ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ. ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Ενέργειες:Στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Με τη σειρά: πρώτα καταθέτουμε την αίτηση Νο 1.Μαζί με αυτή και την Αίτηση Νο 2.Εχουμε έτοιμες
και τις προτάσεις Νο 2. Πρακτικά Νο 4, στα οποίο περιλαμβάνει και φωτοαντίγαφο  της ιδιόγραφης.
Γραμμένη και την απόφαση Νο5.
Προσοχή, να έχουμε τα ονόματα των μαρτυ΄ρων ακι φωτουπία της ταυτότητας για να περιληφθούν στην απόφαση.......

Ακολουθούν υπόδειγματα:

Υπόδειγμα  Νο1


ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

ΑΙΤΗΣΗ

1) ...

====================================================

Η αποβιώσασα στις .....  Τ..... κατοίκου όσο ζούσε .... του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας Ελλάδας
Που γνώριζε ανάγνωση και γραφή ,κατέλειπε την από 28-10-2007 ιδιόγραφη διαθήκη της με την οποία ρυθμίζει την μετά θάνατο τύχη της περιουσίας της.
Η ιδιόγραφη αυτή διαθήκη βρέθηκε μετά το θάνατο της διαθέτριας στην οικία της στην Περίσταση Πιερίας.
      
Επειδή   η παραπάνω ιδιόγραφη διαθήκη της μητέρας και συζύγου  μας συντάχθηκε χρονολογήθηκε και υπογράφηκε από τον ίδιο με σκοπό το περιεχόμενο αυτής να ισχύσει ως τελευταία της βούληση και συνεπώς ως διαθήκη είναι σύννομη.
     
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον προς υποβολή της αίτησής μας αυτής με την οποία ζητούμε την κήρυξή της ως κυρίας από το παρόν δικαστήριο .

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη
Φέρεται δε για συζήτηση στο καθ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο  δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσα θα προσθέσουμε στη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας . Να κηρυχθεί κύρια η αναφερόμενη στο ιστορικό ιδιόγραφη διαθήκη της ......., κατοίκου όσο ζούσε ..... του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας Ελλάδας

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 16-09-2014
ο πληρεξούσιος δικηγόρος Υπόδειγμα  Νο 2

ΑΙΤΗΣΗ

1) ....

Προς την Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Κατερίνης

                Κατερίνη……….2014


Παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε την ιδιόγραφη διαθήκη της αποβιώσασας στην Κατερίνη, στις ......     
ΟΝΟΜΑ:

συζ.:

το γένος: 

ΕΠΙΘΕΤΟ :

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΝΑ
κατοίκου εν ζωή :
ΑΦΜ :

Δ.Ο.Υ. :

η οποία βρέθηκε στην οικία του μέσα σε ανοικτό φάκελο και την οποία προσκομίζω.

Οι αιτούντες
 

(ΣΗΜΕΊΩΣΗ Η ΑΊΤΗΣΗ ΑΥΤΉ ΓΙΝΤΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΣ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ..... κλπ κλπ)


Υπόδειγμα  Νο3


ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
(ΕΚΟΥΣΙΑ)
1) .....
-------------------------------------------------------------------------
Συζητείται σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου σας η από ……………… αίτησή μας. Αναφέρομαι στην υπό κρίση αίτησή μας και προσάγω και επικαλούμαι τα ακόλουθα:
1. Το πρωτότυπο της από ........... ιδιόγραφης διαθήκης  της ......., κατοίκου όσο ζούσε ...... του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας Ελλάδας  
2. Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου με στοιχεία .........
3 Το με υπ αριθ. ......... πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών της αποβιώσασας που εκδόθηκε από το Ληξιαρχείο του  Δήμου Κατερίνης 
Επειδή η διαθήκη αυτή περιέχει άπαντα τα υπό του νόμου οριζόμενα, έχει γραφεί ολόκληρη ιδιοχείρως από την διαθέτρια, φέρει ημερομηνία την ........... και την υπογραφή αυτής.
Επειδή από την εξέταση των μαρτύρων μας ενώπιόν σας αποδείχτηκε ότι η ένδικη διαθήκη έχει γραφεί, χρονολογηθεί και υπογραφεί από την αποβιώσασα.
Επειδή συντρέχει νόμιμος λόγος να δημοσιευθεί και κηρυχθεί κυρία η ως άνω διαθήκη.
Επειδή οι παρούσες προτάσεις μας είναι νόμιμες βάσιμες και αληθινές.
Προσκομίζουμε δε προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής για την κατά νόμο παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου μας.(βλ. σχετικό διπλότυπο ΔΣΚ)
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΑΜΕ
Να γίνουν δεκτές οι παρούσες προτάσεις μας και η υπό κρίση αίτησή μας.
Να δημοσιευθεί η από ...... ιδιόγραφη διαθήκη της .........., κατοίκου όσο ζούσε ......του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας Ελλάδας  και να κηρυχθεί αυτή κυρία.
ΚΑΤΕΡΙΝΗ …………..2014
ο πληρεξούσιος δικηγόρος  

Υπόδειγμα  Νο4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

                     Αριθμός:    /2014
 
                           ΠΡΑΚΤΙΚΑ

                Συνεδρίαση της…… 2014


Σύνθεση Δικαστηρίου
Διάδικοι


Ειρηνοδίκης


.......
Γραμματέας


1) .


                                 
                                 
                     

Αντικείμενο υπόθεσης :  Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης.

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο Ειρηνοδικειακό Κατάστημα.

Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας της από 28-10-2007 ιδιόγραφης διαθήκης της ...... κατοίκου όσο ζούσε . του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας Ελλάδας η οποία απεβίωσε στις ...........

Οι αιτούντες αφού έλαβαν το λόγο, Ζήτησαν την παραδοχή της αίτησης και αναφέρθηκαν στις αποδείξεις του φακέλου που κατέθεσαν.
Στη συνέχεια, παρέδωσαν στον Ειρηνοδίκη την από .........  ιδιόγραφη διαθήκη της παραπάνω διαθέτριας γραμμένη σε μια όψη ενός φύλλου Α4 και δήλωσαν ότι αυτή είναι η διαθήκη της Τσοποζίδου Μαρίας.
Το κείμενο της διαθήκης είναι γραμμένο στην πρώτη σελίδα της κόλλας με μπλέ στυλό. Επίσης, το κείμενο αποτελείται από (16) σειρές, (εξαιρέσει των υπογραφών ) και δε φέρει ξέσματα και  έχει ως εξής:


 

 
 

 


 (εδώ τοποθετούμε το αντίγραφο της διαθήκης)


 

 Στη συνέχεια, ο Ειρηνοδίκης διάβασε την παραπάνω διαθήκη.

Μετά από αυτά ο Ειρηνοδίκης υπέγραψε και σημείωσε πάνω στη διαθήκη:

   <<ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΚΥΡΙΑ  στην Κατερίνη την  ……-0-2014>>

Υπέγραψε και αμέσως δημοσίευσε την με αριθμό……./2014 πράξη της.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί


Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Υπόδειγμα  Νο5

                                
ΠΡΑΞΗ……..2014
Αριθμός κατάθεσης της αίτησης…………2014

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Η Ειρηνοδίκης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης …………………………………………………………………………….

Αφού έλαβε υπόψιν τα
1) Την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……../2014 αίτηση: 1) ........... Βαρβάρας, κάτοικος Περίστασης του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας Ελλάδας,
 , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Καλαϊτζή  ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις,
2) Τις διατάξεις των άρθρων 1721,1776Α.Κ 807 και 808 παρ. 3 εδ α΄Κ.Πολ.Δ
3) Τα έγγραφα που προσκομίζουν νομότυπα οι αιτούντες και συγκεκριμένα α) το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου με στοιχεία .......... β) το με υπ αριθ. ............. πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών της αποβιώσασας που εκδόθηκε από το Ληξιαρχείο του  Δήμου Κατερίνης  …..και γ) το με αριθμ………………. πρακτικό του Ειρηνοδικείου  Κατερίνης με το οποίο δημοσιεύθηκε η από ............  ιδιόγραφη διαθήκη της αποβιώσασας ................,
4) Τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων:…………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Από τα ανωτέρω βεβαιώθηκε η γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής της διαθέτριας ............. κατοίκου όσο ζούσε ........ του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας Ελλάδας η οποία απεβίωσε στις ............
Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι η από ........ ιδιόγραφη διαθήκη ,η οποία δημοσιεύθηκε με το με αριθμό                   πρακτικό του Ειρηνοδικείου Κατερίνης έχει γραφεί εξ ολοκλήρου με το χέρι της διαθέτριας και έχει υπογραφεί από την ίδια προσωπικά .

              ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.
Κηρύσσει κυρία την από .......... ιδιόγραφη διαθήκη της ................ κατοίκου όσο ζούσε ........ του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας Ελλάδας η οποία απεβίωσε στις ........ η οποία διαθήκη δημοσιεύθηκε με το με αριθμ………………………     πρακτικό του Ειρηνοδικείου Κατερίνης.


Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κατερίνη την ………..2014
ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   


                                         

Σχόλια