ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Προς το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΑΙΤΗΣΗ
Σ.Π., καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κατοίκου Αθήνας, οδός …………., αριθμ. ….
ΚΑΤΑ
1. Του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

1) Της απόφασης …./…. του Συλλόγου των Τακτικών Καθηγητών της ΑΣΟΕΕ, με την οποία εκλέχτηκε έκτακτος καθηγητής στην έδρα της Οικονομετρίας ο Α.Κ.
2) Του Προεδρικού Διατάγματος …./……, με το οποίο ο Α.Κ. διορίστηκε έκτακτος καθηγητής στην έδρα της Οικονομετρίας στην ΑΣΟΕΕ.


Η γενική συνέλευση των καθηγητών της ΑΣΟΕΕ αποφάσισε στην συνεδρίαση της …/../… να προκηρύξει την πλήρωση της έκτακτης έδρας της Οικονομετρίας. Μέσα στη νόμιμη προθεσμία υπέβαλα υποψηφιότητα για να καταλάβω την έδρα. Υποψηφιότητα υπέβαλαν επίσης ο Α.Κ. και ο Η.Α. Στη συνέχεια η γενική συνέλευση όρισε την τριμελή επιτροπή του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν. …/….., η οποία κατέθεσε την έκθεσή της εμπρόθεσμα στις …/../… Η έκθεση αυτή κοινοποιήθηκε σε όλους τους τακτικούς καθηγητές. Ακολούθησε στις ../…/…. η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των καθηγητών, από την οποία εκλέχτηκε ως έκτακτος καθηγητής στην έδρα της Οικονομετρίας ο Α.Κ. με 7 ψήφους, σε σύνολο 13. Μετά την εκλογή εκδόθηκε το Π.Δ. …/……, με το οποίο ο Α.Κ. διορίστηκε έκτακτος καθηγητής στην έδρα αυτή.
Οι πράξεις αυτές, τις οποίες έχω έννομο συμφέρον να προσβάλω, γιατί με αυτές εκδηλώθηκε η παράλειψη εκλογής και διορισμού μου στην έδρα της Οικονομετρίας, είναι παράνομες για τους ακόλουθους λόγους:
1. Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου τα μέλη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης πρέπει να κρίνουν με αμεροληψία. Επομένως, όταν υπάρχει ιδιαίτερος δεσμός ή έχθρα ή ειδική σχέση των μελών αυτών με τα πρόσωπα που κρίνονται, η συμμετοχή τους στο συλλογικό όργανο δημιουργεί κακή σύνθεσή του. Στην υπόθεσή μου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, παραβιάστηκε η παραπάνω γενική αρχή, γιατί στη γενική συνέλευση των τακτικών καθηγητών της ΑΣΟΕΕ συμμετείχαν και οι καθηγητές Κ.Π. και Δ.Ζ., οι οποίοι έτρεφαν μεγάλη εχθρότητα εναντίον μου. Η εχθρότητα αυτή προκύπτει από συκοφαντικά άρθρα σχετικά με τη δραστηριότητά μου κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε ορισμένες εφημερίδες. Για τα δημοσιεύματα αυτά έχω κάνει εναντίον τους μήνυση που εκκρεμεί στα ποινικά δικαστήρια.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.Δ. …/.. έχουν την έννοια ότι για την εκλογή καθηγητή στην ΑΣΟΕΕ πρέπει να γίνεται μία μόνο ψηφοφορία για όλους τους υποψηφίους. Επομένως η γενική συνέλευση των καθηγητών της ΑΣΟΕΕ παραβίασε ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, γιατί κατά την εκλογή καθηγητή στην έδρα της Οικονομετρίας έκανε χωριστή ψηφοφορία για καθένα από τους τρεις υποψηφίους.
3. Η αιτιολογία της αρνητικής ψήφου του εκλέκτορα καθηγητή Κ.Δ., σύμφωνα με την οποία η εκλογή μου στην έκτακτη έδρα της Οικονομετρίας θα ήταν μειωτική για μένα και για την ΑΣΟΕΕ Θεσσαλονίκης, όπου είμαι τακτικός καθηγητής στην έδρα της Πολιτικής Οικονομίας, δεν είναι νόμιμη, γιατί δεν αναφέρεται, όπως απαιτεί η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις ……./…….) στην επιστημονική δράση, τη διδακτική ικανότητα και τα ηθικά μου προσόντα.
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.
Να ακυρωθούν οι πράξεις που προβάλλονται. Και να καταδικαστεί το Δημόσιο στα δικαστικά μου έξοδα.

                            Αθήνα, …../…/…
                        Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια