ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 6305/2013 - Επιμέλεια τέκνου - Συναπόφαση - Σχολείο - Μεταρρύθμιση απόφασης -. Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και διατηρήθηκε η λήψη κοινών αποφάσεων των γονέων για θέματα υγείας και εκπαίδευσης, δεν είναι αναγκαίο να μεταρρυθμισθεί συνολικά, όταν προκύψει διαφωνία των γονέων για τα θέματα αυτά, αλλά μπορεί μόνο να επιλυθεί από το δικαστήριο η διαφωνία βάσει του άρθρου 1512 ΑΚ

979/2015 ΕΙΡ ΑΘ - Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση διορισμού επιτρόπου ανηλίκου τέκνου, προς εκπροσώπηση του σε δίκη προσβολής πατρότητας. Αποκλειστική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου υπέρ του οποίου....
ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 6305/2013
Επιμέλεια τέκνου - Συναπόφαση - Σχολείο - Μεταρρύθμιση απόφασης -.
Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και διατηρήθηκε η λήψη κοινών αποφάσεων των γονέων για θέματα υγείας και εκπαίδευσης, δεν είναι ...
αναγκαίο να μεταρρυθμισθεί συνολικά, όταν προκύψει διαφωνία των γονέων για τα θέματα αυτά, αλλά μπορεί μόνο να επιλυθεί από το δικαστήριο η διαφωνία βάσει του άρθρου 1512 ΑΚ. Επιτρέπεται στη μητέρα η εγγραφή του τέκνου σε δημοτικό σχολείο ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στου οποίου το νηπιαγωγείο ήδη φοιτούσε. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος.

Αριθμός Απόφασης 6305/2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Κωνστάντια Συροπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν της κατά νόμο κληρώσεως, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 17-5-2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …, Δικηγόρου Δ.Ν., κατοίκου Αθηνών, οδός …, για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια του ανήλικου γιου της …, ο οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως και μετά των πληρεξουσίων της δικηγόρων Παναγιώτη Νικολόπουλου και Θωμά Γούμενου, που κατέθεσαν σημείωμα.ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: …, τραπεζικού υπαλλήλου, κατοίκου Βριλλησίων Αττικής, επί της οδού …, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ιωάννας Τζαβέλλα-Φαρμάκη, που κατέθεσε σημείωμα.Η ΑΙΤΟΥΣΑ ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-4-2013 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό καταθέσεως 53458/5956/2013 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως η αιτούσα-δικηγόρος και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 735 ΚΠολΔ, το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις για τη ρύθμιση των σχέσεων γονέων και τέκνων.

Εξάλλου, σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας και υπό την προϋπόθεση ότι το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί οπωσδήποτε απόφαση, τότε αποφασίζει το δικαστήριο (άρθρ. 1512 ΑΚ). Αντικείμενο της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η δημόσια αξίωση που έχει ο αιτών απέναντι στο δικαστήριο να σταθμίσει τις περιστάσεις αναφορικά με το συμφέρον του τέκνου και να αποφασίσει αντί για το γονέα, δημιουργώντας του υποχρέωση για προσωρινή ενέργεια πράξης (βλ. Ι. Χαμηλοθώρη Ασφαλιστικά Μέτρα έκδ.2010 αριθμ. 1966, 1967).

Στην προκείμενη περίπτωση, στην κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθ' ου τέλεσαν την 26-8-2006 θρησκευτικό γάμο, από τον οποίο απέκτησαν ένα γιο, τον …, ο οποίος γεννήθηκε την 10-11-2007. Ότι από τον Ιανουάριο του 2009 διασπάστηκε ουσιαστικά η έγγαμη συμβίωση τους και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3129/2010 απόφαση αυτού του δικαστηρίου, με την οποία της ανετέθη προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, πλην των θεμάτων της υγείας και της εκπαίδευσης, για τα οποία συνήνεσε να υπάρχει συναπόφαση με τον καθ' ου η αίτηση και με την οποία ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ' ου με το τέκνο και υποχρεώθηκε ο τελευταίος να της καταβάλει προσωρινά και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, επί της από 7-5-2010 αγωγής της, το ποσόν των 500 ευρώ μηνιαίως. Ότι επειδή η συναπόφαση δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, με την ως άνω αγωγή της, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί την 16-2-2015, ζητεί να της ανατεθεί εξ ολοκλήρου η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους. Ότι ενόψει της επικείμενης εγγραφής του γιου τους στην πρώτη τάξη δημοτικού για το σχολικό έτος 2013-2014, ανέκυψε το ζήτημα επιλογής σχολείου, δίχως τελικά να επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ της ίδιας και του καθ' ου, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ότι ήδη από το σχολικό έτος 2012-2013 το τέκνο τους είναι μαθητής στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», των σύνολο των διδάκτρων των οποίων για την πρώτη δημοτικού είναι 8.303,60 ευρώ ετησίως και έχει προσαρμοστεί και ενταχθεί πλήρως στο σχολείο αυτό, στο οποίο και επιθυμεί να πηγαίνει. Ότι επειδή απώτατο χρονικό σημείο για την εγγραφή αποτελεί η 12-4-2012, συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση, όπως επιλυθεί άμεσα η σχετική διαφωνία από το δικαστήριο, καθώς έχει ήδη συνεννοηθεί με την διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων να αποδεχθεί την αίτηση εγγραφής αμέσως μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση του δικαστηρίου. Με βάση το ως άνω ιστορικό, η αιτούσα ζητεί να διαταχθεί η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, με τα οποία να της επιτραπεί να εγγράψει το ανήλικο τέκνο στην Α' Δημοτικού των εκπαιδευτικών «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», καθώς και να καταδικαστεί ο καθ' ου στα δικαστικά της έξοδα.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 και επ. του Κ.Πολ.Δ.), είναι δε αρκούντως ορισμένη, απορριπτόμενης ως αβασίμου της σχετικής περί αοριστίας ενστάσεως του καθ' ου η αίτηση, καθώς περιέχει για το ορισμένο αυτής τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν το συμφέρον του τέκνου και τα οποία επιβάλλουν τη λήψη της ζητούμενης απόφασης, τη διαφωνία των γονέων μεταξύ τους για τη λήψη της απόφασης αυτής, τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την επείγουσα περίπτωση, που επιβάλλει την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και δη ότι λήγει το απώτατο χρονικό όριο για την εγγραφή του ανηλίκου τέκνου στα εκπαιδευτήρια «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, στα οποία η αιτούσα ζητεί να της επιτραπεί η εγγραφή αυτού, προσδιορίζοντας και τα δίδακτρα και περιέχει και αίτημα για την προσωρινή υποκατάσταση της ελλείπουσας ομόφωνης απόφασης των συζύγων και λήψη της απόφασης σχετικά με το κρίσιμο μέτρο της εγγραφής στο ως άνω σχολείο, χωρίς να είναι απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο αυτής, όπως ισχυρίζεται ο καθ' ου, η πρόταση εναλλακτικής λύσης, η αντίθετη πρόταση του και οι λόγοι για τους οποίους η αιτούσα δεν συναινεί στη δική του πρόταση. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1512 ΑΚ, 735 και 176 ΚΠολΔ. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ισχυρισμός του καθ' ου η αίτηση περί απαραδέκτου της κρινόμενης αίτησης, διότι η αιτούσα, ενόψει την έκδοσης της υπ'αριθμ.3129/2010 απόφασης αυτού του δικαστηρίου, που και η ίδια αναφέρει στην αίτηση της και η οποία ανέθεσε σ' αυτήν προσωρινά αποκλειστικά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, πλην των θεμάτων της υγείας και της εκπαίδευσης, για τα οποία θα υπάρχει συναπόφαση με τον καθ' ου και υποχρέωσε προσωρινά αυτόν να καταβάλει μηνιαία διατροφή για το τέκνο του το ποσόν των 500 ευρώ, θα έπρεπε καταρχήν να ζητήσει την έκδοση της απόφασης περί ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της υπ' αριθμ. 3129/2010 ως άνω απόφασης και ακολούθως την οποιαδήποτε ρύθμιση επί του θέματος που έχει ανακύψει σχετικά με την εκπαίδευση του τέκνου τους, πρέπει να απορριφθεί, καθώς, με την κρινομένη αίτηση, η αιτούσα δεν επιδιώκει την ανάκληση της ως άνω υπ' αριθμ. 3129/2010 απόφασης, η οποία είχε ρυθμίσει τις σχέσεις των διαδίκων με το τέκνο τους (επιμέλεια-διατροφή-επικοινωνία), καθώς δεν ζητεί τη μεταρρύθμιση της προσωρινής μηνιαίας διατροφής που υποχρεώθηκε να καταβάλει ο καθ' ου για το τέκνο του, ούτε τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας αυτού ούτε και την ανάκληση της διάταξης περί ανάθεσης προσωρινά της επιμέλειας του τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα, με την παροχή της συναπόφασης των διαδίκων γενικά στα θέματα εκπαίδευσης και υγείας και την ανάθεση της επιμέλειας ως προς όλες τις εκφάνσεις της (ήτοι και υγεία και εκπαίδευση) στην αιτούσα, οπότε και πράγματι η τελευταία θα έπρεπε να αιτείται, πριν την υποβολή των ως άνω αιτημάτων της, την ανάκληση της ως άνω απόφασης, παρά μόνο, επιδιώκοντας την επέμβαση του δικαστηρίου για την άρση μία μεμονωμένης μεταξύ τους διαφωνίας στα θέματα της εκπαίδευσης, ζητεί την προσωρινή ρύθμιση του ειδικότερου θέματος της εγγραφής του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στα εκπαιδευτήρια «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», λόγω της άρνησης του καθ’ ου να εγγραφεί σ' αυτά, αίτημα, όμως, για την προσωρινή ρύθμιση του οποίου δεν απαιτείται να ανακληθεί-μεταρρυθμιστεί η προηγούμενη υπ' αριθμ. 3129/2010 απόφαση, καθώς αυτή και μετά τη ρύθμιση από το παρόν δικαστήριο του ειδικότερου θέματος της εγγραφής ή όχι του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στα ως άνω εκπαιδευτήρια, θα παραμένει ως έχει ως προς όλες τις ως άνω διατάξεις της περί επικοινωνίας, περί διατροφής αυτού και περί ρύθμισης της επιμέλειας του προσώπου του, καθώς και ως προς τη διάταξη περί συναπόφασης των γονέων του στα θέματα υγείας και στα θέματα εκπαίδευσης αυτού, ενόψει και του ότι στην έννοια της εκπαίδευσης, για τα θέματα της οποίας παρασχέθηκε το δικαίωμα συναπόφασης των διαδίκων με την ως άνω υπ' αριθμ. 3129/2010 απόφαση, δεν περιλαμβάνεται μόνο η συναπόφαση για τον καθορισμό του σχολείου στο οποίο πρόκειται να φοιτήσει το τέκνο των διαδίκων, αλλά η έννοια της εκπαίδευσης αναφέρεται γενικώς στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει εκτός από καθορισμό του σχολείου που θα παρακολουθήσει το τέκνο και κάθε άλλο είδος εκπαίδευσης, όπως μουσικής, πνευματικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής, τεχνικής κ.λ.π. (βλ. Πουλιάδη σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου έκδ.2003 Τόμος VIII άρθρ.1518 αριθμ.33), για το οποίο οι διάδικοι θα εξακολουθήσουν να συναποφασίζουν, όπως έκρινε η ως άνω υπ' αριθμ. 3129/2010 απόφαση. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, … και …, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, τα εκατέρωθεν διισχυριζόμενα και απ' όλη γενικά τη συζήτηση της υποθέσεως, κατά την έναρξη της οποίας αμφότεροι οι διάδικοι, στα πλαίσια της απόπειρας του δικαστηρίου περί συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, εξέθεσαν τις απόψεις τους, καθώς και από τις υπ' αριθμ. ... και .../16-5-2013 ένορκη βεβαιωθέντων μαρτύρων της αιτούσας, …  και της … ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών …, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν δεν έχει κλητευθεί ο καθ' ου, διότι στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπου αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών, λαμβάνονται ελεύθερα υπόψη και μη πληρούντα τους όρους του νόμου μέσα, όπως ένορκες βεβαιώσεις στο συμβολαιογράφο ή τον ειρηνοδίκη, έστω και χωρίς κλήτευση του αντιδίκου (ΑΠ1857/2011 ΝοΒ2012.1227, ΑΠ739/88 ΕΕΝ1989.384, βλ. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ άρθρ. 347 αριθμ. 5 σελ. 673, άρθρ. 690 αριθμ. 24, σελ. 88, Τεντέ σε Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα άρθρ. 347 αριθμ. 2 σελ. 703), πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι σύζυγοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 26-8-2006, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον …, που γεννήθηκε στις 10-11-2007. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διακόπηκε οριστικά κατά το έτος 2009 και στη συνέχεια, μετά από την άσκηση της από 4-8-2009 και με αριθμ. κατ. 146169/11968/2009 αίτησης της αιτούσας και της από 1-9-2009 και με αριθμ.κατ.151197/12435/2009 αίτησης του καθ' ου η αίτηση, εκδόθηκε η υπ' αριθμ.3129/2010 απόφαση αυτού του δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία ανατέθηκε στην αιτούσα προσωρινά αποκλειστικά η επιμέλεια - πλην των θεμάτων της υγείας και της εκπαίδευσης, για τα οποία θα υπάρχει συναπόφαση με τον καθ’ ου - του ανηλίκου τέκνου τους, καθώς οι διάδικοι κατά τη δικάσιμο της 9-2-2010, κατά την οποία έγινε η συζήτηση επί των ως άνω αιτήσεων, είχαν συμφωνήσει να έχουν συναπόφαση στα θέματα αυτά, επετράπη στην αιτούσα κατά την αποχώρηση της από τη συζυγική εστία να\ παραλάβει τα κινητά πράγματα που καθορίζονται στην απόφαση, υποχρεώθηκε προσωρινά ο καθ’ ου η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα, ως προσωρινή διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους, το ποσόν των 500 ευρώ μηνιαίως και ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ’ ου αίτηση με το ανήλικο τέκνο τους, όπως οι διάδικοι είχαν συμφωνήσει στο από 9-2-2010 πρακτικό συμβιβασμού, με το οποίο είχαν ρυθμίσει από κοινού μόνο το θέμα της επικοινωνίας. Περαιτέρω, κατόπιν συναπόφασης των διαδίκων, το ανήλικο τέκνο τους ενεγράφη κατά το σχολικό έτος 2010-2011 στον παιδικό σταθμό των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «Α...-Λ ...», κατά το σχολικό έτος 2011-2012 ως προνήπιο στα ως άνω εκπαιδευτήρια και κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ενεγράφη στο νηπιαγωγείο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», στην τάξη τα «Δελφινάκια». Στο ως άνω εκπαιδευτήριο διδάσκονται ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά και οι μαθητές παρακολουθούν πολλά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα ( επισκέψεις σε μουσεία και θέατρα, κολύμβηση, μουσική κ.λ.π.) και επίσης παρέχεται και εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη. Ο καθ’ ου δε, προτείνει να εγγραφεί το τέκνο τους στο 1° Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, επικαλούμενος ότι βρίσκεται σε καλή περιοχή, οι μαθητές που φοιτούν σ' αυτό δεν διαφέρουν από άποψη παιδείας και κοινωνικής καλλιέργειας από τους μαθητές που φοιτούν στην «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», ότι επιθυμεί το τέκνο του να λάβει και να διδαχθεί την γνήσια ελληνική και ορθόδοξη χριστιανική αγωγή και παιδεία, καθώς και διότι αδυνατεί να αναλάβει τη σχετική δαπάνη των διδάκτρων και υπάρχει περίπτωση να υποχρεωθεί το τέκνο τους, εξαιτίας της πιθανής μείωσης των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων του, να υποχρεωθεί απότομα και βίαια να αλλάξει σχολικό περιβάλλον με τη μετακίνηση του σε δημόσιο σχολείο. Σχετικά με τους ισχυρισμούς του αυτούς, πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική παιδεία και γλώσσα διδάσκεται και στα ως άνω εκπαιδευτήρια και περαιτέρω δεν πιθανολογήθηκε κάποιος συγκεκριμένος κίνδυνος περαιτέρω μείωσης στο μέλλον των εισοδημάτων των διαδίκων, εξαιτίας των οποίων το τέκνο τους θα υποχρεωθεί να αποσπασθεί βίαια από το σχολικό περιβάλλον των εκπαιδευτηρίων στα οποία ήδη φοιτεί. Εξάλλου, πιθανολογήθηκε ότι ο … έχει πλήρως προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον των ως άνω εκπαιδευτηρίων, στα οποία φοιτεί ήδη από το Σεπτέμβριο του έτους 2012, έχει δημιουργήσει σταθερές φιλίες, έχει τονωθεί η αυτοπεποίθηση του, συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδια που απολαμβάνει και έχουν αναπτυχθεί σημαντικά όλες οι δεξιότητες του που αφορούν στο φάσμα της εκπαίδευσης και ανέπτυξε δεσμούς με το σχολικό του περιβάλλον. Τούτο δε επιβεβαίωσε και η εξεταζόμενη μάρτυρας της αιτούσας - ψυχοπαιδαγωγός, η οποία κατέθεσε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, το οποίο ήταν συνεσταλμένο και υστερούσε στο λόγο, μετά την εγγραφή του κατά το τρέχον σχολικό έτος 2012-2013, «άνθισε», ότι είναι ενθουσιασμένο από τη συμμετοχή του στην παρακολούθηση των μαθημάτων, όπου έχουν εγγραφεί και οι φίλοι του από τον παιδικό σταθμό, καθώς και ότι το παιδί θεωρεί δεδομένο ότι θα συνεχίσει να φοιτεί στα εκπαιδευτήρια αυτά, όπως και οι φίλοι του, ενώ κάθε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος θα απέβαινε επιζήμια γι' αυτό, καθώς στην ηλικία του των έξι ετών υπάρχει δυσκολία προσαρμογής σε νέο σχολικό περιβάλλον Εξάλλου, η ένσταση καταχρηστικής άσκησης της κρινόμενης αίτησης, που προβάλει ο καθ’ ου, επικαλούμενος ότι αν αυτή γίνει δεκτή θα ανακύψει θέμα περί της κάλυψης των ετήσιων διδάκτρων και θα δημιουργηθούν, ενόψει των αντίθετων τακτικών αγωγών που εκδικάζονται κατά τη δικάσιμο της 16-2-2015, προϋποθέσεις για περαιτέρω οικονομικές αξιώσεις της αιτούσας σχετικά με τη διατροφή του τέκνου τους, που θα συνεπάγονται δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του, καθώς και ότι καθίσταται προφανές ότι η αιτούσα μεθοδεύει τη ραγδαία αύξηση των μηνιαίων αναγκών του τέκνου τους, του οποίου η φοίτηση μέχρι τώρα καλύπτονταν μόνο για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο από το σχετικό βρεφονηπιακό επίδομα που ελάμβανε από την Εμπορική Τράπεζα, όπου εργάζεται και επιδιώκει την εγγραφή του σε ένα πολυτελές εκπαιδευτήριο, αν και γνωρίζει ότι τα εισοδήματα αμφοτέρων τυγχάνουν αβέβαιης μελλοντικής εξέλιξης, ενόψει του περιορισμού τους λόγω της οικονομικής κρίσης, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, καθόσον αφενός μεν με την κρινόμενη αίτηση της η αιτούσα δεν αξιώνει την ούξηση του ποσού της προσωρινά καταβαλλόμενης διατροφής από τον αιτούντα που ανέρχεται στο προσδιορισθέν με την ως άνω υπ' αριθμ. 3129/2010 απόφαση ποσόν των 500 ευρώ μηνιαίως, αφετέρου δε και σε κάθε περίπτωση, οι επικαλούμενοι από τον αιτούντα/ οικονομικοί λόγοι για τη θεμελίωση του ισχυρισμού του περί της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος εκ μέρους της αιτούσας, δεν μπορούν να προαχθούν έναντι του συμφέροντος του τέκνου του να παρακολουθήσει το ως άνω σχολείο, για την εξακολούθηση της φοίτησης στο οποίο, όπως κατέθεσε η μάρτυρας της αιτούσας, σε περίπτωση που αλλάξουν οι οικονομικές δυνατότητες των γονέων, οι παππούδες της μητρικής γραμμής είναι διατεθειμένοι να συνδράμουν στην πληρωμή των διδάκτρων. Επομένως, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το συμφέρον του τέκνου, το οποίο το δικαστήριο έχει πρωτίστως ως οδηγό, επιβάλλει να συνεχίσει να παρακολουθεί το σχολείο αυτό, όπως και κατά το προηγούμενο έτος και όπως και το ίδιο επιθυμεί, καθόσον πιθανολογείται ότι τυχόν αλλαγή του σχολείου του στο επόμενο σχολικό έτος και ανατροπή της καθημερινής ρουτίνας του, θα δημιουργούσε σ' αυτό στενοχώρια και αναστάτωση, καθώς θα αποκόπτονταν από το σχολικό περιβάλλον που του διασφαλίζει σταθερότητα και στο οποίο έχει ήδη πλήρως προσαρμοστεί. Εξάλλου, συντρέχει και επικείμενος κίνδυνος για τη ρύθμιση του ως άνω θέματος, καθόσον παρά τις προσπάθειες αμφοτέρων των διαδίκων να αχθούν σε κάποια κοινή απόφαση, τελικά διαφώνησαν σχετικά με την εγγραφή του σ' αυτό, η οποία, όμως, πρέπει να γίνει άμεσα διότι στα ως άνω Εκπαιδευτήρια υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις μαθητών και εφόσον αυτές εξαντληθούν, η εγγραφή του τέκνου των διαδίκων για την παρακολούθηση του σχολικού έτους 2013-2014 θα είναι αδύνατη. Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να επιτραπεί στην αιτούσα να εγγράψει τον ... στην Α' Δημοτικού των ως άνω εκπαιδευτηρίων. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της ιδιότητας τους ως συζύγων (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στην αιτούσα να εγγράψει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, …, στην Α' Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ».ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα, στις 30.5.2013.Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια