245/2015 ΜΠΡ ΡΟΔΟΥ - Υιοθεσία ενηλίκου. Διαφοροποίησή της ως προς την υιοθεσία του ανηλίκου, ως προς το ότι ο υιοθετούμενος είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανός, ως προς το ότι η γονική μέριμνα του φυσικού γονέα έχει παύσει στο σύνολο της για τους φυσικούς γονείς, από την ενηλικίωση του τέκνου και ως προς τα αποτελέσματά της. Δεν απαιτείται στην υιοθεσία ενηλίκου η χορήγηση συναίνεσης των φυσικών γονέων του υιοθετουμένου, ως προϋπόθεση για τη συντέλεση της υιοθεσίας ανηλίκου, ενώ δεν τυγχάνει εφαρμογής...

Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων
245/2015 ΜΠΡ ΡΟΔΟΥ ( 669632)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Υιοθεσία ενηλίκου. Διαφοροποίησή της ως προς την υιοθεσία του ανηλίκου, ως προς το ότι ο υιοθετούμενος είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανός, ως προς το ότι η γονική μέριμνα..
του φυσικού γονέα έχει παύσει στο σύνολο της για τους φυσικούς γονείς, από την ενηλικίωση του τέκνου και ως προς τα αποτελέσματά της. Δεν απαιτείται στην υιοθεσία ενηλίκου η χορήγηση συναίνεσης των φυσικών γονέων του υιοθετουμένου, ως προϋπόθεση για τη συντέλεση της υιοθεσίας ανηλίκου, ενώ δεν τυγχάνει εφαρμογής ούτε η προϋπόθεση για την υιοθεσία ανηλίκου, της διεξαγωγής επισταμένης κοινωνικής έρευνας από κοινωνική υπηρεσία, καθότι ο ενήλικος υιοθετούμενος διαθέτει πνευματική και ψυχολογική ωριμότητα, προκειμένου να κρίνει το συμφέρον ή μη της τελούμενης υιοθεσίας. Δέχεται την αίτηση.

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 245/2015 (Αριθμός κατάθεσης αίτησης 266/29-07-2015)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ειρήνη Σισμάνη, Πρωτόδικη, την οποία προϊστάμενoς του Πρωτοδικείου Ρόδου και τη Γραμματέα Παρασκευή.

Συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριο του την 26η-11-2015 για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης 266/2015 αίτηση με αντικείμενο την υιοθεσία ενηλίκου τέκνου:

Των αιτούντων: 1. ............ και 2. ............. και της ............. , αμφοτέρων κατοίκων Αφάντου Ρόδου, που παραστάθηκαν στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δ.Σ. Ρόδου Αικατερίνης Γιαννιού-Αθανασίου, η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 27-07-2015 αίτησή τους που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης 266/29-07-2015, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη σημερινή συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά των κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης και στις προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1580 ΑΚ ορίζεται ότι στην υιοθεσία ενηλίκου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για την υιοθεσία ανηλίκου, εφόσον δεν υφίσταται αντίθετη ειδικότερη διάταξη για την υιοθεσία ενηλίκου (ΕφΑΘ 1138/2001 ΕλΔ 2001.1681). Αναλογικά δε μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις για την υιοθεσία ανηλίκου σε αυτή του ενηλίκου στο μέτρο και στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τον επιδιωκόμενο σκοπο της τελευταίας, ο οποίος συνίσταται στην ικανοποίηση της ανάγκης του υιοθετούντος για τη συνέχιση του ονόματος και της προσωπικότητας του, καθόσον υπάρχει ήδη μια οικογένεια (ΕφΑΘ 2899/1999 ΕλλΔνη 2000. 1433). Συγκεκριμένα, η υιοθεσία ενηλίκου διαφοροποιείται από αυτή του ανηλίκου, ως προς το ότι ο υιοθετούμενος είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανός, καθότι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (άρθρο 127 ΑΚ), ως προς το ότι η γονική μέριμνα του φυσικού γονέα έχει παύσει στο σύνολο της για τους φυσικούς γονείς, από την ενηλικίωση του τέκνου (άρθρα 127, 1510, 1538 ΑΚ) και, τέλος, ως προς τα αποτελέσματα της, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1584 εδ. β` ΑΚ, μετά την τέλεση της υιοθεσίας του ενηλίκου, παραμένει αμετάβλητος ο βιολογικός και ηθικός δεσμός μεταξύ του υιοθετούντος και του άλλου φυσικού γονέα του και των συγγενών του, ως προς το είδος, τη γραμμή και το βαθμό της συγγένειας (Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τομ. Β`, 1998, σελ. 362). Ενόψει όλων αυτών, δεν είναι εφαρμοστέα στην υιοθεσία ενηλίκου η διάταξη του άρθρου 1550 § 1 ΑΚ, που προβλέπει τη συναίνεση των φυσικών γονέων του υιοθετουμένου, ως προϋπόθεση για τη συντέλεση της υιοθεσίας ανηλίκου. Για τους ίδιους ως άνω λόγους πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1557 ΑΚ στην υιοθεσία ενηλίκου, που θέτει ως προϋπόθεση για την υιοθεσία ανηλίκου τη διεξαγωγή επισταμένης κοινωνικής έρευνας από κοινωνική υπηρεσία, καθότι ο ενήλικος υιοθετούμενος διαθέτει πνευματική και ψυχολογική ωριμότητα, προκειμένου να κρίνει το συμφέρον ή μη της τελούμενης υιοθεσίας (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, τομ. Ε`, 2004, άρθρο 1581, σελ. 1206, § 5, ΠολΠρωτΘηβ. 32/2009, δημ NOMOS).

Με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες, που αμφότεροι φέρουν ελληνική ιθαγένεια, ζητούν να κηρυχθεί θετό τέκνο του πρώτου αιτούντος ........... ο δεύτερος εξ αυτών, ......... , ο οποίος είναι ήδη ενήλικος και γνήσιο τέκνο της συζύγου του πρώτου αιτούντος, ............ από τον πρώτο γάμο αυτής με τον ............... . Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 § 1, 748 § 2 και 800 § 1 ΚΠολΔ), είναι δε αρκούντως ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1542, 1546, 1579, 1580, 1581 και 1582 AK όπως ισχύουν. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοδη αντιγράφου της αίτησης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου (βλ. την υπ` αριθ. ........../03-08-2015 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου ...............). ενώ, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δεν απαιτείται να προσκομιστεί έκθεση κοινωνικής έρευνας.

Από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση του Δικαστηρίου πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως προκύπτει ότι για την υιοθεσία συναίνεσαν αυτοπροσώπως στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της αίτησης, οι αιτούντες καθώς και η μητέρα του δεύτερου των αιτούντων και σύζυγος του πρώτου εξ αυτών, υπό την δεύτερη ιδιότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1546 Α.Κ., το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά (1.580 Α.Κ.) στην υιοθεσία ενηλίκου. Επιπλέον, από τη χωρίς όρκο εξέταση των διαδίκων, κατ’ αρθ. 415 ΚΠολΔ (όπως η παρ. 1 αυτού τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 3994/2011) και την κατάθεση της μάρτυρος που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης καθώς και από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες αποδεικνύονται τα εξής κρίσιμα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος των αιτούντων, ηλικίας πενηντατεσσάρων ετών (54), είναι σύζυγος δια θρησκευτικού γάμου, τελεσθέντος την 27η-11-2010 στην Ιερά Μονή .... στο Δήμο .. Ρόδου της ................ , φυσικής μητέρας του υιοθετούμενου, δευτέρου των αιτούντων, ο οποίος είναι ενήλικος (ημ. Γεννήσεως 03-05-1994 όπως προκύπτει από το υπ`αριθ. πρωτ. ..../20- 11-2015 πιστοποιητικό γεννήσεως του Δήμου Ρόδου). Οι αιτούντες ζουν ως πατέρας και τέκνο, έχουν δε αναπτύξει σχέσεις αγάπης στοργής αμοιβαίας πλέον φροντίδας, αγάπης, σεβασμού και αλληλεγγύης, ως εάν ήταν γνήσιος πατέρας και τέκνο. Οι ως άνω παραδοχές επιβεβαιώνονται από την από ...- 2014 έκθεση κοινωνικής έρευνας που συνέταξε η Κοινωνική Λειτουργός .............. στα πλαίσια της διαδικασίας υιοθεσίας της ανήλικης ............. , φυσικού τέκνου του ............. και της .............. από τον πρώτο αιτούντα. Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι ο πρώτος των αιτούντων είναι ικανός προς δικαιοπραξία, υγιής, έχει άμεμπτο ποινικό παρελθόν, είναι μεγαλύτερος από τον δεύτερο αιτούντα κατά δεκαοκτώ και πλέον έτη και η οικονομική του κατάσταση είναι καλή. Επίσης ο δεύτερος των αιτούντων δεν έχει υιοθετηθεί από άλλον. Ενόψει των παραπάνω το Δικαστήριο κρίνει ότι η υιοθεσία είναι προς το συμφέρον του υιοθετουμένου και θα αποβεί προς όφελος του, καθώς αφορά στην τυπική τακτοποίηση μιας ουσιαστικά δεδομένης πραγματικής κατάστασης που θα επισφραγίσει την πραγματική θέληση όλων, ενώ ο πρώτος αιτών βρίσκεται σε άριστη βιολογική, ηθική και πνευματική κατάσταση και παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ανταποκριθεί με επάρκεια και συνέπεια στα καθήκοντα του. Συνεπώς συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ θετό τέκνο του πρώτου αιτούντος ............... τον δεύτερο των αιτούντων .............. (.....), φυσικό τέκνο της ......... και του ......... , που γεννήθηκε στη Ρόδο την 03.05.1994.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Ρόδο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, την 22η-12-2015.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΡ.Κ.

Σχόλια