ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του Γ.Δ.Τ., κατοίκου Αθήνας, οδός ………., αρ. ….
ΚΑΤΑ
1) Του Ελληνικού Δημοσίου που το εκπροσωπεί ο Οικ. Έφορος της Α’ Εφορίας Αθηνών.
2) Της πράξης καταλογισμού φόρου κληρονομίας ……./…….. της παραπάνω Εφορίας.


Προσφεύγω στο δικαστήριό σας και ζητώ την ακύρωση ή τουλάχιστο τη μεταρρύθμιση της παραπάνω πράξης (απόφασης) με την οποία μου καταλογίστηκαν κύριοι φόροι …….. δρχ. και προσαύξηση …….. δρχ. Η προσφυγή μου βασίζεται τόσο στους παρακάτω λόγους όσο και σε εκείνους που θα προσθέσω με ιδιαίτερο δικόγραφο πρόσθετων λόγων:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1β του Ν.Δ. ../…. στο φόρο κληρονομίας υποβάλλεται η κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου που βρίσκεται στην αλλοδαπή, οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία του. Η φορολογική Αρχή όμως επέβαλε φόρο κληρονομίας όχι μόνο για την κινητή περιουσία του κληρονομούμενου πατέρα μου Π.Τ., αλλά και για την ακίνητη περιουσία του, δηλαδή για το κατάστημα που είχε στο Σικάγο, όπως περιγράφεται στην προσβαλλόμενη πράξη, με την αιτιολογία ότι είχε την κατοικία του στην Ελλάδα. Η αιτιολογία όμως αυτή είναι αβάσιμη, γιατί ο κληρονομούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος Σικάγου Η.Π.Α. και έξι μήνες πριν από το θάνατό του είχε έρθει προσωρινά στην Αθήνα για να επισκεφτεί τους συγγενείς του. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εκείνης αρρώστησε σοβαρά και πέθανε στην Αθήνα. Η προσβαλλόμενη λοιπόν πράξη είναι ουσιαστικά λαθεμένη.
2. Κατά παράβαση του νόμου η φορολογική Αρχή δεν αφαίρεσε από την αξία της κληρονομικής περιουσίας τα έξοδα νοσηλείας του κληρονομούμενου, και συγκεκριμένα το ποσόν που καταβλήθηκε στο νοσοκομείο «……….», δρχ. ………, και τις αμοιβές των γιατρών, δρχ. ……….
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η προσφυγή μου.
Να ακυρωθεί ή τουλάχιστο να μεταρρυθμιστεί η προσβαλλόμενη πράξη καταλογισμού φόρου, ώστε να απαλλαγώ από όλους τους κύριους και τους πρόσθετους φόρους που μου καταλογίστηκαν με αυτήν.
Αντίκλητό μου διορίζω τον κ. ………… δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός …………, αριθμ. …..

                        Αθήνα, …./…/…
                        Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια