Αριθμός 35/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.2915/2001 και 25 παρ.1 και 2 του ν.3994/2011, "1. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία, που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση. Η απόφαση μνημονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέματα, που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης. Η συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.... 3 ... Η υπόθεση εκδικάζεται από τον ίδιο δικαστή και από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου, εκτός αν τούτο είναι για φυσικούς ή νομικούς λόγους αδύνατο". Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 245 του ίδιου Κώδικα, "το δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην διάγνωση της διαφοράς και ιδιαίτερα την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων ή των νομίμων αντιπροσώπων τους στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικών με την υπόθεση......

Απόφαση 35 / 2017    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
Αριθμός 35/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αντώνιο Ζευγώλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, κωλυομένης της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Δήμητρας Παπαντωνοπούλου και του αρχαιοτέρου Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Τσόλα, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Γεώργιο Κοντό, Αβροκόμη Θούα και Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου, Αρεοπαγίτες.


ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, με την παρουσία και της γραμματέως, Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ". S.A.", που εδρεύει στην Πόλη του ... της ομώνυμης Δημοκρατίας, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα και αντίκλητος στη Ελλάδα είναι ο Κ. Α. του Ι., κάτοικος .... Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Καραγιάννη, ο οποίος δήλωσε ότι, με την από 7-9-2016 δήλωση μερικής παραίτησης, παραιτείται μερικώς του δικογράφου της από 25-6-2015 αιτήσεως αναιρέσεώς του και των πρόσθετων αυτής λόγων.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "... ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε δε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους της α) Γ. Ο., β) Π. - Α. Μ. και γ) Σ. Π., 2) Κ. Κ. του Ε., κατοίκου ... και 3) Π. Κ. του Μ., κατοίκου ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους .... Στο σημείο αυτό ο Προεδρεύων ανέγνωσε την ως άνω δήλωση μερικής παραίτησης από το δικόγραφο της από 25-6-2015 αίτησης για αναίρεση της 205/2015 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιώς και των από 4-12-2015 προσθέτων αυτής λόγων, τις υπ' αριθμ. 4668 Δ', 4176 Α' και 1527 Β' εκθέσεις επίδοσης της ως άνω αίτησης μερικής παραίτησης προς τους αναιρεσίβλητους, και την από 8-9-2016 πράξη κατάθεσης του γραμματέως του Αρείου Πάγου, Ι. Π..
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 20-2-2003 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 2045/2009 του ίδιου Δικαστηρίου, 416/2013 και 408/2014 μη οριστικές του Εφετείου Πειραιώς και 205/2015 οριστική του Εφετείου Πειραιώς. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητά η αναιρεσείουσα με την από 25-6-2015 αίτησή της και τους από 4-12-2015 προσθέτους λόγους και τη μερική παραίτηση του δικογράφου της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως και των πρόσθετων αυτής λόγων.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Αβροκόμη Θούα, ανέγνωσε την από 11-2-2016 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την αποδοχή του πρώτου κύριου και την απόρριψη των λοιπών κύριων και πρόσθετων λόγων αναίρεσης. Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας δήλωσε ότι παραιτήθηκε μερικώς από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης και των πρόσθετων αυτής λόγων και ζήτησε την παραδοχή των λοιπών λόγων της αίτησης αναίρεσης, οι πληρεξούσιοι των αναιρεσιβλήτων την απόρριψή τους, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επί της από 25-6-2015 αίτησης και των από 4-12-2015 πρόσθετων αυτής λόγων για αναίρεση της 205/2015 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς.
Όπως προκύπτει από το φάκελο της δικογραφίας, η αναιρεσείουσα, με την από 7 Σεπτεμβρίου 2016 δήλωση μερικής παραίτησής της, προς το παρόν Δικαστήριο, η οποία επιδόθηκε νομότυπα στους αναιρεσίβλητους (4668Δ/9-9-2016, 4176Α/13-9-2016 και 1527Β/12-9-2016, εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών Α. Τ., της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς, Ε. Δ., του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και Ε. Δ. του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, αντίστοιχα), παραιτήθηκε από το δικόγραφο της από 25-6-2015 αίτησης για αναίρεση της 205/2015 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς, ως προς όλους τους κύριους λόγους της (δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο), πλην του πρώτου, όπως και από το δικόγραφο όλων των από 4-12-2015 πρόσθετων λόγων αυτής. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης (πλην του κύριου πρώτου λόγου της) και οι πρόσθετοι αυτής λόγοι πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ασκήθηκαν (άρθρ. 294 εδ.α, 295 παρ.1, 297 και 573 παρ.1 ΚΠολΔ).
Κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.2915/2001 και 25 παρ.1 και 2 του ν.3994/2011, "1. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία, που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση. Η απόφαση μνημονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέματα, που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης. Η συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.... 3 ... Η υπόθεση εκδικάζεται από τον ίδιο δικαστή και από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου, εκτός αν τούτο είναι για φυσικούς ή νομικούς λόγους αδύνατο". Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 245 του ίδιου Κώδικα, "το δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην διάγνωση της διαφοράς και ιδιαίτερα την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων ή των νομίμων αντιπροσώπων τους στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικών με την υπόθεση......". Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση (άρθρ.561παρ.2ΚΠολΔ) των διαδικαστικών εγγράφων της δικογραφίας, η προσβαλλόμενη 205/2015 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, εκδόθηκε μετά την δημοσίευση της 408/2014 απόφασης του ίδιου Δικαστηρίου, το οποίο, αφού δέχθηκε τυπικά την από 13-7-2014 έφεση της ενάγουσας ήδη αναιρεσείουσας κατά της 2045/2009 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία είχε απορριφθεί η από 20-2-2003 αγωγή της κατά των εναγομένων ήδη αναιρεσιβλήτων, ανέβαλε την οριστική του απόφαση και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου: "Α) να προσκομιστεί από τους εναγομένους νομική πληροφορία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου με το κείμενο και την κρατούσα ερμηνευτική νομολογία των άρθρων 57 και 58 του Εμπορικού Νόμου του ... και Β) να Εμφανιστούν, αυτοπροσώπως, στο ακροατήριό του οι: α) Κ. Κ., δεύτερος εναγόμενος και β)Κ. Α., νόμιμος εκπρόσωπος στην Ελλάδα της ενάγουσας, προκειμένου αυτοί να δώσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης θέματα". Από το σαφές περιεχόμενο της ανωτέρω μη οριστικής απόφασης του Εφετείου, προκύπτει ότι, αυτή, ανεξαρτήτως της αναφοράς της στη διάταξη του άρθρου 254 ΚΠολΔ, περί
επανάληψης της συζήτησης, κατ' ουσία εφήρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 337 και 245 ΚΠολΔ, οι οποίες δεν απαιτούν την συμμετοχή των ίδιων δικαστών στην μεταγενέστερη συζήτηση (σχ.ΑΠ2006/2013, 468/1991), εφόσον διέταξε, αφενός μεν συμπληρωματικές αποδείξεις για το αλλοδαπό δίκαιο, αφετέρου δε την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων για την παροχή διασαφήσεων. Επομένως, δεν υφίσταται κακή σύνθεση του δικαστηρίου, για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 559 αριθμ.2 ΚΠολΔ, από την μη συμμετοχή των ίδιων δικαστών που εξέδωσαν την εν λόγω μη οριστική απόφαση, στην εκδίκαση της προσβαλλόμενης απόφασης που επηκολούθησε και απέρριψε την έφεση της αναιρεσείουσας, απορριπτομένου ως αβασίμου του πρώτου κύριου λόγου της αίτησης αναίρεσης, με τον οποίο η τελευταία υποστηρίζει το αντίθετο.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης, κατά τον άνω λόγο της, να διαταχθεί η εισαγωγή του κατατεθέντος παραβόλου στο δημόσιο Ταμείο (άρθρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ) και να καταδικαστεί η αναιρεσείουσα, λόγω της ήττας της στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσιβλήτων (άρθρ.176, 183, 191 ΚΠολΔ), οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις, όπως ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Θεωρεί ότι δεν ασκήθηκε η από 25 Ιουνίου 2015 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "... S.Α.", ως προς όλους, πλην του πρώτου, κύριους λόγους της και οι από 4 Δεκεμβρίου 2015 πρόσθετοι λόγοι αυτής, για αναίρεση της 205/2015 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς.

Απορρίπτει την ανωτέρω αίτηση αναίρεσης κατά τον πρώτο κύριο λόγο αυτής.
Διατάσσει την εισαγωγή του κατατεθέντος παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο.

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσιβλήτων, το ποσό των οποίων ορίζει σε δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 21 Δεκεμβρίου 2016.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 10 Ιανουαρίου 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια