ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ, ΔΙΑΤΡΟΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Αριθμός Αποφάσεως 759/2006

Ασφαλιστικά διατροφής - επιμέλειας - απειλή προστίμου στη μητέρα Αριθμός Απόφασης 11048/2012 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Αποφάσεως 759/2006
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Αποφάσεως 759/2006

Αποτελούμενο από το Δικαστή Ευάγγελο Χριστιά, Προεδρεύοντα Πρωτοδίκη, του Προέδρου Πρωτοδικών ευρισκόμενου σε δικαστικές διακοπές.


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Ιουλίου 2006, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Ελένης συζ. Γεωργίου Κανέλλη, το γένος Κωνσταντίνου Φλώρου, κατοίκου Σπάρτης, για τον εαυτό της και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της Μαρίας - Ειρήνης, κατοίκου Σπάρτης, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Κωνσταντίνου Μποσμπόνη.

Του καθού η αίτηση: Γεωργίου Ζαχαρία Κανέλλη, κατοίκου Κλαδά Σπάρτης, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δημήτριο Πολυχρονάκο.Η αιτούσα κατέθεσε στο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού την από 6-6-2006 και στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης απευθυνόμενη αίτηση της περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, η οποία καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία με αύξοντα αριθμό 751/Ασφ 589/2006 και γράφτηκε στο έκθεμα για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των
διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους, που ανέπτυξαν
προφορικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί: 1) ν' ανατεθεί σ' αυτήν, προσωρινά, η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνων αυτής Μαρίας - Ειρήνης, που απέκτησε από νόμιμο γάμο της με τον καθ'ου, με τον οποίο διακόπηκε οριστικά η έγγαμη συμβίωση, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του τέκνου της,2) να υποχρεωθεί ο καθ'ου, να της προκαταβάλει, υπό την ανατεθησόμενη σε αυτήν ιδιότητα της, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή του τέκνου της το ποσό των 500 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στην αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών της ανήλικης συνυπολογιζομένης και της συνεισφοράς της αιτούσας, από την επίδοση της αίτησης και μέχρι εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της κυρίας αγωγής, λόγω του ότι η ανήλικη δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό της από εισοδήματα της περιουσίας της, 3) να της παραχωρηθεί προσωρινά η συζυγική στέγη προς κάλυψη των αναγκών στέγασης αυτής και του τέκνου της και 4) να της παραχωρηθεί προσωρινά η χρήση του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΑΚΕ 4101 ΙΧΕ αυτοκινήτου, που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης της ίδιας και του τέκνου της ενόψει της χωριστής εγκατάστασης της. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 16 αρ. 10, 683 παρ. 1 και 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393, 1394, 1395, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510 παρ. 1, 1511, 1513, 1514, 1516 παρ. 2 και 1518, 340, 345, 346 ΑΚ, 682 παρ. 1, 728 παρ. 1α, 729 και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Ακολούθως ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καθού με προφορική δήλωση του κατά τη συζήτηση της παρούσας συνομολόγησε την αίτηση αναφορικά με την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους στην αιτούσα. Επίσης, ζητεί να συνυπολογιστεί η αξία χρήσης της χρησιμοποιούμενης από την αιτούσα και το ανήλικο τέκνο τους οικογενειακή στέγη, η οποία ανέρχεται, με βάση τη μισθωτική της αξία, στο ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί ένσταση συνυπολογισμού της αξίας χρήσης της παραχωρηθείσας από τον εναγόμενο οικογενειακής στέγης στις διατροφικές ανάγκες του ανηλίκου τέκνου και είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393 και 1489 παρ. 2 ΑΚ (βλ. ΑΠ 19/1997 ΕλλΔνη 1997.1574 και Παπαζήση σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλο υπό αρθρ. 1393 αρ. 35-39) και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ" ουσίαν.

Επιπλέον, ασκεί προφορικά ανταίτηση, διώκοντας: α) επικουρικά και στην περίπτωση που παραχωρηθεί η οικογενειακή στέγη στην αιτούσα να υποχρεωθεί η τελευταία να του καταβάλει ως αντάλλαγμα, για το διάστημα της χρήσης της, το ποσό των 350 ευρώ μηνιαία, που αντιστοιχεί στη μισθωτική αξία της και β) να καθορισθεί ο τρόπος επικοινωνίας τούτου με το ανήλικο τέκνο του. Η ανταίτηση είναι παραδεκτή και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 216, 268 παρ. 4, 682 παρ. 1, 2, 686 παρ. 3, 4, 687 παρ. 2, 735, 947, 950 ΚΠολΔ, 1393 εδ. α' και 1520 ΑΚ και πρέπει, συνεπώς, συνεκδικαζόμενη με την ένδικη αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Κατά το άρθρο 1393 εδ. α' ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβιώσεως, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει . στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρουή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη), ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσεως του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το δικαστήριο, μέσα στην εξουσία του να προστατεύσει την οικογένεια σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβιώσεως, έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη στον ένα από τους συζύγους. Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται με βάση τις. ειδικές συνθήκες του καθενός συζύγου, το συμφέρον των τέκνων και τις αρχές της επιείκειας, οι οποίες είναι δυνατόν να επιβάλλουν κατά περίπτωση η παραχώρηση αυτή να γίνεται και προς το σύζυγο που έχει εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα στο ακίνητο, όπως επίσης να γίνεται με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο είναι δυνατόν να υπολογισθεί ή να μην υπολογισθεί κατά τον καθορισμό της διατροφής, που οφείλει ο υπόχρεος και κύριος της παραχωρούμενης οικογενειακής στέγης στον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα του (ΑΠ 1630/2002 ΕλλΔνη 44.775, ΑΠ 792/2000 ΕλλΔνη 41.1647, ΕΠ 68/2005 ΠειρΝμγ 2005.41, ΕΑ 122/2002 Αρμ 2002.1479).

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων Σταματάς Φλώρου του Κωνσταντίνου και Ελένης Κανέλλη του Ζαχαρία που εξετάσθηκαν κατά πρόταση των διαδίκων (ενός από κάθε διάδικο μέρος αντίστοιχα) στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που προσκομίζουν, μεταξύ των οποίων οι υπ' αριθμούς 201, 202 και 203/7-6-2006 ένορκες βεβαιώσεις των σε αυτές αναφερομένων προσώπων που ελήφθησαν επιμέλεια των διαδίκων ενώπιον της αναπληρώνουσας τον Ειρηνοδίκη Σπάρτης, Ειρηνοδίκη Κροκεών, και του Ειρηνοδίκη Σπάρτης (ως προς λήψη υπόψη ενόρκων βεβαιώσεων χωρίς να έχει προηγηθεί νομότυπη κατ' άρθρο 270 ΚΠολΔ κλήτευση προ δύο εργασίμων ημερών βλ. άρθρο 347 ΚΠολΔ, ΑΠ 739/1988 ΕΕΝ 1989.384), αυτών που ανέπτυξαν προφορικά οι διάδικοι και με τα σημειώματα τους και γενικά από τη συζήτηση της υποθέσεως, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο την 1η Σεπτεμβρίου 2001 στο Βασαρά Λακωνίας, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο, την Μαρία -Ειρήνη, που γεννήθηκε στις 19-11-2002, ηλικίας ήδη 4 ετών κατά τη συζήτηση της αίτησης. Κατά τα πρώτα έτη η έγγαμη συμβίωση τους εξελίχθηκε ομαλά, ακολούθως όμως δημιουργήθηκαν προβλήματα στις σχέσεις τους και την 1-3-2006 αποφάσισαν να λύσουν το μεταξύ τους γάμο με συναινετικό διαζύγιο, ενώ ο καθού η αίτηση στις 12-3-2006 απεχώρησε από τη συζυγική εστία στη Σπάρτη και εγκαταστάθηκε στον Κλαδά Λακωνίας. Ούτως διασπάσθηκε η έγγαμη συμβίωση τους, η οποία μέχρι τη συζήτηση της αίτησης δεν έχει αποκατασταθεί. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα παρέχει στο ανήλικο τέκνο όλες τις αναγκαίες φροντίδες για την υγιή σωματική και ψυχική του ανάπτυξη και είναι η πλέον κατάλληλη για να της ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου του, για το οποίο συναινεί και ο καθού - πατέρας. Επίσης, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου των διαδίκων, το οποίο πρέπει να αναπτύξει υγιή και σταθερή σχέση με τον πατέρα τους η οποία είναι απαραίτητη για την ψυχοσωματική του ανάπτυξη, πρέπει να ρυθμισθεί προσωρινώς η επικοινωνία του με αυτόν ως εξής, ως συνομολογεί και η αιτούσα: 1) κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο, από το Σάββατο στις 13:00 έως και τη Δευτέρα στις 08:30 με διανυκτέρευση στην πατρική οικία του καθού η αίτηση, 2) την ημέρα της ονομαστικής εορτής του καθού και μέχρι τις 08:30 την επόμενη της ονομαστικής εορτής του ημέρα, με διανυκτέρευση στην πατρική οικία -τσΐΓκαθσύ η αίτηση, 3) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 18:00 και μέχρι τις 08:30 την επομένη, με διανυκτέρευση στην πατρική οικία του καθού η αίτηση, 4) από 1η έως 15η ημέρα κατά το μήνα Ιούλιο και από 1η έως 15η κατά το μήνα Αύγουστο και 5) κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα επί δεκαήμερο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ανταιτών - πατέρας υποχρεούται να παραλαμβάνει και παραδίδει το τέκνο από και στην οικία της μητέρας του, όπου αυτό διαμένει, ρυθμίζοντας τις υπόλοιπες λεπτομέρειες με την τελευταία.Μετά τη διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως των διαδίκων, η αιτούσα συνέχιζε να παραμένει μαζί με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων στην κοινή τους οικία (συζυγική στέγη) στη Σπάρτη και επί της οδού Μενελάου αρ. 55 - 57, ιδιοκτησίας του καθού, την οποία τους είχε παραχωρήσει χωρίς να του καταβάλουν αντάλλαγμα. Εξάλλου, στην εν λόγω οικία θα πρέπει να συνεχίσουν να παραμένουν η αιτούσα με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, καθόσον τούτο επιβάλλεται αφενός μεν από το συμφέρον του τέκνου για μη αλλαγή του περιβάλλοντος στο οποίο έχει συνηθίσει, ειδικά μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, αφετέρου δε, χάριν επιεικείας και λόγω των ειδικών συνθηκών της αιτούσας (οικονομική κατάσταση της ως κατωτέρω αναπτύσσεται ειδικώς . και ζημία της σε περίπτωση αποχώρησης της από το ακίνητο αυτό). Η αξία χρήσης της εν λόγω οικίας αντιστοιχεί στη μισθωτική αξία αυτής, η οποία, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για διαμέρισμα νεόκτιστο, δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας εμβαδού 90 τ.μ., ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη της περιοχής, ενώ το ύψος των στεγαστικών αναγκών του ανήλικου ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, το υπόλοιπο δε μέρος του ποσού της αξίας χρήσης της οικογενειακής στέγης (200 ευρώ) καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της αιτούσας. Εξάλλου, ο καθού η αίτηση εργάζεται ως υπάλληλος (πωλητής) σε επιχείρηση εμπορίας ραπτομηχανών και οικιακών συσκευών κατάστημα πώλησης ηλεκτρικών ειδών που διατηρεί στη Σπάρτη ο γαμβρός του Ιωάννης Φούντας. Επίσης, έχει κατά κυριότητα έναν αγρό στη θέση «ΨΥΡΩΣΥΚΙΑ» Κλαδά του Δ. Σπάρτης, εκτάσεως 3 στρεμμάτων, έναν αγρό στη θέση*«ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΟ» Κλαδά, εκτάσεως 1 στρέμματος και έναν αγρό στη θέση «ΧΑΡΟΥ» Κλαδά, εκτάσεως 3 στρεμμάτων. Επίσης είναι κύριος του ανωτέρω ακινήτου που βρίσκεται στη Σπάρτη και διαμένει προσωρινά η αιτούσα. Από την ανωτέρω εργασία του οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 1000 ευρώ, ενώ λοιπά εισοδήματα του δεν πιθανολογήθηκαν (ούτε η αιτούσα ισχυρίζεται εισοδήματα αυτού από άλλη αιτία), απορριπτόμενου του ισχυρισμού του ότι αμείβεται με μηνιαίο μισθό 386,03 ευρώ μηνιαίως, υποαπασχολούμενος επί τετράωρο ημερησίως. Εξάλλου, η αιτούσα εργάζεται ως βοηθός φαρμακοποιού σε φαρμακείο της εταιρίας «Αδαμαντίας Κανέλλη και ΣΙΑ ΟΕ» στη Σπάρτη, εργασία από την οποία αποκερδαίνει το ποσό των 570 ευρώ μηνιαίως ενώ άλλη περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκαν. Εξάλλου, το τέκνο των διαδίκων διαμένει με τη μητέρα τους κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ενώ οι λοιπές δαπάνες ενδύσεως, διατροφής, ψυχαγωγίας, παραθερισμού και γενικώς συντηρήσεως του είναι οι συνήθεις δαπάνες που απαιτούνται για τους ανηλίκους της ίδιας με αυτό ηλικίας ενώ δεν αποκομίζει εισόδημα και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, αδυνατεί δε λόγω της ηλικίας του να εργασθεί και, επομένως, δικαιούται διατροφής από τους γονείς του. Με βάση δε τις ανωτέρω ανάγκες του, την ηλικία του και την άριστη υγεία του, με συνεκτίμηση και των συνθηκών της ζωής και των δυνάμεων των γονέων τους, από τις οποίες αυτές συμπροσδιορίζονται (βλ. ΕΘ 2241/2000 Αρμ. 2001.330, ΑΠ 396/2001 αδημ.), η απαιτούμενη ανάλογη διατροφή του ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ το μήνα. Στο εν λόγω ποσό συνυπολογίζεται και η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της αιτούσας για την περιποίηση και φροντίδα του, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Εξάλλου, καθόσον με την υπό κρίση αίτηση ζητείται να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλει μόνο τη συμμετοχή του ανάλογα με τις δυνάμεις του στη διατροφή του ανηλίκου, προσδιοριζόμενης και συνυπολογιζομένης της συμμετοχής της μητέρας τους, από την εκτίμηση και τη σύγκριση των δυνάμεων των γονέων του, τον καθού βαρύνει μέρος μόνο της απαιτούμενης συνολικής διατροφής γι αυτό. Για τον προσδιορισμό της αναλογίας που βαρύνει τον καθ ού πρέπει να γίνει κατά τα αιτηθέντα, αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του κάθε διαδίκου στο σύνολο των εισοδημάτων του, ήτοι α) του καθού - πατέρα 1000 (εισόδημα από εργασία) + 150 (αξία χρήσης της οικογενειακής στέγης που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του τέκνου) ήτοι 1.150 ευρώ ]και β) της αιτούσας - μητέρας 570 (εισόδημα από εργασία) + 150 (παροχή προσωπικών υπηρεσιών στο ανήλικο που είναι αποτιμητές σε χρήμα) ήτοι 720 ευρώ της αιτούσας, συνολικά 1150 + 720 ήτοι 1870 ευρώ. Η υποχρέωση τους δε αυτή επιμερίζεται σε ποσοστό 62% για τον καθ ού και 38% για την αιτούσα αντίστοιχα, οπότε ο καθ ού πρέπει να καταβάλει ως προσωρινή διατροφή το ποσό των 186 ευρώ, το οποίο είναι σε θέση να καταβάλλει χωρίς να διακινδυνεύει η διατροφή του, με βάση τα εισοδήματα του και τα αναγκαία έξοδα του, κατά το υπόλοιπο δε ποσό βαρύνεται η αιτούσα. Μέρος τούτου του ποσού της συνεισφοράς του εκπληρώνει με την παραχώρηση της οικίας του, η αξία χρήσης της οποίας αποτιμάται, ως προαναφέρθηκε, σε 350 ευρώ, εκ των οποίων 150 ευρώ αντιστοιχεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ανήλικης. Επομένως, οφείλει ακόμη να καταβάλει στην ενάγουσα το υπόλοιπο ποσό της συνεισφοράς του, δηλαδή, 36 ευρώ. Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η αιτούσα στερείται ικανών περιουσιακών στοιχείων για να ανταπεξέλθει στα έξοδα της οικίας της (καταβολή ποσών ΔΕΗ, ΟΤΕ και λοιπών ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα κλπ έξοδα) και της διατροφής της ίδιας και του τέκνου της (στο βαθμό που της αναλογεί κατά τα ανωτέρω) πρέπει να παραχωρηθεί η ανωτέρω οικία στην αιτούσα άνευ ανταλλάγματος απορριπτόμενου του σχετικού αιτήματος του καθ ού - ανταιτούντα ως κατ' ουσίαν αβασίμου. Εξάλλου, πρέπει να γίνει δεκτό ως κατ' ουσίαν βάσιμο το αίτημα της αιτούσας περί προσωρινής παραχώρησης της χρήσης του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΑΚΕ 4101 ΙΧΕ αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής SΕΑΤ τύπου ΙΒΙΖΑ, συγκυριότητας των διαδίκων, χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο της είναι απολύτως απαραίτητο για να μετακινείται για την εργασία της και να επιμελείται και των υποθέσεων του ανηλίκου, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι ο καθ ού η αίτηση διαθέτει και άλλο ΙΧΕ αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής FΙΑΤ τύπου ΒΡΑVΑ, με το οποίο μπορεί να καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες μετακίνησης του.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές και ως κατ' ουσίαν βάσιμες οι υπό κρίση αίτηση και ανταίτηση και να διαταχθούν τα στο διατακτικό διαλαμβανόμενα. Επίσης πρέπει να απορριφθεί το αίτημα του καθ ού η αίτηση περί διαγραφής των αναφερομένων στο σημείωμα του φράσεων του εισαγωγικού δικογράφου και δη των φράσεων «εξαιτίας αποκλειστικά του δύστροπου χαρακτήρα που εκδήλωσε ο καθ ού», «οι σε βάρος μου αναίτιες ύβρεις και βωμολοχίες, ακόμη και οι απειλές κατά της ζωής μου κατά κανόνα, ενώπιον τρίτων και μάλιστα συγγενών μας, η παντελής αδιαφορία του για τα ζητήματα του κοινού βίου μας, η απροθυμία του να λάβει μέρος στις κοινωνικές υποχρεώσεις μας και γενικά η ανάρμοστη και σκαιά συμπεριφορά του απέναντι μου», «συνέχισε να επιδεικνύει την ίδια και σκληρότερη σε βάρος μου συμπεριφορά του» και «να εκτραχυνθεί ακόμη περισσότερο η συμπεριφορά του αντιδίκου εναντίον μου και να καταστεί ακόμη εντονότερη η επίδειξη από την πλευρά του, παντελούς αδιαφορία για όλα τα θέματα του κοινού βίου μας», καθόσον δεν υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο κατ' άρθρο 206 ΚΠολΔ μέτρο, λαμβανομένου υπόψη ότι απαιτείται η ανάπτυξη των θέσεων των διαδίκων αναφορικά με τη συμπεριφορά καθενός αυτών κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως των προκειμένου να κριθεί η ικανότητα του να αναλάβει την επιμέλεια ανηλίκου παιδιού (το οποίο αποτελεί και κύριο αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας) και να καταγνωσθεί η διακοπή της συμβίωσης των διαδίκων, η οποία επιβάλλει τη ρύθμιση της σχέσεως των διαδίκων. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων καθόσον πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρ. 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις στο σκεπτικό αναφερόμενες αίτηση και προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα μητέρα την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων Μαρίας - Ειρήνης.

Υποχρεώνει τον καθ ού να καταβάλει στην αιτούσα υπό την ιδιότητα της ως εχούσης προσωρινώς την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους το ποσό των τριάντα έξι (36) ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή διατροφή τούτου, που θα προκαταβάλλεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την επομένη της επιδόσεως της αιτήσεως και εφεξής μέχρι εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί τακτικής επί διατροφής αγωγής.

Ρυθμίζει προσωρινά τη χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων, στη Σπάρτη και επί της οδού Μενελάου αρ. 55-57 δια παραχωρήσεως ταύτης στην αιτούσα, άνευ ανταλλάγματος.

Παραχωρεί προσωρινά τη χρήση του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΑΚΕ 4101 ΙΧΕ αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής SΕΑΤ τύπου ΙΒΙΖΑ, συγκυριότητας των διαδίκων, στην αιτούσα, άνευ ανταλλάγματος.

Δέχεται εν μέρει την ανταίτηση.

Καθορίζει προσωρινώς την επικοινωνία του ανταιτούντος με το ανήλικο τέκνο του Μαρία - Ειρήνη ως εξής: 1) κάθε δεύτερο σαββατο­κύριακο, από το Σάββατο στις 13:00 έως και τη Δευτέρα στις 08:30 με διανυκτέρευση στην πατρική οικία του καθ ού η αίτηση, 2) την ημέρα της ονομαστικής εορτής του καθ ού και μέχρι τις 08:30 την επόμενη της ονομαστικής εορτής του ημέρα, με διανυκτέρευση στην πατρική οικία του καθ ού η αίτηση, 3) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 18:00 και μέχρι τις 08:30 την επομένη, με διανυκτέρευση στην πατρική οικία του καθ ού η αίτηση, 4) από 1η έως 15η ημέρα κατά το μήνα Ιούλιο και από 1η έως 15η κατά το μήνα Αύγουστο και 5) κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα επί δεκαήμερο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ανταιτών - πατέρας υποχρεούται να παραλαμβάνει και παραδίδει το τέκνο από και στην οικία της μητέρας του, όπου αυτό διαμένει, ρυθμίζοντας τις υπόλοιπες λεπτομέρειες με την τελευταία.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στη Σπάρτη την 28 Ιουλίου 2006, παρουσία και του Γραμματέα Θεμιστοκλή Δογαντζή.

Σχόλια