ΕιρΧαν 808/2013 Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου - Προσβολή πατρότητας - Ανατροπή τεκμηρίου γέννησης κατά τη διάρκεια γάμου -. Εκούσια δικαιοδοσία. Δεκτή η αίτηση για διορισμό προσώπου ως ειδικού επιτρόπου ανηλίκου προκειμένου να το εκπροσωπήσει σε δίκη προσβολής της πατρότητας που ασκείται από τον σύζυγο της μητέρας. Έννομο συμφέρον του αιτούντος συζύγου της μητέρας για την άσκηση αγωγής με αντικείμενο την ανατροπή του τεκμηρίου γέννησης τέκνου κατά τη διάρκεια γάμου και την προσβολή της πατρότητας του ως άνω τέκνου. Κατόπιν των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων προέκυψε ότι δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του εν λόγω τέκνου

245/2015 ΜΠΡ ΡΟΔΟΥ - Υιοθεσία ενηλίκου. Διαφοροποίησή της ως προς την υιοθεσία του ανηλίκου, ως προς το ότι ο υιοθετούμενος είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανός, ως προς το ότι η γονική μέριμνα του φυσικού γονέα έχει παύσει στο σύνολο της για τους φυσικούς γονείς, από την ενηλικίωση του τέκνου και ως προς τα αποτελέσματά της. Δεν απαιτείται στην υιοθεσία ενηλίκου η χορήγηση συναίνεσης των φυσικών γονέων του υιοθετουμένου, ως προϋπόθεση για τη συντέλεση της υιοθεσίας ανηλίκου, ενώ δεν τυγχάνει εφαρμογής...
ΕιρΧαν 808/2013
Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου - Προσβολή πατρότητας - Ανατροπή τεκμηρίου γέννησης κατά τη διάρκεια γάμου -.
...

Εκούσια δικαιοδοσία. Δεκτή η αίτηση για διορισμό προσώπου ως ειδικού επιτρόπου ανηλίκου προκειμένου να το εκπροσωπήσει σε δίκη προσβολής της πατρότητας που ασκείται από τον σύζυγο της μητέρας. Έννομο συμφέρον του αιτούντος συζύγου της μητέρας για την άσκηση αγωγής με αντικείμενο την ανατροπή του τεκμηρίου γέννησης τέκνου κατά τη διάρκεια γάμου και την προσβολή της πατρότητας του ως άνω τέκνου. Κατόπιν των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων προέκυψε ότι δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του εν λόγω τέκνου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 808/2013Αρ. έκθεσης κατάθεσης

190/04-11-2013ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΑποτελούμενο από το Δικαστή Σταύρο Ντην, Ειρηνοδίκη Χανίων, τον οποίο όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χανίων Πρόεδρος Πρωτοδικών και από το Γραμματέα Γεώργιο Μανωλακάκη.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Νοεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση:ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Αρμενοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης Δήμου Κισσάμου Χανίων, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Γεώργιου Κορτσαλιουδάκη (αρ. γραμματίων προκαταβολής Δ.Σ.Χ. 154048/04-11-2013, 154897/14-11-2013 και 43230000/22-10-2013).Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 27-09-2013 αίτηση του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 190/04-11-2013 προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης και γράφτηκε στο πινάκιο, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, από τη διάταξη του άρθρου 1469 του ΑΚ προκύπτει ότι την ιδιότητα του τέκνου ως γεννημένου σε γάμο μπορούν να προσβάλλουν:1) Ο σύζυγος της μητέρας, 2) ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου, αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το δικαίωμα προσβολής, 3) το τέκνο και 4) η μητέρα του τέκνου, Εξ΄ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 619 παρ. 2 του ΚΠολΔ η αγωγή για προσβολή της πατρότητας του τέκνου γεννημένου σε γάμο απευθύνεται αν ασκείται από το τέκνο κατά της μητέρας και του συζύγου της. Αν δε τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με τα συμφέροντα του πατέρα του ή της μητέρας του, που ασκούν τη γονική μέριμνα, η οποία (σύγκρουση συμφερόντων) υφίσταται προδήλως επί προσβολής της πατρότητας υπό του τέκνου, διορίζεται για το τέκνο από το Δικαστήριο ειδικός επίτροπος (αρθρ. 1517,1592 ΑΚ, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το ν. 2447/30-12-96).

ΕΠΕΙΔΗ, με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών ως έχων έννομο συμφέρον ζητεί να διορισθεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου τέκνου, το οποίο κατά τεκμήριο είναι τέκνο αυτού (αιτούντος) και της συζύγου του, προκειμένου να το εκπροσωπήσει στη δίκη για προσβολή της πατρότητας.

ΕΠΕΙΔΗ, με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου προκειμένου να συζητηθεί κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 1, 739, 740 παρ. 1, 796 ΚΠολΔ), στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1465 παρ. 1, 1467, 1468, 1469 αρ. 1, 1517, 1591, 1592, 1593, 1628, 1629 ΑΚ και 619 παρ. 1 και 796 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων (βλ. τη με αριθμό 7875Η΄/07-11-2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείου Χανίων ...) και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία (βλ. τη με αριθμό 7902Η΄/08-11-2013 έκθεση επιδόσεως του ως άνω δικαστικού επιμελητή).

ΕΠΕΙΔΗ, από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης του αιτούντος και αυτών της συζύγου του, του βιολογικού πατέρα του ανηλίκου τέκνου και της προτεινομένης για διορισμό ειδικής επιτρόπου, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και των οποίων οι καταθέσεις εμπεριέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση τηρούμενα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, οι οποίες εκτιμούνται μόνες κατά το λόγο γνώσεως και βαθμό αξιοπιστίας αυτών, αλλά και σε συσχετισμό προς τις υπόλοιπες αποδείξεις (340 ΚΠολΔ), από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, που ο αιτών μετ’ επικλήσεως προσκομίζει, από τους ισχυρισμούς του τελευταίου, που ανέπτυξε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κατά την προφορική συζήτηση και με τις έγγραφες προτάσεις του, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και την εν γένει διαδικασία, κατά την κρίση αυτού του Δικαστηρίου, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών τέλεσε νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Αρμενοχωρίου Κισάμου Χανίων, με τη ... την 15η-01-2011, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 242/26-08-2013 ληξιαρχική πράξη γάμου της Ληξιάρχου Μηθύμνης του Δήμου Κισάμου. Η ως άνω σύζυγος του αιτούντος την 1η-09-2011 γέννησε στις Μουρνιές Χανίων θήλυ τέκνο, στο οποίο δόθηκε το όνομα ... και το οποίο γεννήθηκε κατά την διάρκεια του γάμου του αιτούντος με την ως άνω σύζυγο του και ως εκ τούτου τεκμαίρεται κατ΄ άρθρο 1465 ΑΚ ότι είναι τέκνο αυτού (βλ. τη με αριθμό 540/τόμος 3/06-09-2011 ληξιαρχική πράξη γέννησης). Πλην όμως, δεν είναι φυσικό τέκνο του, καθώς κατόπιν κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων που έγιναν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (test DNA), πρόεκυψε ότι με ποσοστό απόλυτης βεβαιότητας (99,99%) βιολογικός πατέρας του τέκνου αυτού είναι ο ..., με τον οποίο η σύζυγος του αιτούντος ήλθε σε σαρκική συνάφεια (βλ. τη με αριθμό 94/22-08-2013 βεβαίωση του ως άνω Νοσοκομείου). Για το λόγο δε αυτό ο αιτών, έχοντας εύλογο έννομο συμφέρον, νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή με αντικείμενο την ανατροπή του τεκμηρίου της παραπάνω διάταξης και την προσβολή της πατρότητας του ως άνω τέκνου. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 619 παρ. 1α΄ ΚΠολΔ η αγωγή προσβολής της πατρότητας, όταν ασκείται από το σύζυγο της μητέρας ή έναν από τους γονείς του, στρέφεται τόσο κατά του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του όσο και κατά της μητέρα, και, άρα, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να ορισθεί ειδικός επίτροπος για το τέκνο, ώστε να το εκπροσωπήσει στην περί προσβολής της πατρότητάς του δίκη, αφού αυτό (τέκνο) λόγω της ανηλικότητάς του είναι ανίκανο προς δικαιοπραξία και δεδομένου ότι τα συμφέροντά του συγκρούονται με αυτά των γονέων του. Περαιτέρω, η προτεινόμενη από τον αιτούντα προς διορισμό ... και της ..., κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Κισάμου Χανίων, αδελφή του βιολογικού πατέρα (...), παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια το λειτούργημα του ειδικού επιτρόπου και είναι κατάλληλη για να διορισθεί ως τέτοια, αποδεχόμενη το λειτούργημα αυτό. Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά η από το άρθρο 1593 ΑΚ προβλεπόμενη κοινωνική υπηρεσία, πλην όμως το γεγονός αυτό δεν πρέπει να εμποδίσει το διορισμό του ειδικού επιτρόπου, δεδομένου ότι η έκθεση της υπηρεσίας αυτής δεν είναι δεσμευτική, αλλά συνεκτιμάται από το Δικαστήριο και η παράλειψη της προσαγωγής της δεν δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης.

ΕΠΕΙΔΗ, μετά ταύτα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ορισθεί το προαναφερόμενο πρόσωπο ειδικός επίτροπος του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.ΔΙΟΡΙΖΕΙ την ..., κάτοικο Δημοτικής Ενότητας Κισάμου Χανίων, ως ειδικό επίτροπο του ανηλίκου θήλυ τέκνου, στο οποίο δόθηκε το όνομα ... και το οποίο γεννήθηκε από τη σύζυγο του αιτούντος ... την 1η-09-2011, για να το εκπροσωπήσει στη δίκη περί προσβολής της πατρότητάς του.Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στα Χανιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντος του αιτούντος και του πληρεξουσίου δικηγόρου του και με τη παρουσία του γραμματέα της έδρας, στις 19 Νοεμβρίου 2013.Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Σχόλια