ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο ………………


ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ


Του ……………………. , Δικηγόρου στο Πρωτοδικείο …………. , κατοίκου …………………..
ΚΑΤΑ

1) Του Ελληνικού Δημοσίου που το εκπροσωπεί ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ………………………….

2) Της απόφασης επιβολής προστίμου ………….. /2003 του Προϊσταμένου της  παραπάνω Δ.Ο.Υ. ………………………..

---------------------

Προσφεύγω στο δικαστήριό σας και ζητώ την ακύρωση ή τουλάχιστο τη μεταρρύθμιση της παραπάνω απόφασης με την οποία μου επιβλήθηκε πρόστιμο 1758 ευρώ. Η προσφυγή μου βασίζεται τόσο στους παρακάτω λόγους όσο και σε εκείνους που θα προσθέσω με ιδιαίτερο δικόγραφο πρόσθετων λόγων:

Ε π ε ι δ ή  κακώς μου επιβλήθηκε το ανωτέρω ποσό ως πρόστιμο και μάλιστα τριπλάσιο ως κύρωση για την αναφερομένη παράβαση της μη υποβολής συγκεντρωτικής καταστάσεως πελατών για το έτος 2001, όπως περιγράφεται στην προσβαλλόμενη απόφαση.

Ε π ε ι δ ή   η  μη  υποβολή της ανωτέρω Κατάστασης οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη, δεν δικαιολογείται η επιβολή του προστίμου αυτού και μάλιστα στο τριπλάσιο και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί η παραπάνω απόφαση ή άλλως να μεταρρυθμισθεί και να καταβάλω το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό.

Για τους λόγους αυτούς

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η προσφυγή μου.

Να ακυρωθεί ή τουλάχιστον να μεταρρυθμιστεί η προσβαλλόμενη με αριθμό ……………../2003 απόφαση επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ………………………., ώστε να απαλλαγώ από αυτό.

                      

                                                …………………………. 2003

Σχόλια