ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 20.5.2013 - Προσωρινή Διαταγή - Επαγγελματική μίσθωση - Οικονομική κρίση – Αγωγή μειώσεως του μισθώματος -.

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι   
ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 20.5.2013
Προσωρινή Διαταγή - Επαγγελματική μίσθωση - Οικονομική κρίση – Αγωγή μειώσεως του μισθώματος -.
Προσωρινή διαταγή με την..
οποία, πριν τη συζήτηση της αγωγής για αναπροσαρμογή του μισθώματος, παρατείνεται η καταβολή μειωμένου μισθώματος μέχρι τη συζήτηση αναστολής της εκτελέσεως διαταγής απόδοσης της χρήσεως του μισθίου καταστήματος την 28-2-2014.

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
 Της ……………………………….., κατοίκου Αθηνών, οδός ……………….. 
ΚΑΤΑ
1. Του ………. Και
2. Της ……
αμφοτέρων κατοίκων Αθηνών (Οδός  …..)

Α . Κατά των καθ ών έχω ασκήσει την από 08.05.2013 Ανακοπή μου  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το κείμενο της οποίας παραθέτω αυτούσιο ως ενιαίο όλο με την παρούσα ήτοι:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΠΗ

Της ……………………………….., κατοίκου Αθηνών, οδός ……………….. 
ΚΑΤΑ
1. Του ………. Και
2. Της ……
αμφοτέρων κατοίκων Αθηνών (Οδός  …..)

Α . Οι καθών η Ανακοπή μου κοινοποίησαν στις 30.04.2013 την υπ' αριθμ. 16776/2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων με επιταγή προς εκτέλεση με την οποία επιτάσσομαι Α) Να αποδώσω ελεύθερη τη χρήση του μισθίου ακινήτου, τόσο εγώ όσο και οποιοσδήποτε τρίτος που έλκει δικαιώματα από εμένα, ήτοι του με στοιχεία Κ — 3 καταστήματος του ισογείου ορόφου με WC, που έχει επιφάνεια είκοσι ένα (21) τμ., στο οποίο ανήκει μια αποθήκη στο υπόγειο με στοιχεία Κ - 3 που επικοινωνεί με το κατάστημα με εσωτερική σκάλα, της πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, στη θέση «Παραπήγματα ή Ιλίσια», απέναντι από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΤΜΓΓΣ) και επί της διασταυρώσεως των οδών … και ….,στο οποίο λειτουργεί επιχείρηση αναψυκτηρίου, καφετέριας, σνακ μπαρ, άλλως θα εκτελεστεί η απόφαση σύμφωνα με το διατακτικό της
Β 1) Να καταβάλω, ισομερώς και σε ποσοστό 50% στον καθένα, το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και ογδόντα λεπτά του Ευρώ (2.900,80 Ε) με το νόμιμο τόκο από την 8η ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου 2013 και Μαρτίου 2013, για να επιδικαζόμενα μισθώματα μετά των αντιστοίχων τελών χαρτοσήμου μέχρι την εξόφληση Β2) Για νόμιμους τόκους υπερημερίας του μισθώματος Φεβρουαρίου 2013 εκ 1450,40 Ευρώ, υπολογιζόμενου του ποσού των τόκων από την 8η Φεβρουαρίου 2013 ως σήμερα 29.04.2013, ήτοι ποσού τόκων είκοσι επτά Ευρώ και δύο λεπτά του Ευρώ (27,02 Ε). Β 3) Για νόμιμους τόκους υπερημερίας του μισθώματος Μαρτίου 2013 εκ 1450,40 Ευρώ, υπολογιζόμενου του ποσού των τόκων από την 8η Μαρτίου 2013 ως σήμερα 29.04.2013, ήτοι ποσού τόκων δέκα επτά Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά του Ευρώ (17,56 Ε). Β 4) Για επιδικασθείσα δικαστική μας δαπάνη ποσό διακόσια (200) Ευρώ. ,
Β 5) Για έκδοση απογράφου και τέλη απογράφου τέσσερα (4,00) Ευρώ, επικύρωση αυτού πέντε (5,00) Ευρώ, σύνταξη της παρούσας επιταγής πενήντα (50,00) Ευρώ.
Β 6) Για εντολή προς επίδοση και επίδοση της επιταγής τριάντα πέντε (35) Ευρώ. Ήτοι επιτάσσομαι να τους καταβάλω ισομερώς και σε ποσοστό 50 % στον καθένα το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (3.239,38 Ε), νομιμοτόκως, πλην των κονδυλίων των τόκων, από της επιδόσεως της παρούσης έως πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή του άνω ποσού με αναγκαστική εκτέλεση, σύμφωνα με το νόμο, οπότε θα προστεθούν και πενήντα (50) Ευρώ για εντολή προς εκτέλεση.

Β. Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321,322, 324,325 αριθμ 1,330,331,632 και 933 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι αν με τίτλο διαταγή πληρωμής άρχισε η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, με επίδοση επιταγής προς πληρωμή, ο οφειλέτης μπορεί να αμυνθεί, ασκώντας παράλληλα, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αφενός μεν ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. Ι, ή το άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, αφετέρου δε ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ. Με την πρώτη των προαναφερομένων ανακοπών, δηλαδή εκείνη από τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ, ο ανακόπτων οφειλέτης μπορεί να επικαλεσθεί ως λόγους ακύρωσης της εις βάρος του διαταγής πληρωμής, είτε την έλλειψη των διαδικαστικών (τυπικών) προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διαταγής πληρωμής, είτε ενστάσεις κατά της απαίτησης (ΑΠ 1538/2007 www.areiospagos).
Επειδή ασκώ την παρούσα ανακοπή σύμφωνα με τα ανωτέρω εκ των άρθρων 632, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 ν 4055/2012 και 933 παρ. 1 ΚΠολΔ όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 ν. 4055/2012 για τους ακόλουθους νόμιμους βάσιμους και αληθείς λόγους, ήτοι:

1. Επειδή κατά της προσβαλλόμενης διαταγής προτείνω την ένσταση εξοφλήσεως του ποσού για οφειλόμενα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2013 διότι δια της από 23.04.2013 Εξωδίκου Δηλώσεως Προσκλήσεως κλπ κατά των καθών η Ανακοπή, προσέφερα στην δεύτερη των καθών κατά προτίμηση και υπό τους όρους των άρθρων 489,490,491 ΑΚ και εκείνη παρέλαβε ανεπιφυλάκτως το υπ' αρίθμ 672881 Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί­ων συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα και εβδομήντα δύο Ευρώ (2.610,72 Ε) για τους μισθωτικούς μήνες Φεβρουάριο 2013, Μάρτιο 2013 και Απρίλιο 2013 (δηλ πλέον του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2013 στους οποίους αναφέρεται η προσβαλλόμενη διαταγή) ήτοι το ποσό των 840,00 πλέον τέλος χαρτοσήμου 3,6 % 30,24 Ευρώ μηνιαίως Χ 3 μισθωτικούς μήνες = 2.610,72 Ευρώ και συνεπώς λόγω της ανωτέρω  δημοσίας καταθέσεως κατά το άρθρο 427 ΑΚ απεσβέσθη η ενοχή μου έναντι των καθών η παρούσα. Επειδή κατέβαλα το ανωτέρω ποσό το οποίο στο σύνολό του κατ' εφαρμογή των άρθρων 388 ΑΚ άλλως 288 ΑΚ ανταποκρίνεται στην σημερινή μισθωτική αξία του ακινήτου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσεως που διέρχεται η χώρα μας.
Επειδή πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος της παρούσας Ανακοπής μου.

2. Επειδή ήδη στους αντιδίκους πριν την κοινοποίηση σε εμένα από αυτούς της από 08.03.2013 εξωδίκου οχλήσεως κλπ. έχω κοινο­ποιήσει την από 05.01.2013 με ΓΑΚ 7222/2013 και ΑΚΔ 171/2013 αγωγή μου περί μειώσεως μισθώματος προσδιορισθείσα να συζητηθεί στις 06.02.2014 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Επειδή στη συνέχεια κοινοποίησα στους αντιδίκους στις 26.04.2013 την από 16.04.2013 με ΓΑΚ 59653/2013 και ΑΚΔ 1325/2013 δεύτερη αγωγή μου περί μειώσεως μισθώματος, λόγω επουσιώδους πλην τυπικής συμπληρώσεως της πρώτης, προσδιορι­σθείσα στην αυτή δικάσιμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου. Επειδή εν τέλει άσκησα την από 30.04.2013 με ΓΑΚ 64541/2013 και ΑΚΔ 1435/2013 τρίτη νεότερη αγωγή ενώπιον του αυτού ως άνω Δικαστηρίου περί μειώσεως του μισθώματος η οποία κατ' εφαρμογή του άρθρου 648 ΚΠολΔ όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του πρόσφατου Ν. 4139/2013 (προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στις 05.06.2013 (ότι οι αγωγές για μείωση μισθώματος θα προσδιορίζο­νται εντός 45 ημερών και σε περίπτωση αναβολής της συζητήσεως η νέα δικάσιμος δεν θα ξεπερνά τις 30 ημέρες κλπ).

Επειδή πλην της αγωγής περί μείωσης μισθώματος και πριν μου κοινοποιηθεί η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 16776/2013 διαταγή είχα ασκήσει κατά των καθών την από 12.04.2013 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στις 30.07.2013 ζητώντας ενόψει συζητήσεως της αγωγής μου στις 06.02.2014 να παραλείπουν οι καθών προσωρινώς την άσκηση απαιτήσεως αποδόσεως της κατοχής και χρήσεως του μισθίου ακινήτου από εμένα και την με εκτέλεση της διαταγής αποδόσεως χρήσεως του μισθίου αποβολή μου από το με στοιχεία Κ —3 μίσθιο κατάστημα και να παραλείπουν προσωρινώς την καταγγελία της μισθώσεως της μεταξύ μας από 02.11.2011 μισθώσεως η οποία τροποποιήθηκε με τις 30.11.2011 και 02.05.2012 με νεότερες έγγραφες συμφωνίες του ανωτέρω μισθίου λόγω υπερημερίας μου ως προς το πληττόμενο από τη μεταβολή των συνθηκών (με την έννοια του άρθρου 388 ΑΚ, άλλως με την έννοια του άρθρου 288 ΑΚ) μίσθωμα των 1.450,40 Ευρώ.

Επειδή το κείμενο της ανωτέρω αγωγής μου μετά της πράξεως καταθέσεως παραθέτω αυτούσιο ως ενιαίο όλο με την παρούσα :
(Παραλείπεται κείμενο αγωγής).

Β . Επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 632 ΚΠολΔ όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 ν 4055/2012, η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή. Αν ασκηθεί αίτηση αναστολής, αυτή κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της ανακοπής και συζητείται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα δικάσιμο αυτής.
Επειδή περαιτέρω σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 938 ΚΠολΔ όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 ν. 4055/2012 :
«1. Με αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, αν ο δικαστής κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής. Επίσης μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της ανακοπής και συζητείται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα δικάσιμο αυτής. Η αίτηση  μπορεί να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του άρθρου 924 ή παρέσχε την εντολή για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. Αρμόδιος να διατάξει όσα ορίζει η παράγραφος 1 είναι ο δικα­στής στον οποίο εκκρεμεί η ανακοπή, ο οποίος μπορεί να εμποδίσει με σημείωμα του την εκτέλεση ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής».

Γ. Επειδή θα ευδοκιμήσει η ως άνω Ανακοπή μου, η οποία κατατέθηκε με ΓΑΚ 67801/2013 και ΑΚΔ.893/2013 και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28.2.2014.

Επειδή περαιτέρω θα υποστώ ανεπανόρθωτη βλάβη από την αναγκαστική εκτέλεση της υπ' αρίθμ 16776/2013 διαταγής απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, διότι:
1 . Αν αποβληθώ από το μίσθιο κατάστημα θα είναι αδύνατον να επανεγκατασταθώ σ' αυτό σε περίπτωση που ευδοκιμήσει και τελεσιδικήσει η Ανακοπή μου, διότι είναι προφανές ότι οι αντίδικοι θα εκμισθώσουν εκ νέου σε τρίτον το μίσθιο κατάστημα εφόσον το εκμεταλλεύονται συνεχώς. Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι οι αντίδικοι είναι οικονομικώς ευκατάστατοι και ιδιοκτήτες ακίνητων και συνεπώς δεν έχουν άμεση οικονομική ανάγκη το μίσθωμα των 1450 ευρω αντί του μισθώματος των 870,24 ευρώ κλπ.

2. Ως ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ με αριθμό μητρώου 3824091 θα υποχρεωθώ να καταβάλω σε αυτό ασφαλιστικές εισφορές (700,74 Ευρώ το δίμηνο) παρότι θα έχω αποβληθεί από το μίσθιο κατάστημα, δηλ. χωρίς να έχω επαγγελματική στέγη κατ' ουσίαν και για το διάστημα μέχρι να μισθώσω νέα επαγγελματική στέγη, διότι δεν έχω σκοπό να εγκαταλείψω το επάγγελμα της εμπορίας ειδών διατροφής, ποτών κλπ.

3. Θα υποστώ οικονομική ζημία εφόσον έχω ήδη προμηθευτεί επί πιστώσει για το κατάστημα μου προϊόντα προς πώληση τα οποία λόγω της εξώσεώς μου δεν θα μπορέσω να πωλήσω και ταυτόχρονα θα είμαι υποχρεωμένη να εξοφλήσω το κόστος αγοράς τους.
Επειδή αναφέρω ονόματα προμηθευτών π.χ. … ΕΠΕ -χονδρικό εμπόριο προϊόντων διατροφής - Υποκατάστημα Αθηνών επί της Οδού …, Αχαρναί, …, Εμπορία Ποτών επί της Οδού … στα Μελίσσια … . Θα υποχρεωθώ να καταβάλω αποζημίωση απολύσεως στους δύο υπαλλήλους που απασχολώ ήτοι την … και τον …, εφόσον λόγω της εξώσεώς μου από το μίσθιο κατάστημα θα αναγκαστώ να καταγγείλω τη μεταξύ μας σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

5 . Επειδή τέλος, όπως έχω αναφέρει και στην αγωγή μου, δαπάνησα 50.000,00 Ευρώ τα οποία ήταν οικονομίες ετών προκειμένου να διαμορφώσω το μίσθιο κατάστημα στη σημερινή λειτουργική του εμφάνιση, διότι το παρέλαβα σε κατάσταση ημιτελούς οικοδομής (γιαπί) και αν αποβληθώ από αυτό, θα δυσκολευθεί ιδιαίτερα αυτή καθεαυτή η επιβίωση μου - είμαι ήδη 42 ετών αλλά και η επιβίωση του ενός ανηλίκου τέκνου μου … ετών 16, επί του οποίου   ασκώ αποκλειστική επιμέλεια λόγω του διαζυγίου μου, αλλά και της ενήλικης κόρης μου … ετών 21, η οποία είναι φοιτήτρια - συνεπώς δεν εργάζεται  και συντηρείται από εμένα.
Επειδή όπως αναφέρω και στην Ανακοπή μου, δεν έχω «αδιαφορήσει» για την καταβολή του μισθώματος, αλλά έχω καταθέσει το ποσό των 2.610,74 Ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα­νείων με συγκοινοποίηση γραμματίου παρακαταθέσεως για τους μισθωτικούς μήνες Φεβρουάριο 2013, Μάρτιο 2013 και Απρίλιο 2013 και προσφέρομαι και είμαι στη διάθεση των αντιδίκων στην καταβολή του ποσού των 870,24 Ευρώ για τον μισθωτικό μήνα Μάιο 2013 (και αυτό προς αποφυγή συνεχών οικονομικών επιβαρύνσεων μου λόγω κοινοποιήσεων εξωδίκου δηλώσεως, με

συγκοινοποίηση γραμματίου παρακαταθέσεως του μισθώματος του ΤΠΔ).

Δ. Επειδή ιδιαίτερα ως προς την καταβολή μισθωμάτων επισημαίνω ότι με τη προσβαλλόμενη διαταγή απόδοσης της χρήσεως του μισθίου και μισθωμάτων, ζητείται το ποσό των 2.900,80 Ευρώ για μισθώματα των μισθωτικών μηνών Φεβρουαρίου 2013 και Μαρτίου 2013 και συνεπώς εφόσον για τους μήνες αυτούς έχω καταβάλει με δημόσια κατάθεση το ποσό των 1740,48 Ευρώ, άρα υπολείπεται για καταβολή σύμφωνα με τον ισχυρισμό των αντιδίκων το ποσό των 1160,32 Ευρώ.
Επειδή καταρχάς το ποσό αυτό μπορεί να κριθεί μικρό και άρα ότι δεν υφίσταμαι ανεπανόρθωτη βλάβη αν υποχρεωθώ στην καταβολή του, τονίζω ότι ακριβώς αυτή η καταβολή θα έχει ως δυσμενή συνέπεια για μένα να κριθεί κατά τη συζήτηση της αγωγής μου περί μειώσεως του μισθώματος   ότι είμαι σε θέση να καταβάλω μηνιαίως το συμφωνηθέν αρχικά μίσθωμα των 1450,40 Ευρώ, ενώ κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή μισθωτική αξία του μισθίου ακινήτου όπως αυτή διαμορφώθηκε υπό τις τρέχουσες συνθήκες της οικονομικής κρίσεως που διέρχεται η χωρά μας και για το λόγο αυτό ζητώ με την αγωγή μου την μείωση του στο ποσό των 870,24 Ευρώ κλπ.


Ε. Επειδή η Αίτηση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου, μαζί με όσα κατά τη συζήτηση της παρούσας θα προσθέσω

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μου για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.

Να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση της υπ' αρίθμ 16776/2013 διαταγής απόδοσης χρήσης του μισθίου και μισθωμάτων μηνών Φεβρουαρίου 2013 και Μαρτίου 2013, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 08.05.2013 Ανακοπής μου. Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη μου. Να μου χορηγηθεί σημείωμα προς πάσης εκτελέσεως (Προσωρινή Διαταγή) με το οποίο να αναστέλλεται η εκτέλεση της υπ' αρίθμ 16776/2013 διαταγής απόδοσης της γρήσεως του μισθίου και μισθωμάτων ώσπου να εκδοθεί απόφαση για την παρούσα αίτηση αναστολής μου.
Αθήνα 8 Μαΐου 2013
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
                                                                   Δ. Αβραάμ

Επειδή συνεπώς θα είναι όλως καταχρηστική τυχόν αναγκαστική εκτέλεση της προβαλλόμενης διαταγής, διότι:
Α) Έχω καταβάλει στους καθών η Ανακοπή όπως προανέφερα στον πρώτο λόγο ανακοπής και επαναλαμβάνω στον παρόντα λόγο, το συνολικό ποσό των 2.610,72 Ευρώ για τους μισθωτικούς μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2013, ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στη σημερινή μισθωτική αξία του ακινήτου κλπ και ήδη προσφέρομαι στην καταβολή του μισθώματος των 870,24 Ευρώ για το μισθωτικό μήνα Μάιο 2013 αλλά και φυσικά στην καταβολή κατά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός του ποσού των 870,24 Ευρώ για τους μελλοντικούς μισθωτικούς μήνες. Β) Σε συντομότατο γρονικό διάστημα, ήτοι στις 5-6-2013 έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί η αγωγή μου περί μειώσεως του μισθώματος του καταστήματος μου (Επισημαίνεται ότι η προσβαλ­λόμενη διαταγή καθίσταται τίτλος εκτελεστός στις 21.05.2013 δηλ. μετά πάροδο 20 ημερών από τότε   που μου επιδόθηκε δηλ. από την επομένη της 30.04.2013 τόσο ως προς την απόδοση της χρήσεως του μισθίου σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 662 Δ όπως τροπο­ποιήθηκε με το άρθρο  15 παρ 4 Ν 4055/12, όσο και ως προς την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων σύμφωνα με το εδαφ β του άρθρου 662 Θ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ 5 Ν 4055/12).


Επειδή από τον συνδυασμό των άρθρων 116 ΚΠολΔ και 281 ΑΚ προκύπτει ότι η τελευταία αυτή διάταξη εφαρμόζεται και στην άσκηση κάθε δικαιώματος που απορρέει από διατάξεις δικονομικού δικαίου συνακόλουθα και στο δικαίωμα του δανειστή επισπεύδοντα όπως επιτύχει με αναγκαστική εκτέλεση την ικανοποίηση της απαιτήσεως του, όταν η εκτέλεση αυτή επισπεύδεται με τρόπο αντίθετο προς την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, γιατί το γεγονός αυτό αποτελεί ουσιαστικό ελάττωμα του τίτλου, το οποίο μπορεί να προβληθεί με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 44/1984 ΕΕΝ 51, 801, σχόλια Νικ Κλαμαρή ΝοΒ 30.4133).

Επειδή επιπλέον η αξίωση προς αναγκαστική εκτέλεση, η οποία αποτελεί συνταγματικά καλυπτόμενη έκφανση της αξιώσεως προς παροχή εννόμου προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 Σ, βλ. Κλαμαρή, Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 167 επ. Δαγτόγλου, Διοικ. Δικ, σ. 46 Μητσόπουλο, 39 - 40 , 78 - 79, τον ίδιο ΝοΒ 36. 273, Γέσιου -Φάλτση Δ 18.641 επ.) υπόκειται, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρων 25 Σ 116 ΚΠολΔ και εις την δημοσίας τάξεως ως αποσκοπούσης την καταπολέμισιν της κακοπιστίας και της ανηθικότητος κατά την ενάσκησιν δικαιώματος διάταξιν του άρθρου 281 ΑΚ, εις την καθιερούμενην από το τελευταίον άρθρον της καταχρηστικής ασκήσεως αυτής (βλ. Μητσόπουλο, 54, τον ίδιο, Δ 11,.215. Κεραμέα, 194 Μπέη, 595 επ., Μπρίνια 2112, 2114 επ., Κλαμαρή ό.π. 418, Ράμμο, Εγχειρίδιον 346 επ., 624 επ. ΟλΑΠ 448/84 ΝοΒ 33.61, ΑΠ 152/89 Δ 31.1424, All 1096/98, Δ 31. 70 ΑΠ 431/81 ΝοΒ 30. 415 ΕφΑΘ 459/93 ΝοΒ 42. 206 Εφθ 74/90 Δ 31.1305).

Επειδή εξάλλου, δεν αποκλείεται και η καταχρηστική άσκησις του δικαιώματος εις την σφαίρα της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως όταν το δικαίωμα δια την ικανοποίησιν του οποίου επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεσις έχει ήδη αποδυναμωθεί ή όταν η άσκησις του γίνεται κατά τρόπον αντίθετον προς την καλή πίστιν ή τα χρηστά ήθη και με προφανή υπέρβασιν των ορίων που επιβάλλονται από τις εν λόγω αρχές [βλ. ΑΠ 347/96 Δ 38. 84] (ΜονΠρωτ Πειρ 3396/2003 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΣΑ).

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτός και ο δεύτερος λόγος της παρούσας ανακοπής μου.

Γ. Επειδή η Ανακοπή μου είναι νόμιμη, εμπρόθεσμη βάσιμη και αληθής, εκδικαζόμενη κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών κατά το άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ και το Δικαστήριο είναι καθ'ύλην αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 632 εδ. α' και 933 παρ.  1 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου μαζί με όσα κατά τη συζήτηση της παρούσας θα προσθέσω.
ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα Ανακοπή μου για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της.


Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ' αρίθμ 16776/2013 διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων ως εκτελεστός τίτλος καθώς και κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική μου δαπάνη.
Αθήνα 8 Μαΐου 2013
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
                                                                   Δ. Αβραάμ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ορίζει δικάσιμο για προσωρινή διαταγή την 20/5/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 ενώπιον Προέδρου Υπηρεσίας, κτίριο 5 γραφείο … με κλήτευση καθ’ ου πριν από 24 ώρες.
Αθήνα, 15/5/2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Συζητείται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.
Δέχεται αίτημα.
20.5.2013.
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΙΝΑ

Σχόλια