ΣτΕ 5/2012: Αποζημίωση οδηγού από το δημόσιο λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε από ανωμαλίες του οδοστρώματος


Νέος ΚΠολΔ: Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωμα μπορεί να γίνει πλέον και με τις προτάσεις

Ευθύνη νπδδ για αποζημίωση. Μη λήψη μέτρων από τα κρατικά όργανα για την αποτροπή ατυχήματος, όπως είναι η εξάλειψη των ανωμαλιών του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού, η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου σε ικανή απόσταση από το σημείο του ατυχήματος, ώστε οι ..
οδηγοί να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και να τις αποφεύγουν.
«(…)  Με βάση τα ανωτέρω, το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρόκληση του ενδίκου ατυχήματος ήταν η αναιρεσείουσα Ν.Α., η οποία δεν είχε φροντίσει να λάβει με τα αρμόδια όργανά της μέτρα για την αποτροπή του ατυχήματος, με την εξάλειψη των ανωμαλιών που υπήρχαν στο οδόστρωμα αρκετό χρόνο πριν από το ατύχημα ή έστω με τη λήψη άλλων μέτρων, όπως είναι η τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας σε αρκετή απόσταση από το σημείο του ατυχήματος, προκειμένου να αντιλαμβάνονται οι οδηγοί εγκαίρως τις ανωμαλίες αυτές και να τις αποφεύγουν. Οι πιο πάνω παραλείψεις είχαν, κατά το διοικητικό εφετείο, ως συνέπεια την πρόσκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο αναιρεσίβλητος στις ανωμαλίες του οδοστρώματος, τις οποίες δεν είχε αυτός αντιληφθεί εγκαίρως για να τις αποφύγει, αφού στο σημείο του ατυχήματος δεν υπήρχαν προειδοποιητικά σήματα, με αποτέλεσμα να υποστεί από την εκτροπή του αυτοκινήτου του σοβαρό τραυματισμό. Με τας σκέψεις αυτές το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε δεχθεί ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρόκληση του πιο πάνω ατυχήματος την αναιρεσείουσα και ότι οι ισχυρισμοί της τελευταίας περί αμελείας του αναιρεσιβλήτου κατά την οδήγηση του οχήματος και περί ελλείψεως αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των παραλείψεων των οργάνων της αναιρεσείουσας και της επελθούσας στον αναιρεσίβλητο ζημίας έπρεπε να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Η κρίση αυτή είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και οι περί του αντιθέτου λόγοι αναιρέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Τούτο δε, διότι η κρίση αυτή στηρίζεται στο πρωτοδίκως προσκομισθέν αποδεικτικό υλικό, όπως είναι η έκθεση αυτοψίας και το αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος. Από τα στοιχεία αυτά προέκυψε, κατά τα ανελέγκτως γενόμενα δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας, ότι τα όργανα της αναιρεσείουσας δεν είχαν λάβει μέτρα για την αποτροπή του πιο πάνω ατυχήματος, όπως είναι η εξάλειψη των ανωμαλιών του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Προτορίων Χάρακα, η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου σε ικανή απόσταση από το σημείο του ατυχήματος, ώστε οι οδηγοί των κινουμένων επί της οδού αυτής οχημάτων να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και να τις αποφεύγουν και, τέλος, ότι ο αναιρεσίβλητος κατά το χρόνο του ατυχήματος δεν είχε παραβιάσει το προβλεπόμενο όριο ταχύτητας». (δημοσίευση: τ.ν.π. Nomos)

Σχόλια