Ειρ Λαυρίου 105/2013 – Απροειδοποίητη αποχώρηση μισθωτή και υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων και δαπανών κατανάλωσης ρεύματος – ύδατος


Νέος ΚΠολΔ: Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωμα μπορεί να γίνει πλέον και με τις προτάσεις

Περίληψη: Μισθωτικές διαφορές – Μίσθωση κατοικίας – Αποχώρηση μισθωτή χωρίς προειδοποίηση – Υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων -. Προφορική σύμβαση μίσθωσης διαμερίσματος. Αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς να έχει καταβάλει τα μισθώματα και τις δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος-ύδατος. Αποδοχή αγωγής εκμισθωτή για καταβολή των άνω κονδυλίων...


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 105/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ειρηνοδίκης η Μαρία Κουβαρά.

Γραμματέας ο Παντελής Πλατανησιώτης.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο της μεταβατικής του έδρας, στην Κερατέα Αττικής στις 7 Ιανουαρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΑ: Γ.Β. του Χ., κατοίκου Κερατέας Αττικής, οδός ……… αριθμ. …, που στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του Νεκτάριο Παππά.

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Β.Σ., 2) Τ.Σ., 3) Α.Σ. και 4) Γ.Σ., κατοίκων όλων Κερατέας Αττικής, θέση ………, από τους οποίους οι 1ος, 2η, και 3ος παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως, ο δε τέταρτος ήταν απών.

Ο ενάγων με την με ημερομηνία 11 Ιουνίου 2012 (αριθμός πράξεως καταθέσεως 28/2012) αγωγή του και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή.

Για τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, ύστερα από δύο (2) αναβολές στις 28-9-2012 και 5-11-2012, ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε κατά το Νόμο

Με την κρινόμενη αγωγή εκτίθεται ότι ο ενάγων συνήψε με τον α’ εναγόμενο προφορικά σύμβαση μίσθωσης ενός διαμερίσματος, που βρίσκεται στην Κερατέα Αττικής επί της οδού Σ. αρ. 87, στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας και αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, τρεις κρεβατοκάμαρες και δύο χώλ, συνολικής επιφάνειας 110 τμ, έναντι μηνιαίου μισθώματος 350 ευρώ, ότι παρότι ο α’ εναγόμενος έκανε χρήση το μισθίου ακινήτου από 1-1-2012 μέχρι 20-4-2012, που αποχώρησε από το μίσθιο, χωρίς να καταβάλει τα αναλογούντα στον μισθωτικό χρόνο μισθώματα. Επίσης ισχυρίζεται ότι οφείλει πλέον των τεσσάρων μισθωμάτων και τη δαπάνη κατανάλωσης ρεύματος από 480 ευρώ και ύδατος 70 ευρώ. Γι’ αυτό ο ενάγων ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν αλληλέγγυα καθένας ολόκληρο το ποσό των (4 X 350 + 480 + 70) 1.950 ευρώ με νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να επιβαρυνθούν οι εναγόμενοι με τα δικαστικά έξοδα. Στην αγωγή δεν περιγράφονται στοιχεία της παθητικής νομιμοποίησης των β’, γ’ και δ’ εναγομένων, συνεπώς η αγωγή ως προς αυτούς πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 Κ.Πολ.Δ.

Η αγωγή αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου (άρθρα 14 παρ. 1β και 29 παρ.1 Κ.Πολ.Δ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ Κ.Πολ.Δ, είναι νόμιμη κατ’ άρθρα 574, 361, 346 ΑΚ, 910 και 176 Κ.Πολ.Δ, καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη για το παραδεκτό της συζήτησης, το ανάλογο δικαστικό ένσημο και προεισπράχθηκε η δικηγορική αμοιβή, συνεπώς η αγωγή πρέπει να εξετασθεί από ουσιαστική άποψη.

Από την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης που εξετάσθηκε στο ακροατήριο και των εγγράφων που προσκομίσθηκαν προέκυψε κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι ο ενάγων έχει εκμισθώσει στον εναγόμενο ένα διαμέρισμα, που βρίσκεται στην Κερατέα Αττικής επί της οδού Σ. αρ. 87, στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας και αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, τρεις κρεβατοκάμαρες και δύο χώλ, συνολικής επιφάνειας 110 τμ, έναντι μηνιαίου μισθώματος 350 ευρώ. Η μίσθωση άρχισε την 1-1-2012 και ο εναγόμενος με την οικογένειά του παρέμεινε στο μίσθιο μέχρι 20 Απριλίου 2012 χωρίς να καταβάλει μίσθωμα, ούτε τη δαπάνη για την κατανάλωση ρεύματος, 480 ευρώ, και ύδατος 70 ευρώ. Μετά χωρίς καμιά προειδοποίηση αποχώρησε από το μίσθιο.

Μετά απ’ αυτά η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατ’ άρθρο 910 αρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δ, διότι η καθυστέρηση θα επιφέρει σημαντική βλάβη στον ενάγοντα (907, 908 Κ.Πολ.Δ).

Ο εναγόμενος πρέπει λόγω της ήττας του να επιβαρυνθεί με τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα κατ’ άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη για τους β’, γ’, και δ’ εναγόμενους.

Δέχεται την αγωγή για τον α’ εναγόμενο.

Υποχρεώνει τον α’ εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ με νόμιμο τόκο από την επομένη του χρόνου επίδοσης της αγωγής.

Κηρύσσει την απόφαση αυτή προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα, που ορίζει σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στις 20 Μαρτίου 2013.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 JUDEX

Σχόλια