ΜονΠρωτΘεσσ 6842/2013: “Σώρευση αιτήματος απόδοσης μισθίου και καταδίκης για χρηματικές απαιτήσεις λόγω οφειλόμενων μισθωμάτων σε διαταγή απόδοσης μισθίου”


Νέος ΚΠολΔ: Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωμα μπορεί να γίνει πλέον και με τις προτάσεις

ΜονΠρωτΘεσσ 6842/2013: “Σώρευση αιτήματος απόδοσης μισθίου και καταδίκης για χρηματικές απαιτήσεις λόγω οφειλόμενων μισθωμάτων σε διαταγή απόδοσης μισθίου”

Ι. Οι αιτούντες επιδιώκουν έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων και διαταγής απόδοσης σ’ αυτούς της κατοχής και χρήσεως ..
ενός μισθίου ακινήτου με βάση τα έγγραφα που επικαλούνται στην αίτηση τους και προσκομίζουν με αυτήν και ειδικότερα:

1. Το από 30/11/2007 ιδιωτικό μισθωτήριο συμβόλαιο, με το οποίο η … , σύζυγος … και ο … (δύο πρώτοι αιτούντες), πουήσαν συγκύριοι και συννομείς, κατά ποσοστό 50% έκαστος εξ αδιαιρέτου, ενός ισογείου καταστήματος, εμβαδού 186 τ.μ., μικτών (περίπου) μετά του κάτωθι αυτού υπογείου χώρου και παταριού, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο πολυώροφης οικοδομής στην Καλαμαριά … μίσθωσαν για χρονική διάρκεια δώδεκα ετών, αρχομένη από την 1.12.2007, με αρχικό μηνιαίο μίσθωμα 4.250 ευρώ για το πρώτο μισθωτικό έτος, πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο συμφωνήθηκε ότι θα βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τους μισθωτές, καταβαλλόμενο εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μισθωτικού μηνός και αναπροσαρμοζόμενο, από το δεύτερο μισθωτικό έτος και εφεξής, κατά ποσοστό 5%. Ως συμφωνημένη χρήση ορίσθηκε αυτή του καφέ μπαρ-αναψυκτηρίου και γενικώς καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ με το άρθρο 4 του ως άνω μισθωτηρίου προβλέφθηκε ότι οι μισθωτές θα ηδύναντο να συστήσουν μεταξύ τους προσωπική εταιρία ή ΕΠΕ, η οποία και θα υπεισερχόταν, μετά την σύσταση της, στην έννομη θέση της μισθώτριας.

2. Το από 28.2.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης
του ανωτέρω μισθωτηρίου, με το οποίο το μηνιαίο μίσθωμα μειώθηκε στο ποσόν των 3.800 ευρώ, για την χρονική περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011, συμπεριλαμβανομένου στο ποσόν αυτό και του τέλους χαρτοσήμου, ενώ από την 1.1.2012 ορίσθηκε ότι το ύψος του καταβαλλομένου μισθώματος θα ανέλθει σε 4.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και εν συνεχεία θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος βάσει όσων είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων στο από 30.11.2007 μισθωτήριο συμβόλαιο. Εν τω μεταξύ στη θέση των συνεκμισθωτών είχαν εισέλθει, εκτός από τους δύο πρώτους και οι υπόλοιποι αιτούντες, ενώ στην έννομη θέση της μισθώτριας υποκαταστάθηκε η εταιρία που συστήθηκε από τους αρχικούς μισθωτές με την επωνυμία «…» και διακριτικό τίτλο «…» (καθής).

3. Το από 22.11.2011 (29.9.2011) τροποποιητικό της ανωτέρω μισθώσεως ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο επιβεβαιώθηκε ότι, κατόπιν αιτήσεως της μισθώτριας εταιρίας, το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα υπέστη και νέα μείωση, διαμορφούμενο στο ποσόν των 3.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, της μειώσεως ισχυούσης από 1.4.2011, προβλέφθηκε ότι η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα γινόταν εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μισθωτικού μηνός και ρυθμίσθηκαν οι οφειλές εκ μισθωμάτων έξι μηνών (Απριλίου έως Σεπτεμβρίου 2011), που δεν είχε καταβάλει έως τότε η μισθώτρια.

4. Το από 11.7.2012 τροποποιητικό της ανωτέρω μισθώσεως ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο επιβεβαιώθηκε νέα μείωση του καταβαλλομένου μισθώματος, ισχύουσα από την 1.1.2012, ήτοι το μηνιαίο μίσθωμα μειώθηκε, από 1.1.2012, στο ποσόν των 2.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο ορίσθηκε ότι το μίσθωμα που θα καταβάλλεται, μαζί με το τέλος χαρτοσήμου, θα είναι μόλις 2.000 ευρώ.

5. Το από 30.10.2012 τροποποιητικό της ανωτέρω μισθώσεως ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο διευκρινίσθηκε ότι η ούτω (με το από 11.7.2012 ως άνω συμφωνητικό) επελθούσα μείωση του μηνιαίου μισθώματος θα ίσχυε μόνο για τα έτη 2012 και 2013.

6. Την από 19.12.2012 εξώδικη όχληση των αιτούντων κατά της καθής με συνημμένη σ’ αυτήν την υπ’ αριθμ. 5.126Δ’/19.1.2012 έκθεση επιδόσεως της προς την καθής, με την οποία οι αιτούντες όχλησαν την καθής για την από δυστροπία της μη καταβολή μέρους του δεδουλευμένου μισθώματος του μηνός Απριλίου 2012 (ως προς τον οποίο δεν είχε καταβληθεί ποσόν 2.400 ευρώ) και ολόκληρων των δεδουλευμένων μισθωμάτων των μηνών Μαΐου 2012 – Δεκεμβρίου 2012 (ποσού 2.500 ευρώ έκαστο). Η καθής δεν κατέβαλλε όμως ούτε τα ανωτέρω μισθώματα ούτε τα μισθώματα των επομένων μηνών (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2013) ώστε να προκύψει σήμερα οφειλή της ύψους: 2.500 ευρώ Χ 8 μήνες (Μάιος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2012, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2013) + 2.000 ευρώ Χ 3 μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 2012) + 2.400 ευρώ (υπόλοιπο μισθώματος μηνός Απριλίου 2012) = 28.400 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων από την δεκάτη ημέρα εκάστου των ανωτέρω μηνών, συμφωνημένη απωτάτη δήλη ημέρα καταβολής εκάστου μηνιαίου μισθώματος.

7. Τα υπ’ αρ. … πιστοποιητικά Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και Κασσάνδρας, από τα οποία αποδεικνύεται ότι δηλώθηκαν από όλους τους εκμισθωτές τα μισθώματα για το επίδικο μίσθιο για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη (2011 και 2012).

8. Το ΦΕΚ, τ. Α.Ε και ΕΠΕ, …/17.12.2010, στο οποίο ως δεκάτη καταχώρηση καταχωρήθηκε η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της καθής.

9. Το υπ’ αριθμ. …/7.4.2009 συμβόλαιο γονικής παροχής και δωρεάς, της συμβολαιογράφου θεσσαλονίκης …, με το οποίο οι δύο πρώτοι αιτούντες, αποκλειστικοί έως τότε συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι του μισθίου, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, μεταβίβασαν αιτία γονικής παροχής: … στους δύο πρώτους αιτούντες έτσι απέμεινε, μετά τις ανωτέρω παροχές, ποσοστό 15% εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα δι’ έκαστον. Τοιουτοτρόπως, τα ποσοστά συμμετοχής των αιτούντων εκμισθωτών στην ένδικη μίσθωση διαμορφώθηκαν ως εξής: α) 15% …, β) 15% …, γ) 7% … δ) 28% …, ε) 13% …, στ) 11% … και ζ) 11%.

ΙΙ. Επειδή η ένδικη αίτηση είναι νόμω βάσιμη, εδραζο-μένη στις διατάξεις των άρθρων 662Α έως θ ΚΠολΔ, αποδεικνύεται δε και ουσία βάσιμη από τα ανωτέρω προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως από τους αιτούντες έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται ειδικότερα η έναρξη της μίσθωσης και η επίδοση έγγραφης οχλήσεως στην καθής με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες προ της καταθέσεως της ενδίκου αιτήσεως (ΚΠολΔ 662Α, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 15 ν. 4055/12) και από τα οποία σαφώς προκύπτει ότι η καθής από δυστροπία της (τεκμαιρόμενη από την μη καταβολή του μισθώματος κατά την ημέρα που συμφωνήθηκε, εξαιτίας της οποίας η καθής έγινε υπερήμερη οφειλέτρια και χωρίς όχληση: ΑΚ 340, 341) δεν κατέβαλλε για το ως άνω μίσθιο κατάστημα, του οποίου εκμισθωτές τυγχάνουν οι αιτούντες, στην κατοχή και χρήση του οποίου η καθής νομίμως υπεισήλθε ως μισθώτρια και παραμένει έως σήμερα, τα ληξιπρόθεσμα και δεδουλευμένα μισθώματα δώδεκα μηνών, συνολικού ποσού 28.400 ευρώ, αν και οχλήθηκε, εν αναφορά με την μη καταβολή των μισθωμάτων της περιόδου Απριλίου – Δεκεμβρίου 2012, ποσού 20.900 ευρώ, με την από 19.12.2012 εξώδικη όχληση των αιτούντων, που συνέταξε και επέδωσε στην καθής με δικαστικό επιμελητή αυθημερόν, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος των αιτούντων … Παρά το γεγονός ότι η ανωτέρω εξώδικη δήλωση-όχληση των αιτούντων επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στην κα-θής την 19.12.2012, όπως αποδεικνύεται από την … έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή, η καθής όχι μόνον δεν κατέβαλλε τα έως τότε ληξιπρόθεσμα και ανεξόφλητα μισθώματα από δυστροπία της, αλλά συνέχισε να δυστροπεί και περί την καταβολή των επομένων, με αποτέλεσμα σήμερα και χωρίς εν τω μεταξύ να έχει απαντήσει εγγράφως στην ανωτέρω όχληση των αιτούντων, να οφείλει επιπλέον των αναφερόμενων στην όχληση μισθωμάτων και τα μισθώματα των Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013. Συντρέχει επομένως περίπτωση να εκδοθεί εις βάρος της διαταγή πληρωμής των οφειλομένων μισθωμάτων και διαταγή απόδοσης τού ανωτέρω αναφερομένου μισθίου ακινήτου.

Πρέπει, συνεπώς, η υπό κρίσιν αίτηση να γίνει δεκτή, αφού τυγχάνει νόμω και ουσία βάσιμη και ως προς τα δύο σκέλη της, καθόσον η χρηματική απαίτηση των αιτούντων κατά της καθής αποδεικνύεται εγγράφως και δεν εξαρτάται από αίρεση, όρο ή αντιπαροχή (ΑΚ 574, 340, 341, 345, 346), εισάγεται δε αρμοδίως καθ’ύλην και κατά τόπον (14 § 2, 22, 29, 625 ΚΠολΔ).

ΙΙΙ. Ειδικώς ως προς το νόμω βάσιμο της κρινομένης αιτήσεως για το αίτημα της για καταδίκη σε καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων, σημειωτέα τα εξής: Η έκδοση διαταγής πληρωμής μπορεί να ζητηθεί και για οφειλόμενα μισθώματα με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον από αυτό προκύπτει η μισθωτική σχέση, η διάρκεια της, η παράδοση της χρήσης του μισθίου στον μισθωτή, το μίσθωμα και το ότι τα μισθώματα, για τα οποία ζητείται η έκδοση της διαταγής, ανάγονται στον χρόνο διαρκείας της μίσθωσης (ΑΠ 1609/2000, ΜονΠρΘεσ 27264/2001). Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στην νομολογία, για την έκδοση διαταγής πληρωμής προς καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων, αρκεί η προαπόδειξη με το μισθωτήριο της παράδοσης του μισθίου κατά την έναρξη της μίσθωσης, χωρίς να απαιτείται και η απόδειξη με το μισθωτήριο ή με άλλο έγγραφο της παραχώρησης του μισθίου ειδικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αφορά τα οφειλόμενα μισθώματα (ΜονΠρΘεσ 32922/2003). Αντίστοιχα, η προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης δεν καταλαμβάνει και το πραγματικό γεγονός της μη καταβολής των μισθωμάτων, καθώς αρκεί αυτά να ανάγονται στον χρόνο διαρκείας της μίσθωσης και να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα (ΕφΑθ 7303/2000). Επιπλέον, στην αίτηση για διαταγή απόδοσης τής χρήσης του μισθίου ακινήτου μπορεί να σωρευθεί και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα (ΜονΠρΒόλου 708/2002, ΝοΒ 2002.1125 και ήδη άρθρο 662Θ ΚΠολΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 15 ν. 4055/12, ισχύει δε, σύμφωνα με το άρθρο 113 ιδίου νόμου, από 2.4.2012). Συντρέχει, επομένως, περίπτωση να εκδοθεί διαταγή απόδοσης της χρήσεως του μισθίου και διαταγή πληρωμής για το ποσόν των 28.400 ευρώ.

Σχόλια