ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 13782/2013 Ανάθεση της επιμέλειας στην μητέρα, ορισμός προσωρινά υψηλής διατροφής με βάση το κριτήρια διαβίωσης του ανήλικου τέκνου μέχρι την ημέρα της διάστασης των συζύγων, παραχώρηση της οικογενειακής στέγης στην μητέρα και στο ανήλικο άρρεν τέκνο παρόλο που η οικογενειακή στέγη ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στον σύζυγο και κατά ποσοστό 100%

 
ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 13782/2013

Ανάθεση της επιμέλειας στην μητέρα, ορισμός προσωρινά υψηλής διατροφής με βάση το κριτήρια διαβίωσης του ανήλικου τέκνου μέχρι την ημέρα της..
διάστασης των συζύγων, παραχώρηση της οικογενειακής στέγης στην μητέρα και στο ανήλικο άρρεν τέκνο παρόλο που η οικογενειακή στέγη ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στον σύζυγο και κατά ποσοστό 100%.


                    ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
                    (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

                  Αριθμός απόφασης 13782/20-11-2013


Αποτελούμενο από την Δικαστή, Καλλιόπη Βενιού, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 30 Σεπτεμβρίου 2013-11-20 χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:

Της αιτούσας: …, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός … ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου …, η οποία εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Χρυσάνθη Σαψάλη.

Του καθού η αίτηση : … κατοίκου Ραφήνας Αττικής οδός … ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Φασουλή.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-6-2013 αίτηση της, που κατατέθηκε στην Γραμματεία  του Δικαστηρίου  τούτου  με αριθμό 86522/10350/2013 και προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.


                     ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
                   ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
      


Με την υπο κρίση αίτηση της, η αιτούσα επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να της ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου κοινού με τον καθ' ου τέκνου τους … να της επιδικασθεί προσωρινώς διατροφή σε χρήμα ίση με το ποσό των 8.951,33 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησης, για το εν λόγω ανήλικο τέκνο της, διότι αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του εκ της περιουσίας του και εκ των εισοδημάτων της εργασίας του με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησης , να διαταχθεί η προσωρινή παραχώρηση της οικογενειακής στέγης σε κείνη προκειμένου να συνεχίσει να κατοικεί σε αυτήν με τον ανήλικο και να καταδικαστεί ο καθού στη δικαστική της δαπάνη.

Η αίτηση ασκήθηκε παραδεκτώς και αρμοδίως (άρθρα 683 παρ.1, 22 686 επ.Κ.Πολ.Δικ.) ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1393, 1485, 1486 αρ.2, 1489, 1496-1498, 1510 έως 1514 και 1518 Α.Κ., 728, 729, 731, 735 Κ.Πολ.Δικ., εκτός από το παρεπόμενο αίτημα περί τοκοδοσίας, από την επίδοση της αίτησης το οποίο είναι μη νόμιμο και γι' αυτό το λόγο απορριπτέο. Και τούτο διότι η αιτούμενη επιδίκαση αφορά σε παροχές, που πρέπει να προκαταβάλλονται σε χρήμα κατά μήνα (άρθ. 729 ΚΠολΔ, 1443 εδ. β' και 1496 ΑΚ), και, συνεπώς, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης, νόμιμος τόκος θα οφείλεται για κάθε μηνιαία δόση από την επόμενη της καθυστέρησης αυτής μέχρι την εξόφληση.

Πρέπει, επομένως, η αίτηση να εξετασθεί και για την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον του δικαστηρίου αυτού και από το σύνολο των εγγράφων τα οποία νομότυπα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά περιστατικά:

Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 13-5-1989 στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου από τον οποίο απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον …, ο οποίος γεννήθηκε στις 12-8-2003. Η έγγαμη συμβίωση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά με αποτέλεσμα να κλονιστεί η σχέση τους, να επέλθει ψυχική και σωματική απομάκρυνση μεταξύ τους, να καταστεί αδύνατη η συμβίωση τους και συνεπεία της κατάστασης αυτής να αποχωρήσει ο καθού από τη συζυγική κατοικία το Φεβρουάριο του έτους 2012. Αμφότεροι οι διάδικοι - επιθυμώντας τη λύση του γάμου τους - άσκησαν σχετικές αγωγές επί των οποίων κατά το χρόνο συζήτησης της παρούσας αίτησης δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Περαιτέρω σε περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, οπότε ανατρέπονται οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής, ανακύπτουν ζητήματα ως προς τη διαμονή των ανηλίκων τέκνων κοντά στον πατέρα τους ή τη μητέρα τους και ως προς την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μόνο της επιμέλειας από τον ένα γονέα. Προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα αυτά από το αρμόδιο δικαστήριο (βλ. άρθρα 1513 § 1, 1514 ΑΚ), με τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το πραγματικό συμφέρον του τέκνου, (βλ. άρθρο 1511 § 2 ΑΚ), λαμβάνονται υπόψη όλα τα πρόσφορα στοιχεία, τα οποία αποβαίνουν επωφελή για το τέκνο. Ουσιώδη σημασία έχει η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού ανάμεσα στο τέκνο και σε συγκεκριμένο γονέα του. Αν υφίσταται τέτοιος δεσμός, ο γονέας αυτός θεωρείται ως ο πλέον κατάλληλος να αναλάβει την επιμέλεια του τέκνου, διότι έχει τη δυνατότητα να διαπαιδαγωγήσει αποτελεσματικότερα το τέκνο και να επιδράσει επωφελέστερα σε αυτό, (βλ. ΑΠ 834/1996 ΕλλΔνη 38. 791, ΑΠ 728/1990 ΕλλΔνη 31.1233, ΕφΑΘ 3743/1996 ΕλλΔνη 39. 386, ΕφΑΘ 309/2002 ΕλλΔνη 44.1385).

Εν προκειμένω το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων πιθανολογεί ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια του προσώπου του στην αιτούσα-μητέρα του με την οποία παραμένει μετά την αποχώρηση του καθού από τη συζυγική κατοικία, η οποία το περιβάλει με στοργή και αγάπη, ως εξάλλου συνομολόγησε και ο καθού με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του πριν την έναρξη συζήτησης της υπό κρίση αίτησης.

Περαιτέρω πιθανολογείται ότι η οικογενειακή στέγη των διαδίκων είναι μία πολυτελής μεζονέτα κείμενη στη Νέα Ερυθραία Αττικής επί της οδού … επιφανείας 452 τμ, ιδιοκτησίας του καθού. Ως προελέχθη ο καθού έχει αποχωρήσει από αυτήν και κατοικεί πλέον σε μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή της Ραφήνας. Ο καθού με το σημείωμα του ισχυρίζεται ότι η αιτούσα δύναται να κατοικήσει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της το οποίο βρίσκεται πλησίον την οικιακής στέγης, άλλως και σε περίπτωση που αυτή παραχωρηθεί στην αιτούσα πρέπει να συνυπολογιστεί η αξία της στο ύψος της επιδικασθείσας σε βάρος του διατροφής.

Με βάση τα πιο πάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, λαμβανομένων δε υπόψη και των ειδικών συνθηκών καθενός των διαδίκων, συγκεκριμένα δε ότι ο καθού έχει ήδη εγκατασταθεί σε μισθωμένη οικία ενώ η αιτούσα διαμένει πλέον στην οικογενειακή στέγη, μαζί με το τέκνο τους το οποίο από το χρόνο γέννησης του κατοικεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, το δικαστήριο κρίνει ότι λόγοι επιείκειας επιβάλλουν την παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης αποκλειστικά στην αιτούσα. Περαιτέρω πιθανολογείται ότι ο αιτών χημικός μηχανικός στο επάγγελμα εργάζεται από το έτος 1989 στην ΔΕΠΑ επιχείρηση φυσικού αερίου, ως υπεύθυνος Εμπορίας και στρατηγικού Προγραμματισμού, ενώ επί τρία έτη διατέλεσε και γενικός διευθυντής. Λόγω της οικονομικής κρίση οι αποδοχές του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.700 ευρώ μηνιαίως Ο καθού διατηρεί την ακόλουθη ακίνητη περιουσία:

1) ένα κατάστημα στην περιοχή της Ν. Σμύρνης επί της οδού …  επιφανείας 105. τ.μ. συνιδιοκτησίας του κατά 50 % το οποίο εκμισθώνει με τον αδελφό του έναντι μισθώματος 5.000 ευρώ μηνιαίως ύστερα δε από την παρακράτηση του αναλογούντα φόρου, εισπράττει το ποσό των 1.500 ευρώ. 2) την προαναφερόμενη συζυγική κατοικία 3) ένα απρόσοδο αγροτεμάχιο στην Αίγινα στο Δήμο Μεσαγρού με έκταση 619 τμ 4) δύο απρόσοδα αγροτεμάχια στη περιοχή της Λακωνίας στη θέση Γύρα του Δήμου Ζάρακας, τα οποία του ανήκουν κατά 1/2 εξ αδιαιρέτου 5) μία κατοικία αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο όροφο ευρισκόμενη στην περιοχή Λακωνίας θέση Ζάρακα η οποία του ανήκει κατά το ΛΑ εξ αδιαιρέτου 6) δύο απρόσοδα οικόπεδα στη ίδια ως άνω περιοχή τα οποία του ανήκουν κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου. Περαιτέρω από τις προσκομιζόμενες φορολογικές δηλώσεις των οικονομικών ετών 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 προκύπτει ότι τα καθαρά εισοδήματα του καθού από μισθούς  υπερέβαιναν το ποσό των 100.000 ετησίως. Περαιτέρω πιθανολογείται ότι ο καθού μισθώνει ένα διαμέρισμα στην περιοχή της Ραφήνας και καταβάλει μηνιαίως ως μίσθωμα το ποσό των 400 ευρώ, ενώ ετησίως καταβάλει φόρο ακίνητης περιουσίας ύψους 4.329,13 ευρώ, κατέβαλε το ποσό των 5.424 ευρώ για  Ε.Ε.Τ.Α του έτους 2013 για το ακίνητο που αποτελεί τη συζυγική στέγη καθώς και 1.000 περίπου ευρώ για Ε.Ε.Τ.Α του έτους 2013 όσον αφορά  τα λοιπά ακίνητα ιδιοκτησίας του. Περαιτέρω από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα πιθανολογείται ότι η αιτούσα, χημικός μηχανικός, εργάζεται στη ΔΕΗ και αποκομίζει μηνιαίως το ποσό των 2.016 ,54 ευρώ ενώ διατηρεί ένα διαμέρισμα στο Μαρούσι Αττικής επιφανείας 90 τμ, το οποίο θα μπορούσε να είχε εκμισθώσει και να αποκομίσει εισόδημα τουλάχιστον 200 ευρώ μηνιαίως, ένα ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 53,59 τμ, δύο διαμερίσματα στο δεύτερο όροφο επιφανείας 98,39 και 49,81 τ.μ. καθώς και δύο υπόγειες ιδιοκτησίες 29,96 τμ και 7,76 τμ κείμενα στο Καρπενήσι σε οικοδομή επί της οδού … αριθμ. … Δεν πιθανολογήθηκε ότι τα εν λόγω ακίνητα είναι μισθωμένα ως αόριστα ισχυρίζεται ο καθού χωρίς να προσδιορίζει του μισθωτές και το ύψος του μισθώματος που λαμβάνει η αιτούσα.

Περαιτέρω, ο ανήλικος υιός των διαδίκων φοιτά την Πέμπτη τάξη στο Αρσάκειο της Εκάλης καταβάλλοντας δίδακτρα 5.121 ευρώ για τη σχολική χρονιά 2013-2014, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και η μεταφορά του (βλ την από 3-10-2013 βεβαίωση του σχολείου, η οποία αφορά τη διδακτική χρονιά 2013 -2014). Δαπανά για αγορά σχολικών βιβλίων και ειδών το ποσό 200 ευρώ ετησίως, για ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικής γλώσσας το ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως, για συμμετοχή του στις εκδρομές του σχολείου και τις λοιπές δραστηριότητες 14 ευρώ μηνιαίως, για μαθήματα μπάσκετ το ποσό των 30 ευρώ μηνιαίως, για πληρωμή ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής στην εταιρεία AL1CO το ποσό των 1.000 ευρώ ετησίως Οι υπόλοιπες ανάγκες του ανηλίκου, για την διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία κα. είναι οι συνηθισμένες τέκνων ίδιας ηλικίας με αυτό, (ΑΠ 1801/1985 ΕΕΝ 53-663 ). Με βάση τις παραπάνω αναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων γονέων του ανηλίκου και τις εν γένει περιστάσεις η κατά μήνα διατροφή του, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας (αρθρ. 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 838/1995 ΕλΔδ/νη 1997- 577), προσδιορίζεται στο ποσά των 1.200 ευρώ μηνιαίως . Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ως άνω συγκεκριμένες ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από την κοινή πείρα (ΑΠ 838/1995 ο.π.) και τις συνθήκες ζωής του δεδομένου ότι ο ανήλικος απολάμβανε και εξοκολουθεί να απολαμβάνει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο (αρθ. 1493 του ΑΚ) και το προαναφερόμενο ποσό ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και την εν γένει εκπαίδευση του (αρθ. 1493 εδ. β' του ΑΚ). Στα ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η προσωπική εργασία που προσφέρει η αιτούσα μητέρα του για την περιποίηση και φροντίδα αυτού, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα (ΕφΑΘ. 10762/1997 ΕλΔ/νη 1998-1354). Με τη διατροφή του ανηλίκου βαρύνονται και οι δύο γονείς του, ο καθένας ανάλογα με τις ως άνω δυνάμεις τους (εισοδήματα ή περιουσία και υποχρεώσεις τους), κατά τη βάσιμη ουσιαστικά κατά ένα μέρος ένσταση συνεισφοράς στη διατροφή τους και της αιτούσας (αρθρ. 1389, 1390, 1485 επ., και 1489 εδ. β' του ΑΚ), την οποία παραδεκτά πρότεινε ο καθού (αρθρ. 262 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Για τον προσδιορισμό της αναλογίας που βαρύνει τον καθού πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω η αναλογία που βαρύνει τον καθού λαμβανομένης υπόψης και της παραχώρησης της χρήσης της οικίας στην αιτούσα και τα τέκνα του ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ . Ενώ η αιτούσα πρέπει να συνεισφέρει με το ποσό των 300 ευρώ αντίστοιχα. Η αιτούσα το πιο πάνω ποσό το καλύπτει με τις προσωπικές υπηρεσίες της, που αποτιμώμενες σε χρήμα, ανέρχονται στο παραπάνω ύψος. Ο εναγόμενος μπορεί δε να καταβάλει τα ως άνω ποσά, χωρίς να διακινδυνεύει η δική του διατροφή, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει υποχρέωση να διατρέφει άλλα πρόσωπα.

Περαιτέρω και όσον αφορά το αίτημα της αιτούσας να υπολογιστεί στην διατροφή του ανηλίκου η αναλογία που βαρύνει τον ανήλικο στο τεκμήριο ιδιοκατοίκησης που συνεπάγεται η διαμονή του ανήλικου και της μητέρας του στην ανωτέρω περιγραφόμενη κατοικία, το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 160.272 ευρώ και μηνιαίως σε 13.356 ευρώ ενώ η αναλογία του ανήλικου σε αυτό αντιστοιχεί με το ποσό των 6.678 ευρώ κρίνεται απορριπτέο καθόσον η διατροφή καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες διαβίωσης του τέκνου, ως αυτές αναλύθηκαν ανωτέρω, και δεν υπολογίζεται με βάση τα τεκμήρια ιδιοκατοίκησης που θέτει ετησίως το Υπουργείο Οικονομικών, ή σύμφωνα με φόρους, τέλη και δασμούς, διότι αυτά συνιστούν κονδύλια τα οποία δεν συνδέονται ούτε σχετίζονται με τις διατροφικές ανάγκες του ανηλίκου. Πρέπει κατ' ακολουθία των παραπάνω, να ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα μητέρα του και να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθού εντός των πρώτων 5 ημερών εκάστου μήνα να καταβάλει στην αιτούσα υπο την ιδιότητα της έχουσας την επιμέλεια του ανηλίκου το ποσό των 900 ευρώ ως διατροφή για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αγωγής με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης. Πρέπει επίσης να παραχωρηθεί στην αιτούσα και στον ανήλικο υιό της η χρήση της οικογενειακής στέγης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο διατακτικό. Πρέπει κατ' ακολουθία των παραπάνω να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη η κρινόμενη αίτηση και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων λόγω της σχέσεως τους ως συζύγων κατ άρθρο 179 ΚΠΟΛ
                            
                           
                           
                         ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Δικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου υιού των διαδίκων ... στην αιτούσα.

Παραχωρεί προσωρινά τη χρήση της οικογενειακής στέγης επί της οδού …  στη Νέα Ερυθραία στην αιτούσα και τον ανήλικο υιό των διαδίκων.

Υποχρεώνει προσωρινώς τον καθ'ου η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα, ως ασκούσα προσωρινώς την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους διατροφή σε χρήμα εννιακοσίων (900) ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από της επιδόσεως της αιτήσεως και εφεξής και με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής εκάστης περιοδικής παροχής έως την εξόφληση.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, την 20-11-2013, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Για την δημοσίευση

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια