ΜΠρ Αθ 3245/2013 – Απαράδεκτη η έφεση λόγω έλλειψης προσκόμισης πρακτικών και αντιγράφου των προτάσεων του εφεσιβλήτου της πρωτοβάθμιας δίκης


Νέος ΚΠολΔ: Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωμα μπορεί να γίνει πλέον και με τις προτάσεις

Περίληψη: Έφεση – Παράλειψη προσκόμισης των πρακτικών και αντιγράφου των προτάσεων του εφεσιβλήτου της πρωτοβάθμιας δίκης -. Απαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης. Ο εκκαλών δεν προσκόμισε στο χρονικό διάστημα των πέντε ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης, τα ..
ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου καθώς και αντίγραφο των προτάσεων του εφεσιβλήτου που κατατέθηκαν στην πρωτοβάθμια δίκη.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3245/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Νίκη Ρεβύθη, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Μαργαρίτα Τράκα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 8η Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: …, κατοίκου Αθηνών, (…), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου του Θεμιστοκλή Σκούρα.

Του ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ – ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: … κατοίκου Ταύρου Αττικής, (…), ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο εκκαλών με την από 24.08.2011 έφεση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας την 02.09.201 1, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 62/201 1, και αντίγραφο αυτής στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 07.09.2011 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης 149569/97/201 1), την οποία απευθύνει ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και της οποίας η συζήτηση προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο, ζητεί να εξαφανιστεί η υπ’ αριθ. 285/201 1 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας και να απορριφθεί η εναντίον του από 18.05.2010 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 32/2010 ανακοπή του αντιδίκου του (εφεσίβλητου).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του εκκαλούντος αναφέρθηκε στις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις του και στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθ. 4 178Β/14.09.2011 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …, την οποία νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο εκκαλών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης έφεσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης επιδόθηκε, με επιμέλεια του ιδίου, νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εφεσίβλητο. Επομένως, ο τελευταίος, ο οποίος δεν παραστάθηκε στην παρούσα δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση με τη σειρά που ήταν γραμμένη στο οικείο πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην, η συζήτηση όμως της υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι [άρθρα 144, 145, 122, 126 παρ. 1 περ. δ', 127 παρ. 1, 128 παρ. 4 ΚΠολΔ, 591 παρ. 1 περ. α', 639 παρ. 2 και 524 παρ. 4 εδ. α' ΚΠολΔ, όπως το τελευταίο άρθρο ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3994/201 1 (ΦΕΚ 165/Α725.07.2011), το οποίο έχει εφαρμογή εν προκειμένω κατά το άρθρο 72 παρ. 2 και 4 του ανωτέρω νόμου]. Περαιτέρω, από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι ο εκκαλών δεν προσκόμισε, στο χρονικό διάστημα των πέντε ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης, τα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου καθώς και αντίγραφο των προτάσεων του εφεσίβλητου, που κατατέθηκαν στην πρωτοβάθμια δίκη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 4 εδ. γ’ και δ’ ΚΠολΔ, όπως ισχύει σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει η συζήτηση της υπόθεσης να κηρυχθεί απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ χωρίς την παρουσία του εφεσίβλητου.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, την 12.06.2013.

judex.gr

Σχόλια