ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 1073/2005 - ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - Διατάσσει το χωρισμό της ένδικης αγωγής ως προς την πρώτη εναγομένη. Κηρύσσει το παρόν Δικαστήριο κατά τόπον αναρμόδιο ως προς την πρώτη εναγόμενη. Παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση ως προς την πρώτη εναγομένη στο κατά τόπον αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΣΧΕΤΙΚΗ Αριθμός 147/2010  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2' Πολιτικό Τμήμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Δικαστήριο: ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 1073
Ετος: 2005

Κείμενο Απόφασης
<webtop:message key=Αριθμός Αποφάσεως
1073/2005
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Μαρία Λεπενιώτη Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευφροσύνη Σακελλαρίου Πρωτοδίκη, Αριστέα Ρουσσέα Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από το Γραμματέα, Δημήτρη Βαρθολομαίο.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7-10-2004, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του ενάγοντος: Ι. Τ. του Σ., κατοίκου Α. Α., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξουσίου δικηγόρου του Αντωνίας Ι. Τσίκα.
Των εναγομένων: 1) τελούσας σε εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας λήψης διαβίβασης εντολών με την επωνυμία «COSMOS I. (Κ. Ι.)», που εδρεύει στην Λάρισα, όπως δραστηριοποιείται μέσω του Υποκαταστήματός της στον Π. Καρδίτσας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τον εκκαθαριστής της, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανδρονίκης Κοντού η οποία νομιμοποίησε τον δικηγόρο Λάρισας Βασίλειο Κόκκαλη, 2) Π. Ν. Κ., κατοίκου Π. Κ., ως υπευθύνου του Υποκαταστήματος της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Διονυσίας Μουζάκη, 3) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.», λόγω συγχώνευσης εξ΄απορροφήσεως, που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι. Σ. Μπομπου και 4)ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Β. SECURITIES S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της α) Ηλία Γ. Καραντζάλη και β) Σοφίας Βασ. Λαμπροπούλου.
Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 27-11-2002 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 10126/2002, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.1 του ΚΠολΔ πρωτοβάθμιο τακτικό δικαστήριο που δεν είναι κατά τόπο αρμόδιο μπορεί με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των διαδίκων, να γίνει αρμόδιο, εκτός να πρόκειται για διαφορές που δεν έχουν περιουσιακό αντικείμενο. Η συμφωνία πρέπει να είναι ρητή όταν πρόκειται για διαφορές για τις οποίες ισχύει αποκλειστική αρμοδιότητα. Σύμφωνα δε με το άρθρο 43 η συμφωνία των διαδίκων, με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές είναι έγκυρη, μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές. Εξάλλου σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 44 οι συμφωνίες κατά τα άρθρα 42 και 43 δημιουργούν αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός αν από την ίδια τη συμφωνία προκύπτει το αντίθετο. Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι είναι δυνατό, με ρητή συμφωνία των διαδίκων επί διαφορών, ακόμη και μελλοντικών, που έχουν περιουσιακό αντικείμενο, τακτικό δικαστήριο που δεν είναι κατά τόπον αρμόδιο, να γίνει αρμόδιο (βλ Εφ Αθ 2138/93 ΕλλΔνη 35.443). Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1, 42 παρ. 1, 43 και 74 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν ένας από τους συνεναγόμενους απλούς ομοδίκους έχει συνάψει με τον ενάγοντα σύμβαση αποκλειστικής κατά τόπο αρμοδιότητας δικαστηρίου διαφόρου εκείνου, ενώπιον του οποίου ασκήθηκε η αγωγή, δεν μπορεί μεν το τελευταίο αυτό δικαστήριο να επιληφθεί της αγωγής, όσον αφορά τον εναγόμενο αυτό, δεν στερείται όμως της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας του ως προς τους λοιπούς, εφόσον βεβαίως συντρέχουν αυτοτελώς για αυτούς οι προϋποθέσεις του άρθρου 37 παρ. 1 του ΚΠολΔ. (βλ Κεραμέα-Κονδύλη- Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ τόμο Ι, άρθρο 37, παρ. 2, σελ 90, Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ άρθρο 37 αρ. 9 και άρθρο 42αρ. 17, ΑΠ 755/1993 ΕΕΝ 1994, 529, Εφ.ΑΘ. 10033/1995 ΕλλΔνη 1996, 1386). Περαιτέρω κατά το άρθρο 214 Α παρ.1 ΚΠολΔ "αγωγές που έχουν σαν αντικείμενό τους διαφορές ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες υπάγονται στην καθ'ύλην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία, για τις οποίες επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός, δεν μπορεί να συζητηθούν, αν δεν προηγηθεί απόπειρα εξώδικης επίλυσης", ενώ σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ "Οι συναντήσεις για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς πραγματοποιούνται μέσα στο χρονικό διάστημα από την πέμπτη ημέρα μετά την επίδοση της αγωγής έως την τριακοστή πέμπτη ημέρα πριν από τη δικάσιμο". Σύμφωνα δε με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου "Το απαράδεκτο της συζήτησης λόγω παράλειψης της απόπειρας "εξώδικης" επίλυσης της διαφοράς μπορεί να προταθεί και λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως μόνο κατά τη συζήτηση της διαφοράς στον πρώτο βαθμό". Κατά την τελευταία αυτή παράγραφο την παράλειψη της διαδικασίας απόπειρας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς συνοδεύει ως γνήσια δικονομική κύρωση το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής, ανάλογη δε μεταχείριση με την παράλειψη της διαδικασίας απόπειρας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς υιοθετείται και για την μη τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας του πενθημέρου από την επίδοση της αγωγής που τάσσεται από την παρ. 3 του άρθρου 214 Α του ΚΠολΔ (βλ Κ.Ε ΜΠΕΗ, Κ.Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΥ, ΣΓ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ "Πολιτική Δικονομία Γενικό Μέρος Διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια'' έκδοση 2003, σελ. 24).
Στην προκειμένη περίπτωση με την από 27-11-2002 και με αριθμό καταθέσεως 10126/2002 αγωγή ο ενάγων ισχυρίζεται ότι τον Ιούνιο του έτους 1999 ανέθεσε στον δεύτερο εναγόμενο υπό την ιδιότητα του ως "υπεύθυνου'' στο υποκατάστημα της πρώτης εναγομένης ανώνυμης εταιρίας λήψης και διαβίβασης εντολών με την επωνυμία "COSMOS I." στην Καρδίτσα, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του έναντι προμήθειας που εισέπραττε μέσω της πρώτης εναγομένης. Ότι ο δεύτερος εναγόμενος του υποδείκνυε κάποιες επενδυτικές αποδοτικές κινήσεις και συγκεκριμένα του ζητούσε να καταθέτει μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία λεπτομερώς αναφέρονται στην αγωγή, άλλοτε σε προσωπικούς του λογαριασμούς και άλλοτε σε λογαριασμούς χρηματιστηριακών εταιριών, όπως η ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΓΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε η τρίτη εναγομένη ως καθολική διάδοχος της λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση και η τετάρτη εναγομένη με την επωνυμία ''BETA ΑΕ'' ή ακόμα και σε λογαριασμούς τρίτων. Ότι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του εκ μέρους του δευτέρου εναγομένου αποδείχθηκε επιβλαβής για αυτόν, διότι ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-1999 έως 6-9-2000 επένδυσε συνολικώς το ποσό των 151.767,22 ευρώ, η αξία του χαρτοφυλακίου στις 8-9-2000 που προέβη σε ανάληψη αυτού ανερχόταν σε 54.588,70 ευρώ. Ότι στην κακοδιαχείριση του χαρτοφυλακίου του ενέχονται και οι τρίτη και τετάρτη των εναγομένων, αφού αυτές ως ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες όφειλαν να αρνηθούν την οποιαδήποτε συνεργασία με την πρώτη εναγομένη Ε., διότι η τελευταία χρησιμοποιούσε στην επωνυμία της και την ένδειξη Επενδυτική- την οποία τελικά απάλειψε κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - δημιουργώντας έτσι την εντύπωση στο επενδυτικό κοινό ότι παρέχει εν γένει επενδυτικές υπηρεσίες καν όχι μόνο εκείνες της λήψης και διαβίβασης εντολών και ότι όφειλαν να παρακολουθούν και να διασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο μέσο ότι η πρώτη εναγομένη δεν κατέχει και δεν διακινεί τίτλους και. κυρίως χρήματα πελατών της. Με βάση αυτό το ιστορικό και μετά από νόμιμο περιορισμό του αιτήματος της αγωγής με τις προτάσεις σε αναγνωριστικό (άρθρο 223 ΚΠολΔ), ζητεί, Ι. να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να του καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας α) το ποσό των 91.178,52 ευρώ ως αποζημίωση για τη θετική του ζημία συνισταμένης στη διαφορά μεταξύ των ποσών που επένδυσε και της αξίας του χαρτοφυλακίου του κατά το χρόνο λήξης της συνεργασίας του με την πρώτη εναγομένη, β) το ποσό των 30.353,44 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στα διαφυγόντα κέρδη που απώλεσε κατά ποσοστό 20% επί του συνολικού προς επένδυση κεφαλαίου και γ) ποσό 6.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και II) να αναγνωρισθεί ότι οι πρώτη και δεύτερος των εναγομένων οφείλουν να του καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας το ποσό 15.000 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των προμηθειών που αποκόμισαν από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, όλα δε τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της από 28-12-2000 εξώδικης δήλωσης - διαμαρτυρίας - πρόσκλησης, άλλως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση, τους οποίους (τόκους) παραδεκτά ζητεί για πρώτη φορά με τις προτάσεις της παρούσας συζήτησης κατ' άρθρο 223 ΚΠολΛ.
Η πρώτη εναγομένη με τις κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της και με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου, ισχυρίζεται ότι με ρητή συμφωνία του ενάγοντος και του νομίμου εκπροσώπου αυτής και συγκεκριμένα με το τελευταίο άρθρο της επικαλούμενης και προσκομιζόμενης από 12-10-1999 σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης που καταρτίσθηκε στη Λάρισα και υπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής (πρώτης εναγομένης) και τον ενάγοντα συμφωνήθηκε ότι επί διαφορών που θα προκύψουν από την μεταξύ τους συναλλακτική σχέση, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Λάρισας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί συμβατική παρέκταση<webtop:message key= <webtop:message key=αρμοδιότητας, η οποία είναι έγκυρη δικονομική σύμβαση, καθόσον έχει καταρτισθεί εγγράφως, έχει υπογραφεί από τον ενάγοντα και τον νόμιμο εκπρόσωπο της πρώτης εναγομένης και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές. Η σύμβαση όμως αυτή, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στην προηγηθείσα νομική σκέψη, δεσμεύει μόνο την πρώτη εναγομένη και όχι τους λοιπούς συνεναγομένους απλούς ομοδίκους της, που δεν μετείχαν στη σύμβαση περί αποκλειστικής κατά τόπο αρμοδιότητας, ως προς τους οποίους το Δικαστήριο τούτο δεν στερείται της αρμοδιότητας του, αφού συντρέχουν αυτοτελώς γι'αυτούς οι προϋποθέσεις του άρθρου 37 παρ, 1 ΚΠολΔ. Κατόπιν αυτών πρέπει κατά παραδοχή της παραδεκτώς προβαλλόμενης ενστάσεως αναρμοδιότητας από την πρώτη εναγομένη, να διαταχθεί αυτεπαγγέλτως ο χωρισμός της ένδικης αγωγής ως προς αυτή (πρώτη εναγομένη) κατά τα άρθρα 218 παρ. 1 περ γ, 2 και 247 ΚΠολΔ, να κηρυχθεί το παρόν Δικαστήριο αναρμόδιο κατά τόπο και να παραπεμφθεί η υπόθεση ως προς την πρώτη εναγομένη κατ'εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 46 ΚΠολΔ ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας. Τέλος τα δικαστικά έξοδα της πρώτης εναγομένης πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ενάγοντος λόγω της ήττας του (176 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Αναφορικά δε με τους λοιπούς εναγομένους για τους οποίους, όπως προαναφέρθηκε το Δικαστήριο τούτο, δεν στερείται-της αρμοδιότητάς του πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Η τετάρτη εναγομένη με τις κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της και με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, προέβαλε ένσταση απαραδέκτου της συζήτησης ισχυριζόμενη ότι ο ενάγων της επέδωσε την ένδικη αγωγή στις 10-12-2002, καλώντας αυτήν να προσέλθει στις 11-12-2002 στο γραφείο της πληρεξούσιας δικηγόρου του, προκειμένου να επιχειρηθεί απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης τη διαφοράς, με συνέπεια η μη τήρηση του τασσομένου από την παρ. 3 του άρθρου 214 Α του ΚΠολΔ πενθημέρου από την επίδοση της αγωγής μέχρι τη συνάντηση για απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς να ισοδυναμεί με παράλειψη της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 214 Α ΚΠολΔ διαδικασίας, η οποία έχει ως δικονομική κύρωση το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής. Πράγματι από τη σημείωση του δικαστικού επιμελητή Ι. Μ. στο επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από την τετάρτη εναγομένη αντίγραφο της ένδικης αγωγής, προκύπτει ότι αυτή επιδόθηκε στην τελευταία στις 10-12-2002, στη δε χειρόγραφη παραγγελία προς επίδοση που επισυνάπτεται στην τελευταία σελίδα της αγωγής περιλαμβάνεται εκτός από την κλήση προς συζήτηση της αγωγής και πρόσκληση προς την τετάρτη εναγομένη να προσέλθει στο γραφείο του δικηγόρου του ενάγοντος στις 11-12-2002 με αντικείμενο την απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. Παρόλα αυτά όμως ο ενάγων επικαλείται και προσάγει την υπ'αριθ. 2541Δ/10-12-2002 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ι. Μ., στην οποία αναγράφεται ως ημερομηνία πρόσκλησης με αντικείμενο την απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς η 11η Δεκεμβρίου2003. Ενόψει τούτων το Δικαστήριο κρίνει ότι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την καλύτερη διάγνωση της, πρέπει, να επαναληφθεί η συζήτηση στο ακροατήριο ως προς τους δεύτερο, τρίτη και τετάρτη των εναγομένων (άρθρο 254 ΚΠολΔ), προκειμένου να προσκομισθεί με επιμέλεια του ενάγοντος από το αρχείο του δικαστικού επιμελητή Ι. Μ. ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθ. 254ΙΔ/10-12-2002 έκθεσης επιδόσεως, όπως επίσης και από το αρχείο της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δ. Α. ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 8622Θ΄/9-12-2002 έκθεσης επίδοσης, στην οποία βεβαιώνεται η επίδοση της υπό κρίση αγωγής στην τρίτη εναγομένη, με πρόσκληση προς εξώδικη επίλυση της διαφοράς για τις 11/12/03, προς συμπλήρωση των κενών και επεξήγηση των αμφίβολων σημείων που παρουσιάστηκαν κατά τη μελέτη της υπόθεσης και τη διάσκεψη. Διάταξη για δικαστικά έξοδα δεν θα συμπεριληφθεί στο διατακτικό, δεδομένου ότι η απόφαση που διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης δεν είναι οριστική.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Διατάσσει το χωρισμό της ένδικης αγωγής ως προς την πρώτη εναγομένη.
Κηρύσσει το παρόν Δικαστήριο κατά τόπον αναρμόδιο ως προς την πρώτη εναγόμενη.
Παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση ως προς την πρώτη εναγομένη στο κατά τόπον αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας.
Επιβάλλει σε βάρος του ενάγοντος τα δικαστικά έξοδα της πρώτης εναγομένης τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Αναβάλλει την οριστική του απόφαση ως προς τους δεύτερο, τρίτη και τετάρτη των εναγομένων.
Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθούν με επιμέλεια του ενάγοντος από τα αρχεία των δικαστικών επιμελητών στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ι. Μ. και Δ. Α. ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα των υπ' αριθ. 2541Δ/10-12-2002 και 8622Θ΄/9-12-2002 εκθέσεων επιδόσεων αντίστοιχα.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10-2-2005.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 28-2-2005.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΔΑΚΤ/ΦΟΣ ΚΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ <webtop:message key=

Σχόλια