ΠΠρΑθ 103/2014 Καθ’ ύλην αρμοδιότητα ασφαλιστικών μέτρων αναγκαστικής προσημείωσης υποθήκης όταν υπάρχει εκκρεμής δίκη αγωγής διάρρηξης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

 
ΠΠρΑθ 103/2014

Καθ ύλην αρμοδιότητα ασφαλιστικών μέτρων αναγκαστικής προσημείωσης υποθήκης όταν υπάρχει εκκρεμής δίκη αγωγής διάρρηξης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου -.


Αρμόδιο για τη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων το Μονομελές Πρωτοδικείο και όχι το Πολυμελές. Αρμόδιο το Πολυμελές για τη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της ίδιας υποθέσεως, μη επιτρεπομένης της δημιουργίας αυτοτελούς στάσης της δίκης για τη συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη. Κατ άλλη άποψη κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης ενώπιον του Πολυμελούς, με σκοπό να συνεκδικασθεί με την κύρια υπόθεση ή αν δεν υπάρχει ακόμα εκκρεμής δίκη ή δεν έχει συζητηθεί - η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων παραπέμπεται στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο.


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ                                  Αριθμός Απόφασης 103/2014
                       ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

           

            Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μυρτώ Τζεφεράκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών - Εισηγήτρια, η οποία ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005, Νικόλαο Ζαγοριανό, Πρωτοδίκη, Παρασκευή Μπότση, Πρωτοδίκη, τους οποίους όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και τη Γραμματέα Βασιλική Παυλή.

            Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις 5 Μαρτίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

            Της αιτούσας: Α..Τ..Ε.. με την επωνυμία «Α.. Τ.. Α.. Ε..» και το διακριτικό τίτλο «A.. B..», που εδρεύει στην Α.., οδός Σ.. αρ. .., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ευγενία Φωτοπούλου.

            Των καθ' ων η αίτηση: 1. Σ Β του Π και της Σ, 2. Φ Β του Π και της Σ, κατοίκων αμφοτέρων Α. Λ.. Α.., οδός Χ.. αρ. .., οι οποίοι παραστάθηκαν ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Νικολάου Ρουσσόπουλου.

            Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 31-1-2014 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό καταθέσεως 13375/2014 και αριθμό καταθέσεως δικογράφου 24/2014, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

            Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της αιτούσας ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς του και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.


                                ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
                                      ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Σύμφωνα με το άρθρο 683 ΚΠολΔ τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από τα μονομελή πρωτοδικεία (παρ. 1). Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από αυτά (παρ. 2). Τα ειρηνοδικεία είναι αποκλειστικά αρμόδια και για τη συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης (παρ. 3). Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν (παρ. 4). Εξάλλου, στο άρθρο 684 ΚΠολΔ ορίζεται ότι αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε πολυμελές δικαστήριο, τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το δικαστήριο αυτό. Επιπλέον, κατά το άρθρο 686 παρ. 5 εδ. β ΚΠολΔ, το πολυμελές πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πολυμελές δικαστήριο, εν προκειμένω το πολυμελές πρωτοδικείο, στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεση, δικάζει επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως, μη επιτρεπομένης της δημιουργίας αυτοτελούς στάσεως δίκης για τη συζήτηση της εν λόγω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ΕφΠατρ 779/2009 ) AXANOM 2008, 410, ΕφΚρ 805/1991 Δ 24, 719, ΕφΑΘ 733/1983, ΕλλΔνη 24, 1008, ΕφΛαρ 601/1983 ΝοΒ 1984, 693, ΠΠρΠειρ 2525/2007 Δνη 2009, 896, ΠΠρΧαλκ 90/1988 Δ 1988, 748, ΠΠρΑΘ 315/1986 Δ 1987, 359, ΚΕΡΑΜΕΥΣ / ΚΟΝΔΥΛΗΣ / ΝΙΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠολΔ, τόμος II, άρθρο 684, παρ. 3, σελ. 1333). Κατά μία άποψη αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων φέρεται προς συζήτηση σε πολυμελές δικαστήριο πριν από τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, που εκκρεμεί ενώπιον του, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτησή της με σκοπό να συνεκδικασθεί με την κύρια υπόθεση (ΠΠρΡοδ 94/2009 ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΡοδ 265/2006 ΝΟΜΟΣ, Α. Σοφιαλίδη, Αρμ. 1983, 888, Βαθρακοκοίλη άρθρο 684, σελ. 58). Εφόσον, όμως, η κύρια υπόθεση δεν είναι ακόμη εκκρεμής ή έχει ήδη συζητηθεί, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων παραπέμπεται στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο (ΠΠρΑΘ 23/1981 ΕλλΔνη 1982, t78). Εξάλλου, κατ' άλλη άποψη, που δέχεται και το παρόν Δικαστήριο, η εισαγωγή της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων σε πολυμελές δικαστήριο, προκειμένου να συζητηθεί ανεξάρτητα από την κύρια υπόθεση, συνεπάγεται αδιακρίτως την απόρριψή της ως απαράδεκτης (ΕφΠατρ 779/2007 όπ. ανωτ., ΕφΑΘ 733/1983 όπ. ανωτ., ΕφΛαρ 601/1983 όπ. ανωτ., ΕφΛαρ 7251/1990 ΕΔΠολ 1991, 126, ΠΠρΠειρ 2525/2007 όπ. ανωτ., ΠΠρΠειρ 835/1989 Δ 1989, 250, ΚΕΡΑΜΕΥΣ / ΚΟΝΔΥΛΗΣ / ΝΙΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠολΔ, τόμος II, άρθρο 684 όπ. ανωτ.). Ειδικότερα, καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την παροχή άδειας εγγραφής προσημείωσης είναι το από τις διατάξεις των άρθρων 683 και 684 ΚΠολΔ οριζόμενο, αφού με την υπόψη διάταξη δεν ορίζεται αντίθετη ειδική ρύθμιση προς τούτο. Συνεπώς, κατά γενική αρχή η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης διατάσσεται από το μονομελές πρωτοδικείο και μόνον αν για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης καθ' ύλην αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο, από το τελευταίο. Η μεταξύ των δύο δικαστηρίων καθ' ύλην αρμοδιότητα καθορίζεται από το ύψος της απαίτησης, και όχι της αξίας των ακινήτων επί των οποίων ζητείται η εγγραφή προσημείωσης σύμφωνα με το γενικό κανόνα, που επιτάσσει το άρθρο 11 παρ. 2 ΚΠολΔ. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 14 στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται: 1.α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ. 2. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει, όμως, το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 684 ΚΠολΔ, αν εκκρεμεί η κύρια υπόθεση ενώπιον πολυμελούς δικαστηρίου (πρωτοδικείου, εφετείου ή δικαστηρίου παραπομπής), τότε η εγγραφή διατάσσεται και από αυτό (Β. Βαθρακοκοίλη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΘΗΝΑ 2012 άρθρο 706, παρ. 90, σελ. 498), σύμφωνα και με τα προεκτιθέμενα, ήτοι στην περίπτωση του πολυμελούς πρωτοδικείου, που ενδιαφέρει εν προκειμένω, αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε αυτό (πολυμελές πρωτοδικείο), η δε σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα δικαστεί από το τελευταίο μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, ενώ δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί αυτοτελής στάση δίκης για τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.


            Με την υπό κρίση από 31.1.2014 αίτηση, που κατατέθηκε στις 3.2.2014, η αιτούσα, ανώνυμη τραπεζική εταιρία, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο να εκποιηθούν ή να μεταβιβασθούν από τους καθ' ων, αδέλφια, οι αναλυτικά περιγραφόμενες σε αυτήν (αίτηση) ιδιοκτησίες, ήτοι τα υπ' αριθμ. 22 και 24 συνεχόμενα αγροτικά ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα, που βρίσκονται στη θέση «Αγριλέζα Δηλεσίου» της κτηματικής περιφέρειας κατά τον τίτλο κτήσεως της Κοινότητας Οινοφύτων Βοιωτίας, όσον αφορά την πρώτη καθ' ης, και το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, ήτοι στη θέση «Αγριλέζα Δηλεσίου» της κτηματικής περιφέρειας κατά τον τίτλο κτήσεως της Κοινότητας Οινοφύτων Βοιωτίας όσον αφορά το δεύτερο καθ' ου, τις οποίες (ανωτέρω ιδιοκτησίες) μεταβίβασε ο Π Β στους καθ' ων, ενήλικα τέκνα του, κατά τα ανωτέρω, ειδικότερα δε τα υπ' αριθμ. 22 και 24 συνεχόμενα αγροτικά ακίνητα στην πρώτη καθ' ης και το ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου του ως άνω αγροτεμαχίου στο δεύτερο καθ' ου, δυνάμει των υπ' αριθμ. 7381/22.7.2010 και 7382/22.7.2010 συμβολαίων περιουσιακής (γονικής) παροχής της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου ...., με σκοπό να ματαιώσει την αναφερόμενη στην αίτηση απαίτηση της αιτούσας ποσού, πλέον, 283.522,84 ευρώ, από την υπ' αριθμ. 564360/12.5.2003 σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό σε συνδυασμό με τις αναλυτικά αναφερόμενες στην αίτηση τέσσερις πρόσθετες πράξεις αύξησης αυτής, που συνήφθησαν μεταξύ της αιτούσας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Π Δ Υ.. Γ.. Τ.. Α.. Ε.., με τις οποίες (αρχική σύμβαση πίστωσης με πρόσθετες πράξεις αύξησης αυτής ανοίχθηκε πίστωση υπέρ της τελευταίας (ανώνυμης εταιρίας) πίστωση μέχρι του ποσού των 750.000 ευρώ, και την ολοσχερή και εμπρόθεσμη εξόφληση των οποίων εγγυήθηκε ο ως άνω πατέρας των καθ' ων, διευθύνων σύμβουλος της ανωτέρω πιστούχου (ανώνυμης εταιρίας), παραιτούμενος από την ένσταση διαιρέσεως και διζήσεως καθώς και των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τα άρθρα 853, 854, 858, 863, 864, 866, 867 και 868 ΑΚ, δεδομένου ότι η περιουσία του πατέρα των καθ' ων, εγγυητή, κατά τα προαναφερόμενα, που απομένει, δεν επαρκεί για την ικανοποίηση της επίδικης απαίτησης τη αιτούσας, αν και η ένδικη απαίτηση της αιτούσας έχει εξασφαλισθεί μερικώς με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού 150.000 ευρώ σε άλλες ιδιοκτησίες του ανωτέρω εγγυητή, πατέρα των καθ' ων, επιπροσθέτως δε ισχυριζόμενη ότι έχει ασκήσει ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), στρεφόμενοι εναντίον του πατέρα των καθ' ων και αμφοτέρων των τελευταίων, την από 13.12.2013 αγωγή διάρρηξης των παραπάνω δικαιοπραξιών ως καταδολιευτικών, της οποίας (αγωγής) το περιεχόμενο παρατίθεται αυτολεξεί σε αυτήν (αίτηση), ζητεί να διαταχθούν, ως ασφαλιστικά μέτρα, η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, όπως αναγράφεται στο αιτητικό αυτής (αίτησης), και ση σελίδα 53 αυτής, ενώ στην αμέσως προηγούμενη σελίδα, ήτοι σελίδα 52, του ιστορικού αυτής αναφέρεται εντελώς αντιφατικά «να μας χορηγηθεί η άδεια εγγραφής προσημείωσης ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000)», επί των προαναφερόμενων ιδιοκτησιών των καθ' ων, ήτοι των υπ' αριθμ. 22 και 24 συνεχόμενων αγροτικών ακίνητων κατά πλήρη κυριότητα, καθώς και του ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκονται άπαντα στη θέση «Α.. Δ..» της κτηματικής περιφέρειας κατά τον τίτλο κτήσεως της Κ.. Ο.. Β.., τα δύο πρώτα εκ των οποίων απέκτησε η πρώτη καθ' ης, το δε τελευταίο ο δεύτερος καθ' ου δυνάμει των ως άνω συμβολαίων περιουσιακής (γονικής) παροχής αντίστοιχα, επικουρικά, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, να χορηγηθεί όποιο ασφαλιστικό μέτρο κριθεί κατάλληλο, κατ' άρθρο 731 ΚΠολΔ, για την εξασφάλιση της επίδικης απαίτησης μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της προαναφερόμενης αγωγής διάρρηξης της αιτούσας κατά των επίδικων καταδολιευτικών δικαιοπραξιών, και να καταδικαστούν οι καθ' ων στα δικαστικά της έξοδα.


            Επομένως, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη και δεδομένου ότι η κρινόμενη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εισάγεται στο παρόν δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο), προκειμένου να συζητηθεί όχι μαζί, αλλά ανεξάρτητα από την κύρια υπόθεση, και συγκεκριμένα την προαναφερόμενη από 13.12.2013 αγωγή διάρρηξης των επίδικων δικαιοπραξιών ως καταδολιευτικών, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 9.6.2016, έχει δε κοινοποιηθεί σε άπαντες τους εναγομένους της δίκης αυτής, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. .../22.1.2014, .../22.1.2014, .../22.1.2014 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του πρωτοδικείου Αθηνών ..., πρέπει, κατά την άποψη, που ακολουθεί το παρόν Δικαστήριο να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως απαράδεκτη. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ, λόγω της δυσχέρειας των νομικών κανόνων που εφαρμόστηκαν, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.


                                      ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


            Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

            Απορρίπτει την αίτηση.

            Συμψηφίζει στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.            Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2014.

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
                                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2014.
                                                                                                ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Σχόλια