ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1126/2015 - Οριζόντια ιδιοκτησία - Χρήση αποθήκης ως γυμναστήριου - Εκπομπή θορύβων - Προσβολή κοινής ησυχίας -. Κρίση για απαγόρευση εκπομπής θορύβων οι οποίοι προέρχονται από αποθήκη πολυκατοικίας η οποία είχε μετατραπεί σε χώρο γυμναστηρίου

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΣΧΕΤΙΚΗ Αριθμός 147/2010  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2' Πολιτικό Τμήμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθ. Απόφασης: 1126
Ετος: 2015

Περίληψη
Οριζόντια ιδιοκτησία - Χρήση αποθήκης ως γυμναστήριου - Εκπομπή θορύβων - Προσβολή κοινής ησυχίας -. Κρίση για απαγόρευση εκπομπής θορύβων οι οποίοι προέρχονται από αποθήκη πολυκατοικίας η οποία είχε μετατραπεί σε χώρο γυμναστηρίου. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για επαγγελματική εκμετάλλευση του χώρου από τον ιδιοκτήτητη της ως γυμναστηρίου ή για απλή χρήση των εκεί τοποθετημένων οργάνων γυμναστικής από μέλη της οικογένειάς του και των φίλων του άνευ ανταλλάγματος.

Κείμενο Απόφασης
<webtop:message key= Αριθμός αποφάσεως 1126/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Πηγή Τονιόλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3327/2005.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 25η Φεβρουαρίου 2015, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:... ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Νικολάου Κανατάκη.
ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ... ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Εμμανουήλ Καραλάκη.
Η κρινόμενη αίτηση με ημερομηνία 24-11-2014, κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 2490/26-11-2014, προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 18-12-2014, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο έκθεμα.
Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου δημοσίως στο ακροατήριό του στην ορισθείσα δικάσιμο από τη σειρά του οικείου εκθέματος, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται ανωτέρω. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού έλαβαν το λόγο, ανέπτυξαν τις απόψεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτηση, o αιτών, ο οποίος είναι κύριος και νομέας του υπ` αριθ. 1 διαμερίσματος στο ισόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού ...εκθέτει ότι ο αντίδικός του ανεπίτρεπτα με βάση τον κανονισμό της πολυκατοικίας έχει μετατρέψει την ανήκουσα σ΄αυτόν κατά πλήρη κύρια κυριότητα υπόγεια αποθήκη (οριζόντια ιδιοκτησία) της αυτής πολυκατοικίας, που βρίσκεται κάτω από το διαμέρισμά του, σε χώρο γυμναστηρίου, από τη λειτουργία του οποίου προκαλούνται ασυνήθεις θόρυβοι και δονήσεις, οι οποίοι καθιστούν αφόρητη και βασανιστική τη διαβίωσή του στο διαμέρισμά του. Με βάση το ιστορικό αυτό ο αιτών, επικαλούμενος τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, ζητεί με τη κρινόμενη αίτησή του τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, με τα οποία θα ρυθμισθεί προσωρινά η κατάσταση και συγκεκριμένα ζητεί να απαγορευθεί η χρήση και η λειτουργία της με αριθμό 2 υπόγειας αποθήκης του καθ΄ου η αίτηση ως χώρο γυμναστηρίου και να παύσει να εκπέμπει θορύβους και δονήσεις, που διαταράσσουν την ησυχία του και προσβάλλουν το δικαίωμα στη χρήση της οικίας του, ενώ ως μέσο έμμεσης αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως, που θα εκδοθεί, ζητεί ο αιτών να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος του καθ΄ου η αίτηση. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί ο καθ΄ου στην πληρωμή της δικαστικής του δαπάνης.
Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά παρέκταση<webtop:message key= <webtop:message key=αρμοδιότητας με σχετικό όρο στον κανονισμό της πολυκατοικίας (άρθ. 42, 683 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 1003 ΑΚ, 682, 700 παρ. 1, 731, 732, 947 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων...που εξετάστηκαν στο ακροατηριο του Δικαστηρίου τούτου με πρόταση, αντίστοιχα, του αιτούντος και του καθ΄ου, τις υπ΄αριθμ. 2744/16-12-2014 και 2754/17-12-2014 ένορκες βεβαιώσεις, που λήφθησαν με επιμέλεια του αιτούντος και λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη διαδικασία χωρίς προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου (άρθρα 690 § 1, 734 § 3 συνδ. με άρθρο 529 § 1 ΚΠολΔ -ΑΠ 1150/2005 ΤΝΠ-ΔΣΑ - βλ. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985, σ. 53 και 416), τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα όσα εκθέτουν στα σημειώματά τους πιθανολογήθηκαν κατά τη κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι κύριος και νομέας του υπ` αριθ. 1 διαμερίσματος στο ισόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού ... Κάτω από το διαμέρισμα αυτό, στο οποίο ο αιτών κατοικεί με τους γονείς του, βρίσκεται στο υπόγειο της αυτής πολυκατοικίας η υπ' αριθ. 2 αποθήκη, εμβαδού 133,60 τ.μ., η οποία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον καθ΄ου η αίτηση. Η ως άνω πολυκατοικία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3741/1929, δυνάμει της υπ΄αριθμ. 5632/1979 πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας της συμβολαιογράφου Πειραιώς .... Από το έτος 1982 έως το έτος 2012 στο χώρο της υπ΄ αριθ. 2 υπόγειας αποθήκης, ο καθ΄ου λειτουργούσε ξυλουργείο, ενώ κατόπιν αιτήσεως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με ημερομηνία εισαγωγής 23-12-2014, ο καθ΄ου προέβη σε τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης τμήματος, εμβαδού 39,99 τ.μ., της ανωτέρω υπόγειας αποθήκης, σε κατάστημα, ενώ τα υπόλοιπα τ.μ. παρεμειναν με τη χρήση που φαίνονται στη σύσταση της πολυκατοικίας, ήτοι αποθήκης. Κατά το μήνα Μάϊο του έτους 2014, ο καθ΄ου τοποθέτησε στο χώρο της υπ΄αριθ. 2 υπόγειας αποθήκης διάφορα όργανα γυμναστικής (μπασκέτα, σάκο του μποξ στηριζόμενο στην οροφή, ηλεκτρικό διάδρομο γυμναστικής), μετατρέποντας ουσιαστικά το χώρο της αποθήκης σε χώρο γυμναστηρίου, τον οποίο επισκέπτονται καθημερινά διάφορα άτομα για να γυμναστούν, ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται από τη χρήση των οργάνων γυμναστικής (π.χ. αναπήδηση μπάλας του μπάσκετ, χτυπήματα στο σάκο του μποξ) δυνατοί θόρυβοι και έντονες δονήσεις, οι οποίοι καθιστούν αφόρητη τη διαβίωση του αιτούντος εντός του διαμερίσματός του. Παρά τις παρακλήσεις του αιτούντος για διακοπή των παραπάνω ενεργειών από τον καθ΄ου, ο τελευταίος συνέχισε τη συγκεκριμένη χρήση στο χώρο της υπ΄αριθ. 2 υπόγειας αποθήκης. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για επαγγελματική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χώρου από τον καθ΄ου ως γυμναστηρίου ή για απλή χρήση των εκεί τοποθετημένων οργάνων γυμναστικής από μέλη της οικογένειάς του και των φίλων του άνευ ανταλλάγματος, η πρόκληση θορύβων και δονήσεων είναι δεδομένη, γεγονός που αποδέχθηκαν τόσο ο ίδιος ο καθ΄ου όσο και ο γιος του ... στις 15-9-2014, ενώπιον των αστυνομικών του ΑΤ Νέας Σμύρνης, όπου κλήθηκαν σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, που είχε λάβει στις 9-9-2014 ο αιτών, με την οποία εξέφραζε παράπονα σχετικά με κατ΄έγκληση διωκόμενα αδικήματα (απειλές, ενοχλήσεις τις ώρες κοινής ησυχίας, παράβαση κανονισμού πολυκατοικίας). Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του αιτούντος υπό συνθήκες, που καθιστούν αφόρητη τη διαβίωσή του εντός του χώρου της ιδιοκτησίας του. Συντρέχει έτσι επείγουσα περίπτωση, που επιβάλλει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, με τα οποία θα ρυθμισθεί προσωρινά η κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, επιβάλλουν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας στον αιτούντα και ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο, με το οποίο θα ρυθμισθεί η κατάσταση, παρίσταται η απαγόρευση εκπομπής θορύβων και δονήσεων από το χώρο της υπ΄αριθ. 2 υπόγειας αποθήκης του καθ΄ου, περιοριζόμενη η απαγόρευση αυτή μόνο κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. Συνακόλουθα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, απορριπτομένης της ένστασης εκ του άρθρου 281 ΑΚ, που προτείνει ο καθ` ου, αφού η υπό κρίση αίτηση δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει αυτό. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί η καθ` ης σε μέρος της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρ. 178 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αίτηση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά στον καθ΄ου η αίτηση την εκπομπή θορύβων και δονήσεων, κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, από το χώρο της υπ΄αριθ. 2 υπόγειας αποθήκης του, κειμένης επί πολυκατοικίας στη ...
ΑΠΕΙΛΕΙ για κάθε παράβαση της παρούσας απόφασης χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ` ου σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του αιτούντος, που ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στον Πειραιά, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων του, την ------ Ιουνίου 2015.
Η Δικαστής ..... Γραμματέας
(Για τη δημοσίευση)
<webtop:message key=

Πρόεδρος: Πηγή Τονιόλου
Δικηγόροι: Νικόλαος Κανατάκης, Εμμανουήλ Καραλάκης
Λήμματα: Οριζόντια ιδιοκτησία ,Χρήση αποθήκης ως γυμναστήριου ,Εκπομπή θορύβων ,Προσβολή κοινής ησυχίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
Δημοσίευση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑΣχόλια