ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ(1)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ #########

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

 
1) Του ######### #########,

2) Της ######### ,

αμφότερων κάτοίκων xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ΚΑΤΑ
της Νομαρχίας #########, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Της από ######### με αριθμό  ######### απόφασης της επιτροπής αυθαιρέτων του άρ. 4  του ΠΔ 267/1998 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας #########
           Με την προσβαλλόμενη απόφαση  έγινε εν μέρει δεκτή η υπ΄αριθ. πρωτ. ######### ένστασή μας, κατά της με ημερομηνία ######### (αρ. πρωτ. #########, σχετ. Φ207/07) Έκθεσης Αυτοψίας Αυθαιρέτου του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών  #########.
            Με την παρούσα Αίτησή μας, ζητούμε την ακύρωση της προσβαλλομένης, δι΄όσoυς άλλoυς εv καιρώ θέλουμε πρoσθέσει λόγoυς και διά τoυς εξής oρθoύς voμίμoυς και βασίμoυς τoιoύτoυς.
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
            Με το με αρ. αρ. ######### αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου ######### νόμιμα μεταγεγραμμένου στο υποθηκοφυλάκειο  ######### (τόμος χχχ, αριθμός χχχ), γίναμε αποκλειστικοί συγκύριοι συνομμείς και συγκάτοχοι κατά ποσοστό 50%  εξ αδιαιρέτου ο κάθε ένας μας ενός ακινήτου – οριζόντιας ιδιοκτησίας (μεζονέτα με τον αριθμό έξι 6) η οποία αποτελείται από υπόγειο (38,00τ.μ.)  ισόγειο (38,00τ.μ.) και πρώτο (38,00τ.μ) πάνω από το ισόγειο όροφο που βρίσκεται στη θέση «#########» στο υπ΄αριθ. 24 οικοδομικό τετράγωνο στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου xxxxxxxxxxxxxx.
            Το συγκρότημα έξι διόροφων κατοικιών με υπόγειο και γκαράζ στο οποίο ευρίσκεται και η διόροφη οικία μας, ανεγέρθη με το σύστημα οικοδομήσεως «επί αντιπαροχή» με την ######### οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας #########, από την κοινοπραξία με την επωνυμία «xxxxxxxxxxxxxxx   ΑΕ», σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο του οποίου την πλήρη, άμεση, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα νομή και κατοχή είχε ο xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (οικοπεδούχος).
           Εμείς οι αυτούντες, αγοράσαμε το πιο πάνω ακίνητό μας όσον αφορά την αναλογία του επί του εδάφους από τον οικοπεδούχο, και όσον αφορά το κτίσμα από την εργολήπτρια εταιρεία, ως ενοχικά δικαιούχου αυτού.
            Η οικοδομική άδεια αυτή θεωρήθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Πολεοδομίας στις ######### κατόπιν αυτοψίας, και στο στέλεχος της άδειας αναγράφεται ότι κατά τον έλεγχο τα κτίρια Α, Β, Γ ευρέθησαν αποπερατωμένα σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια».
            Δυστυχώς, αφού διενεργήθηκε η αυτοψία της πολεοδομίας , οι κατασκευαστές ( κοινοπραξία xxxxxxxxxx) μαζί με τον οικοπεδούχο προέβησαν σε αυθαίρετες εργασίες, καθ'υπέρβαση της πιο πάνω οικοδομικής άδειας, οι οποίες περιγράφονται σε δύο συμβολαιογραφικές πράξεις οι οποίες έγιναν εκ των υστέρων και βάσει των οποίων έγιναν και τα συμβόλαια μεταβίβασης των οικιών σε εμάς. Πρόκειται για:
            1) Την υπ΄αριθμ ######### πράξη τροποποίησης καθορισμού θέσεων στάθμευσης   και δήλωσης Ν.1221/1981, της συμβολαιογράφου  #########
            2) Την υπ΄αριθμ ######### πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας Ν. 3741/1929 ( όπου περιλαμβάνονται και οι τροποποίησεις των θέσεων στάθμευσης) .
            Αφού είχαμε εμπιστευτεί τους πωλητές μας, νομίζοντας ότι μας είχαν πωλήσει μία καθ'ολα νόμιμη οικία κτισμένη σύμφωνα με την παραπάνω οικοδομική άδεια, τον Μάιο 2007 πήγαμε για πρώτη φορά στην πολεοδομία και ζητήσαμε το φάκελο της οικοδομής για να βγάλουμε επικυρωμένα αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων για δική μας χρήση. Δυστυχώς,
συγκρίνοντας τα εγκεκριμένα σχέδια με αυτά των συμβολαίων διαπιστώσαμε τις σοβαρές διαφοροποιήσεις, την ύπαρξη των οποίων δεν γνωρίζαμε κατά την αγορά της κατοικίας μας και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουμε ότι οι τροποποιητικές αυτές πράξεις συνιστούσαν πολεοδομικές παραβάσεις καθ' υπέρβαση της ######### οικοδ. Άδειας και κατά παράβαση του Ν.1337/83 και ισχύοντος ΓΟΚ.
            Επίσης, όπως μας εξήγησε αργότερα και μηχανικός, οι «κατασκευαστές επί αντιπαροχή» δεν είχαν πράξει καμμία ενέργεια για την πολεοδομική διευθέτηση (αναθεώρηση άδειας) των τροποποιήσεων που είχαν κάνει σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια, μολονότι γνώριζαν ότι κάθε μεταβολή από τα εγκεκριμένα σχέδια έπρεπε να περιληφθεί με αναθεώρηση στην αρχικά εκδοθείσα άδεια.
            Αυτές οι τροποποιήσεις που αφορούν μη επιτρεπτές από την κείμενη νομοθεσία μεταβολές στους χώρους στάθμευσης, στην αλλαγή χρήσης των υπογείων, έχουν περιληφθεί στην μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό ######### και πάνω σε αυτή έχουν συνταχθεί όλα τα συμβόλαια αγοραπωλησίας των κατοικιών.
            Η από ######### έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ######### της Νομαρχίας #########, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του με αριθ. 267 ΠΔ/τος «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών» (Φ.Ε.Κ. 195Α΄ /21-8-98) του άρθρου 9 του Ν. 3212/03 (Φ.Ε.Κ. 308Α΄/31-12-03) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 9732/27-2-2004 (ΦΕΚ 468Β΄/5-3-04) περί επιβολής προστίμων αυθαιρέτου κατασκευής, αναφέρει:
            Την σε εντός σχεδίου περιοχή: α) μετατροπή υπογείων χώρων σε ισογείους, εξαιτίας ξεμπαζώματος β) αλλαγή χρήσης υπόγειων χώρων γ) επέκταση υπόγειων χώρων δ) προσθήκες υπόγειων χώρων ε) προσθήκες κατ΄ επέκταση ισογείων χώρων κατοικιών, σε συγκρότημα  διώροφων μονοκατοικιών με υπόγειο και γκαράζ καθ’ υπέρβαση της ######### οικοδομικής άδειας και κατά παράβαση του Ν. 1337/83 και του ισχύοντος ΓΟΚ με στάδιο εργασιών αποπερατωμένα σε χρήση.
            Κατά της παραπάνω Εκθέσεως Αυτοψίας  ασκήσαμε την από ######### με αρ. πρωτ. ένστασή μας, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ένστασή μας  και διέταξε να επιβληθούν
α) το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης ( για το χρονικό διάστημα μέχρι την εκτέλεση της αγοραπωλησίας της ιδιοκτησίας μας ) για τις  καταγραφές της έκθεσης αυτοψίας, να επιβληθούν στους κατασκευαστές «xxxxxxxxxxx»,(μετά την προσκόμιση των τροποποιητικών πράξεων θέσεων στάθμευσης και συστάσεως υπ΄αριθ. ######### και ######### και λαμβάνοντας υπόψη και την παραλαβή της οικοδομής από την υπηρεσία με αυτοψία την ######### και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.4 του Ν. 1337/83 όπως τούτο ισχύει σήμερα )
β) από την αγοραπωλησία και μετά (#########) να καταλογιστεί στους σημερινούς ιδιοκτήτες, δηλαδή σε εμάς.
2. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
            1ος Λόγος ακυρώσεως: παραβίαση παρ. 4 άρ. 17 Ν. 1337/83 – άρθρου 382 Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας
            Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 1337/83 που έχει κωδικοποιηθεί στο άρ. 382 του Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας: «σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με το σύστημα της οικοδόμησης «επί αντιπαροχή» τα πρόστιμα επιβάλλονται σε βάρος των «επί αντιπαροχή» κατασκευαστών, που ευθύνεται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου»
            Ειδικότερα ως προς το τελευταίο η γραμματική διατύπωση του άρθρου 17 παρ.4 του Ν1337/83 είναι ότι τα πρόστιμα (δηλ. το πρόστιμο ανέγερσης και το πρόστιμο διατήρησης) επιβάλλονται στους επί αντιπαροχή κατασκευαστές των αυθαιρέτων κατασκευών.
            Το ίδιο σκεπτικό περιλαμβάνεται και στην υπ΄αριθ. 538/2004 απόφαση του ΣτΕ το οποίο θεωρεί  το χρόνο παράδοσης του κτίσματος στον κύριο ως κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του υπόχρεου καταβολής του προστίμου αυθαιρέτου και ότι υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι οι επι αντιπαροχή κατασκευαστές μόνο εαν η αυθαίρετη μεταβολή έλαβε χώρα πριν από την παράδοση του κτίσματος στο κύριο. Η ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, η οποία αφορά αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτιρίου ή τμήματος αυτού, αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.4 του Ν. 1337/83 ως προς την επιβολή των προστίμων. Κατά την έννοια αυτής της διατάξεως “σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως κτιρίου ή τμήματός του, αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί με το σύστημα οικόδομησης επι αντιπαροχή , υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι οι “επί αντιπαροχή” κατασκευαστές μόνο εάν η αυθαίρετη μεταβολή έλαβε χώρα πριν από την παράδοση του κτίσματος στον κύριο αυτού. Άλλως , αν οι εργασίες με τις οποίες επήλθε η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης του κτιρίου έλαβαν χώρα με την παράδοση αυτού στον κύριο, υπόχρεος για την καταβολή του προστίμου είναι ο κύριος της οικοδομής και μάλιστα ανεξαρτήτως εαν η αυθαίρετη μεταβολή της χρήσεως  προκλήθηκε από τον ίδιο ή κατόπιν εντολής του, από τους  επι αντιπαροχή κατασκευαστές.
            Επομένως, επειδή υπόχρεοι για  την καταβολή του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης είναι οι επι αντιπαροχή κατασκευαστές αν οι αυθαίρετες κατασκευές έγιναν πριν από την παράδοση της οικοδομής στους κύριους αυτής, τότε λογικά δεν θα έπρεπε να μας είχε επιβληθεί κανένα πρόστιμο, εφόσον στην ίδια την προσβαλλόμενη, έγινε δεκτό ότι δεν γνωρίζαμε περί της ύπαρξης των αυθαιρέτων κατασκευών μιας και έτσι αγοράσαμε την οικία μας, εφόσον και η περιγραφή του συμβολαίου αγοράς μας ταυτίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση.
            Επομένως, η προσβαλλόμενη έσφαλε και παρά το νόμο μας επιβλήθηκαν τα πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων από την ημερομηνία εκτέλεσης της αγοραπωλησίας της ιδιοκτησίας μας έως την τυχόν νομιμοποίησης αυτών. Με βάση την προαναφερεθείσα νομοθεσία  και νομολογία και τα πρόστιμα αυτά έπρεπε να είχαν επιβληθεί στους επί αντιπαροχή κατασκευαστές.
            Και τούτο είναι και λογικό και σύμφωνο με το πνεύμα του νομοθέτη, που θέλησε με τις πιο πάνω διατάξεις να προστατεύσει τον καλόπιστο αγοραστή, που εμπιστευόμενος τον επί αντιπαροχέα κατασκευαστή, ανακαλύπτει αργότερα ότι αυτό που αγόρασε και πλήρωσε είναι ένα κατεδαφιστέο αυθαίρετο !  Μάλιστα, κάποιες  από τις πολεοδομικές παραβάσεις που αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας αφορούν  σε κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, και  δεν μπορούμε να επέμβουμε μονομερώς μεταβάλλοντάς τες και φέροντάς τες στη νόμιμη κατάσταση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας, καθώς αφορούν τις οικίες άλλων συνιδιοκτητών οι οποίοι ωφελούνται από τις μεταβολές αυτές όπως φαίνεται και στην έκθεση αυτοψίας και τις τροποποιητικές πράξεις ######### και #########. Οι αυθαίρετες μεταβολές που αφορούν στην αλλαγή χρήσης του υπόγειου ορόφου εντός και εκτός περιγράμματος και στις θέσεις στάθμευσης (που όπως προσαναφέρεται ωφελούν τους άλλους συνιδιοκτήτες) αφορούν σε παραβίαση του συντελεστή δόμησης και κάλυψης του οικοπέδου  με αποτέλεσμα να γίνεται αδύνατο ή πολύ δύσκολο να ζητήσουμε την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών που αφορούν την οικία μας και πιθανόν να  εξαναγκαστούμε σε καταδάφιση αυτών. Θα ήταν λοιπόν και  εντελώς άδικο και πέραν από κάθε έννοιας λογικής, να μας επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου για κατασκευή στην οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε και έτσι δεν δυνάμεθα να νομιμοποιήσουμε ή να κατεδαφίσουμε.
            2ος λόγος ακύρωσης: παράβαση άρθρων 2 & 3 της με αρ. 9732/27-2-2004 Κ.Υ.Α, αναφορικά με τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης της με στοιχείο Μ αυθαίρετης κατασκευής.
            Στα άρθρα 2 και 3 της με αρ.  αρ. 9732/27-2-2004 Κ.Υ.Α των Υφυπουργών Οικονομίας και ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός των προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών» (ΦΕΚ Β΄468 05/03/2004), αναφέρεται ότι:
Άρθρο 2        
«1. Ο υπολογισμός της συμβατικής αξίας των αυθαιρέτων κτισμάτων, κατασκευών ή εγκαταστάσεων, που ανεγείρονται μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής, για τον εν συνεχεία υπολογισμό των προστίμων της παρ.2του άρθρου 17του Ν.1337/83, γίνεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει σε κάθε περιοχή, σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:
 α. για επιφάνειες κύριας χρήσης ο υπολογισμός της συμβατικής αξίας γίνεται με βάση το σύνολο της επιφάνειας του αυθαιρέτου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η επιφάνεια κλιμακοστασίων, διαδρόμων και εισόδων,
β. για επιφάνειες βοηθητικών χώρων και κατασκευών, όπως υπογείων, κλειστών χώρων στάθμευσης, ελεύθερων χώρων PILOTIS, ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών, απολήξεων κλιμακοστασίων και στεγών, ο υπολογισμός της συμβατικής αξίας γίνεται με βάση το ένα τρίτο της επιφάνειας του αυθαιρέτου, ...»
Άρθρο 3
 «1. Το ύψος του προστίμου ανέγερσης αυθαιρέτου υπολογίζεται με βάση την συμβατική αξία του, όπως προσδιορίζεται κατά περίπτωση στο άρθρο 4, και ανάλογα με το χαρακτηρισμό του κατά κατηγορία αυθαιρέτου, σύμφωνα με το άρθρο 3, ως εξής:
 α. για το Πολεοδομικά αυθαίρετο, ίσο με την συμβατική αξία του αυθαιρέτου, [...]
 3. Το ύψος του προστίμου διατήρησης το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του αυθαιρέτου μέχρι την κατεδάφιση, ορίζεται ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου ανέγερσης του αυθαιρέτου όπως προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2.»
            Εν προκειμένω, στην έκθεση αυτοψίας αναγράφεται ότι η αυθαίρετη κατασκευή με το στοιχείο Μ, που αφορά προσθήκη διαδρόμου 7,80τμ για τη σύνδεση του υπογείου της μονοκατοικίας μας με τον κοινόχρηστο  χώρο στάθμευσης, είναι συμβατικής αξίας 8.580€ (εφόσον τιμή ζώνης με  βάση το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας στην περιοχή αυτή 1.100€ Χ 7,80τμ = 8.580€). Και με βάση αυτό το ποσό υπολογίστηκε και το πρόστιμο ανέγερσης εκ ποσού 8.580€ καθώς και το πρόστιμο ανέγερσης για το πρώτο έτος εκ ποσού 4.290€ .
            Όμως, ο υπολογισμός των προστίμων αυτών ανέγερσης και διατήρησης είναι λανθασμένος, διότι έγινε με βάση λανθασμένη συμβατική αξία του αυθαιρέτου. Πράγματι, βάση της περ. β της παρ. 1 της πιο πάνω ΚΥΑ, η συμβατική αξία του αυθαιρέτου για επιφάνειες βοηθητικών χώρων όπως υπόγεια, γίνεται με βάση το 1/3 της επιφάνειας του ααυθαιρέτου. Άρα εν προκειμένω, η ορθή συμβατική αξία της κατασκευής αυτής είναι 1.100€ Χ 7,80τμ : 3 = 2.860€, και άρα το νόμιμο πρόστιμο ανέγερσης είναι 2.860€ και διατήρησης 1.430€ ανά έτος.
            Και για το λόγο αυτό, η προσβαλλόμενη είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, εφόσον επιβάλλει πρόστιμα υπερβολικά που δεν οφείλονται από κανέναν, κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
            Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
ΖΗΤΟΥΜΕ
  
            Να γίνει δεκτή η αίτησή μας
   
           Να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί η προσβαλλόμενη πράξη

            Να καταδικαστεί η αντίδικος Νομαρχία στη δικαστική μας δαπάνη

    
...... 2-9-2008
            Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων

****

****Σχόλια