ΜΠρΦλωρ 78/2017 [Διαχρονικό δίκαιο εκτέλεσης– Εφαρμοστέα διαδικασία ανακοπών – Διάκριση διορθωτικής ανακοπής άρθρου 954 παρ. 4 και ακυρωτικής ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολΔ] - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Διαχρονικό δίκαιο, εφαρμοστέα διαδικασία ανακοπών. Αίτημα ακύρωσης και μελλοντικών πράξεων εκτέλεσης που βασίζονται στις προσβαλλόμενες με την υπό κρίση ανακοπή.

ΜΠρΦλωρ 78/2017 [Διαχρονικό δίκαιο εκτέλεσης– Εφαρμοστέα διαδικασία ανακοπών – Διάκριση διορθωτικής ανακοπής άρθρου 954 παρ. 4 και ακυρωτικής ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολΔ]

 

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Διαχρονικό δίκαιο, εφαρμοστέα διαδικασία ανακοπών. Αίτημα ακύρωσης και μελλοντικών πράξεων εκτέλεσης που βασίζονται στις προσβαλλόμενες με την υπό κρίση ανακοπή. Απορριπτέο ως αόριστο, διότι οι πράξεις αυτές θα πρέπει να προσδιορίζονται στο δικόγραφο της ανακοπής, χωρίς να αρκεί η γενική αναφορά «κάθε μελλοντική πράξη εκτέλεσης, που βασίζεται στις προσβαλλόμενες με την ανακοπή». Η προδικασία του πλειστηριασμού. Τι έπρεπε να περιλαμβάνει η περίληψη της έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου προ του Ν 4335/2015

Απόσπασμα
Πρόεδρος: Γ. Ρόλης, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Ε. Νόβα, Α. Παράσογλου - Ντολοπούλου Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Διαχρονικό δίκαιο, εφαρμοστέα διαδικασία ανακοπών. Αίτημα ακύρωσης και μελλοντικών πράξεων εκτέλεσης που βασίζονται στις προσβαλλόμενες με την υπό κρίση ανακοπή. Απορριπτέο ως αόριστο, διότι οι πράξεις αυτές θα πρέπει να προσδιορίζονται στο δικόγραφο της ανακοπής, χωρίς να αρκεί η γενική αναφορά «κάθε μελλοντική πράξη εκτέλεσης, που βασίζεται στις προσβαλλόμενες με την ανακοπή». Η προδικασία του πλειστηριασμού. Τι έπρεπε να περιλαμβάνει η περίληψη της έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου προ του Ν 4335/2015. Τυχόν παρατυπίες σε κάποια από τις διατυπώσεις της προδικασίας του πλειστηριασμού, που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι νομικά υποστατές, επιδρούν ακυρωτικά επί της συγκεκριμένης διαδικαστικής πράξης, στην οποία ενυπάρχει το ελάττωμα. Το ελάττωμα αυτό προσβάλλεται με ανακοπή εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ. 1 περ. β’ ΚΠολΔ, δηλαδή μέχρι την έναρξη του πλειστηριασμού. Για να ευδοκιμήσει η ανακοπή αυτή απαιτείται επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης. Η μη αναφορά στην περίληψη της έκθεσης κατάσχεσης ιδιαίτερης τιμής πρώτης προσφοράς για κάθε αυθύπαρκτο ακίνητο που κατασχέθηκε δημιουργεί ακυρότητα και στον πλειστηριασμό που επακολούθησε, μόνο με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που στην περίληψη της έκθεσης κατάσχεσης δεν γίνεται ξεχωριστή μνεία...

Σχόλια