ΜΠρΑθ 962/2012 Παρεμπίπτουσα αγωγή σε ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά Διαταγής Πληρωμής

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι   
ΜΠρΑθ 962/2012
Παρεμπίπτουσα αγωγή σε ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά Διαταγής Πληρωμής -.

Ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής δανειολήπτη στεγαστικού δανείου. Επέλευση ..
ασφαλιστικού κινδύνου - αναπηρία. Ευθύνη ασφαλιστικής εταιρίας για αποπληρωμή ανεξόφλητου κεφαλαίου δανείου.

Αριθμός Απόφασης
962/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Κωνσταντίνο Σκούβαρη, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, και το Γραμματέα Ηλία Ηλιάδη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 5η Σεπτεμβρίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των καλούντων - εναγόντων: 1) ... και 2) ..., κατοίκου Αγίων Αναργύρων, αμφοτέρων κατοίκων Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός ... αρ. ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Ειρήνη Βαρδάκου.

Της καθ' ης η κλήση παρεμπιπτόντως εναγομένης: Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως εκπροσωπούμενης, με έδρα στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48), η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Γεωργία Κονιδιτσιώτη.

Με την κρινομένη από 12/5/2011 (αρ. κατ. 88495/743/18-5-2011) κλήση, τους, που προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται ανωτέρω και γράφηκε στο πινάκιο (υπ!: αρ. ΤΔ/2), οι καλούντες επαναφέρουν προς συζήτηση την από 1/9/2009 (αρ. κατ. 154290/9473/7-9-2009) παρεμπίπτουσα αγωγή τους κατά της καθ' ής η κλήση, μετά την υπ' αρ. 2888/2010 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής απόφασης και διετάχθη ιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτές και στα πρακτικά της δίκης.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


1.1. Οι εδώ καλούντες ... και ..., με την από 29/10/2007 ανακοπή τους (αρ. κατ. 235752/10344/29-10-2007) κατά της τράπεζας «ALPHA ΒΑΝΚ», ζήτησαν την ακύρωση της υπ' αρ. 9812/2007 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία διατάσσονται να καταβάλει στην ως άνω τράπεζα, από σύμβαση στεγαστικού δανείου, το ποσό των 48.665,87 ευρώ νομιμοτόκως από 3/2/2005, πλέον τόκων επί καθυστερουμένων τόκων ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα, με τον πρώτο και μοναδικό λόγο της ανακοπής οι ανακόπτοντες ζητούσαν την ακύρωση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, εκθέτοντας τα εξής: Ότι, μεταξύ της καθ' ης η ανακοπή «ALPHA ΒΑΝΚ» και του 1ου ανακόπτοντος, καταρτίστηκε η υπ' αριθμ. 605/8-10-2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσού 44-000 ευρώ. Ότι η 2η ανακόπτουσα εγγυήθηκε έναντι της τράπεζας την καλή εκτέλεση της σύμβασης από τον 1° ανακότποντα - πρωτοφειλέτη. Ότι βάσει ειδικότερων όρων της ως άνω δανειστικής σύμβασης η καθ' ης η ανακοπή ενέταξε τον ανακόπτοντα, ως ασφαλιζόμενο δανειολήπτη, στο υπ' αριθμ. 105000 ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αντισυμβαλλόμενη την «ALPHA ΒΑΝΚ», με σκοπό την αποπληρωμή του κάθε φορά υπολοίπου του δανείου από την ανωτέρω ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζόμενου δανειολήπτη (1ου ανακόπτοντος). Ότι στις 9-2-2004 ο ΐος ανακόπτων υπέστη το περιγραφέν στην ανακοπή του εγκεφαλικό επεισόδιο συνεπεία του οποίου κρίθηκε ανίκανος προς εργασία λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και του απονεμήθηκε αναπηρική σύνταξη. Ότι επελθόντος του ασφαλιστικού κινδύνου έπρεπε αυτός να απαλλαγεί από την συμβατική του υποχρέωση προς πληρωμή του ανεξόφλητου υπολοίπου του επίδικου δανείου που είχε λάβει από την «ALPHA ΒΑΝΚ», πλην όμως η τελευταία αρνήθηκε να το πράξει, παρά τις από 19-1-2005 και 26-2-2007 εξώδικες δηλώσεις του προς αυτήν.


1.2. Επιπροσθέτως, οι εδώ καλούντες ... και ..., με την από 1/9/2009 (αρ. κατ. 154290/9473/7-9-2009) προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση και παρεμπίπτουσα αγωγή κατά της καθ' ής η κρινομένη κλήση «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», προσεπικάλεσαν την τελευταία στη δίκη που είχε ανοιχθεί με την ως άνω ανακοπή τους κατά της «ALPHA ΒΑΝΚ», και παράλληλα, σε περίπτωση απόρριψης της ανακοπής τους, ζήτησαν να αναγνωρισθεί ότι η «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» οφείλει να τους καταβάλει, ως αποζημίωση, το ποσό των 48.665,87 ευρώ νομιμοτόκως από 3/2/2005, πλέον τόκων επί καθυστερουμένων τόκων ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, ήτοι να τους καταβάλει ό,τι ακριβώς διατάσσονται οι ίδιοι να καταβάλουν στην «ALPHA ΒΑΝΚ», με την ανωτέρω υπ' αρ. 9812/2007 Διαταγή Πληρωμή. Πιο συγκεκριμένα, οι εδώ καλούντες, με το από 1/9/2009 δικόγραφο τους, ανακοίνωσαν τη δίκη στην προς ην η προσεπίκληση ασφαλιστική εταιρία, για την οποία ιστορούν ότι ενέταξε τον ενάγοντα, ως ασφαλιζόμενο δανειολήπτη, στο υπ' αριθμ. ... ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της, με αντισυμβαλλόμενη την   ως άνω τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ», με σκοπό την αποπληρωμή του κάθε φορά υπολοίπου του δανείου από την ανωτέρω ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζόμενου δανειολήπτη, και ζητούσαν από την προσεπικαλούμενη ασφαλιστική εταιρεία να παρέμβει αναγκαστικός στην μεταξύ αυτών και της καθ' ης η ανακοπή «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» εκκρεμή δίκη, με την παρεμπίπτουσα δε αγωγή, που ενώθηκε στο δικόγραφο, ζητούσαν κατόπιν νομότυπου περιορισμού του αιτήματος του από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό (αρθρ. 223, 224, 295 § 1 ΚΠολΔ), με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά, να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγομένης «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» να τους καταβάλει το ποσό των 48.665,87 ευρώ, που θα υποχρεωθούν να καταβάλουν στην ως άνω καθ' ης η ανακοπή σε περίπτωση που απορριφθεί η ανακοπή τους, με το νόμιμο τόκο από 3-2-2005 πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης.


1.3. Το Δικαστήριο τούτο, με την υπ' αρ. 2888/2010 εν μέρει οριστική και εν μέρει μη οριστική απόφαση του: [ι] συνεκδίκασε αντιμωλία των διαδίκων (α) την ως άνω από 29/10/2007 ανακοπή (αρ. κατ. 235752/10340/29-10-2007) κατά της τράπεζας «ALPHA ΒΑΝΚ», προς ακύρωση της υπ' αρ. 9812/2007 Διαταγής Πληρωμής και (β) την ως άνω από 1/9/2009 (αρ. κατ. 154290/9473/7-9-2009) προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση και παρεμπίπτουσα αγωγή κατά της «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ».

[2] Απέρριψε εν όλω την από 29/10/2007 ανακοπή κατά της τράπεζας «ALPHA ΒΑΝΚ» και επικύρωσε την υπ' αρ. 9812/2007 Διαταγής Πληρωμής, αφού απέρριψε το μόνο λόγω της ανακοπής, ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας.

[3] Απέρριψε την προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση που στρεφόταν κατά της «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» και είχε σωρευθεί στο ως άνω από 1/9/2009 δικόγραφο (αρ. κατ. 154290/9473/7-9-2009) κατά της τελευταίας.

[4] Εκτίμησε ότι, μετά την απόρριψη της προσεπίκλησης, η ενωμένη με αυτήν παρεμπίπτουσα αγωγή κατά της «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» συνίσταται σε απλή αγωγή. Ακολούθως, καθ' ό μέρος η αγωγή ασκείται από τη 2η ενάγουσα ..., το Δικαστήριο με οριστική διάταξη απέρριψε αυτήν ως απαράδεκτη, ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης ενώ, καθ' ό μέρος η αγωγή ασκείται από τον ενάγοντα ..., το Δικαστήριο έκρινε ότι η αγωγή είναι παραδεκτή και νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1 επ. Ν. 2496/1997? 340, 346 ΑΚ, 410, 481, 70, 176 επ. ΚΠολΔ, πλην του παρεπόμενου αιτήματος περί καταβολής τόκων από την 8-2-2005 και του αιτήματος περί ανατοκισμού των τόκων ανά εξάμηνο, κατά άρθρο 296 ΑΚ. Περαιτέρω, το Δικαστήριο τούτο, με την ως άνω υπ' αρ. 2888/2010 απόφαση του δέχθηκε τα εξής: ότι ο 1ος ενάγων ... ισχυρίζεται ότι την 9-2-2004 υπέστη οξύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του προκάλεσε ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα βρεγματικό αρ. και αυτόματο ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα δεξιά κροταφικά, δυσαρθρία και ήπια αφασία αντίληψης, ότι η ως άνω βλάβη της υγείας του είναι μη αναστρέψιμη και συνεπώς τον καθιστά ολικά ανίκανο. Ότι, προς επίρρωση των ισχυρισμών του για την κατάσταση της υγείας του, μεταξύ άλλων ιατρικών γνωματεύσεων, προσάγει και επικαλείται την υπ' αρ. πρωτ. 38/24-3-2004 γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών, η οποία περιγράφει ότι αυτός πάσχει από τα ανωτέρω καθώς και από αρτηριακή υπέρταση, έχει υποστεί ακρωτηριασμό δείκτου μέσου, παράμεσου (ΔΕ) από 2η και 3η φάλαγγα προς δεκαετίας περίπου και τραυματισμό ράγας δακτύλου αρ. χειρός, ότι πάσχει από χρόνια οσφυαλγία σε έδαφος εκφυλιστικής αρθροπάθειας, καθώς επίσης και ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% κατά την περίοδο από 24-3-2004 μέχρι 31-3-2006. Ότι, εφόσον στην ως άνω γνωμάτευση αναφέρεται ότι θα φέρει το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας για χρονικό διάστημα μόλις τριών (3) ετών, γεννώνται αμφιβολίες σχετικά με το εάν είναι πράγματι μόνιμη η ολική ανικανότητα του προς εργασία, αφετέρου δε δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την επιρροή που άσκησαν οι προϋπάρχουσες ασθένειες στην αύξηση του ποσοστού αναπηρίας αυτού. Ότι επί του ζητήματος αυτού χρειάζονται ειδικές γνώσεις της ιατρικής επιστήμης για τη διαπίστωση της ως άνω κατάστασης και ότι πρέπει, κατ' άρθρο 368 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο (άρθρο 254 ΚΠολΔ), προκειμένου να προσκομισθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη ιατρού περί του εάν είναι αναστρέψιμη ή μη η βλάβη της υγείας του 1ου ενάγοντος συνεπεία του ως άνω εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά και προκειμένου να προσκομισθεί επιμέλεια της εναγομένης το υπ' αριθμ. 105000 ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο, παρότι επικαλούνται, δεν προσκομίζουν οι διάδικοι, η δε προσκομιδή του οποίου είναι απαραίτητη προκειμένου να κριθεί η φύση της επίδικης ασφαλιστικής συμβάσεως και τα απορρέοντα εξ αυτής δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου όπως στην προκειμένη περίπτωση. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το Δικαστήριο τούτο, με την υπ' αρ. 2888/2010 απόφαση του, ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής του 1ου ενάγοντος ... κατά της «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», που είχε σωρευθεί στο ως άνω από 1/9/2009 δικόγραφο κατ' αυτής (αρ. κατ. 15429θ/9473/7-9-2009), διόρισε πραγματογνώμονα από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Δικαστήριο τούτο, τον ..., ιατρό-παθολόγο, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός ..., τηλ. ..., ο οποίος αφού δώσει το νόμιμο όρκο, παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της παρούσας και αφού εξετάσει τον 1° ενάγοντα, ..., και λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, τα έγγραφα που τυχόν θα προσκομιστούν από τους διαδίκους, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του χρήσιμο στοιχείο, να αποφανθεί με έγγραφη και αιτιολογημένη έκθεση: α) εάν συνεπεία του εγκεφαλικού επεισοδίου του τελευταίου που έλαβε χώρα στις 9-2-2004, κατέστη δια βίου ανάπηρος, β) σε θετική απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, ποίο είναι το ποσοστό αναπηρίας εξ αυτού του λόγου και μόνο χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν άλλες ασθένειες και σωματικές αναπηρίες (ακρωτηριασμός δείκτου-μέσου παράμεσου δε χειρός), το είδος και τη σοβαρότητα των οποίων όμως, πρέπει να προσδιορίσει και εκτιμήσει και γ) εάν ο 1ος ενάγων έπασχε από χρόνια υπέρταση εξαιτίας της οποία εμφάνισε συραγγώδη αιμαγγειώματα κι εάν τα ανωτέρω συνδέονται αιτιωδώς με το επελθόν αποτέλεσμα του εγκεφαλικού επεισοδίου.


2. Με την κρινομένη από 12/5/2011 (αρ. κατ. 88517/744/18-5-2011) κλήση τους, οι ενάγοντες ... και ... ζητούν την επαναφορά προς συζήτηση της αγωγής τους κατά της «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», που είχε σωρευθεί στο ως άνω από 1/9/2009 δικόγραφο κατά της τελευταίας (αρ. κατ. 154870/9473/2009), επικαλούμενοι ότι έχει διενεργηθεί η πραγματογνωμοσύνη, που διέταξε η ως άνω υπ' αρ. 2888/2010 εν μέρει οριστική και εν μέρει μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Η κρινομένη κλήση, καθ' ό μέρος ασκείται από την 2η καλούσα - ενάγουσα ... είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, για το λόγο ότι, όπως προαναφέρθηκε, η δική της αγωγή κατά της «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» έχει εν όλω απορριφθεί με οριστική διάταξη της υπ' αρ. 2888/2010 εν μέρει οριστικής και εν μέρει μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου. Αντίθετα, η κρινομένη κλήση είναι παραδεκτή νόμιμη, καθ' ό μέρος ασκείται από τον εκκαλούντα - ενάγοντα ..., για την αγωγή του οποίου είχε διαταχθεί, με μη οριστική διάταξη, η επανάληψη της συζήτησης, προς το σκοπό της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης.


3. Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου κατά τη συζήτηση της 27/1/2010, όπως η κατάθεση τους περιέχεται στα υπ' αρ. 2888/27-1-2010 πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, από όλα τα έγγραφα, που νομίμως οι διάδικοι προσκομίζουν μετ' επικλήσεως, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της, προσκομιζόμενης μετ' επικλήσεως από τον ενάγοντα, υπ' αρ. 109/4-4-2011 ιατρικής πραγματογνωμοσύνης του πραγματογνώμονα ιατρού - παθολόγου ..., ο οποίος διορίσθηκε με την υπ' αρ. 2888/2010 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και έδωσε το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την 16/2/2011 (βλ. υπ' αρ. 15/16-2-2011 έκθεση όρκισης πραγματογνώμονα), της από 1/9/2011 έκθεσης του ειδικού παθολόγου - ιατρού ... που προσκομίζει μετ' επικλήσεως η εναγομένη, απεδείχθησαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά (σημειωτέον ότι προσκομίζεται το υπ' αρ. 105000/22-1-2002 «ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής», όπως ζητήθηκε με την ως άνω μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου): Με το υπ' αρ. 105000/22-1-2002 «ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής», που συνήφθη μεταξύ της πρώην «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και ήδη «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (εδώ εναγομένης) και της τράπεζας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η εναγομένη ανέλαβε την υποχρέωση της κάλυψης του ανεξόφλητου υπολοίπου στεγαστικού δανείου, σε περίπτωση που δανειολήπτης στεγαστικού δανείου της ως άνω τράπεζας μείνει μόνιμα και ολικά ανίκανος να εκτελεί τη δική του εργασία ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη με τις γνώσεις του, την εκπαίδευση και την κοινωνική του θέση, ως το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου (ανεξόφλητο κεφάλαιο και δεδουλευμένοι τόκοι) θα έχει κατά την ημερομηνία αναγνώρισης της ανικανότητας του, με μέγιστο όριο το ποσό των 150.000 (βλ. όρο ΐ' της ως άνω υπ' αρ. 105000/22-1-2002 ασφαλιστικής σύμβασης και όρο Β.ι του παραρτήματος Α' αυτής). Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι δεν καλύπτεται ανικανότητα που προήλθε άμεσα ή έμμεσα ολικά ή μερικά από σωματική βλάβη ή ασθένεια ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισμού ή τις ενδεχόμενες επιπλοκές τους, προγενέστερη από την έναρξη ισχύος της σύμβασης στεγαστικού δανείου (βλ. όρο Β.2.κ. του ιδίου παραρτήματος). Η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε ετήσια, πλην όμως συμφωνήθηκε ότι εάν δεν καταγγελθεί εγγράφως δύο μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής ή κάθε επομένης ετησίας περιόδου, αυτή θα ανανεώνεται εκάστοτε για χρονικό διάστημα ενός έτους (όρος 3' της σύμβασης). Οσάκις ένας δανειολήπτης ενός στεγαστικού δανείου της τράπεζας «ALPHA BANK Α.Ε.» εντασσόταν στο ομαδικό ασφαλιστήριο, η τράπεζα, σύμφωνα με την υπ' αρ. 38/8-2-2002 εγκύκλιο της, του απέστελλε μία επιστολή με προτυπωμένο, όμοιο για όλους τους δανειολήπτες, κείμενο. Το κείμενο  αυτό, ως προς τα κύρια σημεία του είχε ως εξής:
«Σύμβαση Δανείου Κατοικίας αριθ. .../...-...- Αγαπητέ Κύριε, Έχουμε την ευχαρίστηση να σας γνωρίσουμε ότι, δυνάμει του υπ' αριθμόν ... ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που η Alpha Bank έχει συνομολογήσει με την ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη κατά του κινδύνου, από τη συμβατική υποχρέωση σας προς πληρωμή των ανεξόφλητων υπολοίπων του δανείου σας κατά το χρόνο, ο μη γένοιτο, απώλειας ζωής ή μονίμου ολικής ανικανότητας, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις, ήτοι: ι. Σε περίπτωση Θανάτου, θα καλύπτεται το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου σας (ανεξόφλητο κεφάλαιο και δεδουλευμένοι τόκο» μέχρι έξι μηνών) κατά την ημέρα επελεύσεως του γεγονότος τούτου, με μέγιστο όριο τα Ευρώ 150.000.Η ασφάλιση θα ισχύει μέχρι συμπληρώσεως του εβδομηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας σας. Η ασφάλιση καθίσταται ανίσχυρη σε περίπτωση που επέλθει θάνατος συνεπεία, αυτοκτονίας που θα λάβει χώρα εντός 24 μηνών από την ημέρα που συνομολογήσαμε τη σύμβαση δανείου σας σωματικών βλαβών, ασθενειών ή οποιασδήποτε βλάβης του οργανισμού σας ή επιπλοκές τούτων που ανάγονται σε αίτιας προγενέστερα της συνομολογήσεως του δάνειου σας ή κηρυγμένου ή ακήρυκτου πολέμου κατά τον οποίο υπηρετείτε στις ένοπλες δυνάμεις ή κληθείτε υπό τα όπλα. 2. Σε περίπτωση μονίμου και ολικής ανικανότητας σας προς άσκηση της εργασίας σας ή άλλης, αναλόγου με τις γνώσεις, την εκπαίδευση και την κοινωνική σας θέση θα καλύπτεται το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου σας, κατά την ημερομηνία αναγνωρίσεως της ανικανότητας σας, (ανεξόφλητο κεφάλαιο και δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι έξι μηνών) με μέγιστο όριο τα Ευρώ 150.000. Η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει μέχρι συμπληρώσεως του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας σας. ... 3 - Στην περίπτωση δυο ή περισσοτέρων συνοφειλετών, η ασφάλιση εξασφαλίζει το σύνολο τούτων κατ' ισομοιρίαν, εάν δε επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση στο πρόσωπο οιουδήποτε, η σ' αυτόν αναλογούσα ασφαλιστική αποζημίωση αποδίδεται στην Τράπεζα προς εξόφληση αντιστοίχου χρέους του, κατά το ποσό δε τούτο μειούται το ασφαλιζόμενο ποσό.». Ακολούθως, ο κάθε δανειολήπτης στεγαστικού δανείου, που ελάμβανε την επιστολή περί ένταξης του στο ομαδικό ασφαλιστήριο, ώφειλε να αποστείλει πίσω την ανωτέρω επιστολή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από το ακόλουθο κείμενο: «Έλαβα γνώση των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ισχύουν οι προσφερόμενες προς εμένα ασφαλιστικές καλύψεις (υπογραφή ασφαλιζομένου)». Από το κείμενο του ως άνω υπ' αρ. .../22-1-2002 ομαδικού ασφαλιστηρίου, καθώς επίσης και από το κείμενο της επιστολής της τράπεζας προς τους εντασσόμενους σε αυτό δανειολήπτες, ιδίως δε από τη διατύπωση του κειμένου που υπέγραφαν οι τελευταίοι, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση των «προσφερομένων προς αυτούς» καλύψεων, προκύπτει ότι το υπ' αρ. .../22-1-2002 ομαδικό ασφαλιστήριο συνιστούσε γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτων, υπό την έννοια ότι οι τρίτοι, ως προς το ομαδικό ασφαλιστήριο, δανειολήπτες στεγαστικών δανείων της «ALPHA ΒΑΝΚ», με την υπαγωγή τους σε αυτό (ως η υπαγωγή τους λαμβάνει χώρα με την αποστολή του προτυπωμένου κειμένου της υπ' αρ. 38/8-2-2002 εγκυκλίου της τράπεζας και την επιστροφή του σε αυτήν αφού οι δανειολήπτες θέσουν την υπογραφή τους κατά τα προαναφερθέντα), αποκτούν το   δικαίωμα να ζητήσουν οι ίδιοι το ασφάλισμα από την εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση επέλευσης ενός από  τους   ασφαλιστικούς  κινδύνους   (θάνατος δανειολήπτη ή μόνιμη και ολική ανικανότητα αυτού για εργασία). Σημειωτέον ότι η εναγομένη ουδόλως αμφισβητεί ότι το υπ' αρ. .../22-1-2002 ομαδικό ασφαλιστήριο παρέσχε στους, εντασσόμενους σε αυτό, δανειολήπτες   το δικαίωμα να ζητήσουν οι ίδιοι το ασφάλισμα από αυτήν. Με την υπ' αρ. .../8-10-2003 σύμβαση στεγαστικού δανείου, η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» χορήγησε στον ... το ποσό των 44-000, υπό τους όρους, που αναφέρονται στη σύμβαση, ενώ ως εγγυητής υπέρ του πρωτοφειλέτη υπέγραψε τη σύμβαση η ....  Η τράπεζα, με την από 8/10/2002 επιστολή της, γνωστοποίησε στον ενάγοντα ... ότι εντάσσεται στο ως άνω ομαδικό ασφαλιστήριο, ενώ και ο ίδιος με τη σειρά του απέστειλε την επιστολή στην τράπεζα υπογράφοντας κάτω από την ένδειξη «Έλαβα γνώση  των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων  ισχύουν  οι προσφερόμενες προς εμένα  ασφαλιστικές καλύψεις (υπογραφή ασφαλιζομένου)». Κατά συνέπεια, ο ενάγων δανειολήπτης της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» εντάχθηκε στο ομαδικό  ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οπότε ενδεχομένη περιέλευση αυτού σε κατάσταση μόνιμης και ολικής ανικανότητας, συνιστά επέλευση της ασφαλιστική περίπτωσης του ως άνω υπ' αρ. 105000/22-1-2002 ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής, με συνέπεια, σε μία τέτοια περίπτωση, να γεννάται απ' ευθείας υπέρ  αυτού η υποχρέωση   της  εναγομένης να καταβάλει το ανεξόφλητο υπόλοιπο του στεγαστικού του δανείου, ως αυτό θα έχει κατά την ημερομηνία αναγνώρισης της ανικανότητας του, με μέγιστο όριο το ποσό των 150.000. Ο ενάγων από την 18/3/2003 έως την 26/3/2003 νοσηλεύθηκε στην Νευροχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ» πάσχων από ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα βρεγματικά αριστερά, έχοντας ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης από αγωγή. Επανεισήχθη την 27/11/2003 πάσχων από αυτόματο ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα δεξιά κροταφικά, λόγω πολλαπλών σηραγγωδών αγγειωμάτων εγκεφάλου και εξήλθε την 5/12/2003. Την 26/1/2004 εξετάσθηκε στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ιδίου Νοσοκομείου και διαπιστώθηκε δυσαρθρία, διαταραχές ανωτέρων ψυχοδιανοητικών λειτουργιών (αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, διαταραχές μνήμης), με συνέπεια να του χορηγηθεί αναρρωτική άδεια τριών μηνών. Την 28/2/2004 επανεισήχθη λόγω νέας εγκεφαλικής αιμορραγίας παρά το μετωπιαίο κέρας της δεξιάς πλάγιας κοιλίας και εξήλθε την 5/3/2004 (τα ανωτέρω προκύπτουν ιδίως από την υπ' αρ, πρωτ. 1762/29-4-2004 ιατρική γνωμάτευση του ..., Επιμελητή Β' της Νευροχειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ»). Με την υπ' αρ. πρωτ. 38/24-3-2004 γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο ενάγων πάσχει από ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα βρέγματικό αρ. και αυτόματο ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα δεξιά κροταφικά, αρτηριακή υπέρταση, δυσαρθρία και ήπια αφασία αντίληψης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ακρωτηριασμό δείκτου μέσου, παράμεσου (ΔΕ) από 2η και 3η φάλαγγα προς δεκαετίας περίπου και τραυματισμό ράγας δακτύλου αρ. χειρός, ότι πάσχει από χρόνια οσφυαλγία σε έδαφος εκφυλιστικής αρθροπάθειας. Τέλος, εκρίθη ότι ο ενάγων έχει ποσοστό αναπηρίας 67% από 24-3-2004 μέχρι 31-3-2006. Ο ενάγων, τόσο προφορικά, όσο και με την από 20/10/2004 έγγραφη αίτηση του, γνωστοποίησε στην τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» τα ως άνω προβλήματα της υγείας του, καθώς επίσης και την υπ' αρ. πρωτ. 38/24-3-2004 γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών, με την οποία κρίθηκε δεν εργάζεται, έχοντας ως μοναδικό εισόδημα μία αναπηρική σύνταξη ύψους 357,οο μηνιαίως και ζήτησε να ενεργοποιηθεί η κάλυψη του από την εναγομένη για τη συμβατική του υποχρέωση προς πληρωμή των ανεξόφλητων υπολοίπων των δανείων που είχε λάβει από την τράπεζα. Η εναγομένη με την από 15/9/2004 επιστολή της προς την τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» γνωστοποίησε ότι η αίτηση του ενάγοντος περί ασφαλιστικής αποζημίωσης πρέπει να απορριφθεί, καθώς στα πλαίσια της έρευνας που διεξήχθη σχετικά με τις ασθένειες του, διαπιστώθηκε ότι οι ασθένειες προϋπήρξαν της έναρξης του συμβολαίου, με συνέπεια ο ενάγων να μη δικαιούται ασφαλιστικής κάλυψης. Ακολούθως, η τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» την 12/1/2007 επέδωσε στον ενάγοντα καταγγελία της ως άνω σύμβασης στεγαστικού δανείου, ενώ επέτυχε την έκδοση της υπ' αρ. .../25-9-2007 Διαταγής Πληρωμής, με την οποία ο ενάγων και η εγγυήτρια ..., διατάσσονται να της καταβάλουν το ποσό των 48.665,87 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 3/2/2005, ως αυτός καθορίζεται διά της σύμβασης και της υπ' αρ. 2393/15/30-7-1996 ΠΔΤΕ, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων νομίμως ανά εξάμηνο κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον εισφοράς Ν. 128/1975 και ευρώ 1.460,00 για δικαστική δαπάνη έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Η εναγομένη ισχυρίζεται ότι ο ενάγων δεν καλύπτεται ασφαλιστικά, διότι η ολική και μόνιμη ανικανότητα του για εργασία δεν οφείλεται αποκλειστικά στο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο ενάγων, αλλά οφείλεται εν μέρει και σε προϋπάρχουσες ασθένειες. Το Δικαστήριο τούτο, με την υπ' αρ. 2888/2010 απόφαση του, διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, διότι από την ως άνω υπ' αρ. πρωτ. 38/24-3-2004 γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών γεννώνται οι εξής αμφιβολίες: (α) αναφορικά με το εάν είναι πράγματι μόνιμη η ολική ανικανότητα του προς εργασία, ποσοστό αναπηρίας για χρονικό διάστημα μόλις τριών > (3) ετών, (β) αναφορικά με την επιρροή που άσκησαν οι προϋπάρχουσες ασθένειες στην αύξηση του ποσοστού αναπηρίας αυτού. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι ο ενάγων έχει καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος προς εργασία. Η κρίση αυτή βασίζεται στην πραγματογνωμοσύνη του ιατρού - παθολόγου ..., ο οποίος διορίσθηκε με την υπ' αρ. 2888/2010 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και εξέτασε τον ενάγοντα στο ιατρείο του την 21/2/2011, όπως επίσης εξέτασε το ιατρικό ιστορικό αυτού. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου επιβεβαιώνεται και από την από 1/9/2011 έκθεση του τεχνικού συμβούλου της εναγομένης, ειδικού παθολόγου - ιατρού ..., ο οποίος καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή ο ενάγων έχει ποσοστό ανικανότητας 67%. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι, αντίθετα προς όσα ισχυρίζεται η εναγομένη, η ολική ανικανότητα του ενάγοντος προς εργασία είναι συνέπεια των κλινικών καταλοίπων του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη, χωρίς αυτή να μπορεί να αποδοθεί σε προϋπάρχουσες ασθένειες. Πιο συγκεκριμένα, η εναγομένη ισχυρίζεται ότι η αναπηρία του σχετίζεται και με τον ως άνω ακρωτηριασμό των δακτύλων, που προϋπήρχε της σύναψης της ασφάλισης. Όπως, όμως, εξηγείται πειστικά στην πραγματογνωμοσύνη, ο ακρωτηριασμός των δακτύλων έλαβε χώρα το έτος 1991 και ο ενάγων εξακολούθησε να εργάζεται, παρά τον τραυματισμό του, επί δέκα τρία έτη, έως το 2004, οπότε υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο, με συνέπεια η ανικανότητα του να μην μπορεί να αποδοθεί, ούτε εν μέρει, στον ως άνω ακρωτηριασμό, αφού όσο υπήρχε μόνος αυτός ο τραυματισμός, χωρίς το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο ενάγων εργαζόταν κανονικά. Εξ άλλου, η εναγομένη ισχυρίζεται ότι η αναπηρία του ενάγοντος σχετίζεται και με την χρόνια οσφυαλγία από την οποία έπασχε, πλην όμως ο ενάγων έπασχε από χρόνια οσφυαλγία και πριν ακόμη υποστεί το εγκεφαλικό επεισόδιο και εργαζόταν κανονικά, με συνέπεια και πάλι η ανικανότητα του να μην μπορεί να αποδοθεί στην πάθηση αυτή, ούτε εν μέρει. Τέλος, η εναγομένη ισχυρίζεται ότι η ανικανότητα του ενάγοντος προκλήθηκε μεν από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, πλην όμως, το εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται στην υπέρταση από την οποία έπασχε ο ενάγων πριν την κατάρτιση της σύμβασης δανείου, με συνέπεια αυτός να μην καλύπτεται ασφαλιστικά, δοθέντος ότι, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα όρο Β.2.κ. του υπ' αρ. 105000/22-1-2002 ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής, δεν καλύπτεται ανικανότητα που προήλθε άμεσα ή έμμεσα ολικά ή μερικά από σωματική βλάβη ή ασθένεια ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισμού ή τις ενδεχόμενες επιπλοκές τους, προγενέστερη από την έναρξη ισχύος της σύμβασης στεγαστικού δανείου. Επί του τελευταίου αυτού ζητήματος λεκτέα είναι τα εξής: Όπως προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ. 1762/29-4-2004 ιατρική γνωμάτευση του ..., Επιμελητή Β' της Νευροχειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ», ο ενάγων υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, λόγω ανάπτυξης ενδοεγκεφαλικού αιματώματος επί εδάφους «σηραγγώδους αιμαγγειώματος». Στην έκθεση του πραγματογνώμονα που διορίσθηκε από το Δικαστήριο, εξηγούνται πειστικά τα εξής: Η υπέρταση σχετίζεται αιτιωδώς με εγκεφαλικά επεισόδια, πλην όμως, τα εγκεφαλικά επεισόδια, για τα οποία ενοχοποιείται η υπέρταση, εντοπίζονται στα εγκεφαλικά αγγεία (αρτηρίδια) του εγκεφαλικού αγγειακού συστήματος. Αντίθετα, η υπέρταση δεν ενοχοποιείται για την πρόκληση εγκεφαλικών επεισοδίων επί εδάφους «σηραγγώδους αιμαγγειώματος», όπως αυτό που υπέστη ο ενάγων, διότι κατά τη βιβλιογραφία η υπέρταση δεν αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ή παράγοντα κινδύνου επί εδάφους σηραγγώδους αιμαγγειώματος, καθώς οι αγγειακές βλάβες των ασθενών με σηραγγώδες αιμαγγείωμα εντοπίζονται στα τριχοειδή αγγεία και όχι στα εγκεφαλικά αγγεία (αρτηρίδια) του εγκεφαλικού αγγειακού συστήματος. Εν όψει των ανωτέρω, ο ενάγων κατέστη μόνιμα και ολικά δια βίου ανίκανος για εργασία λόγω αναπηρίας κατά ποσοστό 67%, συνεπεία του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη μετά τη σύναψη της ένδικης σύμβασης στεγαστικού δανείου την 28/2/2004 (όταν επανεισήχθη στο Νοσοκομείο «ΚΑΤ», λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου κατά τα προαναφερθέντα), χωρίς η ανικανότητα αυτή να συνδέεται αιτιωδώς άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, με κάποια σωματική βλάβη ή ασθένεια ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισμού του ή τις ενδεχόμενες επιπλοκές τους, προγενέστερες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης στεγαστικού δανείου. Κατά συνέπεια, επελθούσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, σύμφωνα με το υπ' αρ. 105000/22-1-2002 ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής, η εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία οφείλει στον ενάγοντα το ανεξόφλητο υπόλοιπο της ένδικης σύμβασης στεγαστικού δανείου, ήτοι του οφείλει το ποσό των 48.665,87 νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, γενομένης δεκτής της κρινομένης αγωγής και ως κατ' ουσίαν βάσιμης. Σημειωτέον ότι το υπ' αρ. 105000/22-1-2002 ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής ήταν σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, δεδομένου ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι αυτό είχε καταγγελθεί από την εναγομένη ή την τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (άλλως τε η εναγομένη ουδόλως αμφισβήτησε την ισχύ του ως άνω ασφαλιστηρίου).


3 Κατά συνέπεια, η κρινομένη κλήση, καθ' ό μέρος ασκείται από την 2η καλούσα -ενάγουσα ... είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, όπως προαναφέρθηκε, διότι η δική της αγωγή κατά της «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» έχει εν όλω απορριφθεί με οριστική διάταξη της υπ' αρ. 2888/2010 εν μέρει οριστικής και εν μέρει μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου. Αντίθετα, η κρινομένη κλήση είναι παραδεκτή και νόμιμη, καθ' ό μέρος ασκείται από τον 1° καλούντα - ενάγοντα ... Περαιτέρω, η κρινομένη αγωγή του τελευταίου πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των ευρώ 48.665,87, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης, λόγω της ήττας της και αναλογικά προς αυτήν (176 ΚΠολΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την αγωγή του ενάγοντος ... κατά της εναγομένης «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που έχει σωρευθεί στην από 1/9/2009 προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση και παρεμπίπτουσα αγωγή (αρ. κατ. 154290/9473/7-9-2009), αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την κρινομένη αγωγή.

Αναγνωρίζει ότι η εναγομένη «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» οφείλει στον ενάγοντα ... το ποσό των ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε και λεπτών ογδόντα επτά ( 48.665,87), νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ ( 1.900,00).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα την 30.3.2012 χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.


Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


         

Σχόλια