Σώρευση Ευθείας και Πλαγιαστικής Αγωγής στο αυτό Δικόγραφο- Προϋποθέσεις - Αναιρετική Διαδικασία - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΑΠ 1776 08 - ΕΦ ΑΘ 1022 08

Σώρευση Ευθείας και Πλαγιαστικής Αγωγής στο αυτό Δικόγραφο

Προϋποθέσεις (1)
   Δεν αποκλείεται η δυνατότητα σώρευσης στο ίδιο δικόγραφο τόσο της ευθείας αξίωσης του ζημιωθέντος τρίτου κατά του υπόχρεου σε...
αποζημίωση, όσο και της πλαγιαστικής αγωγής κατά του ασφαλιστή, (άρθρ. 72 ΚΠολΔ). Ομοίως υπάρχει δυνατότητα πλαγιαστικής άσκησης της αξίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας με ξεχωριστό δικόγραφο, καθότι  πρόκειται για διαφορετική αξίωση που έχει ως βάση τη σύμβαση ασφαλίσεως, πηγή της όμως είναι η αδικοπραξία του ασφαλισμένου. Επειδή όμως με την πλαγιαστική αγωγή ο παθών σε ατύχημα ασκεί τα δικαιώματα του οφειλέτη του (δανειστή σε σχέση με τον ασφαλιστή) εναντίον του υπόχρεου σε αποζημίωση, για να γεννηθεί η αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή θα πρέπει ο παθών να έχει επιδώσει στον ασφαλισμένο τη σχετική περί αποζημιώσεως αγωγή, διότι από τότε επέρχεται η ασφαλιστική περίπτωση και γεννάται η αξίωση του ασφαλισμένου, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για πλαγιαστική άσκησή της αγωγής.

Αναιρετική Διαδικασία

κατ΄άρθρ. 559 αρ.14 ΚΠολΔ


 Απαράδεκτη είναι η διεξαγωγή νέας δίκης κατ΄άρθρ. 22 παρ. 1 ΚΠολΔ , όταν αυτή έχει ως αντικείμενο διαφορά που ταυτίζεται με προγενέστερη, που δημιουργήθηκε από αγωγή που ασκήθηκε προγενέστερα και έχει εκτός των άλλων την ίδια ιστορική και νομική αιτία. Σε περίπτωση που η διαφορά για την οποία γίνεται η νέα δίκη, έχει άλλη νομική αιτία, δεν έχει εφαρμογή η πιο πάνω διάταξη και δεν υπάρχει, κατά συνέπεια απαράδεκτο της εκδικάσεως της.

 Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθμ.14 περ. τελ. ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν κήρυξε απαράδεκτο. Τέτοιο απαράδεκτο δημιουργεί και η άσκηση νέας αγωγής για διαφορά που ταυτίζεται με εκείνη προγενέστερης αγωγής η οποία έχει την ίδια ιστορική και νομική αιτία για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία της. 

 Δεδικασμένο – Έκταση

Δεν δύναται να προβληθεί το πρώτον

ενώπιον του Αρείου Πάγου

Αναίρεση κατ΄άρθρ. 559 αρ.16 ΚΠολΔ επιτρέπεται αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόμου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο. Το δεδικασμένο λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, (άρθρ. 332 ΚΠολΔ), αλλά για να δημιουργηθεί ο ανωτέρω λόγος αναίρεσης πρέπει να είχε προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας ισχυρισμός για το δεδικασμένο με λόγο έφεσης ή με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων έφεσης. Ο σχετικός ισχυρισμός για το δεδικασμένο δεν μπορεί να προβληθεί για πρώτη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου και τούτο, διότι το δεδικασμένο δεν ανήκει στους κανόνες δημόσιας τάξης, αφού οι διατάξεις που το καθιέρωσαν, έχουν τεθεί για την εξυπηρέτηση ιδιωτικού συμφέροντος και όχι άλλου ανώτερου κοινωνικού σκοπού. Το Εφετείο, εφόσον δεν εξαφανίζεται η εκκαλούμενη απόφαση, δεν μπορεί να εξετάσει ένσταση δεδικασμένου που προβάλλεται με τις προτάσεις και όχι με λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο έφεσης.

  Το δεδικασμένο  εκτείνεται στο ουσιαστικό ζήτημα που κρίθηκε, αν η απόφαση έκρινε οριστικά για έννομη σχέση που προβλήθηκε με αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέμβαση ή ένσταση συμψηφισμού, έννομη δε σχέση,  είναι το σύνολο των έννομων συνεπειών που κρίθηκαν τελεσιδίκως και όχι τα πραγματικά γεγονότα που γέννησαν ή απέσβεσαν τις έννομες αυτές συνέπειες. 

 Δεδικασμένο παράγεται και από τελεσίδικη απόφαση που εκδίδεται επί αναγνωριστικής αγωγής, αφού και στην περίπτωση αυτή η απόφαση τέμνει τη διαφορά όπως και στην περίπτωση της καταψηφιστικής αγωγής, η έκταση δε αυτού προσδιορίζεται από το περιεχόμενο του αιτήματος που απευθύνθηκε προς το δικαστήριο.

  
Σχόλια - Παρατηρήσεις

  1. 1)Σώρευση Ευθείας και Πλαγιαστικής Αγωγής

 Ενδεικτική  παρουσίαση  Αρεοπαγητικής Νομολογίας

  Όταν ο παθών τρίτος με το ίδιο δικόγραφο ασκεί ευθεία αγωγή κατά του υπόχρεου ασφαλισμένου και πλαγιαστική αγωγή κατά του ασφαλιστή, κατά το άρθρο 72 ΚΠολΔ, δεν προλαβαίνει να συντρέξει ή κατά την τελευταία αυτή διάταξη προϋπόθεση της αδράνειας του οφειλέτη. Συνεπώς η πλαγιαστική αγωγή στην περίπτωση αυτή ασκείται προώρως, ενόψει του ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμη αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή, ούτε έχει επακολουθήσει αδράνεια αυτού (ασφαλισμένου), που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση πλαγιαστικής αγωγής. Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή η αδράνεια του ασφαλισμένου θα εμφανιστεί, όταν ο παθών τρίτος περιορισθεί στην άσκηση ευθείας ΜΟΝΟΝ  αξιώσεως κατά του ασφαλισμένου. Τότε γεννιέται η αξίωση του τελευταίου κατά του ασφαλιστή και έκτοτε μπορεί να αρχίσει περίοδος αδράνειας του ασφαλισμένου, που μπορεί να δικαιολογήσει άσκηση πλαγιαστικής αγωγής. Βλ. σχετικώς ΑΠ)


[PDF] ΑΠ 1776 08 _2_.pdf --Εάν θέλετε να Ανοίξτε την απόφαση σε PDF αρχείο με το Yδατόγραμμα του περιοδικού πατήστε εδώ.--
... εκτή η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο τόσο της ευθείας
αξίωσης του ... αποζημίωση, όσο και της ...
- Για να ανοίξετε την απόφαση, σε μορφή word, με υπογραμμισμένες τις λέξεις αναζήτησης σας μέσα στο κέιμενο, πατήστε εδώ

[PDF] ΕΦ ΑΘ 1022 08.pdf --Εάν θέλετε να Ανοίξτε την απόφαση σε PDF αρχείο με το Yδατόγραμμα του περιοδικού πατήστε εδώ.--
... ειδική διαδικασία ... Σώρευση Ευθείας και Πλαγιαστικής Αγωγής στο αυτό δικόγραφο – Δεκτή ...
- Για να ανοίξετε την απόφαση, σε μορφή word, με υπογραμμισμένες τις λέξεις αναζήτησης σας μέσα στο κέιμενο, πατήστε εδώ.


http://www.esd.gr/ 

Σχόλια