ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΤΙΚΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Αριθμός 267/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄...αφορούν το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.... Ειδικότερα για τη δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ισχύουν τα εξής: Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του N. 4663/1930 [(ΦΕΚ Α΄) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου]», όπως ισχύει, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του τοπογράφου επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφους της ανωτάτης σχολής των τοπογράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.

Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Στοιχεία αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού

  Η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού πρέπει να αναφέρει:
 • 1) Ότι ο υπόχρεος πλούτισε 556/2009 ΑΠ,
 • 2) Ότι ο υπόχρεος πλούτισε από την περιουσία ή με ζημία του άλλου 556/2009 ΑΠ,
 • 3) Ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πλουτισμού και ζημίας 556/2009 ΑΠ,
 • 4) Αν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προήλθε από σύμβαση, ότι η σύμβαση είναι άκυρη, (Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ως άκυρης μπορεί να προβληθεί και επικουρικά, όταν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως επικουρική βάση της αγωγής) 22/2003 ΑΠ Ολομ 23/2003 ΑΠ Ολομ.
 • Αν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως επικουρική βάση της αγωγής, δεν απαιτείται να αναφέρεται η αιτία της ακυρότητας της σύμβασης 22/2003 ΑΠ Ολομ 23/2003 ΑΠ Ολομ. Αν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως κύρια βάση της αγωγής, πρέπει να αναφέρονται τα περιστατικά που οδηγούν στην ακυρότητα της σύμβασης και καθιστούν μη νόμιμη την αιτία του πλουτισμού 990/2012 ΑΠ 4279/2007 Εφ.Αθηνών.
Η έλλειψη νόμιμης αιτίας δεν αποτελεί στοιχείο της θεμελίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού, αλλά ένσταση του εναγομένου 556/2009 ΑΠ.

Απόρριψη επί παραγεγγραμμένης έγκυρης απαίτησης

Σε περίπτωση που απαίτηση παραγραφεί, ο πλουτισμός που απομένει στον οφειλέτη είναι νόμιμος, άρα δεν χωρεί αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού 93/1996 ΑΠ 54/1965 ΑΠ. Αν ο νόμος προβλέπει ειδικά αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού σε περίπτωση παραγραφής απαίτησης (πχ επί παραγραφής επιταγής), η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι βάσιμη και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ειδικότερου νόμου (πχ παραγραφή στην πενταετία για παραγεγραμμένη απαίτηση από επιταγή).

Σε υπαναχώρηση από πώληση

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από πώληση, το καταβληθέν τίμημα μπορεί να αναζητηθει κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η τοκοφορία του ως άνω ποσού ξεκινά όχι από την καταβολή του ποσού αλλά από τότε που ο οφειλέτης έμαθε για την υπαναχώρηση 265/1994 ΠΠρ Σερ 1241/1990 Εφ.Θεσσαλονίκης.

Χρονικό σημείο επέλευσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Επί αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού, κρίσιμο χρονικό σημείο για τον υπολογισμό της αξίας του πλουτισμού είναι ο χρόνος κατά τον οποίο περιήλθε ο πλουτισμός στον λήπτη23/2013 Πολ.Πρ.Ρόδου 11/1999 Πολ.Πρ.Λασιθίου, όχι ο χρόνος επίδοσης της αγωγής ή συζήτησής της23/2013 Πολ.Πρ.Ρόδου 600/1986 ΑΠ. Αν μεταξύ του χρόνου περιέλευσης του πλουτισμού και του χρόνου άσκησης της αγωγής επήλθε διάστημα τέτοιο ώστε να μειώθηκε η αξία του νομίσματος, ο δικαιούχος, αναφέροντας τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά στην αγωγή του, μπορεί να αιτηθεί την αξία που είχε ο πλουτισμός, κατά την αξία του νομίσματος κατά τον χρόνο περιέλευσης του πλουτισμού, υπολογιζόμενο με την αντίστοιχη αξία του νομίσματος κατά την άσκηση της αγωγής 11/1999 Πολ.Πρ.Λασιθίου.

Σε εργάτες - υπαλλήλους

  Οι εργάτες ή υπάλληλοι που έχουν άκυρη σύμβαση εργασίας δικαιούνται
 • τους δεδουλευμένες μισθούς / αποδοχές τους βάσει αδικαιολογήτου πλουτισμού 8537/2003 Εφ.Αθηνών,
 • τα επιδόματα εορτών, επιδόματα αδείας και αποδοχές αδείας εκ του νόμου 389/1998 ΑΠ 8537/2003 Εφ.Αθηνών. Αν η σχετική αγωγή αναφέρει ως βάση για τα κονδύλια αυτά μόνο τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, θα απορριφθεί ως νόμω αβάσιμη, γιατί υφίσταται νόμιμη βάση πέραν του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
© Greek Law

Σχόλια