ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 9678/2014 Ασφαλιστικά μέτρα - Αναγκαστική εκτέλεση – Ατελέσφοροι πλειστηριασμοί - Αδυναμία κατακύρωσης - Έλλειψη πλειοδοτών - Ελεύθερη εκποίηση - Διενέργεια νέου (πέμπτου) πλειστηριασμού - Εξάντληση δυνατότητας νέου πλειστηριασμού - Απόρριψη αίτησης -.

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι   
ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 9678/2014
Ασφαλιστικά μέτρα - Αναγκαστική εκτέλεση – Ατελέσφοροι πλειστηριασμοί - Αδυναμία κατακύρωσης - Έλλειψη πλειοδοτών - Ελεύθερη εκποίηση - Διενέργεια νέου (πέμπτου) πλειστηριασμού - Εξάντληση δυνατότητας νέου πλειστηριασμού - Απόρριψη αίτησης -.


Απόρριψη αίτησης ως μη νόμιμης και ειδικότερα: Ως προς το πρώτο αίτημα, που αφορά τη διενέργεια νέα πλειστηριασμού με ελεύθερη εκποίηση του κατασχεθέντος ακινήτου, ερειδόμενο στο άρθρο 966 παρ.3 ΚΠολΔ, είναι μη νόμιμο, διότι, με τη συγκεκριμένη διάταξη (η οποία έχει διαζευκτική διατύπωση), παρέχεται στο δικαστήριο η ευχέρεια να διατάξει τη διεξαγωγή νέου πλειστηριασμού με την ίδια ή μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς, είτε να διατάξει την ελεύθερη εκποίηση του πράγματος, αυτή η δυνατότητα όμως ήδη έχει εξαντληθεί, με την έκδοση της υπ' αριθμ. 3418/2013 απόφασης, ανεξάρτητα από το ότι με την παραπάνω απόφαση επιλέχθηκε κι αποφασίσθηκε, η μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, αντί της δυνατότητας ελεύθερης εκποίησης του κατασχεθέντος. Ως προς το δεύτερο σωρευμένο σ' αυτή αίτημα, περί καθορισμού νέου (πέμπτου) πλειστηριασμού με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς οριζόμενη στο ύψος των 160.000 ευρώ, επίσης είναι μη νόμιμη, καθόσον, μετά την ματαίωση και του τρίτου κατά σειρά πλειστηριασμού, οι αιτούντες όφειλαν να προβούν σε αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 966 παρ.4 περί καθορισμού νέου (τέταρτου) πλειστηριασμού με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς κι όχι μετά την ματαίωση αυτού να υποβάλουν αίτηση για διενέργεια νέου (πέμπτου κατά σειρά) πλειστηριασμού.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Αριθμός απόφασης 9678/2014

Γενικός Αριθμός Κατάθεσης 81644/2014

Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου 8890/2014


ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)


Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Κοσμία Γιαννούση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3327/2005, χωρίς της σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 17 Ιουλίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Των αιτούντων: 1) ....... του ... και 2) ........ του ...υ, κατοίκων Ζωγράφου Αττικής (οδός, ........ ..), οι οποίοι παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Ανδρέα Κουρουκλή (AM ΔΣΑ 11548).

Του καθ'ου η αίτηση: ........ του ..., κατοίκου Γλυκών Νερών Αττικής (οδός, ........ ..), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Καραντώνη Κωνσταντίνου (AM ΔΣΑ 18959).

Οι αιτούντες απηύθηναν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού την από 7-7-2014 αίτησή τους, η οποία προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως και κατά την εκφώνησή της παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 966 παρ.2 ΚΠολΔ, εάν δεν παρουσιασθούν πλειοδότες, το πράγμα εκπλειστηριάζεται, κατακυρώνεται στην τιμή πρώτης προσφοράς σ' εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, εάν αυτός το ζητήσει. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα (40) ημέρες. Κατά την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, εάν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει και πάλι κατακύρωση, το αρμόδιο Δικαστήριο του άρθρου 933 ΚΠολΔ, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει, μέσα στην ίδια προθεσμία, να πουληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον με τίμημα που ορίζεται από το Δικαστήριο. Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 4 παρ.14 του Ν.2298/1995, εάν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατορθώθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το Δικαστήριο μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός, με την ίδια ή κατώτερη τιμή της πρώτης προσφοράς. Από την ως άνω διάταξη, συνάγεται ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η κατά το δυνατόν συντομότερη περαίωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η αποφυγή συνεχών πλειστηριασμών, που αποβαίνουν άκαρποι από τη μη εμφάνιση πλειοδοτών. Προς το σκοπό αυτόν ο νομοθέτης με τη διάταξη αυτή, η ρύθμιση της οποίας είναι ειδική, θέτει ορισμένες προϋποθέσεις, τη συνδρομή των οποίων ελέγχει το Δικαστήριο. Έτσι, εάν μετά και το δεύτερο πλειστηριασμό δεν επιτευχθεί κατακύρωση, είτε στον πλειοδοτήσαντα είτε στον επισπεύδοντα παρεμβαίνει το αρμόδιο, κατ' άρθρο 933 ΚΠολΔ, Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο έχει τη διαζευκτική ευχέρεια να διατάξει: α) είτε τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, β) είτε την, εντός τριάντα ημερών, ελεύθερη εκποίηση του πράγματος από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στον υπέρ ου η εκτέλεση ή τρίτον, με τίμημα καθοριζόμενο από το Δικαστήριο. Από τη διατύπωση της διάταξης, η οποία αναφέρει, ότι το Δικαστήριο που επιλαμβάνεται μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, αφού απέβη άκαρπος και ο δεύτερος πλειστηριασμός, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος (τρίτος) πλειστηριασμός, ακόμη και με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς, καθίσταται σαφές, ότι ο νομοθέτης, με την υπόψη διάταξη, θέλησε να αποκλείσει τη δυνατότητα στον επισπεύδοντα να διενεργεί, οικεία βουλήσει, συνεχείς πλειστηριασμούς στο διηνεκές, ενώ αυτοί είναι σαφώς ατελέσφοροι. Εάν εξάλλου θεωρηθεί, ότι ο επισπεύδων μπορεί να παρακάμψει τη ρύθμιση του άρθρου 966 παρ.3 ή 4, δημιουργείται το άτοπο να έχει τη δυνατότητα να επισπεύσει και τρίτο, τέταρτο κ.ο.κ. πλειστηριασμό, χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου, οπότε στην περίπτωση αυτή καθίσταται γράμμα κενό η ρύθμιση που προβλέπει την κατόπιν παροχής αδείας από το Δικαστήριο διενέργεια νέου πλειστηριασμού και με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ο νομοθέτης με το όλο πνεύμα των διατάξεων περί αναγκαστικής εκτέλεσης, καθιστά σαφές ότι οι υπόψη διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, αποτελούν την έσχατη λύση για την περαίωση της διαδικασίας της εκτέλεσης, η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση εύλογο να παραμένει σε εκκρεμότητα στο διηνεκές με συνεχείς ατελέσφορους πλειστηριασμούς, γεγονός το οποίο ασφαλώς και προκαλεί βλάβη στον καθ'ου η εκτέλεση (ΑΠ 1460/1995 ΕλλΔνη 38.1548), εφόσον επιβαρύνεται αδικαιολόγητα με νέα έξοδα εκτέλεσης, τα οποία μάλιστα αφαιρούνται πρώτα από το πλειστηριασμό (ΕφΑΘ 3599/19988, ΜΠρΘεσ 31276/2008 ΕΠολΔ 2009.100, ΜΠρΛαρ 2965/2003 ΑρχΝομ ΝΕ.222, ΜΠρΘεσ 30257/2003 Αρμ 58.585, Ι.Μπρίνια «Αναγκαστική εκτέλεσις» άρθρο 1003 παρ.568 και άρθρο 966 παρ.365). Κατά τα παραπάνω οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, δεν παρέχουν απλώς τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί και έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οποτεδήποτε, καθόσον η λέξη «μπορεί», που αναφέρεται στη διάταξη, παρέχει απλώς την ευχέρεια στο Δικαστήριο στον τρίτο και τέταρτο πλειστηριασμό, να επιλέξει έναν από τους αναφερόμενους τρόπους για την πρόοδο και περαίωση της εκτέλεσης, κι όχι την ευχέρεια στον επισπεύδοντα να παρακάμψει την παραπάνω ρύθμιση (ΜΠρΘεσ 31276/2008, ΜΠρΛαρ 2965/2003 «ΝΟΜΟΣ»).


Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες επικαλούμενοι ότι με την 74/28-6-2008 κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ..........., κατασχέθηκε το, κείμενο στη κείμενο στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών το Δήμου Παιανίας Αττικής στη θέση «ΦΟΥΡΕΣΙ ή ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ», ακίνητο του καθ' ου, πατέρα τους αποτελούμενο από οικόπεδο, εμβαδού 198,00 τ.μ. μετά της επί αυτής οικίας, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο και σοφίτας, όπως ειδικότερα περιγράφεται την αίτηση και ζητούν να διαταχθεί, όπως εκτιμάται το σύνολο του δικογράφου, η ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου, με ταυτόχρονο καθορισμό της προκαταβλητέας εγγύησης στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ, όσον επιθυμούν να πλειοδοτήσουν άλλως να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού, με τιμή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς οριζόμενη στο ποσό των 160.000 ευρώ. Η αίτηση, αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση, ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ).


Ωστόσο, από την επισκόπηση του συνόλου των προσκομιζομένων εγγράφων εμφαίνεται ότι δυνάμει της 74/28-6- 2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, .........., και της 75/2012 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της ιδίας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, για ικανοποίηση απαίτησης ύψους 7.600 ευρώ, πλέον τόκων κι εξόδων, του πρώτου των αιτούντων, πηγάζουσα από την 4076/2012 απόφαση, περί διατροφής, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έναντι του καθ'ου, κατασχέθηκε και οδηγήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2012 σε αναγκαστικό δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητο, ιδιοκτησίας του καθ' ου, ήτοι ενός ακινήτου κείμενο στο ... Ο.Τ. της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών το Δήμου Παιανίας Αττικής στη θέση «ΦΟΥΡΕΣΙ ή ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ», επί της οδού ....... ..., εμβαδού 198,00 τ.μ. ενταγμένο στο σχέδιο πόλεως με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 της πράξεως εφαρμογής, κυρωθείσας με την 13861/3034/1996 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, νομίμως μεταγεγραμμένη, μετά της επί αυτής οικίας, (τύπου μεζονέτας), αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο, σοφίτας και θέση στάθμευσης, εκ των οποίων το υπόγειο έχει συνολική επιφάνεια 105 τ.μ., που αντιστοιχούν τα 44,00 τ.μ. σε οικία, τα 14,00 τ.μ. σε μηχανοστάσιο, τα 34,00 τ.μ. σε χώρο στάθμευσης, τα 13,00 τ.μ. σε αποθήκη, με το ισόγειο να έχει συνολική επιφάνεια 100,00 τ.μ., μετά του ημιϋπαίθριου χώρου που είναι διαμορφωμένο ως κατοικία, ενώ ο πρώτος (Α') όροφος έχει συνολική επιφάνεια 91,00 τ.μ., μετά του ημιϋπαιθρίου χώρου και τέλος η σοφίτα έχει επιφάνεια 50,00 τ.μ., και συνδέεται με τον πρώτο όροφο με εσωτερική κλίμακα, ενώ στο εμπρόσθιο τμήμα της κατοικίας υφίσταται κήπος. Το ακίνητο αυτό εκτιμήθηκε αρχικά στο συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς του ορίσθηκε στο ποσό των 253.072,74 ευρώ. Ο πλειστηριασμός αυτός, όμως, δεν διενεργήθηκε, λόγω έκδοσης της υπ'αριθμ.9499/25-9-2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η διόρθωση της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και της μετ' αυτής περίληψής της, ορίζοντας ως αξία του ακινήτου αυτού το ποσό των 400.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 300.000 ευρώ, ενώ νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίσθηκε η 16η Ιανουαρίου 2013 (16-1-2013). Έτσι, δυνάμει της 81/27-9-2013 Α' επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας ..........., ορίσθηκε πλειστηριασμός κατά την ανωτέρω ημερομηνία (16-1-2013), ωστόσο, την ημέρα αυτή ο πλειστηριασμός (πρώτος) ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, όπως εμφαίνεται στην 7214/16-9-2013 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών ......... Ακολούθως, δυνάμει της 90/21-1-2013 ΕΓ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της ιδίας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας ορίσθηκε νέα ημέρα πλειστηριασμού η 6η Μαρτίου 2013 (6-3-2013). Και την ημέρα αυτή, όμως, επήλθε ματαίωση του δεύτερου πλειστηριασμού, λόγω ελλείψει πλειοδοτών, όπως εμφαίνεται στην 7247/6-3-2013 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών ......... Ακολούθως, και μετά την ματαίωση και του δεύτερου πλειστηριασμού του ανωτέρω ακινήτου, ο πρώτος αιτών δυνάμει της από 8-3-2013 αίτησης, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3911/2013, αιτήθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 966 παρ.3 ΚΠολΔ, τη διενέργεια νέου (τρίτου) πλειστηριασμού με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. Το Δικαστήριο με την 3418/2013 απόφασή του αφού διέταξε τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προρρηθείσας αποφάσεως στον αρμόδιο επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, όρισε τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου μειωμένη στο ύψος των 260.000 ευρώ (ήτοι αυτή μειώθηκε κατά 40.000 ευρώ). Ακολούθως, και μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ορίσθηκε, δυνάμει της 95/1-4-2013 Γ' επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ............... νέα ημέρα πλειστηριασμού η 15η Μαΐου 2013 (15-5-2013), οπότε, όμως, ματαιώθηκε (ο τρίτος) ξανά ο αναγκαστικός πλειστηριασμός του ακινήτου, ελλείψει πλειοδοτών, όπως βεβαιώνεται από την 7295/15-5-2013 έκθεση ματαίωσης της ανωτέρω συμβολαιογράφου. Ακολούθως, μετά την πάροδο σχεδόν έτους από τη ματαίωση του από 15-3-2013 ορισθέντος πλειστηριασμού, τόσο ο αιτών και αρχικός επισπεύδων όσο και η δεύτερη αιτούσα, έχουσα (μετά του αρχικού αιτούντος) εκτελεστό τίτλο πηγάζων από την 177/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ποσού ο μεν πρώτος αιτών 14.400 ευρώ, πλέον τόκων κι εξόδων η δε δεύτερη αιτούσα, ποσού 9.735,63 ευρώ, πλέον τόκων κι εξόδων, η οποία (απόφαση) κοινοποιήθηκε στις 10 Απριλίου του 2014, στον καθ'ου, προέβησαν σε δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού που ανοίχθηκε με την 74/2012 κατασχετήρια έκθεση, βάσει της 7459/2-5-2014 δήλωσής τους ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών, .........., κι ακολούθως, δυνάμει της 110/5-5-2014 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης της ιδίας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ..........., ορίσθηκε νέα ημέρα πλειστηριασμού η 18η Ιουνίου 2014. Και την ημέρα, αυτή, όμως, ο πλειστηριασμός (τέταρτος κατά σειρά) ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, όπως εμφαίνεται στην 7480/18-6-2014 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών .........


Εκ των ανωτέρω αναφερομένων, η ένδικη αίτηση κρίνεται απορριπτέα ως μη νόμιμη ως προς τα δύο σωρευμένα σ' αυτήν αιτήματα. Ειδικότερα, αναφορικά με το πρώτο αίτημα, που αφορά τη διενέργεια νέα πλειστηριασμού με ελεύθερη εκποίηση του κατασχεθέντος ακινήτου, ερειδόμενο στο άρθρο 966 παρ.3 ΚΠολΔ, είναι μη νόμιμο, διότι, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, με τη συγκεκριμένη διάταξη (η οποία έχει διαζευκτική διατύπωση), παρέχεται στο δικαστήριο η ευχέρεια να διατάξει τη διεξαγωγή νέου πλειστηριασμού με την ίδια ή μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς, είτε να διατάξει την ελεύθερη εκποίηση του πράγματος, αυτή η δυνατότητα όμως ήδη έχει εξαντληθεί, με την έκδοση της υπ' αριθμ.3418/2013 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, ανεξάρτητα από το ότι με την παραπάνω απόφαση επιλέχθηκε κι αποφασίσθηκε, η μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, αντί της δυνατότητας ελεύθερης εκποίησης του κατασχεθέντος. Το γεγονός ότι ο μετά τη μείωση της τιμής, κατ' άρθρο 966 παρ.3 ΚΠολΔ, πρώτης προσφοράς, έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, δεν παρέχει την ευχέρεια στον επισπεύδοντα να επανέλθει εκ νέου με αίτημα την ελεύθερη εκποίηση του κατασχεθέντος ακινήτου. Ακολούθως και ως προς το δεύτερο σωρευμένο σ' αυτή αίτημα, περί καθορισμού νέου (πέμπτου) πλειστηριασμού με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς οριζόμενη στο ύψος των 160.000 ευρώ, επίσης είναι μη νόμιμη, καθόσον, μετά την ματαίωση και του τρίτου κατά σειρά πλειστηριασμού, οι αιτούντες όφειλαν να προβούν σε αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 966 παρ.4 περί καθορισμού νέου (τέταρτου) πλειστηριασμού με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς κι όχι μετά την ματαίωση αυτού να υποβάλουν αίτηση για διενέργεια νέου (πέμπτου κατά σειρά) πλειστηριασμού. Εξάλλου, τυχόν παραδοχή της αίτησης, ως προς την επικουρική βάση της, συνιστά παραβίαση των διατάξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, λόγω παράκαμψης της ρύθμισης του άρθρου αυτού, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω αίτημα ακαίρως ζητείται στον παρόντα χρόνο, αφού, με βάση όσα στην προηγηθείσα νομική σκέψη εκτενώς αναφέρονται, αυτό έπρεπε να ζητηθεί πριν ορισθεί ο τέταρτος κατά σειρά πλειστηριασμός του κατασχεθέντος. Επομένως, εν τοις πράγμασι, έχει εκπληρωθεί ο όρος του νόμου για τη διενέργεια τέταρτου πλειστηριασμού και δεν είναι νοητή, στο στάδιο αυτό, η επέμβαση του Δικαστηρίου ορίζοντας νέο πλειστηριασμό σε άλλο χρονικό σημείο, επιβαρύνοντας, παρά τον νόμο, τον καθ' ου η εκτέλεση με τα έξοδα του πλειστηριασμού. Ούτε ασφαλώς είναι δυνατό να υποστηριχθεί, ότι η διάταξη του άρθρου 966 ΚΠολΔ δίνει απλώς δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί (και έχει έννομο συμφέρον) να ασκήσει σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οποτεδήποτε, καθόσον η λέξη «μπορεί», που αναφέρεται στη διάταξη, παρέχει απλώς την ευχέρεια στο Δικαστήριο, στον τρίτο και τέταρτο πλειστηριασμό, να επιλέξει έναν από τους αναφερόμενους τρόπους για την πρόοδο (και περαίωση) της εκτέλεσης και όχι την ευχέρεια στον επισπεύδοντα να παρακάμψει την πιο πάνω ρύθμιση.


Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η ένδικη αίτηση κρίνεται καθ' ολοκληρίαν απορριπτέα, με τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων μερών να κρίνεται ότι πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους, λόγω της συγγενικής τους σχέσης (άρθρο 179, 191 ΚΠολΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                     Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                        (για τη δημοσίευση)

Σχόλια