ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΣΤΕ

Προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (Α’ Τμήμα)


ΑΙΤΗΣΗ

Του «Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………, αριθμ. ….
ΚΑΤΑ

Α.Σ., κατοίκου ………… Αττικής, οδός ……….., αριθμ. ……


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Της απόφασης …../…. του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.Ο αναιρεσίβλητος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με την επαγγελματική ειδικότητα του εργάτη οικοδομών από την …/…/… Την …/…/… ζήτησε να συνταξιοδοτηθεί για αναπηρία «λόγω κοινής νόσου». Ο διευθυντής του Υποκαταστήματος ΙΚΑ ……. με την απόφαση …/…. δέχτηκε την αίτησή του και του χορήγησε επίδομα αναπροσαρμογής για το χρονικό διάστημα από …/../… ως  ../…/.. Με την ίδια απόφαση κρίθηκε ανάπηρος σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 εδ. β’ του Α.Ν. …../…., γιατί πάσχει από οξεία δισκοπάθεια της οσφυϊκής μοίρας. Μετά από νέα αίτηση του αναιρεσίβλητου ο ίδιος διευθυντής του χορήγησε σύνταξη μερικής αναπηρίας ως τις …/…/.., με την αιτιολογία ότι επιδεινώθηκε η υγεία του. Ακολούθησε η παραπομπή του στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Ιδρύματος, που έκριναν ότι παρουσιάζει υποκειμενικά ενοχλήματα ισχυαλγείας χωρίς κλινικά αντικειμενικά ευρήματα και προσδιόρισαν το ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης σε 15%. Στη συνέχεια τα όργανα του Ιδρύματος (Δ/ντής Υποκαταστήματος και Τοπική Διοικητική Επιτροπή) έκριναν ότι δεν είναι ασφαλιστικά ανάπηρος και διέκοψαν τη σύνταξη αναπηρίας.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μετά από προσφυγή του αναιρεσίβλητου δέχτηκε ότι είναι ασφαλιστικά ανάπηρος, γιατί η ασθένειά του δυσκολεύει την εργασία του ως οικοδόμου, που είναι χειρωνακτική και απαιτεί να παραμένει όρθιος ο εργαζόμενος σε ανοικτό χώρο και πάνω σε σκαλωσιές. Το δικαστήριο συνεκτίμησε ακόμα την ηλικία του αναιρεσίβλητου και την περιορισμένη μόρφωσή του.

Το ΙΚΑ προσβάλλει την απόφαση αυτή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τους παρακάτω λόγους:

1. Το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 εδ. β’ του ΑΝ 1846/1951, γιατί δε διατύπωσε δική του κρίση για την ασφαλιστική αναπηρία του αναιρεσίβλητου, αλλά επαναλαμβάνει την κρίση των υγειονομικών επιτροπών. Αυτό, όμως, είναι αντίθετο με την έννοια της παραπάνω διάταξης, που απαιτεί να συνεκτιμήσει το δικαστήριο όλα τα στοιχεία και να διατυπώσει δική του κρίση, αφού η έννοια της ιατρικής είναι διαφορετική από την έννοια της ασφαλιστικής αναπηρίας.

2. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει αιτιολογίες, γιατί δεν επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία για την ασφαλιστική αναπηρία του αναιρεσίβλητου. Ειδικότερα, δεν αναφέρει τις συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις που έχει η ασθένειά του στην ανεύρεση και την εξασφάλιση εργασίας. Ακόμα δεν εξετάζει αν ο αναιρεσίβλητος μπορεί να ασκήσει παρόμοιο επάγγελμα και το ύψος των αποδοχών που μπορεί να εξασφαλίσει από αυτό.
Για τους λόγους αυτούς

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας.

Να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Και να καταδικαστεί ο αναιρεσίβλητος στα δικαστικά έξοδα.


                                                          Αθήνα, …/../…
                                                Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια