ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ – ΕΞΟΔΑ – ΕΝΣΤΑΣΗ 295 παρ.2 ΚΠολΔ


Νέος ΚΠολΔ: Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωμα μπορεί να γίνει πλέον και με τις προτάσεις

ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ – ΕΞΟΔΑ – ΕΝΣΤΑΣΗ 295 παρ.2 ΚΠολΔ

Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών – μέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.
Παραθέτουμε τα παρακάτω σχέδια, επί ζητημάτων, που ανακύπτουν στην πράξη και ελπίζουμε να είναι χρήσιμα
Με εκτίμηση..

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης – Πρόεδρος Πρωτοδικών

1. ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α) Αυτούσια διανομή με κλήρωση μερίδων
Β) Πρακτικό κληρώσεως
1Α) ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ απόφασης που διατάσσει αυτούσια διανομή με κλήρωση ίσων μερίδων (ισχύει για κάθε περίπτωση κλήρωσης) (δύο ενάγοντες και δύο εναγόμενοι. Συγκυριότητα ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος σε επτά ακίνητα και συγκυριότητα ½ εξ αδιαιρέτου η δεύτερη ενάγουσα και ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος εκ των εναγομένων σε οικόπεδο, στο οποίο υπάρχει ένα ισόγειο κτίσμα. Οι δύο εναγόμενοι αναφορικά με τη διανομή του οικοπέδου ζητούν κοινή μερίδα):
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αυτούσια διανομή, με κλήρωση, των ακόλουθων ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή του οικισμού…: α) του με αριθμό 1 ακινήτου (περιγραφή), β) του με αριθμό 2 ακινήτου (περιγραφή), γ) του με αριθμό 3 ακινήτου (περιγραφή), δ) του με αριθμό 4 ακινήτου (περιγραφή), ε) του με αριθμό 5 ακινήτου (περιγραφή), στ) του με αριθμό 6 ακινήτου (περιγραφή) και ζ) του με αριθμό 7 ακινήτου (περιγραφή), συγκύριοι των οποίων είναι οι διάδικοι, κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος, κατά τρόπο ώστε καθένας από τους διαδίκους – κοινωνούς, να λάβουν από μία μερίδα, όπως οι μερίδες αυτές περιγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης και κατωτέρω, ως εξής: 1) στην πρώτη μερίδα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω περιγραφόμερνα υπό στοιχ….ακίνητα, 2) στη δεύτερη μερίδα περιλαμβάνεται το ανωτέρω περιγραφόμενο υπό στοιχ. ακίνητο, 3) στην τρίτη μερίδα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω περιγραφόμενα υπό στοιχ. … ακίνητα και 4) στην τέταρτη μερίδα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω περιγραφόμενα υπό στοιχ…. ακίνητα.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αυτούσια διανομή με κλήρωση του με αριθμό …οικοπέδου, που βρίσκεται (περιγραφή)…, εξ αδιαιρέτου συγκύριοι του οποίου είναι η δεύτερη ενάγουσα, κατά ιδανικό μερίδιο ½ εξ αδιαιρέτου και οι εναγόμενοι, κατά ιδανικό μερίδιο ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος, με τη σύσταση χωριστής (κάθετης) ιδιοκτησίας σε δύο διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου, σύμφωνα με το ν.δ. 1024/1971, κατά τρόπο ώστε αφενός η δεύτερη ενάγουσα  και αφετέρου οι εναγόμενοι ως ομάδα, να λάβουν από μία μερίδα, όπως οι μερίδες αυτές περιγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης και κατωτέρω, ως εξής: 1) Η μερίδα “1”, αποτελείται από τη διακεκριμένη ιδιοκτησία, στην οποία περιλαμβάνεται κατά χρήση τμήμα του διανεμητέου ακινήτου, εμβαδού… (περιγραφή), το οποίο αντιμετωπίζεται ως ακάλυπτο, στο οποίο ανήκουν τα ανεγερθησόμενα επί του μέρους αυτού, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, οικοδομήματα και στο οποίο αντιστοιχεί ποσοστό συγκυριότητας στο ενιαίο οικόπεδο 50% εξ αδιαιρέτου και 2) Η μερίδα “2”, αποτελείται από την ισόγειο οικία, ως χωριστή ιδιοκτησία, που βρίσκεται… (περιγραφή), στην οποία αντιστοιχεί ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου επί του όλου ενιαίου οικοπέδου και με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης τμήματος του διανεμητέου ακινήτου, το οποίο…(περιγραφή του τμήματος)
ΟΡΙΖΕΙ ότι η μεταξύ των κοινωνών διαδίκων αυτούσια διανομή των ίσων κατά τα ανωτέρω μερών και η επιδίκαση τους σε καθένα από αυτούς θα γίνει με κλήρωση ενώπιον εντεταλμένου Δικαστή ή Συμβολαιογράφου ή με συμφωνία περί μη κληρώσεως μεταξύ όλων των διαδίκων κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση στον οριζόμενο με την απόφαση αυτή εντεταλμένο δικαστή για τις κληρώσεις που θα γίνουν ενώπιον του, σύμφωνα με τις ανωτέρω μερίδες και τους κλήρους που θα καταρτισθούν ώστε να λάβουν οι διάδικοι τη μερίδα που θα τους τύχει, όσον, δε, αφορά στο με αριθμό… οικόπεδο, οι εναγόμενοι ως ομάδα
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ με την παρούσα απόφαση στο μέρος του με αριθμό… οικοπέδου που θα κληρωθεί στους εναγόμενους ως ομάδα, κοινωνία μεταξύ τους, κατά το λόγο των μεριδίων τους, δηλαδή, συγκυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου για καθέναν από αυτούς.
ΔΙΟΡΙΖΕΙ εντεταλμένο δικαστή το μέλος αυτού του Δικαστηρίου…, Πρωτοδίκη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού το νόμιμο αναπληρωτή του, προκειμένου να διενεργηθούν ενώπιόν του οι κληρώσεις, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από τον ίδιο, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τους διαδίκους.
(Ακολουθεί τέλος η διάταξη περί δικαστικής δαπάνης)
1Β) Πρακτικό κληρώσεως:
ΑΡΙΘΜΟΣ…
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
Ενεργηθείσης κατ’ άρθρο 487 ΚΠολΔ
Στην …,  την ,   ημέρα    και  ώρα   12.00 μεσημβρινή στην υπ΄ αριθμ…  αίθουσα του Καταστήματος του Πρωτοδικείου… και ενώπιον του εντεταλμένου Δικαστή του  Πρωτοδικείου…, …, Πρωτοδίκη,    παρουσία    και    της Γραμματέως…….., εμφανίστηκαν : α) ο …, β) η…, κάτοικοι…, νομού…, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου…, γ) ο … και δ) η…, κάτοικοι…, νομού…, που παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια του πληρεξούσιου δικηγόρου…, προκειμένου να ενεργηθεί μεταξύ αυτών και κατ’ ακολουθίαν της από … και με αριθμό καταθέσεως … αίτησης του πρώτου εξ αυτών, η κλήρωση των ομάδων των κοινών τους ακινήτων, την οποία  διέταξε σχηματίζοντας τις αντίστοιχες μερίδες,  η οριστική …απόφαση  του   Πολυμελούς  Πρωτοδικείου …(Τακτική Διαδικασία). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, διατάχθηκε η αυτούσια διανομή: Α) των ακόλουθων ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…, 6)… και 7)…(περιγραφές) και Β) του με αριθμό …οικοπέδου, που βρίσκεται… (περιγραφή).Ειδικότερα, για την αυτούσια διανομή των ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακινήτων, διατάχθηκε η αυτούσια διανομή αυτών με το σχηματισμό τεσσάρων μερίδων ως ακολούθως: 1) στην πρώτη μερίδα ανήκουν…αξίας…, 2) στη δεύτερη μερίδα ανήκει…αξίας…, 3) στην τρίτη μερίδα ανήκουν …αξίας …και 4) στην τέταρτη μερίδα ανήκουν…αξίας….Επιπλέον, διατάχθηκε με την ανωτέρω απόφαση η αυτούσια διανομή του ανωτέρω υπό στοιχ. Β) οικοπέδου ανάλογα με τη μερίδα της δεύτερης ενάγουσας και την κοινή μερίδα των εναγομένων με τη σύσταση χωριστής (κάθετης) ιδιοκτησίας, ως εξής: 1) Η υπό στοιχ. 1 μερίδα, αξίας…, αποτελείται…(περιγραφή), 2) Η υπό στοιχ. 2 μερίδα, αξίας …αποτελείται…(περιγραφή)… Περαιτέρω, με την… απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου… ορίστηκε ότι έκαστος των διαδίκων και σύμφωνα με τις ανωτέρω διακρίσεις ( ήτοι έκαστος των διαδίκων αναφορικά με τα ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακίνητα και η δεύτερη ενάγουσα καθώς και οι εναγόμενοι ως ομάδα αναφορικά με το ανωτέρω υπό στοιχ. Β) ακίνητο ) θα λάβει μία από τις ανωτέρω μερίδες – τμήματα κατόπιν κληρώσεως, που θα διενεργηθεί κατά τους ειδικότερους ορισμούς της διατάξεως του άρθρου 487 ΚΠολΔ, ενώπιον του εντεταλμένου προς τούτο Δικαστή. Ο Πρόεδρος επεσήμανε και πάλι στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους όλα τα ανωτέρω και στη συνέχεια, αφού άκουσε και τις επί του θέματος αυτού απόψεις των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, όρισε ότι η διαδικασία κληρώσεως θέλει ενεργηθεί ως ακολούθως: Θα χρησιμοποιηθούν τέσσερα, του αυτού σχήματος και χρώματος τεμάχια χάρτου αναφορικά με την κλήρωση των ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακινήτων, στο πρώτο των οποίων θα αναγραφεί ΄΄Α τμήμα΄΄, στο δεύτερο ΄΄Β τμήμα΄΄, στο τρίτο ΄΄Γ τμήμα΄΄ και στο τέταρτο ΄΄Δ τμήμα΄΄ και αφού τα τέσσερα αυτά τεμάχια χάρτου διπλωθούν ομοιόμορφα και κατά τρόπο ώστε να μην είναι εμφανές ό,τι αναγράφεται σε καθένα από αυτά, θα τεθούν εντός της κληρωτίδας. Στη συνέχεια, ο διάδικος – πρώτος ενάγων της με αριθμ. καταθ. αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί πρώτος από την κληρωτίδα με το αντίστοιχο τμήμα που αναφέρεται σ’ αυτόν, η διάδικος – δεύτερη ενάγουσα της ανωτέρω αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί δεύτερος από την κληρωτίδα µε το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται σ’ αυτόν, ο διάδικος – πρώτος εναγόμενος της ανωτέρω αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί τρίτος από την κληρωτίδα µε το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται σ’ αυτόν και ο διάδικος – δεύτερος εναγόμενος της ανωτέρω αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί τέταρτος από την κληρωτίδα µε το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται σ’ αυτόν. Ομοίως και αναφορικά με την κλήρωση των μερίδων αναφορικά με το ανωτέρω υπό στοιχ. Β) ακίνητο θα χρησιμοποιηθούν δύο, του αυτού σχήματος και χρώματος τεμάχια χάρτου, στο πρώτο των οποίων θα αναγραφεί ΄΄Α τμήμα΄΄ και στο δεύτερο ΄΄Β τμήμα΄΄ και αφού τα δύο αυτά τεμάχια χάρτου διπλωθούν ομοιόμορφα και κατά τρόπο ώστε να μην είναι εμφανές ό,τι αναγράφεται σε καθένα από αυτά, θα τεθούν εντός της κληρωτίδας. Στη συνέχεια, η διάδικος – δεύτερη ενάγουσα της με αριθμ. καταθ…. αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί πρώτος από την κληρωτίδα με το αντίστοιχο τμήμα που αναφέρεται σ’ αυτόν και οι διάδικοι – εναγόμενοι της ανωτέρω αγωγής ως ομάδα θα λάβουν το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί δεύτερος από την κληρωτίδα µε το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται σ’ αυτόν. Επί της ακολουθητέας διαδικασίας δεν προβλήθηκε αντίρρηση και µετά ταύτα, ο Πρόεδρος, αφού σχηµάτισε τους λαχνούς – κλήρους, κατά τον προαναφερόµενο τρόπο, τους έθεσε στην κληρωτίδα και διενεργώντας την κλήρωση αναφορικά με τα ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακίνητα ανέσυρε τον πρώτο κλήρο, ο οποίος αναγράφει « τµήµα…» και ο οποίος, κατά τα προαναφερόµενα, κατακυρώνεται στο διάδικο… . Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέσυρε τον δεύτερο κλήρο, ο οποίος αναγράφει « τµήµα…» και ο οποίος, κατά τα προαναφερόµενα, κατακυρώνεται στη διάδικο…, εν συνεχεία ανέσυρε τον τρίτο κλήρο, ο οποίος αναγράφει ΄΄τμήμα…΄΄ και κατακυρώνεται στο διάδικο… και τέλος τον τέταρτο κλήρο ο οποίος αναγράφει ΄΄τμήμα…΄΄ και κατακυρώνεται στη διάδικο…. Ομοίως, κατά τον ανωτέρω τρόπο και αναφορικά με την κλήρωση του ανωτέρω υπό στοιχ. Β) ακινήτου ο Πρόεδρος, ανέσυρε τον πρώτο κλήρο, ο οποίος αναγράφει « τµήµα…» και ο οποίος, κατά τα προαναφερόµενα, κατακυρώνεται στη διάδικο…, εν συνεχεία δε ανέσυρε τον δεύτερο κλήρο, ο οποίος αναγράφει ΄΄τμήμα΄΄ και κατακυρώνεται στους… ως ομάδα κοινωνών.   Κατόπιν των ανωτέρω και αναφορικά με τα ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακίνητα:  ο διάδικος… στον οποίο έτυχε η πρώτη µερίδα, λαµβάνει τα υπό στοιχ…. ακίνητα, η διάδικος… στην οποία έτυχε η… μερίδα λαμβάνει τα υπό στοιχ. ακίνητα, ο διάδικος… στον οποίο έτυχε η… μερίδα λαμβάνει τα υπό στοιχ… ακίνητα και η διάδικος… στην οποία έτυχε η… µερίδα, λαµβάνει τα υπό στοιχ. ακίνητα, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Περαιτέρω και αναφορικά με το ανωτέρω υπό στοιχ. Β) ακίνητο: η διάδικος στην οποία έτυχε η… µερίδα, λαµβάνει το υπό στοιχ. τμήμα – κάθετη ιδιοκτησία… και οι διάδικοι ως ομάδα κοινωνών στους οποίους έτυχε η… μερίδα λαμβάνει το υπό στοιχ. τμήμα – κάθετη ιδιοκτησία ως ανωτέρω περιγράφηκε.
Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συνετάγη και το παρόν πρακτικό, που αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από όλους τους συµµετέχοντες, όπως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ  ΟΙ ΠΛΗΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
2) ΣΧΕΔΙΟ απόφασης όταν ο ενάγων κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο δηλώνει παραίτηση εκ του δικογράφου και ο εναγόμενος αντιλέγοντας εμμένει στην έκδοση απόφασης επί της παραιτήσεως. Σημειώνεται ότι η προσφορά ή η πληρωμή των δικαστικών εξόδων εκ μέρους του παραιτούμενου δεν αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της παραίτησης και ο αντίδικος του παραιτούμενου δεν έχει δικαίωμα να αποκρούσει την παραίτηση λόγω μη προσφοράς ή μη πληρωμής των εξόδων παραίτησης, ως προς τα οποία προβλέπεται, ειδικώς, σχετική διαδικασία εκκαθάρισης κατ΄ άρθρο 192 ΚΠολΔ (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΕρμΚΠολΔ, αρθρ. 192, σημ. 1 και 3.).          
             Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295, 297 και 299 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ. 1 του ΚΠολΔ και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει, ότι παραίτηση από το δικόγραφο του ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, άρα και από το δικόγραφο της αναιρέσεως (άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολΔ), μπορεί να γίνει ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, προτού αρχίσει η προφορική συζήτηση της υποθέσεως, ή με δικόγραφο, που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου και επιφέρει αναδρομικώς την κατάργηση της δίκης επί της αναιρέσεως, χωρίς την έκδοση αποφάσεως. Αν ο αντίδικος του παραιτούμενου εμμένει, για οποιοδήποτε λόγο, στην έκδοση αποφάσεως, εκδίδεται απόφαση, που αναγνωρίζει απλώς την επελθούσα, συνεπεία της παραιτήσεως, κατάργηση της δίκης και δεν αποτελεί απόφαση επί της αναιρέσεως. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να τεθεί στο πλαίσιο της καταργούμενης δίκης και θέμα επιβολής των δικαστικών εξόδων σε βάρος του παραιτούμενου (άρθρο 188 ΚΠολΔ) ( βλ. ad hoc ΑΠ 280/2008 και ΑΠ 276/2008, δημοσίευση Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ ). Επομένως, επί παραιτήσεως από το δικόγραφο της αγωγής, αν ο εναγόμενος εμμένει, για οποιοδήποτε λόγο, στην έκδοση αποφάσεως, εκδίδεται απόφαση, που αναγνωρίζει απλώς την επελθούσα, συνεπεία της παραιτήσεως, κατάργηση της δίκης, η απόφαση, δε, αυτή δεν αποτελεί απόφαση επί της αγωγής.  Κατά τη διάταξη του άρθρου 297 ΚΠολΔ η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 ΚΠολΔ γίνεται ή με δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 294 ΚΠολΔ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης. Η παραίτηση, που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Η παραίτηση μπορεί να γίνει και με δικόγραφο, που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου. Ως δικόγραφο νοείται κάθε έγγραφο, που συντάσσεται από το διάδικο το οποίο κατ΄ άρθρο 118 ΚΠολΔ είτε υποβάλλεται στο Δικαστήριο, είτε επιδίδεται από τον ένα στον άλλο διάδικο και συνεπώς δεν αποτελεί στοιχείο της έννοιας αυτού η υποβολή του απαραιτήτως στο Δικαστήριο, ενόψει και του επιδιωκόμενου σκοπού του άρθρου 297 ΚΠολΔ (βλ. Βαθρακοκοίλης, ο.π. σελ. 355 σημ. 2).
             Στην προκείμενη περίπτωση η ενάγουσα άσκησε… (έκθεση άσκησης της αγωγής και των περιστατικών νομότυπης παραιτήσεως).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
             ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι με την από… δήλωση παραίτησης της ενάγουσας δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της από το δικόγραφο της ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου … αγωγής με αριθμ. καταθ…., που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου επήλθε κατάργηση της δίκης, που ανοίχθηκε με την αμέσως ανωτέρω αγωγή
             ΚΡΙΘΗΚΕ κλπ………
3) ΣΧΕΔΙΟ απόφασης με αναβλητική ένσταση άρθρου 295 παρ.2 ΚΠολΔ               Κατά τη διάταξη του άρθρου 295 παρ.2 ΚΠολΔ αν η αγωγή από το δικόγραφο της οποίας παραιτήθηκε ο ενάγων ασκηθεί πάλι, ο εναγόμενος μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει στην αγωγή έως ότου καταβληθούν τα έξοδα της πρώτης δίκης. Στα καταβλητέα αυτά έξοδα περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, που έγιναν μέχρι τότε (την παραίτηση δηλ.) από τον εναγόμενο για την αντίκρουση της αγωγής, μεταξύ των οποίων είναι και η κατά νόμον αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για την σύνταξη των προτάσεων που κατέθεσε κλπ. (ΑΠ 857/2003 ΕλλΔνη 45.108, ΕΑ 8717/2004 ΕλλΔνη 46.1722), για το ορισμένο δε της αναβλητικής αυτής ενστάσεως, που προτείνεται κατά την πρώτη συζήτηση (αρθρ. 263 περ. δ` του ΚΠολΔ), αρκεί ο συγκεκριμένος προσδιορισμός της δαπάνης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική εκκαθάριση της κατά το άρθρο 192 του ΚΠολΔ, η οποία γίνεται παρεμπιπτόντως (άρθ. 284 του ΚΠολΔ) βάσει των προσκομιζομένων στοιχείων κατά πιθανολόγηση (αρθρ. 190 παρ. 3 του ΚΠολΔ, Εφ Πατρ 307/2006 ΑΧΑΝΟΜ 2007, 308, ΕΑ 81/2000 ΕλλΔνη 41.1384, Μπέης, αρθρ. 295 III αρ. 6, Σαμουήλ, 2003, παρ. 1011, Βαθρακοκοίλης, αρθρ. 295 αρ. 12 επ.).
               Οι ενάγοντες στην κρινόμενη με αριθμ. καταθ. αγωγή, που απευθύνεται κατά του… ιστορούν τα εξής…ζητούν δε να αναγνωρισθεί….
               Προ της συζητήσεως της ένδικης αγωγής κατά τη δικάσιμο της…(πρώτη συζήτηση) ο εναγόμενος δήλωσε ότι αρνείται να απαντήσει στην αγωγή μέχρις ότου καταβληθούν τα έξοδα δύο προηγουμένων δικών, για δύο αγωγές, που άσκησαν εναντίον του οι ενάγοντες, με τις οποίες ζητούσαν για την ανωτέρω ίδια νομική και ιστορική αιτία να αναγνωρισθεί… και από τα δικόγραφα των οποίων οι ενάγοντες παραιτήθηκαν.
               Ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου, που περιέχεται αναλυτικά και στις προτάσεις του συνιστά την αναβλητική ένσταση του άρθρου 295 παρ.2 ΚΠολΔ, η οποία είναι ορισμένη και νόμιμη διότι στηρίζεται στα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
               Από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα προέκυψαν τα εξής: (παράθεση των δικογράφων, που ασκήθηκαν)
 …Την νοµική του προετοιµασία και προβολή της άµυνάς του κατά των με  αριθμ.καταθ…. αγωγών, όπως και την παράστασή του στην επ’ ακροατηρίου συζήτησή τους, ανέθεσε ο εναγόμενος στον δικηγόρο…, τον οποίον και διόρισε δικαστικό του πληρεξούσιο. Ο τελευταίος για τη διεκπεραίωση της εντολής, που του δόθηκε εκτέλεσε τις παρακάτω αναγκαίες δικαστικές εργασίες, δικαιούµενος της αντίστοιχης αµοιβής, την οποία και οφείλει να του καταβάλει ο εναγόμενος, της σχετικής απαίτησης του πληρεξουσίου του ούσας ληξιπρόθεσµης και απαιτητής. Τα έξοδα δε αυτά διαμορφώνονται ως εξής: 1) για σύνταξη και κατάθεση των από προτάσεων στο ποσό των… ευρώ, 2) για προκαταβολή της είσπραξης της δικηγορικής αµοιβής… ευρώ και 3) για πρόσθετη συµφωνηµένη κατ’ αποκοπήν αµοιβή αναλόγως του χρόνου εργασίας και της δυσχέρειας της υπόθεσης … ευρώ. Επομένως, εφόσον ο εναγόμενος, αρνείται νααπαντήσει στην αγωγή έως ότου οι ενάγοντες καταβάλουν τα δικαστικά έξοδα που δημιουργήθηκαν από τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες δύο αγωγές, από τα δικόγραφα των οποίων παραιτήθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση της αγωγής, μέχρι να καταβάλουν οι ενάγοντες τα δικαστικά έξοδα αυτών των δύο αγωγών, από τις οποίες παραιτήθηκαν, συνολικού ποσού….Έξοδα, τέλος, δεν θα επιδικαστούν διότι η απόφαση δεν είναι οριστική (ΟλΑΠ 12/1989 Δίκη 21.949, ΕφΑΘ 2443/1999 ΝοΒ 47.1424, ΕφΘεσ/νικης 203/1994 Αρμεν. 1994.1185).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
             ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων
             ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ τη συζήτηση της κρινόμενης με αριθμ. καταθ. αγωγής, έως ότου οι ε

Σχόλια