ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ - Αριθμός απόφασης 438/2009 - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Εξι αναλυτικοί πίνακες για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Αριθμός απόφασης 438/2009

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 246/2009)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Γεώργιο Μιχαλόπουλο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η ΠρόεδροςΠρωτοδικών και από τη Γραμματέα Μαρία Μπέτου.

..Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Δεκεμβρίου 2009 για να δικάσει την υπόθεση:
Των αιτούντων: 1) Χ.Α. του Γ., 2) Ε.Κ. του Α., συζ. Χ.Α., ως ασκούντων τη γονική μέριμνα

της ανήλικης θυγατέρας τους Σ.Α., κατοίκων Α. Ν. Κιλκίς, από τους οποίους ο πρώτος
παραστάθηκε μετά και η δεύτερη δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ηλιάνας Λαμπίδου

(A.M.: 19) συμπαρισταμένου και του ασκούμενου δικηγόρου Χαράλαμπου Πολιτίδη.
Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 26-10-2009 αίτηση τους η οποία κατατέθηκε στη

Γραμματεία αυτού του δικαστηρίου με αριθμό 246/29-10-2009, προσδιορίστηκε για να
συζητηθεί αρχικά κατά τη δικάσιμο της 18-11-2009 και μετά από αναβολή κατά τη δικάσιμο

που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό 4.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους

ισχυρισμούς της, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε και ζήτησε να γίνει

δεκτή η αίτηση.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 344/1976 “Περί ληξιαρχικών πράξεων”, όπως τοάρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 15 του Ν. 438/1984, που ορίζειότι η γενομένη σύμφωνα με τα ανωτέρω δήλωση ονοματοδοσίας δεν ανακαλείται, σαφώςπροκύπτει ότι δεν επιτρέπεται μόνο η ανάκληση της δήλωσης των γονέων ή του γονέα ως προςτην ονοματοδοσία των τέκνων τους ή τέκνου του, όχι όμως και η για οποιοδήποτε θεμιτό καιμη αντιβαίνοντα σε κανόνα δημόσιας τάξης λόγο συμπλήρωση αυτής με την προσθήκη καιετέρου ονόματος σε αυτό που έχει αρχικά δηλωθεί και δεν προκαλείται κάποια αμφισβήτησηως προς τα πρόσωπα αυτά (βλ. ΕφΑθ 3718/2008 ΕλλΔνη 2009, 249, ΕφΑθ 1905/2003 ΕλλΔνη 2004, 247).
Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, ως ασκούντες από κοινούτη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους Σ.Α. και επικαλούμενοι άμεσο έννομοσυμφέρον, ζητούν να συμπληρωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης της ανωτέρω ανήλικης, πουσυντάχθηκε από τον αρμόδιο Ληξίαρχο του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, ως προς το κύριο
όνομα της με την προσθήκη και του ονόματος “…” ως δεύτερο κύριο όνομα μετά το όνομα”…” που αναγράφεται στην ως άνω ληξιαρχική πράξη. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτησηαρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του δικαστηρίουκατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 22, 739, 740 παρ. 1 ΚΠολΔ) και είναι
νόμιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 782 παρ. 1, 3 ΚΠολΔ και 9, 13 παρ. 1,14, 15, 22, 25 του Ν. 344/1976 “Περί ληξιαρχικών πράξεων” όπως ισχύει και επομένως, θαπρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν εφόσον για το παραδεκτό της συζήτησης τηςτηρήθηκε και η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία αφού αντίγραφο αυτής (αίτησης) επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην Εισαγγελέα ΠρωτοδικώνΚιλκίς (βλ. τις υπ’ αριθμούς 146δ’/27-11-2009 και 147δ’/27-11-2009 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του
Πρωτοδικείου Κιλκίς Κ.Μ. που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες). Σημειώνεται
ότι το δικαστήριο τούτο είναι κατά τόπο αρμόδιο να δικάσει την προκείμενη υπόθεση παρά
το ότι ζητείται η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης που συντάχθηκε από το Ειδικό Ληξιαρχείο
Αθηνών (και ως εκ τούτου κατά τόπο αρμόδιο θα έπρεπε να είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 782 παρ. 1 ΚΠολΔ) επειδή στην περιφέρεια αυτού
του δικαστηρίου βρίσκεται ο τόπος κατοικίας των αιτούντων και γίνεται δεκτό ότι η
ρύθμιση της τοπικής αρμοδιότητας στη διάταξη του άρθρου 782 παρ. 1 ΚΠολΔ δεν έχει
δεσμευτικό αλλά καθοδηγητικό χαρακτήρα με συνέπεια να μην αποκλείεται η υποβολή της
αίτησης και στο δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος εφόσον λόγω των τοπικών συνθηκών
του είναι σε θέση να παράσχει ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη έννομη
προστασία στον αιτούντα στα πλαίσια και της ελαστικότητας που διακρίνει τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. ΜΠρΒερ 63/2007 αδημ., ΜΠρΒερ 180/2006 αδημ., ΜΠρΒερ 64/96
Αρμ. 51, 397, ΜΠρΘεσ 1323/87 Αρμ. 42, 467, Β. Βαθρακοκοίλη: “Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας – Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση”, ερμηνεία άρθρου 782, τόμ. Δ’, σελ.

504).
Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης του πρώτου των αιτούντων που εξετάστηκε

νομότυπα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα
ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου
και από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες αποδεικνύονται τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες τυγχάνουν σύζυγοι και κατά τη διάρκεια του
γάμου τους απέκτησαν ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, τη Σ.Α., που γεννήθηκε στις 8-2-1992, στη
Στοκχόλμη της Σουηδίας και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και σήμερα κατοικεί μόνιμα
στην Α. Ν. Κιλκίς. Για το γεγονός της γέννησης της ανωτέρω ανήλικης θυγατέρας των
αιτούντων συντάχθηκε η υπ’ αριθμό …/1992 ληξιαρχική πράξη γέννησης που καταχωρίστηκε
στον τόμο Ε66 του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών. Στην προαναφερθείσα ληξιαρχική πράξη
γέννησης αναγράφηκε ως κύριο όνομα της ανωτέρω ανήλικης το όνομα “…”, το οποίο
αποτελεί το όνομα που έλαβε κατά τη βάπτισή της που πραγματοποιήθηκε στις
12-7-1992, στο Κιλκίς. Ωστόσο, επειδή οι αιτούντες διέμεναν κατά το παρελθόν στη
Σουηδία, δήλωσαν, κατά τις διατάξεις της σουηδικής νομοθεσίας, ως δεύτερο κύριο όνομα
της ανήλικης θυγατέρας τους και το όνομα “…” με αποτέλεσμα η εν λόγω ανήλικη να
εμφανίζεται στις συναλλαγές της με τις διοικητικές αρχές του σουηδικού κράτους με δύο
κύρια ονόματα (“…-…”) ενώ στις αντίστοιχες συναλλαγές της με το ελληνικό κράτος να
εμφανίζεται μόνον με ένα όνομα (“…”). Η ανωτέρω, όμως, ασάφεια περί του κυρίου
ονόματος της ανήλικης είναι πιθανό να δημιουργήσει στην τελευταία προβλήματα στις
συναλλαγές της με τις αρχές του σουηδικού ή του ελληνικού κράτους επειδή μπορεί να
προκληθεί σύγχυση αναφορικά με την ταυτότητά της και ως εκ τούτου είναι προφανές το
έννομο συμφέρον των αιτούντων για τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας ληξιαρχικής πράξης
γέννησης κατά το παραπάνω στοιχείο της. Επομένως, ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα
προεκτέθηκαν στη νομική σκέψη και με δεδομένο ότι μεταξύ των σκοπών σύνταξης της
ληξιαρχικής πράξης περιλαμβάνεται και ο ακριβής προσδιορισμός της ταυτότητας ενός
φυσικού προσώπου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσθήκη και δεύτερου κύριου ονόματος
σε αυτό που αρχικά δηλώθηκε δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη εφόσον δεν προκαλείται
αμφισβήτηση σε σχέση με την ταυτότητα του προσώπου, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να
γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να διαταχθεί η συμπλήρωση της υπ’ αριθμό
…/1992 ληξιαρχικής πράξης γέννησης που καταχωρίστηκε στον τόμο Ε66 του Ειδικού
Ληξιαρχείου Αθηνών με την προσθήκη στο κύριο όνομα της ανήλικης θυγατέρας των αιτούντων
και του ονόματος “…” εκτός του ονόματος “…” με το οποίο αναγράφεται αυτή στην

ανωτέρω ληξιαρχική πράξη γέννησης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμό …/1992 ληξιαρχικής πράξης γέννησης της ανήλικης

θυγατέρας των αιτούντων Σ.Α., που καταχωρίστηκε στον τόμο Ε66 του Ειδικού Ληξιαρχείου
Αθηνών, με την προσθήκη στο ανωτέρω κύριο όνομα της ως άνω ανήλικης και του ονόματος

“…”.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του

στο Κιλκίς, στις 16-12-2009, χωρίς την παρουσία των αιτούντων και της πληρεξούσιας

δικηγόρου τους.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια