ΔΠρωτΛιβαδειάς (Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης) 1/2014 Μη συμμόρφωση της Διοίκησης σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι   
ΔΠρωτΛιβαδειάς (Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης) 1/2014
Μη συμμόρφωση της Διοίκησης σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση -.

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή..
κατά του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αναγνωρίστηκε ότι η απασχόληση του εν ζωή συζύγου της προσφεύγουσας υπαγόταν στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και υποχρεώθηκε το ΙΚΑ ΕΤΑΜ να μετατρέψει τα επικολληθέντα κοινά ένσημα σε βαρέα ανθυγιεινά. Η δια της δικαστικής απόφασης αναγνώριση υπαγωγής της εργασίας του συζύγου της προσφεύγουσας στον ΚΒΑΕ έχει αυτοδήλως την έννοια της υποχρέωσης του ασφαλιστικού Ταμείου προς άμεση αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος αυτού. Η παράλειψη αναπροσαρμογής της σύνταξης γήρατος του συζύγου της προσφεύγουσας, μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος πλέον των δύο ετών από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, συνιστά περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμόρφωσης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ προς την αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Διαπίστωση της μη συμμόρφωσης εκ μέρους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το οποίο καλείται να συμμορφωθεί εντός διμήνου από την κοινοποίηση του πρακτικού του Συμβουλίου Συμμόρφωσης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔIOIKHTIKO ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕIΑΣ

Αριθμός Πρακτικού 1/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ


      Συγκροτήθηκε από τους: Χριστίνα Παπαιωάννου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ. Λήδα-Κωνσταντίνα Κρεμούτη και Βασίλειο Παπαβρόντο, Πρωτοδίκες Δ.Δ.

      Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως, Νεκταρίας Κοβάνη, στις 19 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ, στο Κατάστημα του Δικαστηρίου και στο γραφείο της Προέδρου αυτού, για να αποφασίσει επί της από 10.3.2014 αιτήσεως της ..., κατοίκου Πειραιώς Αττικής (επί της οδού ...), με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοικήσεως προς την υπ' αριθ. 72/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Μεταβατική Εδρα Θηβών).

      Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισηγήτρια, Χριστίνα Παπαϊωάννου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., δέχθηκε ως εξής:

      1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία εισάγεται νομίμως ενώπιον του Συμβουλίου, συμφώνως με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ, 1 του ν.3068/2002 (Α' 274) και 2 παρ. 2 του π.δ/τος 61/2004 (Α'54), η αιτούσα, χήρα του σφαλισμένου εν ζωή στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ... παραπονείται για τη μη συμμόρφωση της Διοικήσεως προς την υπ' αριθμ. 72/2012 αμετάκλητη απόφαση το Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, και ζητεί αφ' ενός μεν να αναγνωρισθεί ότι η άρνηση του ανωτέρω Ταμείου να συμμορφωθεί προς την εν λόγω δικαστική απόφαση είναι μη νόμιμη και αδικαιολόγητη αφ' ετέρου δε να ληφθούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα, προκειμένου το καθ' ου στρέφεται η αίτηση Ταμείο να εξαναγκασθεί στην αιτουμένη συμμόρφωση:

      2. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την από 4.7.2008 προσφυγή που κατέθεσε η αιτούσα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, επεδίωξε την ακύρωση της 66/συν 15/20.5.2004 αποφάσεως της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του περιφερειακού Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Οινοφύτων, με αποτέλεσμα να αναγνωρισθεί ότι η απασχόληση του συζύγου της, κατά το χρονικό διάστημα από 18.1.1988 έως 29.12.1997, ενετάσσετο στην ασφάλιση του Κωδικός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.). Δεδομένου δε ότι ο σύζυγος της αιτούσης και συνταξιούχος γήρατος του Ι.Κ.Α. απεβίωσε την 14.5.2000, και, ως εκ τούτου, η αιτούσα δικαιώθηκε τη σύνταξη αυτού, η ίδια ζήτησε την κατά τα άνω υπαγωγή στο καθεστώς του Κ.Β.Α.Ε., ούτως ώστε να χωρήσει και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή της συντάξεως που λαμβάνει. Περαιτέρω, επί της εν θέματι προσφυγής δημοσιεύθηκε η υπ' αριθ. 72/30.3.2012 δικαστική απόφαση, η οποία, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 1892/12.11.2012 βεβαίωση της γραμματέως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, κατέστη αμετάκλητη. Με την απόφαση αυτή, η οποία επιδόθηκε στον Διευθυντή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Οινοφύτων την 15.6.2012, αναγνωρίσθηκε κατ' αποδοχήν της προσφυγής, η υπαγωγή της απασχολήσεως του θανόντος ασφαλισμένων στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, κατά τον κρίσιμο χρόνο και υποχρεώθηκε το καθ' ού η προσφυγή Ίδρυμα να προβεί στην αντίστοιχη μετατροπή των επικολληθέντων κοινών ενσήμων αυτού. Κατόπιν τούτου, η αιτούσα με την από 12.11.2012 αίτηση της προς το Ι.Κ.Α. Οινοφύτων ζήτησε, σε συμμόρφωση αυτού με την ως άνω απόφαση, να μετατραπούν τα κοινά ένσημα του θανόντος συζύγου της και να αναπροσαρμοσθεί αναλόγως και η σύνταξη γήρατος που απονεμήθηκε σε αυτόν, αλλά λαμβάνει η ίδια.

Με την υπ' αριθ. 2717/19.12.2012 απόφαση του ως άνω Διευθυντού αποφασίσθηκε η μετατροπή σε βαρέα-ανθυγιεινά 2.799 κοινών ενσήμων του θανόντος και, εν συνεχεία, με την 2717/31.1.2013 απόφαση του ιδίου οργάνου έγινε όμοια μετατροπή 3.078 κοινών ενσήμων αυτού. Δεδομένου, ωστόσο, ότι στις ανωτέρω αποφάσεις ουδέν διελήφθη περί αναπροσαρμογής της συντάξεως του θανόντος ασφαλισμένου, η αιτούσα με την 478/11.2.2013 αίτηση ζήτησε τον εκ νέου υπολογισμό της συντάξεως, ενώ. ακολούθως, και αφού δεν ελάμβανε οποιαδήποτε απάντηση ή πληροφορία απευθύνθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.17972/30-4-2013 αναφορά της στο Συνήγορο του Πολίτη. Ο τελευταίος με τις από 29.7.2013 και 23.12.2013 επιστολές του κάλεσε το Διευθυντή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Λιβαδειάς, στο οποίο, εν τω μεταξύ, μεταβιβάσθηκε ο φάκελος της υποθέσεως, να προβεί στην άμεση διεκπεραίωση του αιτήματος της ήδη αιτούσης, αναπροσαρμόζοντας, βάσει των νέων δεδομένων τη σύνταξη του συζύγου της.


      3. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αρνούμενο αδικαιολογήτως να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή της εν θέματι συντάξεως, παρά το νόμο δεν συμμορφώνεται προς την ανωτέρα) 72/2012 δικαστική απόφαση, ζητείται δε από το παρόν Τριμελές Συμβούλιο να διαπιστώσει την εν λόγω παράλειψη και να καλέσει τη Διοίκηση, με την απειλή των προβλεπομένων νομίμων κυρώσεων, να συμμορφωθεί.


      4. Επειδή, κατόπιν των προδιαληφθέντων, το Τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι αφ' ενός μεν η δια της 72/30.3.2012 δικαστικής αποφάσεως αναγνώριση της υπαγωγής της ασφαλιστέας εργασίας του συζύγου της αιτούσης, κατά τον κρίσιμο χρόνο, στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων έχει, αυτοδήλως, την έννοια της υποχρεώσεως του ασφαλιστικού Ταμείου προς άμεση αναπροσαρμογή της συντάξεως γήρατος αυτού, αφ' ετέρου δε έχει ήδη μεσολαβήσει χρονικό διάστημα πλέον των δύο ετών από τη δημοσίευση της ως άνω δικαστικής αποφάσεως, διαπιστώνει ότι η παράλειψη αναπροσαρμογής, βάσει των νέων ασφαλιστικών δεδομένων (μετατροπή 3.078 κοινών ενσήμων σε ένσημα βαρέων), της συντάξεως γήρατος που απονεμήθηκε στον σύζυγο της αιτούσης, συνιστά περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμορφώσεως του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Λιβαδειάς προς την υπ' αριθμ. 72/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Κατόπιν τούτων, πρέπει να κληθεί η Διοίκηση, συμφώνως με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του π.δ/τος 61/2004, να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή εντός διμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού και να ορισθεί νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως.    


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ


      Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Λιβαδειάς προς την υπ' αριθ. 72/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
     

      Καλεί το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Λιβαδειάς να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω απόφαση, δια του επανυπολογισμού και της αντίστοιχης αναπροσαρμογής της συντάξεως γήρατος του θανόντος συζύγου της αιτούσης, βάσει των εις στο σκεπτικό διαλαμβανομένων νέων ασφαλιστικών δεδομένων, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτό του παρόντος πρακτικού.

      Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς την 26η Φεβρουαρίου 2015.


Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε στη Λιβαδειά στις 16 Σεπτεμβρίου 2014.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                                ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΒΑΝΗ

    

Σχόλια