ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
Της Κοινοπραξίας εταιρειών με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ………… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ……., αρ. ….) και εκπροσωπείται νομίμως.
ΚΑΤΑ
Του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Προεπιλογής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την συμμετοχή στη Β΄ φάση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Ε…/….: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ……………… ………..».

**************************************


Με το προσβαλλόμενο ως άνω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Προεπιλογής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, δια του οποίου η εν λόγω Επιτροπή Προεπιλογής προχώρησε στην εξέταση των δικαιολογητικών που αφορούν στα ουσιαστικά προσόντα των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την απόφαση ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ / ΟΙΚ / 19…/ ……….2001, κρίθηκε ότι η Κοινοπραξία μας, όσον αφορά το 1ο κριτήριο αξιολόγησης: «εμπειρία στην εκτέλεση έργων παρόμοιας φύσης με το δημοπρατούμενο», παρουσιάζει με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία πολύ μικρή εμπειρία (σε σύγκριση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους) σχετικά με την εκτέλεση παρόμοιων, με το δημοπρατούμενο, έργων εντός κατοικημένης περιοχής. Συνακολούθως δε κατετάγη στην ενδέκατη θέση του Πίνακα Κατάταξης και αποκλείσθηκε από την συμμετοχή της στην Β΄ φάση του Διαγωνισμού.
Κατά της κρίσεως και αποφάσεως αυτής της Επιτροπής Προεπιλογής υποβάλλομε εμπροθέσμως τις παρούσες αντιρρήσεις για τους ακόλουθους νόμιμους και βάσιμους λόγους.
Ι. Διότι αναφορικώς με την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των διαγωνιζομένων με βάση το πρώτο κριτήριο, η κρίση της Επιτροπής έπρεπε να είναι ενιαία, όσον αφορά την εμπειρία σε έργα οδοποιίας (εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών), δοθέντος ότι σύμφωνα με την Διακήρυξη αμφότερες οι περιπτώσεις αυτές υπάγονται στο ίδιο (πρώτο) κριτήριο συνολικής κατάγνωσης της εμπειρίας, ως προς την ιεράρχηση της οποίας έδει να γίνει άθροιση της συνολικής δαπάνης των ανωτέρω έργων που εκτελέσθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας, και αιτιολογημένη εκτίμηση των λοιπών παραμέτρων που μνημονεύονται στην παρ. 6.3. της Διακήρυξης, ενώ η προσβαλλόμενη απόφαση εσφαλμένα και ανεπίτρεπτα διέσπασε την ανωτέρω ενότητα αξιολόγησης και αποφάνθηκε περί της εμπειρίας των διαγωνιζομένων σχημάτων (μεταξύ των οποίων και της κοινοπραξίας μας) αναφερόμενη μόνο σε έργα εντός κατοικημένης περιοχής και αναγορεύουσα τα έργα αυτά ως μοναδικό και αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης, σε αντίθεση με το γράμμα και με το πνεύμα της συγκεκριμένης διάταξης της Διακήρυξης, η οποία απλώς αποδίδει στα έργα οδοποιίας εντός κατοικημένων περιοχών που έχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά (τεχνικά έργα υπέργεια ή υπόγεια σε σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους με παράλληλη αντιμετώπιση σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων) πρόσθετη βαρύτητα, δηλαδή ένα ποιοτικό στοιχείο συνεκτιμώμενο με τα λοιπά στοιχεία των έργων (τεχνικό αντικείμενο, κόστος, χρόνος εκτελέσεως κλπ), που είναι ληπτέα υπ’ όψει κατά την αξιολόγηση.
ΙΙ. Διότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, δοθέντος ότι δεν αναφέρεται στα μεγέθη τα οποία έλαβε υπόψει προκειμένου να καταλήξει στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, με αποτέλεσμα, ελλείψει στοιχείων, να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος εκ μέρους των διαγωνιζομένων περί του εάν και κατά πόσον τηρήθηκαν οι όροι και η μεθοδολογία της Διακήρυξης ως προς την τελική ιεράρχηση των διαγωνιζομένων σχημάτων και την κατάταξη αυτών από πλευράς καταλληλότητας «με βάση την ικανοποίηση σε μέγιστο βαθμό του συνόλου των κριτηρίων της Διακήρυξης» και συνακόλουθα η αντίκρουση τυχόν εσφαλμένων υπολογισμών εκ μέρους της Επιτροπής Προεπιλογής στους οποίους, άλλωστε υπολογισμούς που οδήγησαν στην κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης δεν γίνεται καμμία αναφορά στην προσβαλλόμενη απόφαση.
Επειδή έχομε πρόδηλο έννομο συμφέρον για την άσκηση των παρουσών αντιρρήσεων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, όσον αφορά την διαδικασία και το κύρος του Διαγωνισμού.
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις μας.
Να ακυρωθεί ο Πίνακας Κατάταξης και η προεπιλογή των επτά (7) πρώτων κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζομένων.
Να τεθούν υπόψει μας τα υποβληθέντα από τους διαγωνιζόμενους δικαιολογητικά ουσιαστικών προσόντων και οι σχετικοί υπολογισμοί της Επιτροπής Προεπιλογής, και να ανασταλεί η περαιτέρω πρόοδος του Διαγωνισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος της Προεπιλογής.

Αθήνα, …./…./…..
Για την Κοινοπραξία

Νόμιμος Εκπρόσωπος        Νόμιμος Εκπρόσωπος
………….. Α.Τ.Ε.            ……………. Α.Ε.

Σχόλια