ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ‘Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ : ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ- ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Ή ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ

ΥΠ ΑΡΙΘ  18906/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αντισυνταγματική η Υποχρεωτική Ασφάλιση των Ασκούμενων Δικηγόρων)  Περιληψη:  ....η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του ν.3996/2011, στο βαθμό που εξομοιώνει τους ασκούμενους δικηγόρους με τους εν ενεργεία δικηγόρους της πρώτης πενταετίας αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Σ.) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ.5 του Σ. καθόσον θεσπίζει ενιαία ρύθμιση (υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο πρόνοιας με αυτασφάλιση, ίδιο ύψος εισφορών) για διακεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, που υπάγονται σε διαφορετικό νομικό καθεστώς, δηλ. τελούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και οι οποίες δικαιολογούν και επιβάλλουν τη διαφοροποίηση της ασφαλιστικής τους κατάστασης
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
Όταν κάποιος κατηγορηθεί για κακούργημα ,  εάν μέν έχει συλληφθεί επ ’ αυτοφώρω προσάγεται ενώπιον του τακτικού ανακριτή του αρμοδίου Πρωτοδικείου  ( δηλ .  Πρωτοδίκη ή και Πρόεδρο Πρωτοδικών ), ο οποίος ενεργεί ανάκριση μετά από έγγραφη προηγούμενη...
παραγγελία του Εισαγγελέα  ( άρθρο   246   παρ .  1   ΚΠΔ ),  εάν όχι ,  καλείται από τον ανακριτή ,  για να απολογηθεί .  Ζητεί και λαμβάνει σχετική προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του ,  εντός προθεσμίας ,  κατά το άρθρο 102  του ΚΠΔ ,  48   ωρών ,  την οποία μπορεί να παρατείνει ο ανακριτής ,  κατόπιν αιτήματος του κατηγορουμένου .  Η παράταση της προθεσμίας των   48   ωρών δεν είναι υποχρεωτική για τον ανακριτή ,  η δε τυχόν άρνηση του ανακριτή να χορηγήσει μεγαλύτερη προθεσμία στον κατηγορούμενο δεν δημιουργεί καμμία ακυρότητα  ( ΑΠ  1062/1988,  ΠΧρ ΛΘ ́ , 49).  Εάν έχει συλληφθεί επ ’  αυτοφώρω ,  πρέπει να προσαχθεί μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη του στον αρμόδιο κατά τόπο εισαγγελέα ,  ο οποίος ,  αφού ασκήσει την ποινική δίωξη ,  τον παραπέμπει άμεσα στον ανακριτή .  Αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του εισαγγελέα ,  τότε η προσαγωγή του γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταφορά του  ( άρθρο  279  ΚΠΔ ).  Στην περίπτωση της επ ’  αυτοφώρω συλλήψεως συνεχίζει η κράτησή του μέχρι και την απολογία του .  ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ . 
Εμφανιζόμενος ο κατηγορούμενος για να απολογηθεί ,  πρώτα απολογείται ενώπιον του Ανακριτού .    Μπορεί να απολογηθεί μόνος του ή μετά πληρεξουσίου Δικηγόρου .  Αφού πρώτα απαγγέλλεται στον   κατηγορούμενο η κατηγορία ,  ακολουθεί η απολογία του .  Ο κατηγορούμενος συνήθως  καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις του ανακριτού σχετικά με την εις βάρος του κατηγορία .  ‘ Εχει   πάντως το δικαίωμα να καταθέσει και απολογητικό υπόμνημα ,  στο οποίο να εκθέτει όλους   τους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς του σχετικά με την αντίκρουση της εις βάρος του  κατηγορίας Μπορεί επίσης ,  στο απολογητικό υπόμνημα το οποίο θα καταθέσει ,  ενώπιον του   Ανακριτού ,  να προσκομίσει έγγραφα ,  αλλά και να προτείνει τους μάρτυρες υπερασπίσεώς του .  Αφού ολοκληρωθεί η απολογία του κατηγορουμένου ενώπιον του Ανακριτού ,  ο κατηγορούμενος  οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέως ,  στον οποίο εκθέτει τις απόψεις του  ( ουσιαστικά   επαναλαμβάνει την απολογία του ).   
44  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ  ‘Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κατόπιν όλων αυτών ,  ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας αποφαίνονται επίτης  τυχόν προσωρινής κρατήσεως του κατηγορουμένου ή της επιβολής των λοιπών περιοριστικών όρων του άρθρου   282   του ΚΠΔ  (εγγυοδοσία , απαγόρευση, εξόδου από την χώρα ,  εμφάνιση του κατηγορουμένου σε τακτά χρονικά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του ή στον ανακριτή κλπ )  για την επίτευξη των αναφερομένων στο άρθρο   296   ΚΠΔ σκοπών ,  ήτοι για να εξασφαλισθεί η εμφάνιση του κατηγορούμενου κατά την δίκη του .  
ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ  :  ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ .
Σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο  282  παρ . 3  ΚΠΔ  :   « Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί για περιοριστικούς όρους ,  εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού ,  μόνο αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει την φυγή του ή κατά το  παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό ,  όπως προκύπτει από ειδικά μνημονευόμενα περιστατικά της προηγούμενης ζωής του ή από τα υγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης για την οποία κατηγορείται ,  να διαπράξει και άλλα εγκλήματα .  Μόνη η βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης .»  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ,  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ .  
Οκατηγορούμενος πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι στην περίπτωσή του δεν συντρέχουν   σωρευτικά  ,  οι προϋποθέσεις για την επιβολή εις βάρος Του προσωρινής κρατήσεως   Ειδικώτερα ,    πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι :  -  έχει γνωστή διαμονή στην χώρα και ποιά είναι αυτή ,   δεν έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει την φυγή του ,  δεν έχει υπάρξει   κατά το παρελθόν φυγόδικος ή φυγόποινος ή έστω προσεσημασμένος .   -  Ποτέ του δεν έχει τελέσει   άλλο αδίκημα ,  ούτε έχει κατηγορηθεί ποτέ για την τέλεση άλλου αδικήματος στο παρελθόν  .   -  Δεν είναι πιθανό ότι ,  εάν αφεθεί ελεύθερος ,  θα διαπράξει και άλλα αδικήματα και  να δηλώσει ,  τέλος ,  ότι είναι στην διάθεση της Ελληνικής Δικαιοσύνης και 45  -  Θα παρίσταται     οποτεδήποτε και οπωσδήποτε τόσο κατά την ανάκριση ,  όσο και κατά την δίκη ,  ενώ θα είναι   πρόθυμος να υποβληθεί στην εκτέλεση της όποιας δικαστικής αποφάσεως τυχόν εκδοθεί εις βάρος   του .  Πρέπει ακόμη να επικαλεσθεί και να αποδείξει στοιχεία από την προηγούμενη σύννομη ζωή του  ,  αλλά και από την οικογενειακή του κατάσταση ( π . χ .  εάν είναι έγγαμος ή εάν έχει παιδιά ή εάν ζει με τους γονείς του ,  οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι κλπ ).  ( βλ .  ΣυμβΠλημμΔωδεκανήσων    49/2006,   Αρμ  2007,  σελ .  268,  ΣυμβΠλημΡεθύμνης    15/2004,    ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ,         ΣυμβπλημΒόλου     9/2000,     ΠοινΧρ     2001,     τόμος ΝΑ σελ .      84),     ΣυμβΠλημΜυτιλήνης  49/1996,  ΠοινΧρ  1996,  Τόμος ΜΣΤ ,  σελ . 1153).  Σε περίπτωση  διαφωνίας Ανακριτού και Εισαγγελέα σχετικά με την επιβολή προσωρινής κρατήσεως εις βάρος  κατηγορουμένου ,  αυτός αφίεται ελεύθερος και η υπόθεση επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστικό  Συμβούλιο , κατά το άρθρα   283   παρ .  1,  305   και   307   στοιχ .  στ ’  ΚΠΔ ,     το οποίο  αποφαίνεται επί της προσωρινής ή μη κρατήσεώς του .  
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Ή  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
.
Σε περίπτωση κατά την οποία εκδοθεί ένταλμα του Ανακριτού ,  με το οποίο διατάσσεται η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ή διάταξη του Ανακριτού ,  με την οποία επιβάλλονται άλλοι περιοριστικοί όροι σε αυτόν ,  ο κατηγορούμενος δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο  285  ΚΠΔ ,  εντός προθεσμίας   5   ημερών από την προσωρινή κράτηση   να καταθέσει προσφυγή  ( αίτηση άρσεως της προσωρινής κρατήσεως ),  ενώπιον του γραμματέα των πλημμελειοδικών ή του γραμματέα του ειρηνοδικείου ή του προϊσταμένου της προξενικής αρχής ή του διευθυντή των φυλακών .  ( Προσοχή  : η κατάθεση της προσφυγής σε οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο άλλης υπηρεσίας τυγχάνει απαράδεκτη ,  ακόμα και εάν είναι αυτή της εισαγγελίας .  Επίσης ,  δεν πρέπει να εγχειρίσουμε το δικόγραφο ενώπιον του γραμματέα ,  αλλά πρέπει να το συντάξει αυτός ο ίδιος και να το υπογράψει στο τέλος μαζί με τον ενδιαφερόμενο ή τον πληρεξούσιό του ,  ο οποίος είναι εφοδιασμένος είτε με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση   με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του προσφεύγοντος από Δικηγόρο ή Δημόσια Αρχή ,  κατά τον Κ . Π . Δ . )   Η προσφυγή      –      αίτηση αυτή διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και εισάγεται από αυτόν προς το δικαστικό συμβούλιο ,  το οποίο αποφασίζει αμετάκλητα .
(Πηγή βιβλιογραφία Ανδ.Τζουμάνη)

Σχόλια