ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΣΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Προς την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΑΙΤΗΣΗ
Του Π.Μ., βιομήχανου, κατοίκου Αθήνας, οδός ………, αριθμ. …..
ΚΑΤΑ
Του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας που εδρεύει στην Αθήνα.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Της απόφασης …./…. του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας.Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας, αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μου χορήγησε με την απόφασή του …./…. άδεια λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής πλαστικών ειδών στη βιομηχανική περιοχή Ελευσίνας. Μετά όμως από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου ο ίδιος Υπουργός ανακάλεσε την παραπάνω άδεια με την …/….. απόφασή του και διέταξε να διακοπεί η λειτουργία του. Έκανα αμέσως αίτηση στο Σ.Ε. για να ακυρωθεί η ανακλητική υπουργική απόφαση. Η αίτησή μου θα δικαστεί στις …/…/… Αν όμως εκτελεστεί η απόφαση αυτή, θα υποστώ βλάβη που θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί σε περίπτωση ακύρωσής της από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, αν διακοπεί η λειτουργία του εργοστασίου μου:
1. Δε θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις που έχω αναλάβει προς τους πελάτες μου, με αποτέλεσμα να κλονιστεί ανεπανόρθωτα το κύρος της επιχείρησής μου και να χαθεί οριστικά η πελατεία μου, και
2. Δε θα είναι δυνατό να εξοφλήσω τους δανειστές μου, οι οποίοι θα προκαλέσουν αναγκαστική εκτέλεση εναντίον μου, με συνέπεια να διαλυθεί η επιχείρησή μου, που αποτελεί το μοναδικό μέσο βιοπορισμού μου.
Εξάλλου η λειτουργία του εργοστασίου μου δε βλάπτει το δημόσιο συμφέρον και επομένως δεν υπάρχει κώλυμα για να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω υπουργικής απόφασης.
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΩ
Να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης ……/…… του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, ώσπου να κριθεί η αίτηση ακύρωσης από το Συμβούλιο Επικρατείας.

                    Αθήνα, …../……/…
                    Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια