ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - EIKONIΚΗ αγωγή χρησικτησίας . Ο σκοπός του νεμομένου αγροτεμάχιο με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας είναι να αποκτήσει τίτλο στο όνομά του . Για μέρος και μόνον του ακινήτου υφίσταται- πολύ παλιό- μεταγεγραμμένο συμβόλαιο αγοραπωλησίας στο όνομα του παππού του. Ο ίδιος ο νομέας-και ήδη κύριος - του ακινήτου δηλώνει ότι του το παραχώρησε ατύπως η μητέρα του. Σημειωτέον ότι καμία αμφισβήτηση δεν υφίσταται ως προς τα δικαιώματα του νομέα -και ήδη κυρίου -του ακινήτου. - ΜΠρΛαρ ΜΠρΛαρ 48/2005ΜΠρΛαρ 48/2005

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κτηματολόγιο - Οργανισμός κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδος - Αγωγή κυριότητος - Κυριότητα - Χρησικτησία - Διόρθωση εγγραφών -.

Επί ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ' ύλην και κατά τόπο Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η ολική ή μερική διόρθωσή της. Η αγωγή μπορεί να είναι αναγνωριστική ή διεκδικητική, ασκείται.....
από όποιον έχει έννομο συμφέρον σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών, όταν δε η αγωγή αφορά σε ακίνητο φερόμενο κατά την εγγραφή ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» απευθύνεται κατά του Οργανισμού κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδος και ανακοινώνεται με ποινή απαραδέκτου, στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός δέκα ημερών από την κατάθεσή της. Παράλειψη υποβολής δήλωσης εγγραφής στο κτηματολόγιο για το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητος, στηριζόμενης σε έκτακτη χρησικτησία. Εγγραφή του ακινήτου, ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Αναγνωριστική αγωγή κυριότητος και διόρθωσης αρχικής εγγραφής, ως προς τον ιδιοκτήτη.

ΚΕΙΜΕΝΟ

  Μον. Πρωτ. Λαρ. 48/2005 (Τακτική)
  Πρωτοδίκης: Μαρία Δήμου,
  Δικηγόροι: Μαρία Θανοπούλου.

  Από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη με αριθμό .../27-7-2004 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Α. Τ., προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου για την ως άνω ημερομηνία επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο Οργανισμό (άρθρα 122 παρ. 1, 123 παρ. 1, 126, 228, 229 ΚΠολΔ). Κατά τη δικάσιμο, όμως αυτή, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο στη σειρά της, αυτός δεν παραστάθηκε, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου. Συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 270 παρ. 1 ΚΠολΔ).
  Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 2664/1998, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ' ύλην και κατά τόπο Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωσή της, ολικά ή μερικά. Η αγωγή, που μπορεί να είναι αναγνωριστική ή διεκδικητική, ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης, που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 3 του ιδίου Νόμου. Σύμφωνα δε, με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, όταν η αγωγή αφορά σε ακίνητο φερόμενο κατά την παραπάνω εγγραφή ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», απευθύνεται κατά του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και ανακοινώνεται, με ποινή απαραδέκτου, στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός δέκα ημερών από την κατάθεσή της.
  Στην προκείμενη περίπτωση, ο ενάγων εκθέτει με την αγωγή του, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ' άρθρο 224 ΚΠολΔ, ότι έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του έναν αγρό, εκτάσεως 5.142 τμ, που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Φαλάνης του δήμου Γιάννουλης Λάρισας, όπως αυτός λεπτομερώς περιγράφεται κατά θέση, έκταση και όρια. Εκθέτει επίσης, ότι τον ως άνω αγρό απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία, αφού από το έτος 1974 περιήλθε στην κυριότητα του πατρός του Κ. Ν., με βάση τον αναδασμό, που έγινε στην περιοχή, ενώ από το έτος 1975 η νομή του ανωτέρω αγρού παραδόθηκε στον ενάγοντα, ο οποίος έκτοτε το νέμεται διαρκώς με διάνοια κυρίου και  με  καλή  πίστη, ασκώντας τις περιγραφόμενες   στην   αγωγήδιακατοχικές πράξεις.
  Περαιτέρω εκθέτει, ότι με την κήρυξη της περιοχής Φαλάνης υπό κτηματογράφηση, δεν υπέβαλε τη σχετική δήλωση του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 περί του δικαιώματός του, με αποτέλεσμα όταν με την υπ' αριθ208/5/22-1-2004 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 11/27-1-2004 συντάχθηκαν οι πρώτες εγγραφές με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν και τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα που συντάχθηκαν επί τη βάση των δηλώσεων, ο ανωτέρω αγρός, ο οποίος έλαβε τον αναφερόμενο στην αγωγή αριθμό ΚΑΕΚ να φαίνεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και όχι ως ανήκον στην κυριότητα του ενάγοντος.
  Για τους λόγους αυτούς και επικαλούμενος άμεσο έννομο συμφέρον του διότι η παραπάνω εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητάς του, ζητεί να αναγνωριστεί αποκλειστικός κύριος του παραπάνω αγρού και να διαταχθεί η διόρθωση της ως άνω ανακριβούς εγγραφής.
  Η αγωγή, με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρ. 6 παρ 2 ν. 2664/1998, 7, 9, 11 περ. α, 29 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία, αντίγραφό της δε, έχει εγγραφεί εμπρόθεσμα στο κτηματολογικό φύλλο του Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου με ΚΑΕΚ311540203011 και με αριθμό καταχώρησης 155 (βλ. επικαλούμενο και προσκομιζόμενο με αριθμ. πρωτ. 555/3-8-2004 πιστοποιητικό της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Τυρνάβου). Για το παραδεκτό της συζήτησης, κοινοποιήθηκε αντίγραφο της αγωγής στην Προϊσταμένη του ως άνω Γραφείου (βλ. επικαλούμενη και προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. .../29-7-2004 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Κ. Τ.), ενώ αντίγραφό της επιδόθηκε εμπρόθεσμα και στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο (βλ. επικαλούμενη και προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. .../27-7-2004 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Α. Τ.). Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 974, 976, 999, 1045 ΑΚ, 68, 70ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
  Από τα έγγραφα, που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, σε συνδυασμό με τις ένορκες καταθέσεις στο ακροατήριο των μαρτύρων του, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αποδεικνύονται τα ακόλουθα : Το έτος 1974, ύστερα από αναδασμό περιήλθε στην κυριότητα του Κ. Ν., πατέρα του ενάγοντος ένας αγρός έκτασης 5.142 τμ, βρισκόμενος στο δημοτικό διαμέρισμα Φαλάνης του Δήμου Γιάννουλης Λάρισας με αριθμ. 120 (βλ. του υπ' αριθμ. πρωτ. 1.162/5-7-2004 απόσπασμα αναδασμού Φαλάνης Λάρισας 1974 της διεύθυνσης τοπογραφικής υπηρεσίας Λάρισας). Το έτος 1975 ο Κ.Ν. μεταβίβασε ατύπως στον ενάγοντα τον ανωτέρω αγρό παραδίδοντας ταυτόχρονα και τη νομή του στον ενάγοντα, ο οποίος από τότε το νέμεται και το κατέχει διαρκώς, ασκώντας σ' αυτό, με διάνοια κυρίου, διακατοχικές πράξεις, χωρίς ποτέ να οχληθεί ή να αμφισβητηθεί το δικαίωμά του επί του ως άνω ακινήτου από οποιονδήποτε. (βλ. κατάθεση Γ. Ν.). Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων καλλιεργούσε τον ανωτέρω αγρό, ο οποίος (αγρός) έλαβε τον αριθμό ΚΑΕΚ 311540203011 (βλ.επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από 14-7-2004 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος). Ωστόσο, κατά τις γενόμενες πρώτες εγγραφές στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Τυρνάβου, το ως άνω ακίνητο, το οποίο στο από 14-7-2004 απόσπασμα κτηματολογικού   διαγράμματος φαίνεται  συνορεύον  βόρεια  με  δρόμο (ΚΑΕΚ 31154ΕΚ00022), νότια με τον υπ' αριθμ. τεμαχίου 121 αγρό ιδιοκτησίας Δ. Κ. (ΚΑΕΚ 311540203006), ανατολικά με δρόμο (ΚΑΕΚ 31154ΕΚ00017) και δυτικά με τον υπ' αριθμ. τεμαχίου 119 αγρό, ιδιοκτησίας Α. συζ. Κ. Σ. (ΚΑΕΚ 311540203007) (βλ. σχετικά και κατάθεση μάρτυρος Γ.Ν.), φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και όχι του ενάγοντος. Πλην όμως, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, ο ενάγων νεμόταν και κατείχε τον παραπάνω αγρό, ο οποίος ταυτίζεται με τον φερόμενο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», με διάνοια κυρίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι ετών και ειδικότερα για είκοσι εννέα περίπου έτη και επομένως, έχει καταστεί κύριος αυτού με έκτακτη χρησικτησία και συνακόλουθα, η ανωτέρω πρώτη εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία του παραπάνω Γραφείου είναι ανακριβής.
  Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωρισθεί ότι ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος του επίδικου με αριθμόΚΑΕΚ 311540203011 αγρού και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής του με τον παραπάνω αριθμό ΚΑΕΚ ακινήτου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

Σχόλια