεν θίγεται αν το περιουσιακό στοιχείο που παραλήφθηκε δεν ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ικανοποίηση των πιστωτών. Στο καθήκον αληθείας δεν περιλαμβάνεται και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, καθώς αυτή αποτελεί αντικείμενο απόδειξης. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα υπόλοιπα χρέη του, αν καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του, όπως ορίζει η απόφαση. Ο αιτών έχει δικαίωμα να αιτηθεί την αναγνώριση της απαλλαγής του από τα χρέη λόγω της τήρησης των όρων της ρύθμισης μόνο αφού τηρήσει τους σχετικούς όρους. Αν ο αιτών σωρεύσει με την αίτησή του αίτημα να αναγνωριστεί ότι, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των χρεών του, το αίτημα αυτό είναι απαράδεκτο. Το αίτημα περί αναγνώρισης απαλλαγής από τα χρέη πριν τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε πρόωρη δικαστική προστασία. Αν κατά την ημέρα επικύρωσης επέλθει συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Eιρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό. Ο οφειλέτης και οι πιστωτές μπορούν να συμβιβάστουν, είτε την ημέρα επικύρωσης είτε και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Για τον συμβιβασμό αυτό εμφανίζονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωσή του . Με την επικύρωση του σχεδίου από τον Ειρηνοδίκη, αυτό αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών στην περίπτωση αυτή ανακαλείται αυτοδικαίως. Αν κατά την ημέρα επικύρωσης δεν επέλθει συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή του πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και μηνιαίων δόσεων από τον οφειλέτη στους πιστωτές. Η προσωρινή διαταγή ισχύει από την ημέρα επικύρωσης . Οι καταβολές που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή κατανέμονται συμμέτρως. Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να αφορά στην άρση παρακράτησης από τη μισθοδοσία του αιτούντα ή από την σύνταξή του. Μπορεί ακόμη να αφορά την απαγόρευση για την έναρξη των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτριών του αιτούντα κατ' αυτού, την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας του αιτούντα τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, καθώς επίσης και την εκ μέρους του αιτούντα μεταβολή της πραγματικής και νομικής καταστάσεως της περιουσίας αυτού. Η προσωρινή διαταγή μπορεί και να επιδικάζει μηνιαία δόση προς τους δανειστές μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει όρο που να απαγορεύει την παρακράτηση ποσού από τον μισθό του αιτούντα εκ μέρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Για την περίοδο από την ημέρα επικύρωσης μέχρι και την έκδοση της απόφασης μπορεί να δοθεί προσωρινή διαταγή για την άρση της παρακράτησης οποιουδήποτε ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο αιτών στην καθ' ης τράπεζα, να απαγορευθεί προσωρινά στους πιστωτές η λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά του αιτούντα, και να διατηρηθεί, υπό τον όρο της τήρησης της ρύθμισης εκ μέρους του αιτούντα, η πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντα. Οι αγροτικές ενισχύσεις - επιδοτήσεις δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά περιουσιακό στοιχείο, και ως τέτοιο περιλαμβάνονται αυτοδικαίως στην ως άνω προσωρινή διαταγή. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης στα αναφερόμενα στην αίτηση περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα, συμπεριλαμβονομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, κάθε ενέργεια δέσμευσης και παρεμπόδισης χρήσης του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα εκ μέρους δανειστή. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, στις πιστώτριες τράπεζες να παρακρατούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από λογαριασμό του αιτούντα. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να ανασταλλεί, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, κάθε ατομικό καταδιωκτικό και ασφαλιστικό μέτρο και κάθε πράξη εκτέλεσης κατά της περιουσίας του αιτούντα με τον όρο καταβολής μηνιαίας δόσης συμμέτρως στους καθ' ων πιστωτές μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορευθεί, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, η παρακράτηση εκ μέρους πιστώτριας Τράπεζας από τον μισθό του αιτούντα του ποσού της μηνιαίας δόσης για το δάνειο που του έχει χορηγήσει. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που έχει ορίσει ο Ειρηνοδίκης με την προσωρινή διαταγή, δικαστήριο διατάζει την επέρχεται μόνο μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή. Η σχετική αίτηση του πιστωτή κατατίθεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου . Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ ημερών. Μετά την ημέρα επικύρωσης, ο οφειλέτης, ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να αιτηθεί, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα . Η αναστολή διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, και ότι θα ευδοκιμήσει η κύρια αίτηση. Αίτηση για την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον ο οφειλέτης έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση. Το δικαστήριο χορηγεί την αναστολή αν πιθανολογήσει ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντα, και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Με τη χορήγηση της αναστολής, αυτοδικαίως απαγορεύεται η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και το δικαστήριο να διατάξει όποιο μέτρο το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει ισχύ Η συζήτηση διεξάγεται κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών μπορεί να καταθέσει έγγραφα προς απόδειξη των ισχυρισμών του και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία από τη γραμματεία του δικαστηρίου. Προς απόδειξη των πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη και έγγραφα τα οποία προσκομίζονται αλλά των οποίων δεν γίνεται επίκληση. Αν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του οφειλέτη δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου και δεν υποκαθίστανται οι οφειλές κατά το αρ.7, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του αρ.1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στον σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη, και δεν έχει ασκηθεί από αυτόν κύρια παρέμβαση, το δικαστήριο ρυθμίζει και τις απαιτήσεις αυτού κατά το άρθρο 744 ΚΠολΔ ή διατάζει την κλήτευσή του κατά τον αρ.748 παρ.3 ΚΠολΔ, ορίζοντας νέα δικάσιμο. Ο δόλος αποδεικνύεται από τον πιστωτή. Ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και όχι στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία. Απαιτείται δηλαδή εξαπάτηση των υπαλλήλων της Τράπεζας. Κατά άλλη άποψη, και ο υπερβολικός δανεισμός αποτελεί ένδειξη δόλου. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο ενός έτους. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν επαρκούν, το δικαστήριο ορίζει τις μηνιαίες δόσεις του οφειλέτη προς τους δανειστές. Οι δόσεις καταβάλλονται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο. Η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα. H απόφαση που ορίζει ποσό μηνιαίων καταβολών δεν επιδικάζει δικαστική δαπάνη. Το ύψος των δόσεων ορίζεται Το ύψος των δόσεων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα, με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς, όπως ορίζει η απόφαση. Αν ο οφειλέτης αποκτήσει, κατά την περίοδο ρύθμισης, περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το μισό της αξίας αυτών. Αν στη ρύθμιση είχε περιληφθεί αμφισβητούμενη απαίτηση, και η αμφισβητούμενη απαίτηση απορριφθεί τελεσίδικα, οι υπόλοιποι πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση του πιστωτή της αμφισβητούμενης απαίτησης. Οι υπόλοιποι αυτοί πιστωτές έχουν έναντι του πιστωτή της απορριφθείσας απαίτησης αξίωση να τους καταβάλει την αναλογία που αντιστοιχεί στον καθένα τους από το ποσό που εισέπραξε από τον οφειλέτη ο δανειστής με την αμφισβητούμενη απαίτηση βάσει της ρύθμισης. Αν στη ρύθμιση δεν είχε περιληφθεί αμφισβητούμενη απαίτηση, και η αμφισβητούμενη απαίτηση επαληθευθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο πιστωτής υποκαθίσταται κατά την αναλογία της απαίτησής του στις θέσεις των υπόλοιπων πιστωτών για τα ποσά που αναλογούν στην απαίτησή του. Ο δανειστής της επαληθευμένης απαίτησης έχει από τους δανειστές που περιλήφθηκαν στη ρύθμιση απαίτηση να του καταβάλουν τα ποσά που εισέπραξαν εξαιτίας της μη ένταξής της απαίτησής του στις υπό ρύθμιση οφειλές. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, των χρηματικών διανομών που αντιστοιχούν σε αμφισβητούμενη απαίτηση που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, μέχρι την επαλήθευσή της με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει μικρού ύψους ή και μηδενικές καταβολές, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας. Το δικαστήριο οφείλει να ορίσει καταβολές μικρού ποσού ή μηδενικές όταν λόγω ανεπάρκειας εισοδήματος δεν καλύπτονται ούτε οι στοιχειώδεις (όχι οι κανονικές και συνήθεις) βιοτικές ανάγκες ή σε αντίστοιχης βαρύτητας περιπτώσεις. Κατά μια άποψη, η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές είναι οριστική, ενώ για την δικάσιμο περί επαναπροσδιορισμού καταβολών οι διάδικοι ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια και δεν κλητεύονται. Κατά άλλη άποψη, η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές δεν είναι πλήρως οριστική, αλλά εν μέρει οριστική, με προσωρινή ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης του επαναπροσδιορισμού για την οριστική ρύθμιση του χρέους. Αν το δικαστήριο ορίσει ποσό μικρού ύψους ή μηδενικό, μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, η οποία δεν πρέπει να είναι νωρίτερα από πέντε μήνες. Επί μηδενικών καταβολών, το δικαστήριο ορίζει νέα δικάσιμο κατά την οποία θα επανεξεταστεί η οικονομική δυνατότητα του αιτούντα. Ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται η επανεξέταση κρίνεται από το δικαστήριο και μπορεί να είναι μετά από δύο έτη. Στη συζήτηση περί επανεξέτασης, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει την τήρηση μηδενικών καταβολών μέχρι το πέρας του συνολικού χρόνου ρύθμισης. Οι δόσεις καταβάλλονται για χρονικό διάστημα . Οι δόσεις διανέμονται συμμέτρως μεταξύ των δανειστών. Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών. Αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να διατάξει την εκποίησή της για ικανοποίηση των πιστωτών. Από την εκποίηση μπορούν να εξαιρεθούν και περιουσιακά στοιχεία απρόσφορα για την ικανοποίηση των δανειστών. Ως απρόσφορα για την ικανοποίηση των οφειλετών έχουν κριθεί κατά περίπτωση Αν στο αυτοκίνητο υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να περιληφθεί στην εκποιούμενη περιουσία. Αν ο πωλητής του αυτοκινήτου υπαναχωρήσει από την πώληση, μπορεί να αιτηθεί την παράδοση της κατοχής του πράγματος. Ανο πωλητής δεν υπαναχωρήσει από την πώληση, και το δικαστήριο ορίσει την ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την κυριότητα του αυτοκινήτου αν ο οφειλέτης τηρήσει του όρους της ρύθμισης που θα ορίσει το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να εξαιρέσει και ακίνητα στο οποία ο αιτών έχει μόνο ψιλή κυριότητα, ή ποσοστό επί της κυριότητας, καθώς πιθανολογείται ότι είναι απρόσφορα για την ικανοποίηση των δανειστών. Αν ο αιτών έχει μόνο ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να μην ρευστοποιήσει το περιουσιακό αυτό στοιχείο, αν κατά την κρίση του δεν πρόκειται να δημιουργηθεί αγοραστικό ενδιαφέρον. Η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην οριστεί, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η ωφέλεια του περιουσιακού στοιχείου για τον αιτούντα είναι δυσανάλογη της ωφέλειας των πιστωτών από την εκποίηση και της ζημίας του αιτούντα από αυτή. Αν το περιουσιακό στοιχείο αποφέρει εισόδημα στον αιτούντα, το δικαστήριο μπορεί να το εξαιρέσει από την περιουσία προς εκποίηση. Αν το δικαστήριο διατάξει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ορίζει και εκκαθαριστή της περιουσίας. Κατά μια άποψη, αν υπάρχει αίτημα εξαίρεσης ακινήτων από τη ρευστοποίηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, είτε είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια είτε όχι, εφόσον Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο, μπορεί να υποβληθεί αίτημα για την προστασία του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Ως κατοικία χαρακτηρίζεται εκείνη που χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειάς του. Η αποθήκη της οικίας και η θέση στάθμευσης, ως βοηθητικοί χώροι της οικίας μπορούν να εξαιρεθούν από την εκποίηση. Ο οφειλέτης έχει ξεχωριστή υποχρέωση καταβολής ποσού στους δανειστές του για την προστασία της κύριας κατοικίας του. Η υποχρέωση του οφειλέτη προς εξόφληση οφειλών του προς εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση μπορεί να συμπίπτει χρονικά με την υποχρέωσή του να εξοφλήσει τα χρέη του, μπορεί όμως και να είναι ξεχωριστή, βάσει περιόδου χάριτος. Κατά μια άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές για την απαλλαγή του αιτούντα από τα χρέη του, μπορεί να ορίσει μηδενικές καταβολές και για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Κατά άλλη άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές (ή μικρού ύψους), δεν ορίζει καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας με την ίδια απόφαση, αλλά με την απόφαση μετά την συζήτηση για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντα. Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο οφειλέτης θα καταβάλλει δόσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων υπερβαίνει τα 20 έτη, οπότε η διάρκεια της περιόδου καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 έτη. Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει και περίοδο χάριτος, η οποία μπορεί να δοθεί και αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτημα του διαδίκου. Η διάρκεια της περιόδου χάριτος ορίζεται από το δικαστήριο. Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται από τις καταβολές του οφειλέτη βάσει της ρύθμισης για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Αν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, ο πιστωτής αποκτά το δικαίωμα να κινήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του και της μοναδικής του κατοικίας. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις μηνιαίες δόσεις. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, παύουν, από την κοινοποίηση της αίτησης, να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες. Οι απαιτήσεις αυτές υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Κατά μια άποψη, το αίτημα του πιστωτή προς εξασφάλιση της απαίτησής του με προσημείωση υποθήκης είναι αβάσιμο, καθώς αν δεν τηρηθεί η ρύθμιση θα υπάρξει επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, και ο πιστωτής θα έχει δυνατότητα προς εκτέλεση κατά του αιτούντα. Κατά την περίοδο ρύθμισης, ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται, ή να καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για την εύρεση εργασίας. Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται αν ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας. Ο οφειλέτης πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την μεταβολή εργοδότη, εργασίας ή κατοικίας να ενημερώσει την γραμματεία του δικαστηρίου, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της υπόθεσης. Οφείλει να ενημερώσει τη γραμματεία και αν μεταβλήθηκαν αξιόλογα τα εισοδήματά του ή τα περιουσιακά του στοιχεία, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της υπόθεσης. Ο οφειλέτης ή κάθε πιστωτής του, μπορεί, αν προκύψουν μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη ή άλλα γεγονότα που να το δικαιολογούν, να αιτηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο να τροποποιηθεί η ρύθμιση οφειλών ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών. Η αίτηση επιδίδεται μέσα με ένα μήνα από την υποβολή της στο αρμόδιο δικαστήριο. Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί την ρύθμιση μπορεί να ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης τροποποίησης. Αν ο οφειλέτης κατέβαλε σε πιστωτές μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχει οριστεί από το δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται να ικανοποιήσει συμμέτρως όλους τους πιστωτές. Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και κατά την κατάθεση της αίτησης και κατά την περίοδο ρύθμισης. Αν ο οφειλέτης παραβεί την υποχρέωσή του για ειλικρινή δήλωση, από δόλο ή βαριά αμέλεια, απορρίπτεται το αίτημά του για ρύθμιση των οφειλών του. Την παραβίαση της υποχρέωσης μπορεί να επικαλεστεί με αίτησή του οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει 1 έτος από τοτε που την πληροφορήθηκε. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη μετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από οφειλές του. Το ίδιο αποτέλεσμα επέρχεται και αν ο οφειλέτης, δολίως ή με βαριά αμέλεια, δεν συμπεριλάβει πιστωτές στην κατάσταση που συνυποβάλλεται με την αίτηση προς το δικαστήριο περί ρύθμισης των χρεών. Αν η αίτηση του οφειλέτη απορριφθεί ή εκπέσει για την αιτία αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μόνο μετά την πάροδο δύο ετών. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αμέλεια μπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρει απόρριψη της αίτησης για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Ο πιστωτής έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση δια του αρμόδιου Εισαγγελέα ενώπιον του εργοδότη του οφειλέτη, της αρμόδιας υπηρεσίας και του αρμόδιου οικονομικού έφορου για να ενημερωθεί για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη. Ο πιστωτής έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση, αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχεώσεών του από την ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ή αν δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσης. Η προθεσμία της κλήτευσης για την αίτηση είναι δεκαπέντε μέρες πριν τη δικάσιμο της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν ευοδώσει η απαλλαγή από τις οφειλές, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση για ρύθμιση. Αν η αίτηση είχε γίνει αρχικά δεκτή, οι απαιτήσεις δεν ανατοκίζονται από την κοινοποίηση της αίτησης στους πιστωτές μέχρι την έκπτωση της ρύθμισης. Τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης αφαιρούνται από τις οφειλές του.

  Ασφαλιστικές εισφορές προς τους ΟΚΑ

  Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν ασφαλιστικές εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.γ ν.3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής τους αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.γ ν.3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή αρ.4 παρ.6 στοιχ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.8 ν.4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.3 εδ.1 στοιχ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, και αν η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και αν η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.3 περ.β ν.3869/2010.

  Οφειλές που δεν μπορούν να περιληφθούν στην αίτηση

   Στην αίτηση δεν μπορεί να περιληφθεί
  • Οφειλή που αναλήφθηκε εντός του έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.4 περ.α ν.3869/2010. Αν στην αίτηση περιλαμβάνονται και χρέη που αναλήφθηκαν εντός του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί ως μη νόμιμη μόνο ως προς αυτά, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να υπέλθουν σε ρύθμιση από το δικαστήριο 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας). Τον σχετικό ισχυρισμό προβάλλουν ως ένσταση οι πιστωτές 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας).
  • Οφειλή που βεβαιώθηκε το τελευταίο έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης, με τις εξαιρέσεις επί βεβαιωμένων οφειλών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αναλύονται παραπάνω 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 περ.α ν.3869/2010
  • Οφειλή που δημιουργήθηκε από αδικοπραξία που τελέστηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010
  • Οφειλή που αφορά σε διοικητικά πρόστιμα ή σε χρηματικές ποινές αρ.1 παρ.4 περ.γ ν.3869/2010
  • Οφειλή που αφορά στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή τέκνου αρ.1 παρ.4 περ.δ ν.3869/2010
  Η αίτηση δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει μόνο βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου (βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον ΚΦΔ, τον ΚΕΔΕ ή τον Τελωνειακό Κώδικα, βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) αρ.1 παρ.2 ν.3869/2010.

  Συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης

   Η αίτηση πρέπει αρ.4 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010 να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:
  • 1) Τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης σχετικά με την περιουσία του ίδιου και της συζύγου του, σχετικά με τα κάθε είδους εισοδήματά του και της συζύγου του, σχετικά με τους πιστωτές του και σχετικά με τις απαιτήσεις τους αρ.4 παρ.2 περ.α ν.3869/2010.
  • 2) Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης αρ.4 παρ.2 περ.β ν.3869/2010.
   Επιπλέον των παραπάνω, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά ΚΥΑ 7534/20-08-2015 παρ.1 (ΦΕΚ Β 1794/2015):
  • 1) Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • 2) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • 3) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
  • 4) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
  • 5) Πρόσφατο Ε9.
  • 6) Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
  • 7) Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.
  • 8) Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών.
  • 9) Αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.
  • 10) (Τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων.
  • 11) Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη.
  • 12) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ' άρθρο 575 ΚΠοινΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
  • 13) Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
  • 14) Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων.
  • 15) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
  • 16) Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
  Αν ο αιτών είναι έγγαμος, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για τη σύζυγο. Αν ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα με περιουσία, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για αυτά.

  Συνέπειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης

  Η γραμματεία του δικαστηρίου οφείλει να προβεί σε τυπικό έλεγχο περί την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν καθώς και την καταβολή από τον αιτούντα των απαραίτητων τελών για το παραδεκτό της συζήτησης, το αργότερο εντός 2 ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης αρ.4 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.4 παρ.6 στοιχ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.5 ν.4336/2015. Αν διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά ή η αίτηση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή ή δεν είναι πλήρη, η γραμματεία προσκαλεί τον αιτούντα να διευκρινήσει, να διορθώσει ή να συμπληρώσει τα συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα ή την αίτηση αρ.4 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να γίνει εγγράφως, ή μέσω FAX, ή μέσω e-mail αρ.4 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Αν οι απαραίτητες ενέργειες δεν γίνουν εντός 15 ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης, ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο αρ.4 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Η προθεσμία των 15 ημερών μπορεί να παραταθεί μέχρι 1 μήνα, αν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν αρ.4 παρ.4 εδ.3 ν.3869/2010. Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης δεν ολοκληρώνεται αν δεν γίνουν οι συμπληρώσεις που επισήμανε η γραμματεία του δικαστηρίου αρ.4 παρ.4 εδ.4 ν.3869/2010. Πριν τις ως άνω συμπληρώσεις δεν μπορεί να γίνει προσδιορισμός για τη δικάσιμο της συζήτησης της υπόθεσης αρ.4 παρ.4 εδ.4 ν.3869/2010. Η γραμματεία του δικαστηρίου προβαίνει μόνο σε τυπικό έλεγχο των σχετικών εγγράφων, ενώ τον ουσιαστικό έλεγχο θα ασκήσει ο Ειρηνοδίκης εγκ.133969/22-12-2015 Υπ.Οικ.. Αν η αδυναμία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν οφείλεται στη σφαίρα επιρροής και στην ευθύνη του αιτούντα, η γραμματεία οφείλει να προβεί σε προσδιορισμό δικασίμου, ενώ τον ουσιαστικό λόγο μη προσκόμισης των εγγγράφων θα εξετάσει ο Ειρηνοδίκης, κατά τη συζήτηση της τυχόν προσωρινής διαταγής ή κατά την κύρια συζήτηση εγκ.133969/22-12-2015 Υπ.Οικ.. Αν δεν διαπιστωθεί έλλειψη όσον αφορά το περιεχόμενο της έλλειψης, τα συνοδευτικά έγγραφα ή την καταβολή των απαραίτητων για τη συζήτηση τελών, ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και προσδιορίζεται δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης αρ.4 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. Από την ημέρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης
 • Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τις δόσεις που ορίζει το σχέδιο διευθέτησης που έχει επικυρωθεί ή που ορίζει η προσωρινή διαταγή αρ.4 παρ.6 περ.α ν.3869/2010 αρ.5 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010.
 • Περιεχόμενο της αίτησης

   Η αίτηση πρέπει, για να είναι ορισμένη, να περιέχει
  • 1) Αναφορά σε μόνιμη και γενική (όχι απλή) αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντα φυσικού προσώπου 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης.
  • 2) Κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και της συζύγου του αρ.4 παρ.1 περ.α ν.3869/2010.
  • 3) Κατάσταση των κάθε φύσης εισοδημάτων του οφειλέτη και της συζύγου του αρ.4 παρ.1 περ.α ν.3869/2010.
  • 4) Κατάσταση των πιστωτών του οφειλέτη και των απαιτήσεων των πιστωτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα αρ.4 παρ.1 περ.β ν.3869/2010 42/2013 Μον.Πρ.Ξάνθης και το ληξιπρόθεσμο του ρυθμιστέου χρέους 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου. Για τις βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι αναλυτικές καταστάσεις χορηγούνται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την είσπραξη αυτών 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ., και επί περισσότερων συναρμόδιων υπηρεσιών, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας που έλαβε πρώτος την αίτηση του οφειλέτη 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.4α παρ.1 περ.β ν.3869/2010. Η εκτύπωση μέσω του συστήματος taxis δεν αποτελεί αναλυτική κατάσταση οφειλών 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ..
  • 5) Κατάσταση με τυχόν μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων του οφειλέτη επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αρ.4 παρ.1 περ.γ ν.3869/2010.
  • 6) Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του αρ.4 παρ.1 περ.δ ν.3869/2010 4/2014 Ειρ.Νίκαιας. Η αίτηση μπορεί να περιέχει και αίτημα για διαγραφή των χρεών του οφειλέτη, κατά τις διατάξεις του αρ.5 ν.3869/2010 αρ.4 παρ.1 περ.δ ν.3869/2010
  • 8) Αίτημα ρύθμισης των οφειλών με σκοπό την προβλεπόμενη από τον νόμο απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης.
  • 9) Κατά μια άποψη, αναφορά του είδος του επαγγέλματος του οφειλέτη, ώστε να προκύπτει αν έχει πτωχευτική ικανότητα ή όχι 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης.
   Η αίτηση μπορεί να περιέχει
  • Αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής αρ.4 παρ.5 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.7 ν.4336/2015 για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης.
  • Αίτημα περί εξαίρεσης, από την εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αρ.9 παρ.2 ν.3869/2010 αρ.4 παρ.1 περ.δ ν.3869/2010
  Ο αιτών οφείλει να προσδιορίσει όλους τους πιστωτές του στην αίτησή του, διαφορετικά, αν παραλείψει πιστωτές από δόλο ή βαριά αμέλεια, ο αιτών μπορεί να εκπέσει της ρύθμισης αρ.10 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία διευθέτησης οφειλών αρ.1 παρ.1 εδ.4 ν.3869/2010. Κατά μια άποψη, επειδή κατά την συζήτηση της υπόθεσης ακολουθείται η εκούσια δικαιοδοσία, επιτρέπεται η συμπλήρωση αοριστιών από τον διάδικο είτε με τις προτάσεις, είτε και προφορικά κατά την διαδικασία στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συμπληρωθεί και το αίτημα 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Το αίτημα και οι ισχυρισμοί μπορούν να συμπληρωθούν με τις προτάσεις, αρκεί η διόρθωση να μην είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να προκαλείται μεταβολή της αίτησης 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Αν η διόρθωση προκαλεί μεταβολή της αίτησης, η διόρθωση θα πρέπει να γίνεται με την άδεια του δικαστή, ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των συμμετεχόντων στην δίκη ή τρίτων 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Ο δικαστής οφείλει να λαμβάνει ενεργό μέρος στην συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 109/2013 Ειρ.Πειραιώς (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, τα πάσης φύσεως εισοδήματά του και τα περιουσιακά του στοιχεία 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 109/2013 Ειρ.Πειραιώς (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει τα αίτια πολλαπλής δανειοδότησης του αιτούντα 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον αιτούντα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο αιτών κατά την ανάληψη των χρεών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο επήλθε για τον αιτούντα η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογένειάς του 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας), ούτε να αναλύεται το ποσοστό των εισοδημάτων που διατίθενται για ανάγκες προστατευόμενων μελών της οικογένειας του οφειλέτη 39/2012 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογένειάς του, χωρίς να απαιτείται ανάλυση κάθε επιμέρους κονδυλίου 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας). Κατ' αυτην την άποψη η αίτηση απαιτείται να αναφέρει αν στις βιοτικές δαπάνες του αιτούντα περιλαμβάνονται και δαπάνες για προστατευόμενα μέλη, και ποιά είναι αυτά τα προστατευόμενα μέλη 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 9268/2013 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 654/2013 Μον.Πρ.Χανίων (εκουσίας) 171/2013 Ειρ.Πατρών (εκουσίας) 161/2013 Ειρ.Αθηνών (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας) 5104/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 60/2012 Ειρ.Αλμωπίας (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία 167/2014 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 384/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει την αξία των ακινήτων του οφειλέτη 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 213/2013 Ειρ.Κρωπίας (εκουσίας) 259/2011 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Αν για κάποιο ακίνητο δεν προσκομίζεται αποδεικτικό για την αξία του, αυτή μπορεί να υπολογιστεί κατ' εκτίμηση από το δικαστήριο 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν ειναι απαραίτητο να αναφέρει τον χρόνο στον οποίο αναλήφθηκαν οι οφειλές 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει πότε ακριβώς αναλήφθηκαν οι οφειλές, αρκεί να αναφέρεται ότι αναλήφθηκαν ένα τουλάχιστον έτος πριν την κατάθεση της αίτησης 39/2012 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Κουφαλίων (εκουσίας). Την σχετική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν οι δανειστές 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση πρέπει να αναφέρει πότε ακριβώς ο οφειλέτης ανέλαβε τις οφειλές 22/2013 Μον.Πρ.Κιλκίς (εκουσίας) 30/2012 Ειρ.Κιλκίς (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, αν δεν προσκομιστούν οι συμβάσεις δανείου, και αν δεν επικαλείται κάποιος κάτι διαφορετικό, οι συμβάσεις θεωρείται ότι συνήφθηκαν τουλάχιστον ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει προτεινόμενο προς διάθεση ποσό που να συμφωνεί με την σχέση εσόδων-εξόδων 39/2012 Ειρ.Νίκαιας. Κατά άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει προτεινόμενο προς διάθεση ποσό που να συμφωνεί με την σχέση εσόδων-εξόδων 109/2013 Ειρ.Πειραιά. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη κατά τον χρόνο ανάληψης του χρέους, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο απόδειξης 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 654/2013 Μον.Πρ.Χανίων 9268/2013 Ειρ.Θεσσαλονίκης 161/2013 Ειρ.Αθήνας. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει ποιές απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, καθώς αυτό μπορούν αν προβάλλουν οι πιστωτές 171/2013 Ειρ.Πατρών 5104/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης. Η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, καθώς αυτό δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο 3/2011 Ειρ.Αχαρνών. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι απαραίτητο να σταθμίζει τα συμφέροντα των πιστωτών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν η αίτηση δεν περιλαμβάνει ρητό αίτημα διευθέτησης οφειλών με καταβολή μηδενικών δόσεων, αλλά περιλαμβάνει αίτημα περί προστασίας της κύριας κατοικίας με δόσεις που θα αρχίζουν μετά από τέσσερα χρόνια, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει ότι η αίτηση περιλαμβάνει και σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνει αίτημα περί μηδενικών καταβολών για την αποπληρωμή των οφειλών κατά τα αντίστοιχα πρώτα έτη 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει όλες τις οφειλές του αιτούντα 213/2013 Ειρ.Κρωπίας (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει όλες τις οφειλές του αιτούντα 259/2011 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Το καθήκον αληθείας δεν θίγεται αν το περιουσιακό στοιχείο που παραλήφθηκε δεν ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ικανοποίηση των πιστωτών 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 7310/2011 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας). Στο καθήκον αληθείας δεν περιλαμβάνεται και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, καθώς αυτή αποτελεί αντικείμενο απόδειξης 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου (εκουσίας) 66/2011 Ειρ.Αθηνών (εκουσίας).

  Αίτημα απαλλαγής από τις υπολοιπόμενες οφειλές

  Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα υπόλοιπα χρέη του, αν καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του, όπως ορίζει η απόφαση αρ.11 παρ.1 ν.3869/2010. Ο αιτών έχει δικαίωμα να αιτηθεί την αναγνώριση της απαλλαγής του από τα χρέη λόγω της τήρησης των όρων της ρύθμισης μόνο αφού τηρήσει τους σχετικούς όρους 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας). Αν ο αιτών σωρεύσει με την αίτησή του αίτημα να αναγνωριστεί ότι, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των χρεών του, το αίτημα αυτό είναι απαράδεκτο 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας). Το αίτημα περί αναγνώρισης απαλλαγής από τα χρέη πριν τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε πρόωρη δικαστική προστασία αρ.69 ΚΠολΔ 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας).

  Ημέρα επικύρωσης

  Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς

  Αν κατά την ημέρα επικύρωσης επέλθει συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Eιρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό αρ.4 παρ.5 εδ.3 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης και οι πιστωτές μπορούν να συμβιβάστουν, είτε την ημέρα επικύρωσης είτε και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρ.7 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Για τον συμβιβασμό αυτό εμφανίζονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωσή του αρ.7 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Με την επικύρωση του σχεδίου από τον Ειρηνοδίκη, αυτό αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού αρ.7 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών στην περίπτωση αυτή ανακαλείται αυτοδικαίως αρ.7 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010.

  Έκδοση προσωρινής διαταγής

  Αν κατά την ημέρα επικύρωσης δεν επέλθει συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή του πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρύθμισης σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ και ιδίως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και το ύψος των μηνιαίων δόσεων από τον οφειλέτη στους πιστωτές αρ.5 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015. Η προσωρινή διαταγή ισχύει από την ημέρα επικύρωσης μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής αρ.5 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015 Κατά μια άποψη, ο χρονικός περιορισμός των 6 μηνών είναι αντισυνταγματικός Βενιέρης. Οι καταβολές που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή κατανέμονται συμμέτρως αρ.5 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010. Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του 99/2004 ΑΠ. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών βάσει της προσωρινής διαταγής πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης εύλογων δαπανών του οφειλέτη και της οικογένειάς του, κατά την έρευνα ΕΟΠ της ΕΛΣΤΑΤ, ή όταν εκδοθεί απόφαση του ΚΣΔΙΧ. Η ως άνω δαπάνη δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει στους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης αρ.5 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010, και το συνολικό ποσό προς τους πιστωτές δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 40€ μηνιαίως αρ.5 παρ.3 εδ.5 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης πληρεί τις προϋποθέσεις του αρ.8 παρ.5, οι δόσεις μπορεί να είναι και μικρότερες των παραπάνω αναφερομένων, ή και μηδενικές αρ.5 παρ.3 εδ.7 ν.3869/2010.
   Για τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ο Ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων:
  • α) Το παραδεκτό της αίτησης του οφειλέτη αρ.5 παρ.2 εδ.2 περ.α ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015
  • β) Την πλήρωση των προϋποθέσεων του ορισμένου και νόμω βάσιμου της αίτησης αρ.5 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015
  • γ) Την τήρηση της προδικασίας επίδοσης της αίτησης στους πιστωτές εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και της τήρησης του δικαιώματος των πιστωτών να λάβουν γνώση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα συνημμένα έγγραφα αρ.5 παρ.2 εδ.2 περ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015
  • δ) Την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος, στην εξασφάλιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επείγον αυτής αρ.5 παρ.2 εδ.2 περ.δ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015
  Η προσωρινή διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται κατά το αρ.781 ΚΠολΔ αρ.5 παρ.2 εδ.4 ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015 Η προσωρινή διαταγή μπορεί να αφορά στην άρση παρακράτησης από τη μισθοδοσία του αιτούντα προσωρ. διαταγή 7/2/2013 Ειρ.Κέρκυρας ή από την σύνταξή του προσωρ.διαταγ.06-06-2013 Ειρ.Νίκαιας. Μπορεί ακόμη να αφορά την απαγόρευση για την έναρξη των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτριών του αιτούντα κατ' αυτού, την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας του αιτούντα τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, καθώς επίσης και την εκ μέρους του αιτούντα μεταβολή της πραγματικής και νομικής καταστάσεως της περιουσίας αυτού προσωρ.διαταγ.07-06-2013 Ειρ.Πειραιά. Η προσωρινή διαταγή μπορεί και να επιδικάζει μηνιαία δόση προς τους δανειστές μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης προσωρ.διαταγ.25-09-2013 Ειρ.Χανίων. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει όρο που να απαγορεύει την παρακράτηση ποσού από τον μισθό του αιτούντα εκ μέρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προσωρ.διαταγ.07-06-2013 Ειρ.Πειραιά. Για την περίοδο από την ημέρα επικύρωσης μέχρι και την έκδοση της απόφασης μπορεί να δοθεί προσωρινή διαταγή για την άρση της παρακράτησης οποιουδήποτε ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο αιτών στην καθ' ης τράπεζα, να απαγορευθεί προσωρινά στους πιστωτές η λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά του αιτούντα, και να διατηρηθεί, υπό τον όρο της τήρησης της ρύθμισης εκ μέρους του αιτούντα, η πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντα προσωρ.διαταγ.17-03-2015 Ειρ.Λαμίας. Οι αγροτικές ενισχύσεις - επιδοτήσεις δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά περιουσιακό στοιχείο, και ως τέτοιο περιλαμβάνονται αυτοδικαίως στην ως άνω προσωρινή διαταγή προσωρ.διαταγ.17-03-2015 Ειρ.Λαμίας. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης στα αναφερόμενα στην αίτηση περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα, συμπεριλαμβονομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, κάθε ενέργεια δέσμευσης και παρεμπόδισης χρήσης του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα εκ μέρους δανειστή 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, στις πιστώτριες τράπεζες να παρακρατούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από λογαριασμό του αιτούντα 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να ανασταλλεί, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, κάθε ατομικό καταδιωκτικό και ασφαλιστικό μέτρο και κάθε πράξη εκτέλεσης κατά της περιουσίας του αιτούντα με τον όρο καταβολής μηνιαίας δόσης συμμέτρως στους καθ' ων πιστωτές μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης 1119/2012 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας, προσωρινή διαταγή) αρ.781 παρ.1 ΚΠολΔ. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορευθεί, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, η παρακράτηση εκ μέρους πιστώτριας Τράπεζας από τον μισθό του αιτούντα του ποσού της μηνιαίας δόσης για το δάνειο που του έχει χορηγήσει προσωρ.διαταγ.21-09-2012 Ειρ.Κορίνθου επί της από 18-09-2012 αίτησης εκουσίας Ειρ.Κορίνθου.

  Συνέπειες μη καταβολής δόσεων κατά την προσωρινή διαταγή

  Αν ο οφειλέτης καθυστερεί υπαίτια την καταβολή των δόσεων που έχει ορίσει ο Ειρηνοδίκης με την προσωρινή διαταγή, με συνέπεια το σύνολο του καθυστερούμενου ποσού να υπερβαίνει αθροιστικά τις 3 μηνιαίες δόσεις, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάζει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου αρ.5 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010 Η ανάκληση της προσωρινής διαταγής ή η ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου επέρχεται μόνο μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή αρ.5 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. Η σχετική αίτηση του πιστωτή κατατίθεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης αρ.5 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ 10 ημερών αρ.5 παρ.4 εδ.3 ν.3869/2010.

  Αίτηση περί αναστολής εκτελεστικών μέτρων

  Μετά την ημέρα επικύρωσης, και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, ο οφειλέτης, ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να αιτηθεί, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη αρ.6 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από τη συζήτηση της αίτησης αναστολής αρ.6 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010 Κατά μια άποψη, ο χρονικός περιορισμός των 6 μηνών είναι αντισυνταγματικός Βενιέρης. Η ισχύς της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην κύρια αίτηση, ανεξάρτητα αν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη αρ.6 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Η αναστολή διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, και ότι θα ευδοκιμήσει η κύρια αίτηση αρ.6 παρ.1 εδ.4 ν.3869/2010. Αίτηση για την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον ο οφειλέτης έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση αρ.6 παρ.5 εδ.1 ν.3869/2010. Το δικαστήριο χορηγεί την αναστολή αν πιθανολογήσει ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντα, και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση αρ.6 παρ.5 εδ.2 ν.3869/2010. Με τη χορήγηση της αναστολής, αυτοδικαίως απαγορεύεται η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αρ.6 παρ.5 εδ.3 ν.3869/2010.

  Αίτηση περί αποτροπής ζημίας στην περιουσία του οφειλέτη

  Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, να ζητήσει από το δικαστήριο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και το δικαστήριο να διατάξει όποιο μέτρο το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει ισχύ μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αρ.6 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010 Η ισχύς της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην κύρια αίτηση αρ.6 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010. Το ασφαλιστικό μέτρο διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι επίκειται μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήμια για τους πιστωτές, και ότι θα ευδοκιμήσει η κύρια αίτηση αρ.6 παρ.2 εδ.4 ν.3869/2010.

  Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

  Το αρ.5α ορίζει τη διαδικασία διευθέτησης μικροοφειλών, με σύνολο οφειλής μέχρι 20.000 €, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και κάθε είδους προσαυξήσεων, αν ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα κατά το έτος πριν την ημέρα επικύρωσης, αν ο οφειλέτης δεν έχει ακίνητη περιουσία κατά την κατάθεση της αίτησης και αν δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τριετία πριν την κατάθεση της αίτησης, μεταξύ και άλλων προϋποθέσεων αρ.5α ν.3869/2010.

  Συζήτηση της αίτησης

  Η συζήτηση διεξάγεται κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Ο αιτών μπορεί να καταθέσει έγγραφα προς απόδειξη των ισχυρισμών του και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία από τη γραμματεία του δικαστηρίου 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) αρ.227 ΚΠολΔ αρ.759 παρ.3 ΚΠολΔ. Προς απόδειξη των πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη και έγγραφα τα οποία προσκομίζονται αλλά των οποίων δεν γίνεται επίκληση 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Αν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του οφειλέτη δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου και δεν υποκαθίστανται οι οφειλές κατά το αρ.7, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του αρ.1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη αρ.8 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στον σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη, και δεν έχει ασκηθεί από αυτόν κύρια παρέμβαση, το δικαστήριο ρυθμίζει και τις απαιτήσεις αυτού κατά το άρθρο 744 ΚΠολΔ ή διατάζει την κλήτευσή του κατά τον αρ.748 παρ.3 ΚΠολΔ, ορίζοντας νέα δικάσιμο αρ.8 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Ο δόλος αποδεικνύεται από τον πιστωτή 1226/2014 ΑΠ αρ.1 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και όχι στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία 24/2013 Ειρ.Λαυρίου (εκουσίας). Απαιτείται δηλαδή εξαπάτηση των υπαλλήλων της Τράπεζας 24/2013 Ειρ.Λαυρίου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, και ο υπερβολικός δανεισμός αποτελεί ένδειξη δόλου 1/2012 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας). Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο ενός έτους αρ.8 παρ.1 εδ.4 ν.3869/2010.

  Δικαστική απόφαση επί της αίτησης

  Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν επαρκούν, το δικαστήριο ορίζει τις μηνιαίες δόσεις του οφειλέτη προς τους δανειστές αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Οι δόσεις καταβάλλονται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο αρ.8 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010. Η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της αρ.8 παρ.6 εδ.1 ν.3869/2010. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα αρ.8 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. H απόφαση που ορίζει ποσό μηνιαίων καταβολών δεν επιδικάζει δικαστική δαπάνη αρ.8 παρ.6 εδ.2 ν.3869/2010 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας).

  Ύψος δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  Το ύψος των δόσεων ορίζεται από το δικαστήριο ως το υπόλοιπο που προκύπτει μετά από την αφαίρεση των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του από το ποσό που προκύπτει από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα κάθε είδους εισοδήματά του. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν.4224/2013 αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Μέχρι να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών που ενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης του οφειλέτη αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Το ύψος των δόσεων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα, με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς, όπως ορίζει η απόφαση αρ.8 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης αποκτήσει, κατά την περίοδο ρύθμισης, περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το μισό της αξίας αυτών αρ.8 παρ.2 εδ.4 ν.3869/2010. Αν στη ρύθμιση είχε περιληφθεί αμφισβητούμενη απαίτηση, και η αμφισβητούμενη απαίτηση απορριφθεί τελεσίδικα, οι υπόλοιποι πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση του πιστωτή της αμφισβητούμενης απαίτησης αρ.8 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010. Οι υπόλοιποι αυτοί πιστωτές έχουν έναντι του πιστωτή της απορριφθείσας απαίτησης αξίωση να τους καταβάλει την αναλογία που αντιστοιχεί στον καθένα τους από το ποσό που εισέπραξε από τον οφειλέτη ο δανειστής με την αμφισβητούμενη απαίτηση βάσει της ρύθμισης αρ.8 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010. Αν στη ρύθμιση δεν είχε περιληφθεί αμφισβητούμενη απαίτηση, και η αμφισβητούμενη απαίτηση επαληθευθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο πιστωτής υποκαθίσταται κατά την αναλογία της απαίτησής του στις θέσεις των υπόλοιπων πιστωτών για τα ποσά που αναλογούν στην απαίτησή του αρ.8 παρ.2 εδ.6 ν.3869/2010. Ο δανειστής της επαληθευμένης απαίτησης έχει από τους δανειστές που περιλήφθηκαν στη ρύθμιση απαίτηση να του καταβάλουν τα ποσά που εισέπραξαν εξαιτίας της μη ένταξής της απαίτησής του στις υπό ρύθμιση οφειλές αρ.8 παρ.2 εδ.6 ν.3869/2010. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, των χρηματικών διανομών που αντιστοιχούν σε αμφισβητούμενη απαίτηση που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, μέχρι την επαλήθευσή της με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αρ.8 παρ.2 εδ.7 ν.3869/2010.

  Μηδενικές καταβολές για απαλλαγή από τα χρέη

  Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει μικρού ύψους ή και μηδενικές καταβολές, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας αρ.8 παρ.5 ν.3869/2010. Το δικαστήριο οφείλει να ορίσει καταβολές μικρού ποσού ή μηδενικές όταν λόγω ανεπάρκειας εισοδήματος δεν καλύπτονται ούτε οι στοιχειώδεις (όχι οι κανονικές και συνήθεις) βιοτικές ανάγκες 1226/2014 ΑΠ ή σε αντίστοιχης βαρύτητας περιπτώσεις 1226/2014 ΑΠ. Κατά μια άποψη, η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές είναι οριστική, ενώ για την δικάσιμο περί επαναπροσδιορισμού καταβολών οι διάδικοι ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια και δεν κλητεύονται 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές δεν είναι πλήρως οριστική, αλλά εν μέρει οριστική, με προσωρινή ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης του επαναπροσδιορισμού για την οριστική ρύθμιση του χρέους 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας).
   Μηδενικές καταβολές έχουν οριστεί πχ
  • για άνεργη που λαμβάνει επίδομα ανεργίας, ανειδίκευτη, η οποία δεν κρίθηκε ότι πρόκειται να βρει μόνιμη εργασία, πέραν περιστασιακής και για λίγους μήνες 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας)
  • για ζεύγος με τρία παιδιά, με μηνιαία εισοδήματα 228 € και διαγνωσθείσες μηνιαίες βιοτικές δαπάνες 900 € 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας)
  • για παντρεμένη άνεργη, με μηδενικά εισοδήματα, με τρία παιδιά, ο σύζυγος της οποίας είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας)
  • για χήρα με ένα παιδί, με μηνιαία εισοδήματα 155,82 € 13/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας)
  • για άνεργο επί τριετία, πάσχοντα από μανιοκατάθλιψη, με μηδενικά εισοδήματα 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας)
  • για άνεργη, έγγαμη με ένα παιδί, με μηδενικά εισοδήματα, μηνιαία εισοδήματα συζύγου 1.095 €, συνολικές μηνιαίες βιοτικές δαπάνες οικογένειας 1.300 € 31/2014 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας)
  • για άνεργο επί 3 έτη, 56 ετών, έγγαμο, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα της συζύγου 863,31 € και βιοτικές ανάγκες της οικογένειας 400 € 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας)
  • για άνεργη επί 3 έτη πτυχιούχο φιλόλογο, 35 ετών, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα συζύγου 900 € και καταβολή εκ μέρους του 350 € το μήνα για οφειλές δικών του δανείων 87/2014 Ειρ.Χαλανδρίου (εκουσίας)
  • για έγγαμο, με ένα παιδί, στην οικογένεια του οποίου περιλαμβάνεται και η μητέρα του, με συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματα 923,56 € και συνολικές βιοτικές δαπάνες 800 €
  • για έγγαμη, με δύο ανήλικα παιδία, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα του συζύγου 432 € 1226/2014 ΑΠ
  Αν το δικαστήριο ορίσει ποσό μικρού ύψους ή μηδενικό, μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, η οποία δεν πρέπει να είναι νωρίτερα από πέντε μήνες αρ.8 παρ.5 ν.3869/2010. Επί μηδενικών καταβολών, το δικαστήριο ορίζει νέα δικάσιμο κατά την οποία θα επανεξεταστεί η οικονομική δυνατότητα του αιτούντα 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται η επανεξέταση κρίνεται από το δικαστήριο και μπορεί να είναι μετά από δύο έτη 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Στη συζήτηση περί επανεξέτασης, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει την τήρηση μηδενικών καταβολών μέχρι το πέρας του συνολικού χρόνου ρύθμισης 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας).

  Χρονικό διάστημα καταβολής δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  Οι δόσεις καταβάλλονται για χρονικό διάστημα 3 ετών αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Οι μηνιαίες καταβολές που έχουν γίνει από τον οφειλέτη στους πιστωτές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα της 3ετίας αρ.5 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010.

  Τρόπος διανομής των δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  Οι δόσεις διανέμονται συμμέτρως μεταξύ των δανειστών αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του 99/2004 ΑΠ. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών.

  Εξαίρεση από τη ρευστοποίηση

  Αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να διατάξει την εκποίησή της για ικανοποίηση των πιστωτών αρ.9 παρ.1 ν.3869/2010. Από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία εξαιρούνται τα πράγματα που είναι ακατάσχετα αρ.953 ΚΠολΔ αρ.9 παρ.1 εδ.5 ν.3869/2010. Από την εκποίηση μπορούν να εξαιρεθούν και περιουσιακά στοιχεία απρόσφορα για την ικανοποίηση των δανειστών. Ως απρόσφορα για την ικανοποίηση των οφειλετών έχουν κριθεί κατά περίπτωση
  • δύο αυτοκίνητα αναγκαία για εργασιακές και οικογενειακές ανάγκες 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας),
  • παλαιό αυτοκίνητο 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Αγιάς (εκουσίας) 4/2013 Ειρ.Βάμου (εκουσίας),
  • αυτοκίνητο που βρίσκεται σε ακινησία και έχουν παραδοθεί οι πινακίδες 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας),
  • αγρός χωρίς αγοραστικό ενδιαφέρον 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Αγιάς (εκουσίας).
  Αν στο αυτοκίνητο υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να περιληφθεί στην εκποιούμενη περιουσία 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Αν ο πωλητής του αυτοκινήτου υπαναχωρήσει από την πώληση, μπορεί να αιτηθεί την παράδοση της κατοχής του πράγματος 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Ανο πωλητής δεν υπαναχωρήσει από την πώληση, και το δικαστήριο ορίσει την ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την κυριότητα του αυτοκινήτου αν ο οφειλέτης τηρήσει του όρους της ρύθμισης που θα ορίσει το δικαστήριο 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Το δικαστήριο μπορεί να εξαιρέσει και ακίνητα στο οποία ο αιτών έχει μόνο ψιλή κυριότητα, ή ποσοστό επί της κυριότητας 470/2014 Ειρ.Αθήνας (εκουσίας) 407/2013 Ειρ.Πατρών (εκουσίας), καθώς πιθανολογείται ότι είναι απρόσφορα για την ικανοποίηση των δανειστών 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας). Αν ο αιτών έχει μόνο ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να μην ρευστοποιήσει το περιουσιακό αυτό στοιχείο, αν κατά την κρίση του δεν πρόκειται να δημιουργηθεί αγοραστικό ενδιαφέρον 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην οριστεί, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η ωφέλεια του περιουσιακού στοιχείου για τον αιτούντα είναι δυσανάλογη της ωφέλειας των πιστωτών από την εκποίηση και της ζημίας του αιτούντα από αυτή 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας). Αν το περιουσιακό στοιχείο αποφέρει εισόδημα στον αιτούντα, το δικαστήριο μπορεί να το εξαιρέσει από την περιουσία προς εκποίηση 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Αν το δικαστήριο διατάξει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ορίζει και εκκαθαριστή της περιουσίας 40/1014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν υπάρχει αίτημα εξαίρεσης ακινήτων από τη ρευστοποίηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ 99/2014 Ειρ.Εορδαίας (εκουσίας).

  Προστασία κύριας κατοικίας

  Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, είτε είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια είτε όχι, εφόσον η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% αρ.9 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Η ΚΥΑ που είχε οριστεί να εκδοθεί περί των κριτηρίων εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη αρ.9 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010 δεν εκδόθηκε ποτέ, οπότε ισχύει το παραπάνω κριτήριο περί αντικειμενικής αξίας του ακινήτου αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.6 ν.4336/2015. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο, και αν η σύζυγος του οφειλέτη δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, μπορεί να υποβληθεί αίτημα για την προστασία του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία αρ.9 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Ως κατοικία χαρακτηρίζεται εκείνη που χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειάς του 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Η αποθήκη της οικίας και η θέση στάθμευσης, ως βοηθητικοί χώροι της οικίας μπορούν να εξαιρεθούν από την εκποίηση 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Ο οφειλέτης έχει ξεχωριστή υποχρέωση καταβολής ποσού στους δανειστές του για την προστασία της κύριας κατοικίας του 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Η υποχρέωση του οφειλέτη προς εξόφληση οφειλών του προς εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση μπορεί να συμπίπτει χρονικά με την υποχρέωσή του να εξοφλήσει τα χρέη του, μπορεί όμως και να είναι ξεχωριστή, βάσει περιόδου χάριτος 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας).

  Ύψος δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  Κριτήρια για το δικαστήριο για τον καθορισμό του ύψους των δόσεων προς εξαίρεση της κύριας κατοικίας είναι μεταξύ άλλων η ηλικία του οφειλέτη, η παρούσα οικονομική του κατάσταση και η προοπτική βελτίωσής της 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας).

  Μηδενικές καταβολές για προστασία κύριας κατοικίας

  Κατά μια άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές για την απαλλαγή του αιτούντα από τα χρέη του, μπορεί να ορίσει μηδενικές καταβολές και για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση 13/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας) 87/2014 Ειρ.Χαλανδρίου (εκουσίας). Κατά άλλη άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές (ή μικρού ύψους), δεν ορίζει καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας με την ίδια απόφαση, αλλά με την απόφαση μετά την συζήτηση για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντα 3/2015 Ειρ.Κουφαλίων (εκουσίας).

  Χρονικό διάστημα δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο οφειλέτης θα καταβάλλει δόσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη αρ.9 παρ.2 εδ.6 ν.3869/2010, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων υπερβαίνει τα 20 έτη, οπότε η διάρκεια της περιόδου καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 έτη αρ.9 παρ.2 εδ.6 ν.3869/2010.

  Περίοδος χάριτος

  Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει και περίοδο χάριτος αρ.9 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010, η οποία μπορεί να δοθεί και αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτημα του διαδίκου 4/2014 Ειρ.Νίκαιας. Η διάρκεια της περιόδου χάριτος ορίζεται από το δικαστήριο 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας).

  Τρόπος διανομής των δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  Οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών ικανοποιούνται συμμέτρως από τις καταβολές του οφειλέτη βάσει της ρύθμισης για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση αρ.9 παρ.2 εδ.4 ν.3869/2010.

  Παράβαση υποχρεώσεων του οφειλέτη

  Αν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, ο πιστωτής αποκτά το δικαίωμα να κινήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του και της μοναδικής του κατοικίας αρ.9 παρ.2 εδ.8 ν.3869/2010. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρ.9 παρ.2 εδ.9 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, και οι βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου, παύουν, από την κοινοποίηση της αίτησης, να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς αρ.6 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής αρ.6 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010.

  Σύμμετρη ικανοποίηση

  Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του 99/2004 ΑΠ. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών. 43/2014 Ειρ.Ελασσόνας (εκουσίας)

  Περίοδος ρύθμισης

  Κατά την περίοδο ρύθμισης, ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται, ή να καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για την εύρεση εργασίας αρ.8 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010. Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται αν ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας αρ.8 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την μεταβολή εργοδότη, εργασίας ή κατοικίας να ενημερώσει την γραμματεία του δικαστηρίου, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της υπόθεσης αρ.8 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οφείλει να ενημερώσει τη γραμματεία και αν μεταβλήθηκαν αξιόλογα τα εισοδήματά του ή τα περιουσιακά του στοιχεία, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της υπόθεσης αρ.8 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης ή κάθε πιστωτής του, μπορεί, αν προκύψουν μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη ή άλλα γεγονότα που να το δικαιολογούν, να αιτηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο να τροποποιηθεί η ρύθμιση οφειλών ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών αρ.8 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. Η αίτηση επιδίδεται μέσα με ένα μήνα από την υποβολή της στο αρμόδιο δικαστήριο αρ.8 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί την ρύθμιση μπορεί να ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης τροποποίησης αρ.8 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης κατέβαλε σε πιστωτές μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχει οριστεί από το δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται να ικανοποιήσει συμμέτρως όλους τους πιστωτές αρ.8 παρ.4 εδ.3 ν.3869/2010.

  Αίτηση παραβίασης ειλικρινούς δήλωσης

  Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και κατά την κατάθεση της αίτησης και κατά την περίοδο ρύθμισης αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης παραβεί την υποχρέωσή του για ειλικρινή δήλωση, από δόλο ή βαριά αμέλεια, απορρίπτεται το αίτημά του για ρύθμιση των οφειλών του αρ.10 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Την παραβίαση της υποχρέωσης μπορεί να επικαλεστεί με αίτησή του οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει 1 έτος από τοτε που την πληροφορήθηκε αρ.10 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη μετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από οφειλές του αρ.10 παρ.1 εδ.4 ν.38969/2010. Το ίδιο αποτέλεσμα επέρχεται και αν ο οφειλέτης, δολίως ή με βαριά αμέλεια, δεν συμπεριλάβει πιστωτές στην κατάσταση που συνυποβάλλεται με την αίτηση προς το δικαστήριο περί ρύθμισης των χρεών αρ.10 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Αν η αίτηση του οφειλέτη απορριφθεί ή εκπέσει για την αιτία αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μόνο μετά την πάροδο δύο ετών αρ.10 παρ.5 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του αρ.10 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αμέλεια μπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρει απόρριψη της αίτησης για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή αρ.10 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010. Ο πιστωτής έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση δια του αρμόδιου Εισαγγελέα ενώπιον του εργοδότη του οφειλέτη, της αρμόδιας υπηρεσίας και του αρμόδιου οικονομικού έφορου για να ενημερωθεί για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη αρ.10 παρ.3 ν.3869/2010.

  Έκπτωση από τη ρύθμιση των χρεών

  Ο πιστωτής έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση, αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχεώσεών του από την ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ή αν δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης αρ.11 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσης αρ.11 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Η προθεσμία της κλήτευσης για την αίτηση είναι δεκαπέντε μέρες πριν τη δικάσιμο της αίτησης αρ.11 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010. Σε περίπτωση που δεν ευοδώσει η απαλλαγή από τις οφειλές, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση για ρύθμιση αρ.11 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010. Αν η αίτηση είχε γίνει αρχικά δεκτή, οι απαιτήσεις δεν ανατοκίζονται από την κοινοποίηση της αίτησης στους πιστωτές μέχρι την έκπτωση της ρύθμισης αρ.11 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης αφαιρούνται από τις οφειλές του αρ.11 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010.
 • Δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτησή του, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του αρ.4 παρ.5 εδ.6 ν.3869/2010. Ο περιορισμός αυτός ισχύει μέχρι την ημέρα επικύρωσης, της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αίτησης του αρ.5α περί μικροοφειλών αρ.4 παρ.5 εδ.6 ν.3869/2010.
 • Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών, οι οποίες δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα,και οι οφειλές προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, προς το Δημόσιο, προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, παύουν, από την κοινοποίηση της αίτησης, να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς αρ.6 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010.
 • Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής αρ.6 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010.
 • Αναστέλλεται, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση αρ.4 παρ.6 περ.β ν.3869/2010.
 • Τυχόν ρύθμιση, διευκόλυνση ή τμηματική καταβολή του οφειλέτη έναντι μη ιδιωτών πιστωτών του λύεται, αν οι οφειλές αυτές τελούσαν, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη, σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή τμηματική καταβολή η οποία είναι σε ισχύ αρ.4 παρ.6 περ.γ ν.3869/2010 αρ.4 παρ.3 ν.3869/2010
 • ======================================================================
  Ενημέρωση για αιτήσεις που κατατέθηκαν ΑΠΟ 1-1-2016

  αρ.14 παρ.11 ν.4346/2015
  Ο ν.3869/2010, με τις τελευταίες τροποποιήσεις
   Η πορεία της αίτησης για τα

   υπερχρεωμένα νοικοκυριά

   έχει ως εξής:
  • Ο οφειλέτης καταθέτει την αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο. Αν δεν υπάρχουν ελλείψεις στα συνοδευτικά έγγραφα, ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης αρ.4 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. Αν υπάρχουν ελλείψεις, διορθώνονται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αρ.4 παρ.4 ν.3869/2010
  • Εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει αντίγραφα της αίτησης στους πιστωτές και εγγυητές αρ.4 παρ.5 εδ.2 ν.3869/2010. Η επίδοση για οφειλές στο Δημόσιο πρέπει να διενεργείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αρ.6 παρ.1 νδ.26-06/10-07-1944, και να απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομικών αρ.1 νδ.26-06/10-07-1944 αρ.5 νδ.26-06/10-07-1944 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Αν η επίδοση γίνει σε αρμόδια ΔΟΥ, η ΔΟΥ οφείλει να δρομολογήσει το έγγραφο 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ., ωστόσο το αν η επίδοση έγινε παραδεκτά ή όχι βρίσκεται στην κρίση του δικαστηρίου. Ταυτόχρονα με την επίδοση παύει η τοκοφορία κάποιων οφειλών.
  • Αν κατατίθεται αίτημα διαγραφής οφειλών, εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεξάγεται η συζήτηση της κύριας αίτησης περί διευθέτησης μικροοφειλών του αρ.5α αρ.4 παρ.5 εδ.5 ν.3869/2010.
  • Αν κατατίθεται σχέδιο διευθέτησης οφειλών, εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεξάγεται η συζήτηση της ημέρας επικύρωσης αρ.4 παρ.5 εδ.4 ν.3869/2010
  • Αν κατατίθεται σχέδιο διευθέτησης οφειλών, εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεξάγεται η συζήτηση της αίτησης διευθέτησης οφειλών αρ.4 παρ.5 εδ.1 ν.3869/2010.

  Μεταβατικές διατάξεις του ν.4336/2015

  αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.5 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών

  Υποχρεώσεις οφειλετών με αιτήσεις κατατεθειμένες έως και 18 Αυγούστου 2015

  αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών αρ.3ο παρ.1 ν.4366/2016Π αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.1 εδ.2 ν.4336/2015επικαιροποίηση παρ.1 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015) αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.2 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.2 παρ.3 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών ερμ.εγκ.7698/20-08-2015 παρ.2 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015) αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.1 ν.4336/2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.2 ν.4336/2015 ΥΑ.70888/29-09-2015 (ΦΕΚ Β 2225/15-10-2015) αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.3 ν.4336/2015 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.4 εδ.4 ν.4336/2015

  Επικαιροποίηση

   Ο αιτών, προς επικαιροποίηση της αίτησής του, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω έγγραφα στην αρμόδια γραμματεία παρ.1 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015):
  • 1) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • 2) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • 3) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
  • 4) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
  • 5) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
  • 6) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
  • 7) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 18 Αυγούστου 2015 αρ.4 ν.4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών
  • 8) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
  • 9) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του αιτούντα

  Υπαγόμενα πρόσωπα

   Στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά γίνεται υπαγωγή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις
  • 1) Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 2) Ο αιτών δεν έχει πτωχευτική ικανότητα αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 3) Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών ποσών αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 4) Η αδυναμία πληρωμής δεν οφείλεται σε δόλο του αιτούντα αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010.
  , όπως αυτά περιγράφονται στην αιτησή του αρ.1 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.12 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.12 εδ.1 ν.3869/2010 1/2012 Ειρ.Πατρών (εκούσιας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκούσιας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας) διευκρίνηση Υπ.Αναπτ. Β13-5/1.2.2013 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας) 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας) 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εξουσίας) 739/2005 Πολ.Πρ.Αθηνών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 6293/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας) 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 1/2013 Ειρ.Δύμης (εκουσίας)

  Υπαγόμενες οφειλές

  Οφειλές προς ιδιώτες

  αρ.1 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010 Προσ. διαταγ. 7/6/2013 Ειρ.Πειραιά ν.2322/1995 αρ.19 παρ.1 ν.3082/2002 αρ.15 παρ.1 περ.κ 38/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας)

  Βεβαιωμένη οφειλή κατά τον ΚΕΔΕ, τον ΚΦΔ ή τον Τελωνειακό Κώδικα

  Στην αίτηση μπορεί να περιληφθεί βεβαιωμένη οφειλή στη Φορολογική Διοίκηση, κατά τον ΚΕΔΕ, τον ΚΦΔ, ή τον Τελωνειακό Κώδικα αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.α ν.3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής της αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.α ν.3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή αρ.4 παρ.6 στοιχ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.8 ν.4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.3 εδ.1 στοιχ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.α ν.3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, και αν η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και αν η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.3 περ.β ν.3869/2010.

  Βεβαιωμένη οφειλή προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών

  Στην αίτηση μπορεί να περιληφθεί βεβαιωμένη οφειλή προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Στην κατηγορία των οφειλών αυτών περιλαμβάνεται η οφειλή που προκύπτει από εισφορά σε χρήμα ή την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, κατά τον ν.1337/1983 από τέλη και φόρους προς το Δημόσιο και ΟΤΑ αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής τους αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή αρ.4 παρ.6 στοιχ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.8 ν.4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.3 εδ.1 στοιχ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικών αρχής, και αν η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και αν η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.3 περ.β ν.3869/2010.

  Ασφαλιστικές εισφορές προς τους ΟΚΑ

  Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν ασφαλιστικές εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.γ ν.3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής τους αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.γ ν.3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή αρ.4 παρ.6 στοιχ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.8 ν.4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.3 εδ.1 στοιχ.α ν.3869/2010 αρ.1 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, και αν η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και αν η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.3 περ.β ν.3869/2010.

  Οφειλές που δεν μπορούν να περιληφθούν στην αίτηση

   Στην αίτηση δεν μπορεί να περιληφθεί
  • Οφειλή που αναλήφθηκε εντός του έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.4 περ.α ν.3869/2010. Αν στην αίτηση περιλαμβάνονται και χρέη που αναλήφθηκαν εντός του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί ως μη νόμιμη μόνο ως προς αυτά, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να υπέλθουν σε ρύθμιση από το δικαστήριο 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας). Τον σχετικό ισχυρισμό προβάλλουν ως ένσταση οι πιστωτές 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας).
  • Οφειλή που βεβαιώθηκε το τελευταίο έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης, με τις εξαιρέσεις επί βεβαιωμένων οφειλών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αναλύονται παραπάνω 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 περ.α ν.3869/2010
  • Οφειλή που δημιουργήθηκε από αδικοπραξία που τελέστηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010
  • Οφειλή που αφορά σε διοικητικά πρόστιμα ή σε χρηματικές ποινές αρ.1 παρ.4 περ.γ ν.3869/2010
  • Οφειλή που αφορά στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή τέκνου αρ.1 παρ.4 περ.δ ν.3869/2010
  Η αίτηση δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει μόνο βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου (βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον ΚΦΔ, τον ΚΕΔΕ ή τον Τελωνειακό Κώδικα, βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) αρ.1 παρ.2 ν.3869/2010.

  Συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης

   Η αίτηση πρέπει αρ.4 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010 να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:
  • 1) Τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης σχετικά με την περιουσία του ίδιου και της συζύγου του, σχετικά με τα κάθε είδους εισοδήματά του και της συζύγου του, σχετικά με τους πιστωτές του και σχετικά με τις απαιτήσεις τους αρ.4 παρ.2 περ.α ν.3869/2010.
  • 2) Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης αρ.4 παρ.2 περ.β ν.3869/2010.
   Επιπλέον των παραπάνω, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά ΚΥΑ 7534/20-08-2015 παρ.1 (ΦΕΚ Β 1794/2015):
  • 1) Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • 2) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • 3) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
  • 4) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
  • 5) Πρόσφατο Ε9.
  • 6) Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
  • 7) Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.
  • 8) Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών.
  • 9) Αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.
  • 10) (Τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων.
  • 11) Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη.
  • 12) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ' άρθρο 575 ΚΠοινΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
  • 13) Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
  • 14) Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων.
  • 15) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
  • 16) Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

  Συνέπειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης

  Η γραμματεία του δικαστηρίου οφείλει να προβεί σε τυπικό έλεγχο περί την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν καθώς και την καταβολή από τον αιτούντα των απαραίτητων τελών για το παραδεκτό της συζήτησης, το αργότερο εντός 2 ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης αρ.4 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.4 παρ.6 στοιχ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.5 ν.4336/2015. Αν διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά ή η αίτηση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή ή δεν είναι πλήρη, η γραμματεία προσκαλεί τον αιτούντα να διευκρινήσει, να διορθώσει ή να συμπληρώσει τα συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα ή την αίτηση αρ.4 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να γίνει εγγράφως, ή μέσω FAX, ή μέσω e-mail αρ.4 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Αν οι απαραίτητες ενέργειες δεν γίνουν εντός 15 ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης, ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο αρ.4 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010. Η προθεσμία των 15 ημερών μπορεί να παραταθεί μέχρι 1 μήνα, αν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν αρ.4 παρ.4 εδ.3 ν.3869/2010. Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης δεν ολοκληρώνεται αν δεν γίνουν οι συμπληρώσεις που επισήμανε η γραμματεία του δικαστηρίου αρ.4 παρ.4 εδ.4 ν.3869/2010. Πριν τις ως άνω συμπληρώσεις δεν μπορεί να γίνει προσδιορισμός για τη δικάσιμο της συζήτησης της υπόθεσης αρ.4 παρ.4 εδ.4 ν.3869/2010. Η γραμματεία του δικαστηρίου προβαίνει μόνο σε τυπικό έλεγχο των σχετικών εγγράφων, ενώ τον ουσιαστικό έλεγχο θα ασκήσει ο Ειρηνοδίκης εγκ.133969/22-12-2015 Υπ.Οικ.. Αν η αδυναμία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν οφείλεται στη σφαίρα επιρροής και στην ευθύνη του αιτούντα, η γραμματεία οφείλει να προβεί σε προσδιορισμό δικασίμου, ενώ τον ουσιαστικό λόγο μη προσκόμισης των εγγγράφων θα εξετάσει ο Ειρηνοδίκης, κατά τη συζήτηση της τυχόν προσωρινής διαταγής ή κατά την κύρια συζήτηση εγκ.133969/22-12-2015 Υπ.Οικ.. Αν δεν διαπιστωθεί έλλειψη όσον αφορά το περιεχόμενο της έλλειψης, τα συνοδευτικά έγγραφα ή την καταβολή των απαραίτητων για τη συζήτηση τελών, ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και προσδιορίζεται δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης αρ.4 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010. ολοκλήρωσης της διαδικασίας
 • Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τις δόσεις που ορίζει το σχέδιο διευθέτησης που έχει επικυρωθεί ή που ορίζει η προσωρινή διαταγή αρ.4 παρ.6 περ.α ν.3869/2010 αρ.5 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010.
 • Περιεχόμενο της αίτησης

   Η αίτηση πρέπει, για να είναι ορισμένη, να περιέχει
  • 1) Αναφορά σε μόνιμη και γενική (όχι απλή) αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντα φυσικού προσώπου 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης.
  • 2) Κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και της συζύγου του αρ.4 παρ.1 περ.α ν.3869/2010.
  • 3) Κατάσταση των κάθε φύσης εισοδημάτων του οφειλέτη και της συζύγου του αρ.4 παρ.1 περ.α ν.3869/2010.
  • 4) Κατάσταση των πιστωτών του οφειλέτη και των απαιτήσεων των πιστωτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα αρ.4 παρ.1 περ.β ν.3869/2010 42/2013 Μον.Πρ.Ξάνθης και το ληξιπρόθεσμο του ρυθμιστέου χρέους 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου. Για τις βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι αναλυτικές καταστάσεις χορηγούνται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την είσπραξη αυτών 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ., και επί περισσότερων συναρμόδιων υπηρεσιών, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας που έλαβε πρώτος την αίτηση του οφειλέτη 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.4α παρ.1 περ.β ν.3869/2010. Η εκτύπωση μέσω του συστήματος taxis δεν αποτελεί αναλυτική κατάσταση οφειλών 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ..
  • 5) Κατάσταση με τυχόν μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων του οφειλέτη επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αρ.4 παρ.1 περ.γ ν.3869/2010.
  • 6) Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του αρ.4 παρ.1 περ.δ ν.3869/2010 4/2014 Ειρ.Νίκαιας. Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών πρέπει να προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του, και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης αρ.9 παρ.2 εδ.1 περ.δ εδ.2 ν.3869/2010αρ.14 παρ.1 ν.4346/2015 Η αίτηση μπορεί να περιέχει και αίτημα για διαγραφή των χρεών του οφειλέτη, κατά τις διατάξεις του αρ.5 ν.3869/2010 αρ.4 παρ.1 περ.δ ν.3869/2010
  • 8) Αίτημα ρύθμισης των οφειλών με σκοπό την προβλεπόμενη από τον νόμο απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης.
  • 9) Κατά μια άποψη, αναφορά του είδος του επαγγέλματος του οφειλέτη, ώστε να προκύπτει αν έχει πτωχευτική ικανότητα ή όχι 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης.
   Η αίτηση μπορεί να περιέχει
  • Αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής αρ.4 παρ.5 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.7 ν.4336/2015 για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης.
  • Αίτημα περί εξαίρεσης, από την εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αρ.9 παρ.2 ν.3869/2010 αρ.4 παρ.1 περ.δ ν.3869/2010
  αρ.10 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.1 παρ.1 εδ.4 ν.3869/2010 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 109/2013 Ειρ.Πειραιώς (εκουσίας) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 109/2013 Ειρ.Πειραιώς (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 39/2012 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας) 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας) 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 9268/2013 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 654/2013 Μον.Πρ.Χανίων (εκουσίας) 171/2013 Ειρ.Πατρών (εκουσίας) 161/2013 Ειρ.Αθηνών (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας) 5104/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 60/2012 Ειρ.Αλμωπίας (εκουσίας) 167/2014 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 384/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 213/2013 Ειρ.Κρωπίας (εκουσίας) 259/2011 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 39/2012 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Κουφαλίων (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 22/2013 Μον.Πρ.Κιλκίς (εκουσίας) 30/2012 Ειρ.Κιλκίς (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας) 39/2012 Ειρ.Νίκαιας 109/2013 Ειρ.Πειραιά 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 654/2013 Μον.Πρ.Χανίων 9268/2013 Ειρ.Θεσσαλονίκης 161/2013 Ειρ.Αθήνας 171/2013 Ειρ.Πατρών 5104/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης 3/2011 Ειρ.Αχαρνών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 213/2013 Ειρ.Κρωπίας (εκουσίας) 259/2011 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 7310/2011 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου (εκουσίας) 66/2011 Ειρ.Αθηνών (εκουσίας)

  Αίτημα απαλλαγής από τις υπολοιπόμενες οφειλές

  αρ.11 παρ.1 ν.3869/2010 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας) αρ.69 ΚΠολΔ 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας)

  Ημέρα επικύρωσης

  Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς

  αρ.4 παρ.5 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.7 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.7 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.7 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.7 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010

  Έκδοση προσωρινής διαταγής

  για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρύθμισης σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ και ιδίωςτο ύψος των αρ.5 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής αρ.5 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015 Κατά μια άποψη, ο χρονικός περιορισμός των 6 μηνών είναι αντισυνταγματικός Βενιέρης αρ.5 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010 99/2004 ΑΠ Το ύψος των μηνιαίων καταβολών βάσει της προσωρινής διαταγής πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης εύλογων δαπανών του οφειλέτη και της οικογένειάς του, κατά την έρευνα ΕΟΠ της ΕΛΣΤΑΤ, ή όταν εκδοθεί απόφαση του ΚΣΔΙΧ. Η ως άνω δαπάνη δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει στους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης αρ.5 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010, και το συνολικό ποσό προς τους πιστωτές δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 40€ μηνιαίως αρ.5 παρ.3 εδ.5 ν.3869/2010. Αν ο οφειλέτης πληρεί τις προϋποθέσεις του αρ.8 παρ.5, οι δόσεις μπορεί να είναι και μικρότερες των παραπάνω αναφερομένων, ή και μηδενικές αρ.5 παρ.3 εδ.7 ν.3869/2010.
   Για τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ο Ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων:
  • α) Το παραδεκτό της αίτησης του οφειλέτη αρ.5 παρ.2 εδ.2 περ.α ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015
  • β) Την πλήρωση των προϋποθέσεων του ορισμένου και νόμω βάσιμου της αίτησης αρ.5 παρ.2 εδ.2 περ.β ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015
  • γ) Την τήρηση της προδικασίας επίδοσης της αίτησης στους πιστωτές εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και της τήρησης του δικαιώματος των πιστωτών να λάβουν γνώση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα συνημμένα έγγραφα αρ.5 παρ.2 εδ.2 περ.γ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015
  • δ) Την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος, στην εξασφάλιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επείγον αυτής αρ.5 παρ.2 εδ.2 περ.δ ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015
  Η προσωρινή διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται κατά το αρ.781 ΚΠολΔ αρ.5 παρ.2 εδ.4 ν.3869/2010 αρ.2 παρ.Α υποπαρ.4 αρ.1 παρ.10 ν.4336/2015 προσωρ. διαταγή 7/2/2013 Ειρ.Κέρκυρας προσωρ.διαταγ.06-06-2013 Ειρ.Νίκαιας προσωρ.διαταγ.07-06-2013 Ειρ.Πειραιά προσωρ.διαταγ.25-09-2013 Ειρ.Χανίων προσωρ.διαταγ.07-06-2013 Ειρ.Πειραιά προσωρ.διαταγ.17-03-2015 Ειρ.Λαμίας προσωρ.διαταγ.17-03-2015 Ειρ.Λαμίας 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή) 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή) 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή) 1119/2012 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας, προσωρινή διαταγή) αρ.781 παρ.1 ΚΠολΔ προσωρ.διαταγ.21-09-2012 Ειρ.Κορίνθου επί της από 18-09-2012 αίτησης εκουσίας Ειρ.Κορίνθου

  Συνέπειες μη καταβολής δόσεων κατά την προσωρινή διαταγή

  με συνέπεια το σύνολο του καθυστερούμενου ποσού να υπερβαίνει αθροιστικά τις 3 μηνιαίες δόσεις ετησίως, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου αρ.5 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010Η ανάκληση της προσωρινής διαταγής ή η ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου αρ.5 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010ανάκλησης αρ.5 παρ.4 εδ.2 ν.3869/201010 αρ.5 παρ.4 εδ.3 ν.3869/2010

  Αίτηση περί αναστολής εκτελεστικών μέτρων

  και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή,της εκτελεστικής διαδικασίας αρ.6 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης αρ.6 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010 Κατά μια άποψη, ο χρονικός περιορισμός των 6 μηνών είναι αντισυνταγματικός Βενιέρης Η ισχύς της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην κύρια αίτηση, ανεξάρτητα αν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη αρ.6 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. αρ.6 παρ.1 εδ.4 ν.3869/2010 αρ.6 παρ.5 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.6 παρ.5 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.6 παρ.5 εδ.3 ν.3869/2010

  Αίτηση περί αποτροπής ζημίας στην περιουσία του οφειλέτη

  , πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης,μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης αρ.6 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010 Η ισχύς της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην κύρια αίτηση αρ.6 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010. Το ασφαλιστικό μέτρο διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι επίκειται μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήμια για τους πιστωτές, και ότι θα ευδοκιμήσει η κύρια αίτηση αρ.6 παρ.2 εδ.4 ν.3869/2010.

  Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

  Το αρ.5α ορίζει τη διαδικασία διευθέτησης μικροοφειλών, με σύνολο οφειλής μέχρι 20.000 €, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και κάθε είδους προσαυξήσεων, αν ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα κατά το έτος πριν την ημέρα επικύρωσης, αν ο οφειλέτης δεν έχει ακίνητη περιουσία κατά την κατάθεση της αίτησης και αν δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τριετία πριν την κατάθεση της αίτησης, μεταξύ και άλλων προϋποθέσεων αρ.5α ν.3869/2010.

  Συζήτηση της αίτησης

  αρ.3 εδ.2 ν.3869/2010 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) αρ.227 ΚΠολΔ αρ.759 παρ.3 ΚΠολΔ 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) αρ.8 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010 1226/2014 ΑΠ αρ.1 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010 24/2013 Ειρ.Λαυρίου (εκουσίας) 24/2013 Ειρ.Λαυρίου (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) αρ.8 παρ.1 εδ.4 ν.3869/2010

  Δικαστική απόφαση επί της αίτησης

  αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.6 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.6 εδ.2 ν.3869/2010 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας)

  Ύψος δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  από το δικαστήριο ως το υπόλοιπο που προκύπτει μετά από την αφαίρεση των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του από το ποσό που προκύπτει από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα κάθε είδους εισοδήματά του. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν.4224/2013 αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Μέχρι να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών που ενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης του οφειλέτη αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010. αρ.8 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.2 εδ.4 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.2 εδ.5 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.2 εδ.6 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.2 εδ.6 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.2 εδ.7 ν.3869/2010

  Μηδενικές καταβολές για απαλλαγή από τα χρέη

  αρ.8 παρ.5 ν.3869/2010 1226/2014 ΑΠ 1226/2014 ΑΠ 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας)
   Μηδενικές καταβολές έχουν οριστεί πχ
  • για άνεργη που λαμβάνει επίδομα ανεργίας, ανειδίκευτη, η οποία δεν κρίθηκε ότι πρόκειται να βρει μόνιμη εργασία, πέραν περιστασιακής και για λίγους μήνες 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας)
  • για ζεύγος με τρία παιδιά, με μηνιαία εισοδήματα 228 € και διαγνωσθείσες μηνιαίες βιοτικές δαπάνες 900 € 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας)
  • για παντρεμένη άνεργη, με μηδενικά εισοδήματα, με τρία παιδιά, ο σύζυγος της οποίας είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας)
  • για χήρα με ένα παιδί, με μηνιαία εισοδήματα 155,82 € 13/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας)
  • για άνεργο επί τριετία, πάσχοντα από μανιοκατάθλιψη, με μηδενικά εισοδήματα 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας)
  • για άνεργη, έγγαμη με ένα παιδί, με μηδενικά εισοδήματα, μηνιαία εισοδήματα συζύγου 1.095 €, συνολικές μηνιαίες βιοτικές δαπάνες οικογένειας 1.300 € 31/2014 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας)
  • για άνεργο επί 3 έτη, 56 ετών, έγγαμο, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα της συζύγου 863,31 € και βιοτικές ανάγκες της οικογένειας 400 € 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας)
  • για άνεργη επί 3 έτη πτυχιούχο φιλόλογο, 35 ετών, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα συζύγου 900 € και καταβολή εκ μέρους του 350 € το μήνα για οφειλές δικών του δανείων 87/2014 Ειρ.Χαλανδρίου (εκουσίας)
  • για έγγαμο, με ένα παιδί, στην οικογένεια του οποίου περιλαμβάνεται και η μητέρα του, με συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματα 923,56 € και συνολικές βιοτικές δαπάνες 800 €
  • για έγγαμη, με δύο ανήλικα παιδία, χωρίς εισοδήματα, με εισοδήματα του συζύγου 432 € 1226/2014 ΑΠ
  αρ.8 παρ.5 ν.3869/2010 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας)

  Χρονικό διάστημα καταβολής δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  3 ετών αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010Οι μηνιαίες καταβολές που έχουν γίνει από τον οφειλέτη στους πιστωτές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα της 3ετίας αρ.5 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010.

  Τρόπος διανομής των δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

  αρ.8 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 99/2004 ΑΠ

  Εξαίρεση από τη ρευστοποίηση

  αρ.9 παρ.1 ν.3869/2010Από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία εξαιρούνται τα πράγματα που είναι ακατάσχετα αρ.953 ΚΠολΔ αρ.9 παρ.1 εδ.5 ν.3869/2010.
  • δύο αυτοκίνητα αναγκαία για εργασιακές και οικογενειακές ανάγκες 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας),
  • παλαιό αυτοκίνητο 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Αγιάς (εκουσίας) 4/2013 Ειρ.Βάμου (εκουσίας),
  • αυτοκίνητο που βρίσκεται σε ακινησία και έχουν παραδοθεί οι πινακίδες 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας),
  • αγρός χωρίς αγοραστικό ενδιαφέρον 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Αγιάς (εκουσίας).
  50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 470/2014 Ειρ.Αθήνας (εκουσίας) 407/2013 Ειρ.Πατρών (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας) 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 40/1014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 99/2014 Ειρ.Εορδαίας (εκουσίας)

  Προστασία κύριας κατοικίας

  Μέχρι τις 31-12-2018, ο
  • 1) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντα αρ.9 παρ.2 εδ.1 περ.α ν.3869/2010αρ.14 παρ.1 ν.4346/2015, και
  • 2) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης όπως προσδιορίζονται κατά την έρευνα ΕΟΠ της ΕΛΣΤΑΤ, ή όταν εκδοθεί απόφαση του ΚΣΔΙΧ, προσαυξημένες κατά 70% αρ.9 παρ.2 εδ.1 περ.β ν.3869/2010αρ.14 παρ.1 ν.4346/2015, και
  • 3) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 180.000 € για άγαμο οφειλέτη, 220.000 € για έγγαμο οφειλέτη και προσαυξημένη κατά 20.000 € ανά τέκνο και μέχρι 3 τέκνα αρ.9 παρ.2 εδ.1 περ.γ ν.3869/2010αρ.14 παρ.1 ν.4346/2015, και
  • 4) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται αρ.9 παρ.2 εδ.1 περ.δ εδ.1 ν.3869/2010αρ.14 παρ.1 ν.4346/2015, και
  • 5) το σχέδιο διευθέτησης οφειλών πρέπει να προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του, και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης αρ.9 παρ.2 εδ.1 περ.δ εδ.2 ν.3869/2010αρ.14 παρ.1 ν.4346/2015.
  Ως διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το εισόδημα που πράγματι είναι προσβάσιμο στην οικογένεια (πχ επί εισοδήματος από μισθο, υπολογίζεται ο μισθός μετά τις κρατήσεις). Η διάγνωση του αν ο δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος βρίσκεται στην κρίση του δικαστηρίου, χωρίς να χρειάζονται πιστοποιητικά από την κάθε τράπεζα. κύρια αρ.9 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας) 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας)

  Ύψος δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  Κριτήρια για το δικαστήριο για τον καθορισμό του ύψους των καταβολών είναι η μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και το ποσό το οποίο θα λάμβαναν οι δανειστές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε με τη ρύθμιση των δόσεων οι δανειστές να μην περιέρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Το πότε οι πιστωτές θα βρίσκονταν σε χειρότερη θέση από την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κρίνεται από το δικαστήριο μετά την εξέταση στοιχείων που προβλέπεται κατά τη διαδικασία που όρισε η Τράπεζα της Ελλάδας πρ.54/15-12-2015 Εκτ.Επιτρ.ΤτΕ (ΦΕΚ Β 2740/16-12-2015).

  Μηδενικές καταβολές για προστασία κύριας κατοικίας

  13/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας) 87/2014 Ειρ.Χαλανδρίου (εκουσίας) 3/2015 Ειρ.Κουφαλίων (εκουσίας)

  Συνεισφορά του Δημοσίου στις δόσεις για προστασία κύριας κατοικίας

  Ο οφειλέτης, υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, μπορεί να αιτηθεί στο Δημόσιο να καταβάλει αυτό τμήμα των δόσεων που επιδικάστηκαν. Η σχετική αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά αρ.4 παρ.1 εδ.1 KYA.130377/15-12-2015. Η αίτηση κατατίθεται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης αρ.4 παρ.5 KYA.130377/15-12-2015. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την έκβαση της αίτησης ηλεκτρονικά αρ.4 παρ.4 KYA.130377/15-12-2015. Το Δημόσιο μπορεί να συνεισφέρει μόνο στις δόσεις που αφορούν σε στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας αρ.6 παρ.1 εδ.1 KYA.130377/15-12-2015 (ΦΕΚ Β 2327/16-12-2015). Το Δημόσιο μπορεί να συνεισφέρει στις δόσεις το πολύ για 3 έτη αρ.6 παρ.4 KYA.130377/15-12-2015.
   Η αίτηση περί συνεισφοράς του Δημοσίου γίνεται δεκτή:
  • 1) αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για αίτηση του ν.3869/2010 υπέρ του αιτούντα αρ.3 εδ.1 KYA.130377/15-12-2015, και
  • 2) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι το ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη αρ.3 εδ.1 περ.α KYA.130377/15-12-2015, και
  • 3) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη είναι ίσο ή μικρότερο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης αρ.3 εδ.1 περ.β KYA.130377/15-12-2015 αρ.5 παρ.3 ν.3869/2010, και
  • 4) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 € για άγαμο οφειλέτη, τις 160.000 € για έγγαμο οφειλέτη, και προσαυξημένη κατά 20.000 € ανά τέκνο και μέχρι 3 τέκνα αρ.3 εδ.1 περ.γ KYA.130377/15-12-2015, και
  • 5) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι η ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών αρ.3 εδ.1 περ.δ KYA.130377/15-12-2015, και
  • 6) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών αρ.3 εδ.1 περ.ε KYA.130377/15-12-2015.

  Χρονικό διάστημα δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  αρ.9 παρ.2 εδ.14 ν.3869/2010Κριτήρια για το δικαστήριο για τον καθορισμό της περιόδου εξόφλησης της οφειλής του αιτούντα αποτελούν το συνολικό ύψος της οφειλής και η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη αρ.9 παρ.2 εδ.11 ν.3869/2010 αρ.14 παρ.1 ν.4346/2015.

  Περίοδος χάριτος

  αρ.9 παρ.2 εδ.3 ν.3869/2010 4/2014 Ειρ.Νίκαιας 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας)

  Τρόπος διανομής των δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

  όλων κατά αναλογική εφαρμογή των αρ.974 επ. ΚΠολΔ αρ.9 παρ.2 εδ.15 ν.3869/2010 αρ.14 παρ.1 ν.4346/2015

  Παράβαση υποχρεώσεων του οφειλέτη

  αρ.9 παρ.2 εδ.8 ν.3869/2010 αρ.9 παρ.2 εδ.9 ν.3869/2010ιδιωτών και οι βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου, αρ.6 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010ιδιωτών αρ.6 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010

  Σύμμετρη ικανοποίηση

  Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του 99/2004 ΑΠ. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών.
  43/2014 Ειρ.Ελασσόνας (εκουσίας)

  Περίοδος ρύθμισης

  αρ.8 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.4 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.4 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.8 παρ.4 εδ.3 ν.3869/2010

  Αίτηση παραβίασης ειλικρινούς δήλωσης

  αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.10 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.10 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.10 παρ.1 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.10 παρ.1 εδ.4 ν.38969/2010 αρ.10 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010 αρ.10 παρ.5 ν.3869/2010 αρ.10 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.10 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.10 παρ.3 ν.3869/2010

  Έκπτωση από τη ρύθμιση των χρεών

  αρ.11 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.11 παρ.2 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.11 παρ.2 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.11 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010 αρ.11 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010 αρ.11 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010
  © Greek Law
 • Δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτησή του, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του αρ.4 παρ.5 εδ.6 ν.3869/2010. Ο περιορισμός αυτός ισχύει μέχρι την ημέρα επικύρωσης, της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αίτησης του αρ.5α περί μικροοφειλών αρ.4 παρ.5 εδ.6 ν.3869/2010.
 • Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών, οι οποίες δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα,και οι οφειλές προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, προς το Δημόσιο, προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, παύουν, από την κοινοποίηση της αίτησης, να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς αρ.6 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010.
 • Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής αρ.6 παρ.3 εδ.1 ν.3869/2010.
 • Αναστέλλεται, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση αρ.4 παρ.6 περ.β ν.3869/2010.
 • Τυχόν ρύθμιση, διευκόλυνση ή τμηματική καταβολή του οφειλέτη έναντι μη ιδιωτών πιστωτών του λύεται, αν οι οφειλές αυτές τελούσαν, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη, σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή τμηματική καταβολή η οποία είναι σε ισχύ αρ.4 παρ.6 περ.γ ν.3869/2010 αρ.4 παρ.3 ν.3869/2010
 • Σχόλια

  Ο χρήστης MR BERRY MANDA είπε…
  Γεια σας, καλοί άνθρωποι από την Ελλάδα, είμαι ο κ. Berry Manda, δημόσιος και ομοσπονδιακός δανειστής δανείου. Είμαι εδώ για να σταματήσω τα ανεπαρκή πιστωτικά σας προβλήματα για εσάς και την εταιρεία σας. Αυτή η εταιρεία προσφέρει όλα τα είδη δανείων σε ιδιώτες και οργανισμούς στην κοινωνία. Το επιτόκιο δανείου μας είναι χαμηλό και προσιτό σε 2%. Προσφέρουμε τα εξής:

  * προσωπικά δάνεια
  * δάνεια ανανέωσης
  επιχειρηματικά δάνεια
  * Δάνεια εφευρέτη
  * Ομαδοποίηση του χρέους και πολλά άλλα.

  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για τη δική σας βοήθεια δανείου, διότι θα χαρούμε να σας προσφέρουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά σας. στείλτε μας ένα email παρακάτω με αυτό το γραφικό σύνδεσμο: (Geepeeloanfirm@gmail.com) για περισσότερες πληροφορίες.

  Μην ξεχνάτε ότι αυτή η εταιρεία είναι το σπίτι της ευτυχίας σας και μπορεί ο Θεός να σας ευλογεί καθώς έρχεστε.