ΑΠ 1321/2013: Αναίρεση πρωτόδικης απόφασης λόγω μη τήρησης του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΑΣ
Πρόσφατα δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση σε Δικαστήριο στο Πρωτοδικείο της Αθήνας καθώς δεν τηρήθηκε ο χρόνος ..
εκδίκασης των υποθέσεων, οι οποίες είχαν χωριστεί πριν και μετά τις 11:45 στο έκθεμα,  όπως αυτό είχε αναρτηθεί από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Ειδικότερα, καίτοι τα εκθέματα για τη συγκεκριμένη δικάσιμο είχαν χωριστεί προς εκδίκαση άλλα πριν τις 11:45 και άλλα μετά τις 11:45, ως είθισται, το Δικαστήριο εκφώνησε όλες τις υποθέσεις πολύ πριν τις 11:45, με αποτέλεσμα όσες υποθέσεις ήταν για μετά τις 11:45 να δικαστούν ερήμην.
Για τουλάχιστον μια από τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά τα ανωτέρω ζητήθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η αναίρεση της, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η ΑΠ 1321/2013 απόφαση, την οποία είχε την ευγενική καλοσύνη να μας αποστείλει το δικηγορικό γραφείο “Σοφία Νικολάου & Συνεργάτες”, το οποίο και επέτυχε την έκδοση της απόφασης αυτής.
Κατά το ενδιαφέρον μέρος της η ως άνω απόφαση αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:  “Κατά το άρθρο 374 παρ.3 του ΚΠΔ “τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο γραμματέας της Εισαγγελίας αναρτά, στον προς τούτο χώρο της Εισαγγελίας, αντίγραφο της σειράς των υποθέσεων, σύμφωνα με το έκθεμα, σημειώνοντας και το χρόνο που θα εκδικασθούν. Η σειρά του εκθέματος δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με απόφαση του δικαστηρίου, που δημοσιεύεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και αφορά υπόθεση στην οποία όλοι οι διάδικοι είναι παρόντες….Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι, προκειμένου ο νομοθέτης να διευκολύνει τον κατηγορούμενο να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου και του παρασχεθεί χρόνος αναγκαίος, θεσμοθετεί προσδιοριστικούς όρους, η μη τήρηση των οποίων συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα, κατ’άρθρο 171 παρ.1 στοιχ.α του ΚΠΔ.
Στους απολύτως αναγκαίους όρους συμπεριλαμβάνεται όχι μόνον η σχετική ημερομηνία, αλλά και η ακριβής ώρα εκδικάσεως της υποθέσεως. Και ναι μεν παρέχεται η δυνατότητα στο επιλαμβανόμενο δικαστήριο να μεταβάλει τη σειρά εκδικάσεως των προσδιορισθεισών υποθέσεων με την έναρξη της διαδικασίας ή και κατά τη διάρκεια, πλην, όμως, κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως καταχωριζομένης στα πρακτικά, από τα οποία και μόνον αποδεικνύεται η μεταβολή του χρόνου εκδικάσεως της υποθέσεως. Εντεύθεν προκύπτει ότι, σε περίπτωση που εκδοθεί από το δικαστήριο απόφαση περί μεταβολής της σειράς εκδικάσεως μιας προσδιοριζομένης υποθέσεως σε επόμενη δικάσιμο απόντος του κατηγορουμένου και μη λαβόντος γνώση, προκειμένου να υποβάλει τις αντιρρήσεις του και στη συνέχεια δικάσει ερήμην τον κατηγορούμενο επέρχεται απόλυτη ακυρότητα κατ’άρθρον 171 παρ.1 στοιχ.Α ΚΠΔ, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν την εμφάνιση του κατηγορουμένου ενώπιον του δικαστηρίου.” 
Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ: ap 1321-2013

Σχόλια