ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - ΣΤΕ

Προς το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Ι.Κ., βοηθού στην έδρα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατοίκου …………, οδός ………, αριθμ. …..
ΚΑΤΑ
α) Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Της απόφασης …../…… του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου Βοηθητικού, Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Με την προσβαλλόμενη απόφαση μου επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού για τα πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν στην άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊστάμενής μου Αρχής και για αναξιοπρεπή διαγωγή στην υπηρεσία μου.
Η πειθαρχική αυτή απόφαση, που μου κοινοποιήθηκε στις …/../…, πρέπει να εξαφανιστεί για τους επόμενους λόγους:
1. Μετά την εξαίρεση του τακτικού μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθηγητή Κ.Ν. δεν κλήθηκε να μετάσχει στο Συμβούλιο το αναπληρωματικό μέλος.
2. Μετείχε παράνομα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ο καθηγητής Α.Κ. και όχι εκείνος που ορίστηκε ως εισηγητής στην υπόθεσή μου (καθηγητής Γ.Χ.).
3. Στην υπόθεσή μου έπρεπε να εφαρμοστούν οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας (και ειδικότερα τα άρθρα …….. και επ. του ν. ……..) και όχι οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.
4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δε συνεκτίμησε το γεγονός ότι ποτέ ως τώρα δεν έχω τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, καθώς και το ότι στις υπηρεσιακές μου εκθέσεις χαρακτηρίζομαι σταθερά ως «εξαίρετος» υπάλληλος.
5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μου επέβαλε ποινή που είναι δυσανάλογα αυστηρή για το παράπτωμα που μου αποδίδεται και πρέπει να μετριαστεί από το δικαστήριο.
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η προσφυγή μου.
Να εξαφανιστεί η απόφαση 8 της …/../.. του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου Βοηθητικού, Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών ή τουλάχιστο να μετριαστεί η ποινή του υποβιβασμού και να καταδικαστεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών να πληρώσει τη δικαστική μου δαπάνη.

                    Αθήνα, …../…/….
                    Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια