ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛ - ΣΤΕ

Προς το Συμβούλιο Επικρατείας (Τμήμα Β’)

ΑΙΤΗΣΗ
Του «………. συνεταιρισμού», που εδρεύει στο …….. Αττικής, οδός ………, αριθμ. …… και τον εκπροσωπεί νόμιμα ο εκκαθαριστής του Β.Γ.
ΚΑΤΑ
Του Υπουργού Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Της απόφασης …/……. του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.


Ο …….. συνεταιρισμός μας (του Ν. …./….), που βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης από το …….., πραγματοποίησε το έτος …… καθαρά κέρδη …….. δρχ. Το ποσόν αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό της …/…/… ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους. Η προσβαλλόμενη απόφαση έκρινε ότι ο συνεταιρισμός οφείλει φόρο εισοδήματος για το παραπάνω ποσό, με την αιτιολογία ότι η Γενική Συνέλευσή του δεν είχε αποφασίσει εμπρόθεσμα να διανείμει το ποσόν αυτό στους εταίρους, αφού ενέκρινε τον ισολογισμό τον επόμενο χρόνο, και συγκεκριμένα στις …/…/… Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας δεν είναι νόμιμη για τους ακόλουθους λόγους:
1. Το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. …./…, που έχει προστεθεί με το άρθρο 20 του Ν.Δ. της …/…/…, προβλέπει ότι ο ισολογισμός του συνεταιρισμού, μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση, γνωστοποιείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και το Υπουργείο μέσα σε ένα εξάμηνο από το τέλος της χρήσης. Η προθεσμία όμως αυτή είναι ενδεικτική και συνεπώς η καθυστέρηση της έγκρισης του ισολογισμού στην υπόθεσή μας δε δημιουργεί καμιά παρανομία, όπως εσφαλμένα δέχεται το δικαστήριο της ουσίας.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ’ του Ν.Δ. …/…, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπά, που βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης, υποχρεώνονται, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης, να υποβάλουν δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά τη διάρκειά της. Αν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο, υποβάλλουν προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε χρόνου, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του. Η οριστική δήλωση υποβάλλεται μόλις τελειώσει η εκκαθάριση. Και από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι δε χρειάζεται προηγούμενη έγκριση του ισολογισμού, αφού η εκκαθάριση γίνεται με ευθύνη του εκκαθαριστή.
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.
Να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Και να καταδικαστεί το Δημόσιο στα δικαστικά μου έξοδα.


                    Αθήνα, ../../..
                    Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια