ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Αριθμός 267/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄...αφορούν το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.... Ειδικότερα για τη δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ισχύουν τα εξής: Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του N. 4663/1930 [(ΦΕΚ Α΄) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου]», όπως ισχύει, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του τοπογράφου επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφους της ανωτάτης σχολής των τοπογράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.
Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι αποφάσεις που έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ.
  Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται, μεταρρυθμίζονται και ανακαλούνται
 • σε επείγουσες περιπτώσεις αρ.682 παρ.1 ΚΠολΔ, ή
 • για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος αρ.682 παρ.1 ΚΠολΔ.
  Ο σκοπός του ασφαλιστικού μετρου είναι
 • να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμία αρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ) αρ.682 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ, ή
 • να ρυθμιστεί μια κατάσταση αρ.682 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ
Για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατατίθενται από 01-01-2016, το δικαίωμα μπορεί να αφορά και μέλλουσα απαίτηση αρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ αρ.1 αρ.5ο παρ.2 ν.4335/2015 αρ.1 αρ.9ο παρ.1 ν.4335/2015.

Παράσταση με δικηγόρο

Από 01-01-2016, η παράσταση ενώπιον δικαστηρίου ακόμη και επί ασφαλιστικών μετρων γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο αρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ αρ.94 παρ.2 ΚΠολΔ αρ.1 αρ.1ο ν.4335/2015 αρ.1 αρ.9ο παρ.4 ν.4335/2015. Μέχρι και 31-12-2015, η παράσταση ενώπιον δικαστηρίου επί ασφαλιστικών μέτρων δεν γινόταν υποχρεωτικά με δικηγόρο αρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ αρ.94 παρ.2 ΚΠολΔ.

Καθ' ύλην αρμοδιότητα

Αν η κύρια αγωγή ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο αρ.683 παρ.2 ΚΠολΔ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αφορά σε συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο αρ.683 παρ.3 ΚΠολΔ. Αν η υπόθεση αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο αρ.733 ΚΠολΔ. Αν η κύρια αγωγή δεν ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, και αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν αφορά σε συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, και αν η υπόθεση δεν αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο αρ.683 παρ.1 ΚΠολΔ αρ.683 παρ.2 ΚΠολΔ αρ.683 παρ.3 ΚΠολΔ αρ.733 ΚΠολΔ. Αν έχει ήδη ασκηθεί η κύρια αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, και η υπόθεση δεν αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι και το Πολυμελές Πρωτοδικείο αρ.684 ΚΠολΔ αρ.733 ΚΠολΔ αρ.16 περ.13 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης αρ.686 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ. Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση αρ.682 παρ.2 ΚΠολΔ. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η κύρια υπόθεση συζητείται, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με τις προτάσεις κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης αρ.686 παρ.5 εδ.1 υποεδ.1 ΚΠολΔ. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η αγωγή κατατέθηκε μέχρι την 31-12-2015, και η κύρια υπόθεση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να υποβληθεί και προφορικά αρ.686 παρ.5 εδ.1 υποεδ.2 ΚΠολΔ αρ.1 αρ.5ο παρ.2 ν.4335/2015 αρ.1 αρ.9ο παρ.1 ν.4335/2015. Θα συμβουλευτείτε τον ;

Κατά τόπον αρμοδιότητα

Κατά τόπον αρμόδιο είναι και το δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα ασφαλιστικά μέτρα αρ.683 παρ.4 ΚΠολΔ αρ.733 ΚΠολΔ.

Κατάθεση αίτησης και συζήτηση

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από κατάθεση αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου αρ.686 παρ.1 εδ.1 υποεδ.1 ΚΠολΔ. Μέχρι 31-12-2015, προφορική αίτηση επιτρεπόταν αν υποβάλλονταν στο Ειρηνοδικείο, οπότε συντάσσονταν έκθεση αρ.686 παρ.1 εδ.1 υποεδ.2 ΚΠολΔ. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποβάλλει αμέσως την αίτηση στον Ειρηνοδίκη ή τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ. Ο δικαστής
 1. ορίζει τόπο για τη συζήτηση της αίτησης (κατάλληλο για την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης, ακόμη και την κατοικία του δικαστή αρ.686 παρ.3 ΚΠολΔ εδ.1) αρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ
 2. ορίζει ημέρα και ώρα για τη συζήτηση της αίτησης (μπορεί να είναι και Κυριακή ή εορτή αρ.686 παρ.3 ΚΠολΔ εδ.2) αρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ
 3. διατάζει την κλήση εκείνων κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση αρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ
 4. ορίζει, κατά την κρίση του, το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης αρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ, και
 5. ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γνωστοποιηθεί η κλήση στους καθ' ων τα ασφαλιστικά μέτρα αρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ.
Συντηρητική κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί και σε σήμα εταιρείας, αρκεί αυτό να μην περιλαμβάνει την ονομασία φυσικού προσώπου 31819/2004 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων είναι απαράδεκτη η προβολή ισχυρισμού περί καταχρηστικής άσκησης του ασφαλιστικού μέτρου 131/2003 Ειρ.Ρόδου. Στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων είναι απαράδεκτη η προβολή δικαιώματος επίσχεσης 113/2007 Εφ.Λάρισας (ασφ. μέτρα).

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Περιεχόμενο αίτησης ασφαλιστικών μετρων νομής

  Για να είναι ορισμένη, στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής πρέπει να περιλαμβάνονται
 • 1) Ακριβής περιγραφή του επίδικου, κινητού ή ακινήτου 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Δηλαδή, πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιό είναι το αντικείμενο της νομής, ώστε να μην προκύπτει αμφιβολία για την ταυτότητα του επίδικου 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η ταυτοποίηση του επίδικου, αν αφορά ακίνητο, μπορεί να γίνει και με την αποτύπωσή του σε τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα, από το οποίο να προκύπτει, εκτός από το σχήμα των πλευρών του, η θέση του, ο προσανατολισμός του και το εμβαδόν του, εφόσον το σχεδιάγραμμα αυτό ενσωματώνεται στο δικόγραφο της αγωγής ή της αίτησης 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Αν το επίδικο αποτελεί μονάδα από σύνολο όμοιων αντικειμένων, πρέπει να ταυτοποιείται ποιό ακριβώς αντικείμενο είναι το αντικείμενο της νομής 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων)
 • 2) Οι μερικότερες διακατοχικές πράξεις του αιτούντα τη νομή, από τις οποίες προκύπτει η άσκηση φυσικής εξουσίασης πάνω στο πράγμα, και η πραγμάτωση της θέλησής του αιτούντα να εξουσιάζει το πράγμα με διάνοια κυρίου 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Αν οι πράξεις αυτές αμφισβητούνται, πρέπει να αποδεικνύονται 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων).
 • 3) Το αν ο καθ'ου η αίτηση ενήργησε, σε ορισμένο χρόνο, πράξεις διατάραξεις της νομής και ποιές συγκεκριμένα ήταν αυτές 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων).
Τα ίδια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται και στην ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, ακόμη και αν αυτή υποβάλλεται προφορικά 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η αοριστία της αίτησης, ή της ανταίτησης, δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η ανταίτηση μπορεί να κατατεθεί προφορικά, με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων). Αν δεν τηρούνται πρακτικά, η δήλωση καταχωρείται με σημείωση του δικαστή στην αίτηση 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) ή στα πρόχειρα τηρούμενα από τον δικαστή πρακτικά 480/1994 Μον.Πρ.Κω (ασφ. μέτρων). Η ανταίτηση μπορεί να κατατεθεί και δια των προτάσεων, εφόσον οι προτάσεις κατατέθηκαν πριν την έναρξη της συζήτησης 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων). Αν οι προτάσεις κατατεθούν αργότερα, η ανταίτηση δια των προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο αν ο ισχυρισμός στον οποίο θεμελιώθηκε η ανταίτηση προτάθηκε κατά την προφορική συζήτηση 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) 480/1994 Μον.Πρ.Κω (ασφ. μέτρων).

Έφεση επί ασφαλιστικών μέτρων νομής

Στις αποφάσεις για ασφαλιστικά μέτρα νομής επιτρέπεται έφεση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση της απόφασης αρ.734 παρ.3 ΚΠολΔ. Στα ασφαλιστικά μέτρα νομής, η προθεσμία έφεσης και η κατάθεση έφεσης δεν έχουν αυτοδίκαια ανασταλτικό αποτέλεσμα για την εκτελεστότητα της απόφασης αρ.734 παρ.4 ΚΠολΔ. Ο διάδικος που ηττήθηκε μπορεί να αιτηθεί την αναστολή της εκτελεστότητας αρ.734 παρ.4 ΚΠολΔ αρ.912 ΚΠολΔ. Αν ο εκκαλών ερημοδικήσει στην κατ' έφεση δίκη επί ασφαλιστικών μέτρων, η έφεσή του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη 127/2012 Εφ.Λάρισας 222/2006 Πολ.Πρ.Λάρισας 2151/1997 Πολ.Πρ.Πειραιώς.

Παραγραφή απαίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής

Οι απαιτήσεις από την αποβολή ή διατάραξη της νομής παραγράφονται ένα έτος μετά την αποβολή ή την διατάραξη αρ.992 ΑΚ 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η παραγραφή διακόπτεται από τις αιτίες που αναφέρονται στα άρθρα 255 έως 270 ΑΚ 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η παραγραφή δεν διακόπτεται από την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, ούτε από την εκδίκασή τους σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων).

Κύρια αγωγή

Κύρια αγωγή όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα νομής αποτελεί η αγωγή με αντικείμενο τη δεσμευτική διάγνωση της αξιούμενης νομής, και όχι της κυριότητας 7217/2007 Εφ.Αθηνών. H αγωγή νομής και η διεκδικητική έχουν διαφορετικό αντικείμενο 7217/2007 Εφ.Αθηνών.

Επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση

Επικείμενος κίνδυνος είναι αυτός που αν δεν αποτραπεί θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του καθ' ου - οφειλέτη 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Από μόνη της η αφερεγγυότητα του οφειλέτη δεν αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ικανό για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Επείγουσα περίπτωση υπάρχει όταν υπάρχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφαλ). Επείγουσα περίπτωση είναι η ύπαρξη επείγουσας ανάγκης να ενεργοποιηθεί προσωρινά η έννομη σχέση, που αποτελεί την κύρια διαφορά 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων.
  Επείγουσα περίπτωση δεν αποτελεί
 • ο κίνδυνος "διαπληκτισμών και έριδων", όπως αναφέρεται συχνά σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 127/1973 ΑΠ 1173/1999 Εφ.Αθηνών.
 • η αποτροπή κινδύνου στο απώτερο μέλλον ή γενικώς η ρύθμιση κατάστασης στο απώτερο μέλλον 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων) 3016/1978 Μον.Πρ.Πειραιώς. Τέτοιον κίνδυνο στο απώτερο μέλλον προβάλλει η αιτηση ασφαλιστικών μέτρων αν βασίζεται πχ σε πιθανολόγηση ότι θα γίνει δεκτή ήδη ασκηθείσα αγωγή του αιτούντος κατά του καθ' ου 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων).
Ανάγκη να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση, επί ασφαλιστικών νομής, υπάρχει όταν οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στο αντικείμενο της νομής 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων, ή έστω επείγουσα ανάγκη χρήσης του 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων.

Διατακτικό απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Το δικαστήριο διατάσσει ό,τι κρίνει αναγκαίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. (πχ παράλειψη ενέργειας των καθ' ων & συντηρητική κατάσχεση & δημοσίευση απόφασης εκ μέρους των καθ'ων ή επί παράλειψη των καθ'ων δημοσίευση με έξοδα αιτούντος 9313/2015 Μον.Πρ.Αθηνών (ασφ. μέτρα)) Η επίδειξη, από τη ΔΟΥ, εγγράφου φορολογικής φύσης τρίτου, πέραν του αιτουντος, (φορολογικής δήλωσης, φορολογικών στοιχείων, εκθέσεων, πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων, φύλλων ελέγχου) προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο του τρίτου, και η σχετική αίτηση είναι νόμω αβάσιμη και απορριπτέα 2048/2009 Μον.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρα).

Κατάλυση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Η κατάλυση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατ' εξαίρεση έχει αναδρομικά αποτελέσματα, δηλαδή αν η απόφαση αφορά προσημείωση υποθήκης, ή αν η απόφαση αφορά ασφαλιστικά μέτρα νομής ή κατοχής και εξαφανίστηκε μετά από έφεση 75/2014 ΑΠ.
© Greek Law

Σχόλια