Α.Π. 609/2017 - Επανάληψη συζήτησης - Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, που έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά την μελέτη της υπόθεσης ή την διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, αναφέροντας, απαραιτήτως, στην σχετική απόφαση τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης.

ΠΟΛΥΜΠΡΩΤΧΑΝΙΩΝ 24/2005 - Επί προσβολής της νομής με αποβολή ή διατάραξη, επείγουσα περίπτωση που καθιστά αναγκαία τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντρέχει μόνον όταν απαιτείται να ρυθμιστεί επειγόντως η νομή προσωρινά, με δικαστική παρέμβασ
Επανάληψη συζήτησης
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Έτος: 2017
Νούμερο: 609
Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, που έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά την μελέτη της υπόθεσης ή την διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, αναφέροντας, απαραιτήτως, στην σχετική απόφαση τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης...


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
B2' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πάσσο - Εισηγητή, Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Δήμητρα Κοκοτίνη και Γεώργιο Μιχολιά, Αρεοπαγίτες.

Συνεδρίασε δημόσια στο Κατάστημά του, στις 31 Ιανουαρίου 2017, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος: Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά ...., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., που κατέθεσε προτάσεις.

Του αναιρεσιβλήτου: Β. Τ. του Γ., κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 18/6/2010 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 84/2012 του ίδιου Δικαστηρίου και 3508/2015 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο με την από 21/3/2016 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκε μόνο το αναιρεσείον, όπως σημειώνεται πιο πάνω.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

I. Όπως αποδεικνύεται από την με αριθ.2330στ/3-6-2016 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Ε. Κ. (με τις στην συνέχεια αυτής απόδειξη παραλαβής δικογράφου του αρμοδίου αστυνομικού υπαλλήλου και βεβαίωση αποστολής με συστημένη επιστολή έγγραφης ειδοποίησης), ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης με πράξη προσδιορισμού της δικασίμου που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής επιδόθηκε με επιμέλεια του αναιρεσείοντος νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αναιρεσίβλητο και επομένως, εφόσον αυτός, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίασης του, Δικαστηρίου τούτου, δεν εμφανίσθηκε, ούτε έλαβε μέρος καθοιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην συζήτηση, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε με την σειρά της από το πινάκιο, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στην συζήτηση παρά την απουσία του (άρθ.576§2 ΚΠολΔ).

II. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 495§1, 501 επ., 553§1, 577§2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η ερήμην οριστική απόφαση του Εφετείου υπόκειται σε αναίρεση, εφόσον δεν μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή ερημοδικίας και κατά συνέπεια, όταν απορρίπτεται έφεση διαδίκου κατά πρωτόδικης απόφασης λόγω της ερημοδικίας του (ως ανυποστήρικτη), για το επιτρεπτό της άσκησης αναίρεσης από τον εκκαλέσαντα διάδικο πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι η απόφαση αυτή δεν είναι (πλέον) προσβλητή με ανακοπή ερημοδικίας, είτε διότι αυτός παραιτήθηκε από το δικαίωμα άσκησης ανακοπής ή την ασκηθείσα ανακοπή, είτε διότι παρήλθε άπρακτη η (15νθήμερη) προθεσμία για την άσκησή της, είτε διότι αυτή απορρίφθηκε με οριστική απόφαση, διαφορετικά είναι απαράδεκτη (ΑΠ 241/2015, 1685/2013, 375/2013). Το αυτό ισχύει και για τον αντίδικο του ερημοδικασθέντος διαδίκου ως προς την υπ' αυτού (αντιδίκου) ασκηθείσα αντίθετη έφεση, πλήττουσα, όπως και η άλλη, την απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ως προς την βασιμότητα, ολική ή μερική, της αγωγής. Και τούτο, διότι η εφετειακή αυτή απόφαση αποφαίνεται ουσιαστικά μόνο για την μία έφεση και έτσι δεν πρόκειται για οριστική απόφαση, με την οποία περατώνεται η όλη δίκη με βάση την ενώπιον του εφετείου, διά των εκατέρωθεν εφέσεων, καταχθείσα διαφορά (αφορώσα τον έλεγχο της ορθότητας της πρωτόδικης απόφασης), αφού η άλλη έφεση, εφόσον υπάρχει δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, παραμένει σε εκκρεμότητα (ΑΠ 181/1998).

Τέλος, σύμφωνα με το άρθ.254§1 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην αναιρετική δίκη (άρθ.573§1 ΚΠολΔ, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, που έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά την μελέτη της υπόθεσης ή την διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, αναφέροντας, απαραιτήτως, στην σχετική απόφαση τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης (άρθ.561§ΚΠολΔ) και τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής : (1) Επί της από 18-6-2010 (και με αριθ.κατ. 117906/352/2010) ένδικης αγωγής του ήδη αναιρεσιβλήτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του τώρα αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο την αμοιβή του ως πραγματογνώμονος σε δίκη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εκδόθηκε η 84/2012 απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, με την οποία η αγωγή αυτή έγινε ενμέρει δεκτή (2) Κατά της απόφασης αυτής άσκησαν εφέσεις αμφότεροι οι διάδικοι και δη (α) το εναγόμενο αναιρεσείον Ελλ. Δημόσιο την από 11-6-2012 (και με αριθ.κατ.4211/2012) και (β) ο ενάγων αναιρεσίβλητος την από 19-6-2012 (και με αριθ.κατ.4361/2012), ζητώντας το μεν εναγόμενο την εξ ολοκλήρου απόρριψη της αγωγής, ο δε ενάγων την καθ' ολοκληρίαν παραδοχή της (3) Με την 3508/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (αναιρεσιβαλλομένη), εκδοθείσα ερήμην του εκκαλούντος (και εφεσιβλήτου) ενάγοντος, απορρίφθηκε για τον λόγο αυτόν (λόγω της ερημοδικίας του) η έφεσή του, ενώ έγινε δεκτή η έφεση του εναγομένου Ελλ. Δημοσίου, εξαφανίσθηκε η εκκληθείσα πρωτόδικη απόφαση και έγινε ενμέρει δεκτή η αγωγή για ποσό αμοιβής του ενάγοντος μικρότερο του πρωτοδίκως επιδικασθέντος (4) Η ως άνω απόφαση επιδόθηκε, με την επιμέλεια του ενάγοντος, στο εναγόμενο την 22-2-2016, όπως προκύπτει από την σχετική επισημείωση του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στο επιδοθέν αντίγραφο, κατ' αυτής δε το αναιρεσείον άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης την 22-3-2016 (με αριθ. 129/2016 έκθεση κατάθεσης), δηλ. καταρχήν μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους του ερημοδικαθέντος στον δεύτερο βαθμό αναιρεσιβλήτου ενάγοντος, ζητώντας την κατά παραδοχή αυτής και της έφεσής του καθ' ολοκληρίαν απόρριψη της αγωγής. Δεν προκύπτει, όμως, για το παραδεκτό της κρινόμενης αίτησης, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ότι κατά τον χρόνο της άσκησής της η προσβαλλομένη ερήμην απόφαση δεν υπέκειτο σε ανακοπή ερημοδικίας είτε λόγω παρόδου άπρακτης της σχετικής προθεσμίας για την άσκηση αυτής, αφού δεν προσκομίζεται από το αναιρεσείον σχετική βεβαίωση (πιστοποιητικό) του αρμοδίου γραμματέως περί μη άσκησης του ενδίκου αυτού μέσου, είτε λόγω νομότυπης παραίτησης του αναιρεσιβλήτου από το δικαίωμα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας ή από τυχόν ασκηθείσα ανακοπή (ή και λόγω απόρριψης αυτής), μη προσκομιζομένων των σχετικών με τα ως άνω θέματα στοιχείων (διαδικαστικών εγγράφων). Επομένως, κατά την μελέτη και διάσκεψη της υπόθεσης παρουσιάσθηκαν τα ως άνω κενά και αμφίβολα σημεία, τα οποία χρειάζονται συμπλήρωση και διευκρίνιση, και πρέπει να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να προσκομισθούν, με επιμέλεια του αναιρεσείοντος, τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία σχετικά με την συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατάσσει της επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο της από 21-3-2016 αίτησης για αναίρεση της 3508/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να προσκομισθούν, με επιμέλεια του αναιρεσείοντος, τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2017.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 24 Απριλίου 2017.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.Π. 609/2017

Σχόλια