ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………….. Α.Ε.» ως Αναθέτουσας Αρχής
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……….. & ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ……., αρ. ……) και εκπροσωπείται νομίμως
ΚΑΤΑ
Της αποφάσεως της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «για την Ανάθεση Υπηρεσίας Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων για την ……….. Α.Ε.» (Β΄ φάση) που διαλαμβάνεται στο υπ’ αριθ. …/…-…-… Πρακτικό και του Πίνακα Βαθμολογίας των Υποψηφίων της Α΄ Φάσης που επισυνάπτεται στο ως άνω Πρακτικό.


Προσφεύγουμε κατά των ως άνω πράξεων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «για την Ανάθεση Υπηρεσίας Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων για την …………….. Α.Ε.» για τους ακόλουθους, ωρισμένους, νομίμους και βασίμους λόγους.
Ι. Δ ι ό τ ι στα πλαίσια της διαδικασίας διεξαγωγής του εν θέματι κλειστού διαγωνισμού η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δημοσίευσε στις …/…../….., δι αναρτήσεως στην έδρα της Εταιρείας, τον προσβαλλόμενο Πίνακα Βαθμολογίας των υποψηφίων της Α΄ Φάσης, ο οποίος επισυνάπτεται στο επίσης προσβαλλόμενο υπ’ αριθ. …/….-….-…. Πρακτικό. Η εταιρεία μας πληροφορήθηκε στις …/……/….. περί της δημοσιεύσεως των άνω πράξεων – όχι όμως και περί του περιεχομένου αυτών – δι επιστολής που μας απέστειλε η εταιρεία «……………. Α.Ε.» ως Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία επιστολή μας γνωστοποιείται απλώς και μόνον η βαθμολογία που έλαβε η Οικονομική Προσφορά της εταιρείας μας και μνημονεύεται επίσης ο διαγωνιζόμενος που κρίθηκε ότι προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως, χωρίς η επιστολή αυτή να συνοδεύεται, όπως είχε υποχρέωση να πράξει η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή, από αντίγραφο των άνω Πράξεων (Πίνακα Βαθμολογίας και Πρακτικό), ούτως ώστε να καθίσταται δυνατός από πλευράς μας ο έλεγχος της αιτιολογήσεως της σχετικής κρίσεως και της εκ μέρους της Επιτροπής Διαγωνισμού τηρήσεως των όρων της Διακηρύξεως.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο επήλθε βλάβη στην εταιρεία μας ως προς την δυνατότητα ασκήσεως του νομίμου δικαιώματος απαντήσεως και προβολής των αντιρρήσεών μας επί των άνω πράξεων που μας αφορούν.
ΙΙ. Δ ι ό τ ι η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του όρου 12.2.2 της Διακηρύξεως, σύμφωνα με τον οποίο «η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων θα βασιστεί στο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου, το οποίο θα καθορίζεται από τις κρατήσεις εισιτηρίων που θα γίνονται με ευθύνη της Εταιρείας μέσω συστημάτων κρατήσεως (CRS)» και συνακολούθως έκαμε δεκτές και αξιολόγησε οικονομικές προσφορές διαγωνιζομένων – μεταξύ των οποίων και της εταιρείας που κατετάγη πρώτη – οι οποίες περιείχαν περισσότερα ποσοστά εκπτώσεως ανά κατηγορία εισιτηρίων, ενώ έπρεπε να κρίνει αυτές απαράδεκτες, ως μη σύμφωνες προς την Διακήρυξη.
Πράγματι η διατύπωση του ανωτέρω όρου οδηγεί στο συμπέρασμα (που επιβεβαιώθηκε και προφορικώς από τη Διεύθυνση Προμηθειών) ότι οι διαγωνιζόμενοι όφειλαν να υποβάλουν ένα και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης «επί της τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου» και όχι περισσότερα ποσοστά εκπτώσεως αναλόγως προς κάποια (αυθαίρετη κατά την κρίση των διαγωνιζομένων ή πάντως μη προβλεπόμενη από την Διακήρυξη) κατηγοριοποίηση των εισιτηρίων, είτε αναλόγως προορισμού σε τέτοια εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε και περαιτέρω αναλόγως θέσεως σε τέτοια οικονομικής ή διακεκριμένης θέσεως.
Εάν επρόκειτο να γίνουν δεκτές προσφορές με περισσότερα ποσοστά εκπτώσεως (ανά κατηγορία), τότε, προκειμένου να τηρούνται τα εχέγγυα διαφάνειας και βέβαιης και ασφαλούς κρίσεως, θα έπρεπε να προβλέπονται στη Διακήρυξη αφενός συγκεκριμένες για όλους κατηγορίες, αφετέρου και το κυριότερο συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού και αναγωγής των πλειόνων εκπτώσεων σε ενιαίο συγκρίσιμο μέγεθος.
Τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει στην Διακήρυξη και συνεπώς η ερμηνεία του σχετικού όρου που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα της Διακηρύξεως.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο άνω όρος της Διακηρύξεως στερείται όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, της απαιτούμενης σαφήνειας, εφόσον δημιούργησε αμφιβολίες μεταξύ των διαγωνιζομένων με συνέπεια άλλοι εξ αυτών να υποβάλουν ενιαίο ποσοστό εκπτώσεως και άλλοι να κατατμήσουν την προσφορά τους σε χωριστά ποσοστά εκπτώσεως ανά αυτογνωμόνως προσδιοριζόμενη κατηγορία, ώστε νόμιμος συντρέχει λόγος για την επανάληψη του διαγωνισμού.
ΙΙΙ. Δ ι ό τ ι η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εσφαλμένα προέβη σε αποδοχή και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που περιείχαν χωριστά ποσοστά εκπτώσεως ανά κατηγορία και ειδικότερα δια της αναγωγής του μέσου όρου των προσφερθέντων χωριστών ανά κατηγορία ποσοστών εκπτώσεως.
Πλην όμως η χρησιμοποίηση του μέσου όρου ως μηχανισμού σταθμίσεως των προσφερομένων εκπτώσεων, ανεξαρτήτως ότι αποτελεί μη προβλεπόμενο από την Διακήρυξη και εκ των υστέρων εφαρμοσθέν κριτήριο περί του οποίου ουδεμία γνώση είχαν οι διαγωνιζόμενοι κατά την κατάρτιση των προσφορών τους, δεν μπορεί να αποτελέσει στην προκείμενη περίπτωση πρόσφορο μέτρο σταθμίσεως και αξιολογήσεως. Και τούτο διότι, πέραν των όσων ανωτέρω (στον λόγο ΙΙ) εκτέθηκαν όσον αφορά την αυθαίρετη εκ μέρους κάθε διαγωνιζόμενου κατηγοριοποίηση των εισιτηρίων, ο όγκος των απαιτηθησομένων εισιτηρίων ανά κατηγορία προς κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της ………….. Α.Ε. και η αντίστοιχη αξία που αντιπροσωπεύουν δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό και μετρήσιμο μέγεθος και πάντως σε καμμία περίπτωση δεν είναι νοητό και ορθό να εξισωθούν ή εξομοιωθούν οι διάφορες κατηγορίες προκειμένου να εξαχθεί κοινός μέσος όρος των εκπτώσεων. Άλλωστε, εάν οι διάφορες κατηγορίες εισιτηρίων είχαν κοινή βάση αναγωγής, ουδείς λόγος θα υπήρχε από πλευράς διαγωνιζομένων να κάνουν την επίμαχη διάκριση στα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης.
Στην πράξη είναι δεδομένο και γνωστό ότι το διαφορετικό ποσοστό εκπτώσεως ανά κατηγορία εισιτηρίων δικαιολογείται από την διαφορά στην καθορισμένη από την ΙΑΤΑ επίσημη προμήθεια που λαμβάνουν τα Γραφεία Ταξειδίων, όσον αφορά σε κάθε κατηγορία εισιτηρίων. Καθίσταται συνεπώς πρόδηλο ότι ορθός τρόπος αξιολογήσεως της προσφοράς με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον προεβλέπετο η δυνατότητα υποβολής χωριστών ποσοστών, θα ήταν εκείνος ο οποίος θα αναδείκνυε το μέγεθος αυτό, με την χρήση αντίστοιχων συντελεστών αξίας ανά κατηγορία, ως προς τον συνολικό όγκο των εισιτηρίων, όπως αυτά θα είχαν προεκτιμηθεί κατά κατηγορία από την …………. Α.Ε.
Εκ του γεγονότος ότι τέτοια κριτήρια και μηχανισμοί στάθμισης δεν υπάρχουν στην Διακήρυξη, ούτε και γνωστοποιήθηκε οτιδήποτε σχετικό στους διαγωνιζομένους κατά τα προηγούμενα της υποβολής των οικονομικών προσφορών στάδια της διαδικασίας οι προσφορές που διαλαμβάνουν χωριστά ποσοστά εκπτώσεως δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν κατά αξιόπιστο και διαφανή τρόπο και συνεπώς εσφαλμένως κρίθηκαν κατ’ ουσίαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Επειδή, για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραβίασε τόσο τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, όσο και το συνολικό πλέγμα των διατάξεων που διέπουν τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας, του ανταγωνισμού και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ρητά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παραπάνω αναφερόμενου Κανονισμού της …………….. Α.Ε. και προστατεύονται από αυτόν.
Επειδή ο «Διαγωνισμός για την Ανάθεση Υπηρεσίας Έκδοσης Εισιτηρίων για την ………….. Α.Ε.» διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας Ε.Ο.Κ. 92/50, όπως ισχύει και έχει μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη, ώστε οι διαφορές που αναφύονται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της σχετικής σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2522/1997.  
Επειδή, η εταιρεία μας έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον να προσφύγει κατά των άνω πράξεων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, αφού ο συγκεκριμένος πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων της οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσίας Έκδοσης Εισιτηρίων για την ……………. Α.Ε., αδικεί κατάφωρα την εταιρεία μας, η οποία έδει να καταταγεί πρώτη, της προξενεί προφανή ζημία και γίνεται επομένως αντίστοιχα προφανής η ύπαρξη έννομου συμφέροντος από την πλευρά μας, με την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2522/1997.
Επειδή η προσφυγή μας αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και ασκείται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 3 του νόμου 2522/1997.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας, να ακυρωθεί ο «πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσίας Έκδοσης Εισιτηρίων για την ……………. Α.Ε.» ως προς την βαθμολογία που δόθηκε στην οικονομική προσφορά της εταιρείας μας και να βαθμολογηθεί και πάλι η οικονομική μας προσφορά λαμβανομένων υπόψει των ανωτέρω ισχυρισμών μας, άλλως να διενεργηθεί επανάληψη του συγκεκριμένου σταδίου του Διαγωνισμού που αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Αθήνα, …/…../….
Δια την προσφεύγουσα

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σχόλια