ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΣΧΕΤΙΚΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Αριθμός 267/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄...αφορούν το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.... Ειδικότερα για τη δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ισχύουν τα εξής: Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του N. 4663/1930 [(ΦΕΚ Α΄) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου]», όπως ισχύει, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του τοπογράφου επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφους της ανωτάτης σχολής των τοπογράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.
Η Δικαστική συμπαράσταση κυρήσσεται με δικαστική απόφαση.

Δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική συμπαράσταση

  Δικαίωμα να ζητήσουν την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση έχουν, επί ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής του καθ' ου,
 • Ο ίδιος ο πάσχων,
 • Ο σύζυγος αυτού,
 • Οι γονείς του,
 • Τα τέκνα του,
 • Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών 447/2006 Μον.Πρ.Χανίων,
 • Το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως 816/2009 Εφ.Αθηνών
Στην περίπτωση που την αίτηση ασκήσει άτομο που δεν νομιμοποιείται ενεργητικά και ακολουθήσουν οι απαιτούμενες επιδόσεις, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, είτε να επιληφθεί της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως 447/2006 Μον.Πρ.Χανίων, είτε να απορρίψει την αίτηση 49/2007 Μον.Πρ.Μεσολογγίου. Το διαβιβαστικό έγγραφο του εισαγγελέα στο οποίο αναφέρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την δικαστική συμπαράσταση δεν αποτελεί αίτηση του Εισαγγελέα για θέση σε δικαστική συμπαράσταση, και αν θεωρηθεί ως τέτοια από την γραμματεία του Δικαστηρίου, το δικαστήριο οφείλει να απέχει της εκδίκασης της υπόθεσης 7405/2009 Μον.Πρ.Αθηνών Η αίτηση προς την Εισαγγελεία ατόμου που δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση, ακόμη και αν μεταβιβαστεί από την Εισαγγελία στο αρμόδιο δικαστήριο, είναι ανυπόστατη ως αίτηση κατά τους όρους του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 7405/2009 Μον.Πρ.Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, αν ενεργεί για τον εαυτό του, καταθέτει αυτοτελή αίτηση στο δικαστήριο 227/2007 Εφ.Πατρών, διαφορετικά μεταβιβάζει, με πράξη του, την αίτηση του μη δικαιούμενου στο αρμόδιο δικαστήριο 227/2007 Εφ.Πατρών.

Διάδικοι στην δίκη

Διάδικοι στην δίκη για δικαστική συμπαράσταση γίνονται
 • Ο αιτών την θέση σε δικαστική συμπαράσταση
 • Όποιος κλητεύθηκε κατόπιν διαταγής του δικαστηρίου αρ.748 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ αρ.748 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ 227/2007 Εφ.Πατρών
 • Ο προσεπικαλούμενος από τον ήδη διάδικο ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο αρ.753 ΚΠολΔ 227/2007 Εφ.Πατρών
 • Ο κύρια ή προσθέτως παρεμβαίνων 227/2007 Εφ.Πατρών
 • Ο τριτανακόπτων αρ.773 ΑΚ αρ.583 επ. ΚΠολΔ 227/2007 Εφ.Πατρών
Ο δικαστής που εισάγει αυτεπαγγέλτως την υπόθεση προς συζήτηση με πράξη του κοινοποιεί αντίγραφο της πράξης στον εισαγγελέα αρ.748 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ 1103/2005 ΑΠ. Διάδικος στην δίκη περί δικαστικής συμπαράστασης που ανοίγει με την αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου γίνεται, με μόνη την κλήτευσή του, και όποιος κλητεύθηκε από το δικαστήριο επειδή κατά την κρίση του δικαστηρίου είχε έννομο συμφέρον αρ.748 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ 1103/2005 ΑΠ.

Έφεση

  Κατά της απόφασης που κηρύσσει κάποιον σε δικαστική συμπαράσταση δικαίωμα να ασκήσουν έφεση έχουν
 • Αν ο προς δικαστική συμπαράσταση πάσχει αποκλειστικά από σωματική αναπηρία, και η απόφαση απορρίψει την αίτησή του, έφεση και ανακοπή ερημοδικίας δικαιούται να ασκήσει μόνο ο ίδιος αρ.803 παρ.1 εδ.2, εδ.3 ΚΠολΔ αρ.1667 εδ.3 ΑΚ
 • Αν ο προς δικαστική συμπαράσταση πασχει μόνο από ψυχική αναπηρία ή πάσχει και από ψυχική και από σωματική αναπηρία, έφεση και ανακοπή ερημοδικίας μπορούν να ασκήσουν όλα τα άτομα που έλαβαν μέρος στην διαδικασία, σύμφωνα με τον νόμο αρ.803 παρ.1 αρ.1667 εδ.3 ΑΚ.
  Τα άτομα αυτά είναι
 • Ο αιτών την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση 6664/2009 Μον.Πρ.Αθηνών
 • Ο εισαγγελέας πρωτοδικών της περιφέρειας του δικαστηρίου αρ.750 ΚΠολΔ αρ.748 παρ.2 ΚΠολΔ αρ.801 ΚΠολΔ 10591/1996 Εφ.Αθηνών
 • Τα άτομα που το δικαστήριο κλήτευσε να παρουσιαστούν στην συζήτηση αρ.748 παρ.3 ΚΠολΔ 1103/2005 ΑΠ 6664/2009 Μον.Πρ.Αθηνών
 • Τα άτομα που προσεπικλήθηκαν είτε με πρωτοβουλία του διαδίκου είτε του δικαστηρίου αρ.753 ΚΠολΔ 6664/2009 Μον.Πρ.Αθηνών
 • Τα άτομα που έκαναν κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση αρ.752 ΚΠολΔ 6664/2009 Μον.Πρ.Αθηνών
 • Τα άτομα που άσκησαν τριτανακοπή αρ.773 ΚΠολΔ 6664/2009 Μον.Πρ.Αθηνών
 • Οι καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω 6664/2009 Μον.Πρ.Αθηνών
Η έφεση πρέπει να επιδίδεται στον Αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών αρ.748 παρ.2 ΚΠολΔ αρ.760 ΚΠολΔ 816/2009 Εφ.Αθηνών

Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης

Όλες οι επιδόσεις που αφορούν τον υπό δικαστική συμπαράσταση ή τον προς δικαστική συμπαράσταση πρέπει να γίνονται και στον προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη του, αν έχει οριστεί τέτοιος αρ.805 παρ.4 ΚΠολΔ 5781/2009 Ειρ.Αθηνών (ΔΣΑΝΕΤ)

Επί αίτησης που εισάγεται στο δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, τα έξοδα τυχόν διαταχθείσας πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν πάντα τον υπέρ ου η αίτηση 443/2006 ΓνΝΣΚ τμ.Δ

Επιδόσεις

Οι επιδόσεις προς τον δικαστικά συμπαραστατούμενο πρέπει να γίνονται και προς τον προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη, αν έχει διοριστεί τέτοιος αρ.805 παρ.4 ΚΠολΔ

Αίτηση παύσης ή αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη

  Δικαίωμα να ζητήσουν την παύση ή αντικατάσταση του δικαστικού συμπαραστάτη έχουν
 • Το Εποπτικό Συμβούλιο, ως όργανο
 • Το Δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως 816/2009 Εφ.Αθηνών
Στις περιπτώσεις που απαιτείται συνεκτίμηση της έκθεσης της κοινωνικής υπηρεσίας, αν η έκθεση δεν κατατεθεί από την υπηρεσία, το δικαστήριο δικάζει χωρίς την έκθεση ν.2521/1997 αρ.19 παρ.5.
© Greek Law

Σχόλια